Thông báo về việc tổ chức Đại hội cơ sở Chi hội Mỹ thuật Việt Nam

        HỘI MỸ THUẬT VIỆT NAM                                                                 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

           Số: 315/19/BCH                                                                                           Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                                                                                                         Hà Nội, ngày 12 tháng 07 năm 2019

THÔNG BÁO

Về việc tổ chức Đại hội cơ sở Chi hội Mỹ thuật Việt Nam

Thành phố Hà Nội lần thứ IX (Nhiệm kỳ 2019 – 2024)

Căn cứ Chỉ thị số 31-CT/TW ngày 22/01/2019 của Ban Bí thư và Hướng dẫn số 87-HD/BTGTW ngày 25/03/2019 của Ban Tuyên giáo TW về Đại hội các Hội văn học, nghệ thuật và Đại hội Liên hiệp các Hội văn học, nghệ thuật Việt Nam;

Căn cứ Thông báo số 119/19/BCH ngày 25/03/2019 của Ban Chấp hành TW Hội Mỹ thuật Việt Nam về tổ chức Đại hội Hội Mỹ thuật Việt Nam lần thứ IX (Nhiệm kỳ 2019 – 2024);

Căn cứ Công văn số 22/TB-ĐĐLH ngày 20 tháng 06 năm 2019 của Đảng đoàn Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam về công tác chuẩn bị Đại hội các Hội Văn học Nghệ thuật chuyên ngành Trung ương;

Căn cứ Thông báo số 119/19/BCH ngày 25 tháng 03 năm 2019 của Ban Chấp hành Trung ương Hội Mỹ thuật Việt Nam về Đại hội lần thứ IX (Nhiệm kỳ 2019 – 2024).

Đại hội lần thứ IX (Nhiệm kỳ 2019 – 2024) Hội Mỹ thuật Việt Nam sẽ được tổ chức theo hai cấp: Đại hội cơ sởĐại hội Đại biểu Toàn quốc.

Ban Chấp hành Hội Mỹ thuật Việt Nam và Ban Tổ chức Đại hội Hội Mỹ thuật Việt Nam lần thứ IX (Nhiệm kỳ 2019 – 2024) thông báo về việc tổ chức Đại hội cơ sở các Chi hội Mỹ thuật Việt Nam Thành phố Hà Nội như sau:

 1. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:

Đại hội cơ sở là đợt sinh hoạt chính trị và nghề nghiệp quan trọng của đội ngũ cán bộ và Hội viên, khẳng định vai trò, vị trí quan trọng của Mỹ thuật trong việc xây dựng nền tảng đạo đức, văn hóa, tinh thần, trách nhiệm xã hội, nghĩa vụ công dân của đội ngũ Hội viên đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Đại hội quán triệt, đánh giá sâu sắc việc thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW của Bộ Chính trị khoá X về “Tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới”, Nghị quyết 33 Trung ương 9 khóa XI về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”; tiếp tục cổ vũ, động viên, khích lệ Hội viên sáng tác về đất nước, con người Việt Nam trong thời đại Hồ Chí Minh, về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”…; đánh giá đúng tình hình hoạt động của Hội và của Chi hội trong Nhiệm kỳ vừa qua. Đại hội cần phát huy, tập trung trí tuệ, trách nhiệm của đội ngũ Hội viên trong việc xây dựng phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp để Hội và Chi hội phát triển vững mạnh.

Đại hội Cơ sở cần làm tốt công tác nhân sự và tổ chức bầu cử theo đúng quy định. Việc lựa chọn, giới thiệu tín nhiệm nhân sự tham gia Ban Chấp hành Hội, Ban Kiểm tra, Hội đồng Nghệ thuật chuyên ngành, Chủ tịch Hội và Ban Chấp hành Chi hội khóa mới trên cơ sở kế thừa và phát triển theo hướng trẻ hóa cán bộ; đảm bảo tiêu chuẩn. Đại hội cần bầu những người thực sự tiêu biểu về phẩm chất, năng lực, có đủ sức khỏe, uy tín và khả năng đoàn kết, tập hợp Hội viên.

