Thông báo về Triển lãm Mỹ thuật Khu vực VI (TP. Hồ Chí Minh) Lần thứ 24 năm 2019

HỘI MỸ THUẬT VIỆT NAM                               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

           Số: 126/19/BTV                                                       Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                                                                    Hà Nội, ngày 27 tháng 03 năm 2019

THÔNG BÁO

Về Triển lãm Mỹ thuật Khu vực VI (TP. Hồ Chí Minh)

Lần thứ 24 năm 2019

Thực hiện kế hoạch Triển lãm Mỹ thuật Khu vực hằng năm, Hội Mỹ thuật Việt Nam phối hợp với Hội Mỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh và Bảo tàng Mỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Triển lãm Mỹ thuật Khu vực VI (TP. Hồ Chí Minh) lần thứ 24 vào tháng 8 năm 2019 tại Bảo tàng Mỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh.

I/ NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG:

 • Đối tượng tham dự Triển lãm: Hội viên Hội Mỹ thuật Việt Nam, Hội viên Hội Mỹ thuật Thành phố và chưa Hội viên.
 • Nội dung và hình thức tác phẩm: Triển lãm trưng bày tất cả các tác phẩm có nội dung mà các Nghệ sĩ Tạo hình quan tâm sáng tác. Khuyến khích các tác phẩm sáng tác về đề tài Lịch sử, Cách mạng, Xây dựng, Bảo vệ Tổ quốc, Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh…

Khuyến khích các tác giả tìm tòi sáng tạo về hình thức, ngôn ngữ, chất liệu nghệ thuật mang bản sắc riêng, trên tinh thần phát huy truyền thống Mỹ thuật Dân tộc, tiếp thu có chọn lọc tinh hoa Nghệ thuật Thế giới, có giá trị cao về Tư tưởng và Nghệ thuật.

Triển lãm không chấp nhận trưng bày các tác phẩm vi phạm Điều 8: Những hành vi bị nghiêm cấm trong Nghị định số 113/2013/NĐ-CP ngày 02/10/2013 của Chính phủ về hoạt động Mỹ thuật.

 • Thời gian sáng tác tác phẩm: từ tháng 07/2018 đến tháng 06/2019
 • Thời gian và địa điểm gửi ảnh tác phẩm: từ ngày 01/07 đến ngày 10/07/2019 về Văn phòng đại diện phía Nam – 98 Sương Nguyệt Ánh, Q.1, Tp. Hồ Chí Minh. (Mỗi tác giả gửi từ 01 đến 02 ảnh tác phẩm)
 • Thời gian xét chọn tác phẩm trưng bày qua ảnh: Từ ngày 11/07 đến ngày 19/07/2019.
 • Thời gian Văn phòng đại diện phía Nam thông báo tác phẩm được chọn trưng bày đến tác giả: từ ngày 20/07 đến 30/07/2019.
 • Thời gian và địa điểm nhận tác phẩm trưng bày: Từ ngày 28/07 đến ngày 31/07/2019 tại Bảo tàng Mỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh – 97A Phó Đức Chính, Q1, TP. Hồ Chí Minh.
 • Thời gian dàn dựng: Từ ngày 01/08 đến ngày 04/08/2019
 • Thời gian và địa điểm khai mạc: 9 giờ sáng thứ Ba ngày 06/08/2019 tại Bảo tàng Mỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh.
 • Thời gian kết thúc: Thứ Năm ngày 15/08/2019 (Các tác giả đến nhận lại tác phẩm từ ngày 16/08 đến ngày 19/08/2019)

Các quy định cụ thể khác về cơ bản được thực hiện theo như Triển lãm Mỹ thuật Khu vực năm 2018.

II/ QUYỀN LỢI CỦA CÁC TÁC GIẢ CÓ TÁC PHẨM THAM DỰ TRIỂN LÃM:

 • Tác giả có tác phẩm tham dự Triển lãm sẽ được Hội Mỹ thuật Việt Nam cấp Giấy chứng nhận.
 • Tác phẩm của các tác giả là Hội viên Hội Mỹ thuật Việt Nam được xét tặng Giải thưởng Triển lãm Mỹ thuật Khu vực cho từng chuyên ngành Hội họa, Đồ họa, Điêu khắc, Mỹ thuật Ứng dụng. Cơ cấu và giá trị giải thưởng: Giải A – 12 triệu đồng; Giải B – 09 triệu đồng; Giải C – 06 triệu đồng và Giải Khuyến khích – 03 triệu đồng kèm theo Bằng chứng nhận Giải thưởng.
 • Những tác phẩm được giải cao tại Giải thưởng Triển lãm Mỹ thuật Khu vực sẽ được giới thiệu dự Giải thưởng Hội Mỹ thuật Việt Nam. Cơ cấu và giá trị giải thưởng: Giải Nhất – 25 triệu đồng; Giải Nhì – 20 triệu đồng và Giải Ba – 15 triệu đồng kèm theo Bằng chứng nhận Giải thưởng. Tác phẩm được Giải thưởng Hội Mỹ thuật Việt Nam thì không nhận Giải thưởng Triển lãm Mỹ thuật Khu vực.
 • Tác phẩm của Hội viên Hội Mỹ thuật Việt Nam sẽ được Hội xét nghiệm thu Hỗ trợ sáng tác năm 2019 và Hỗ trợ bổ sung nếu tác phẩm được Hội giữ lại cho Bộ Sưu tập Mỹ thuật của Hội Mỹ thuật Việt Nam (tác giả đăng ký đề nghị Hỗ trợ khi gửi tác phẩm).
 • Tác phẩm của tác giả chưa là Hội viên Hội Mỹ thuật Việt Nam sẽ được xét chọn dự Giải thưởng của Ủy ban toàn quốc Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam.
 • Tác phẩm Lý luận Phê bình Mỹ thuật gửi về Văn phòng TW Hội Mỹ thuật Việt Nam chậm nhất vào 10/07/2019 để chấm giải riêng.

Hội Mỹ thuật Việt Nam trân trọng thông báo đến các các Hội viên Hội Mỹ thuật Việt Nam và các tác giả chưa Hội viên được biết. Trân trọng đề nghị Hội Mỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh, các Chi hội MTVN tại Tp. Hồ Chí Minh, các Hội viên và các tác giả chưa là Hội viên phổ biến rộng rãi đến các Nghệ sĩ Tạo hình gửi tác phẩm tham gia Triển lãm, góp phần vào thành công của Triển lãm Mỹ thuật Khu vực VI (TP. Hồ Chí Minh) lần thứ 24 năm 2019.

Có điều gì chưa rõ, đề nghị các tác giả liên hệ với Văn phòng đại diện phía Nam, ĐT: 028.3.839521. Nhà điêu khắc Phan Gia Hương, ĐT: 0913.724.282 hoặc ông Huỳnh Văn Thọ, ĐT: 0913.651.369.

Nơi nhận:–       Hội viên Hội MTVN KV VI;

–       Văn phòng đại diện phía Nam;

–       Hội Mỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh;

–       Bảo tàng Mỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh;

–       Lưu VPTW Hội;

–       Lưu KH-NV.

TM. BAN THƯỜNG VỤCHỦ TỊCH HỘI

 

Họa sĩ Trần Khánh Chương

(Đã ký và đóng dấu)

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *