Thông báo về triển lãm mỹ thuật khu vực IV Bắc miền Trung lần thứ 26 năm 2021