Tổ chức tốt Đại hội theo tinh thần “Đoàn kết, Dân chủ, Đổi mới, Trách nhiệm”; bảo đảm thiết thực, tiết kiệm, hiệu quả.

 1. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG:
 2. Đại hội cơ sở các Chi hội MTVN Thành phố Hà Nội là Đại hội toàn thể Hội viên của từng Chi hội, gồm: Chi hội Hội họa 1; Chi hội Hội họa 2; Chi hội Hội họa 3; Chi hội Hội họa 4; Chi hội Đồ họa 1; Chi hội Đồ họa 2; Chi hội Điêu khắc; Chi hội Mỹ thuật Ứng dụng và Chi hội Phê bình Mỹ thuật.
 • Thời gian tổ chức Đại hội cơ sở của các Chi hội: Từ đầu tháng 9/2019 đến trung tuần tháng 9/2019 (Ngày tổ chức Đại hội cho từng Chi hội do Văn phòng TW Hội sắp xếp cụ thể).
 • Địa điểm tổ chức Đại hội: Hội trường UBTQ Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam – 51 Trần Hưng Đạo, Hà Nội.
 1. Giấy mời dự Đại hội cơ sở từng Chi hội sẽ được Văn phòng TW Hội gửi đến từng Hội viên vào cuối tháng 8/2019.
 2. Tài liệu phục vụ Đại hội cơ sở sẽ phát đến Hội viên trong tháng 8/2019 tại Văn phòng TW Hội – 51 Trần Hưng Đạo, Hà Nội (Phòng phát Tạp chí).
 3. Việc bầu cử Đại biểu đi dự Đại hội Đại biểu Toàn quốc trên cơ sở danh sách Hội viên của từng Chi hội (cứ 05 Hội viên được bầu 01 Đại biểu, lẻ 02 Hội viên được bầu thêm 01 Đại biểu). Cụ thể như sau:
TT Tên Chi hội Số lư­ợng Hội viên Số lượng đại biểu Chính thức Số lượng đại biểu Dự khuyết
1 Hội họa 1 132 27 5
2 Hội họa 2 111 22 4
3 Hội họa 3 117 24 5
4 Hội họa 4 148 30 6
5 Đồ họa 1 97 20 4
6 Đồ họa 2 88 18 4
7 Điêu khắc 121 24 5
8 Mỹ thuật Ứng dụng 111 22 4
9 Phê bình Mỹ thuật 33 7 2
  Tổng cộng 958 194 39
 1. Nguyên tắc chọn Đại biểu chính thức và dự khuyết: lấy thứ tự số phiếu từ cao xuống thấp cho đủ số lượng Đại biểu chính thức, các Hội viên có số phiếu tiếp theo sẽ là Đại biểu dự khuyết theo số lượng đã quy định.
 2. Phiếu bầu Đại biểu đi dự Đại hội Đại biểu Toàn quốc, Phiếu thăm dò tín nhiệm nhân sự Ban Chấp hành TW Hội, Ban Kiểm tra TW Hội, Hội đồng Nghệ thuật chuyên ngành, Chủ tịch Hội Nhiệm kỳ IX (2019 – 2024) do Ban Tổ chức Đại hội IX Hội Mỹ thuật Việt Nam chuẩn bị (có dấu của Ban Tổ chức Đại hội) và sẽ phát cho từng Hội viên khi đến dự Đại hội.

III. NỘI DUNG ĐẠI HỘI CƠ SỞ:

 1. Quán triệt Nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 16 tháng 06 năm 2008 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới” và Chỉ thị số 31-CT/TW ngày 22 tháng 01 năm 2019 của Ban Bí thư “về Đại hội các Hội văn học, nghệ thuật và Liên hiệp các Hội văn học, nghệ thuật Việt Nam”.
 2. Thảo luận và góp ý kiến vào các văn bản: Báo cáo Tổng kết công tác Nhiệm kỳ và Phương hướng công tác Nhiệm kỳ mới; Báo cáo sửa đổi Điều lệ Hội…
 3. Thảo luận và góp ý kiến vào Báo cáo của Ban Chấp hành Chi hội (do Ban Chấp hành Chi hội chuẩn bị theo mẫu chung của Ban Tổ chức Đại hội).
 4. Bầu Đại biểu (chính thức và dự khuyết) đi dự Đại hội Đại biểu Toàn quốc Hội MTVN lần thứ IX (Nhiệm kỳ 2019 – 2024).
 5. Lấy phiếu thăm dò tín nhiệm nhân sự Ban Chấp hành TW Hội, Ban Kiểm tra TW Hội, Hội đồng Nghệ thuật chuyên ngành, Chủ tịch Hội Nhiệm kỳ IX (2019 – 2024).
 6. Bầu Ban Chấp hành Chi hội khóa IX (Nhiệm kỳ 2019 – 2024).
 7. ĐOÀN CHỦ TỊCH, ĐOÀN THƯ KÝ VÀ BAN KIỂM PHIẾU TẠI ĐẠI HỘI CƠ SỞ:
 • Đoàn Chủ tịch: Chi hội có dưới 50 Hội viên Đoàn Chủ tịch gồm 03 người; Chi hội có trên 50 Hội viên Đoàn Chủ tịch gồm 05 người.
 • Đoàn Thư ký gồm 02 người.

(Ban Chấp hành Chi hội dự kiến trước danh sách Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký để xin ý kiến và biểu quyết của Đại hội).

 • Ban Kiểm phiếu (phiếu bầu Đại biểu đi dự Đại hội Đại biểu Toàn quốc; Phiếu thăm dò tín nhiệm nhân sự BCH TW Hội, BKT TW Hội, HĐNT chuyên ngành, Chủ tịch Hội và Ban Chấp hành Chi hội Nhiệm kỳ IX (2019 – 2024)) do Ban Chấp hành Chi hội dự kiến Trưởng, phó ban và thành viên Ban Kiểm phiếu để đề xuất xin ý kiến và biểu quyết của Đại hội. Số lượng Ban Kiểm phiếu khoảng 20% tổng số Hội viên dự Đại hội.
 1. CHUẨN BỊ HỘI TRƯỜNG TỔ CHỨC ĐẠI HỘI:
 2. Văn phòng TW Hội chuẩn bị hội trường trang trọng phù hợp với số lượng Hội viên (Quốc kỳ, ảnh hoặc tượng Bác Hồ, nhạc Quốc ca, pano, mirco, bàn ghế, hòm phiếu, bàn ghế cho Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký, nước uống, tài liệu… phục vụ Đại hội).
 3. Chuẩn bị pano trong hội trường:

Mẫu pano:

 1. Chuẩn bị nơi làm việc và văn phòng phẩm cho Ban Kiểm phiếu.

Những điều gì chưa rõ, liên hệ với Họa sĩ Trần Khánh Chương – Chủ tịch Hội Mỹ thuật Việt Nam – Trưởng ban Tổ chức Đại hội (ĐT: 0913.204.370) hoặc các đồng chí trong Ban Tổ chức Đại hội IX Hội Mỹ thuật Việt Nam (Nhiệm kỳ 2019 – 2024) để được giải đáp.

 Nơi nhận:

– Các cơ quan cấp trên (để b/c);

– BCH; BKT;

– BTC Đại hội IX;;

– BCH các Chi hội KV1;

– Lưu BTC Đại hội IX;

– Lưu VPTW Hội.

TM. BAN CHẤP HÀNH

CHỦ TỊCH HỘI

Họa sĩ Trần Khánh Chương

Trưởng ban Tổ chức Đại hội IX

(Đã ký và đóng dấu)