Thông báo về triển lãm mỹ thuật khu vực I Hà Nội lần thứ 26 năm 2021