Thông báo về triển lãm mỹ thuật khu vực VI Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 26 năm 2021