Thông báo về triển lãm mỹ thuật khu vực VII Đông Nam Bộ lần thứ 26 năm 2021