LỜI NÓI ĐẦU CÁC QUY CHẾ, QUY ĐỊNH CỦA HỘI MỸ THUẬT VIỆT NAM KHOÁ IX (NHIỆM KỲ 2019 – 2024)

 

 1. CÁC QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC TỔ CHỨC VÀ HỘI VIÊN HỘI MỸ THUẬT VIỆT NAM
 2. Quy chế của các tổ chức Hội:
 3. Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Chấp hành Hội Mỹ thuật Việt Nam khoá IX (Nhiệm kỳ 2019 – 2024)
 4. Phân công trách nhiệm của các thành viên Ban Chấp hành Hội Mỹ thuật Việt Nam khóa IX (Nhiệm kỳ 2019 – 2024)
 5. Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Thường vụ Hội Mỹ thuật Việt Nam khoá IX (Nhiệm kỳ 2019 – 2024)
 6. Phân công trách nhiệm của các thành viên Ban Thường vụ Hội Mỹ thuật Việt Nam khóa IX (Nhiệm kỳ 2019 – 2024)
 7. Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm tra Hội Mỹ thuật Việt Nam khoá IX (Nhiệm kỳ 2019 – 2024)
 8. Quy chế chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch Hội Mỹ thuật Việt Nam khoá IX (Nhiệm kỳ 2019 – 2024)
 9. Quy chế chức năng nhiệm vụ, quyền hạn của Phó Chủ tịch Hội Mỹ thuật Việt Nam khoá IX (Nhiệm kỳ 2019 – 2024)
 10. Quy chế tổ chức, chức năng, nhiệm vụ của Ban Sáng tác……………………..
 11. Quy chế tổ chức, chức năng, nhiệm vụ của Ban Công tác Hội viên………
 12. Quy chế tổ chức, chức năng, nhiệm vụ của Ban Hợp tác Quốc tế…………
 13. Quy chế tổ chức và hoạt động của Chi hội Hội Mỹ thuật Việt Nam……..
 14. Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Nghệ thuật chuyên ngành Hội Mỹ thuật Việt Nam Khóa IX (Nhiệm kỳ 2019 – 2024)
 15. Quy chế tổ chức và hoạt động của Câu lạc bộ Mỹ thuật Hội Mỹ thuật Việt Nam Khóa IX (Nhiệm kỳ 2019 – 2024)
 16. Các quy chế liên quan đến công tác hội viên:
 17. Quy chế Hội viên Hội Mỹ thuật Việt Nam……………………………………………..
 18. Quy chế kết nạp Hội viên Hội Mỹ thuật Việt Nam………………………………..
 19. Quy định đối tượng, tiêu chuẩn, thủ tục xét tặng thưởng Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Mỹ thuật Việt Nam.
 20. Quy chế khen thưởng Hội viên Hội Mỹ thuật Việt Nam………………………..
 21. Quy chế kỷ luật Hội viên Hội Mỹ thuật Việt Nam…………………………………
 22. Quy chế về chế độ thăm hỏi Hội viên Hội Mỹ thuật Việt Nam……………..
 23. QUY CHẾ CỦA CÁC TỔ CHỨC CƠ QUAN TRỰC THUỘC HỘI MỸ THUẬT VIỆT NAM
 24. Quy chế chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của Văn phòng Hội Mỹ thuật Việt Nam……………………………….
 25. Quy định về bình bầu thi đua khen thưởng cho cá nhân và các đơn vị trực thuộc Hội Mỹ thuật Việt Nam…
 26. Quy chế về Hợp tác Quốc tế của Hội Mỹ thuật Việt Nam……………………..
 27. Quy định về quản lý biên chế và việc thực hiện các chế độ liên quan đến công tác tổ chức của Hội Mỹ thuật Việt Nam
 28. Quy định về Quy trình tổ chức Trại sáng tác Mỹ thuật của Hội Mỹ thuật Việt Nam…………………………………….
 29. Quy định về Quy trình tổ chức các triển lãm của Hội Mỹ thuật Việt Nam…………………………………………………….
 30. Quy định về thảo các văn bản công văn, quyết định……………………………..
 31. Quy chế chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của Văn phòng Đại diện phía Nam………………………………………
 32. Quy chế chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của Nhà Triển lãm…………
 33. Quy định về tổ chức Triển lãm Mỹ thuật tại Nhà Triển lãm – 16 Ngô Quyền, Hà Nội……………………………………
 34. Quy chế chức năng nhiệm vụ, tổ chức, nguyên tắc làm việc của Hội đồng xét duyệt Triển lãm Mỹ thuật tại Nhà Triển lãm – 16 Ngô Quyền, Hà Nội………………………………………………………………………………………..
 35. Quy chế chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của Nhà Xuất bản Mỹ thuật…………………………………………………
 36. Quy chế chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của Tạp chí Mỹ thuật……
 • CÁC QUY CHẾ VỀ HOẠT ĐỘNG SÁNG TÁC
 1. Quy chế Hỗ trợ Sáng tác Mỹ thuật Hội Mỹ thuật Việt Nam Khóa IX (Nhiệm kỳ 2019 – 2024)……………………
 2. Quy chế tổ chức Triển lãm Mỹ thuật khu vực………………………………………..
 3. Quy chế tổ chức và quy trình làm việc của Hội đồng xét chọn tác phẩm qua ảnh để trưng bày tại Triển lãm Mỹ thuật khu vực
 4. Quy chế tổ chức và quy trình chấm giải của Hội đồng chấm giải Giải thưởng Triển lãm Mỹ thuật Khu vực.
 5. Tiêu chí xét giải thưởng Triển lãm Mỹ thuật Khu vực……………………………
 6. Quy chế tác phẩm tham gia Giải thưởng Ngành Phê bình Mỹ thuật……..
 7. Tiêu chí xét Giải thưởng Ngành Phê bình Mỹ thuật……………………………….
 8. Quy chế tổ chức và quy trình chấm giải của Hội đồng Giải thưởng Ngành Phê bình Mỹ thuật…………………….
 9. Quy chế tổ chức và quy trình chấm giải của Hội đồng Giải thưởng Hội Mỹ thuật Việt Nam………………………..
 10. Quy chế tổ chức và quy trình xét giới thiệu tác phẩm dự Giải thưởng của Uỷ ban toàn quốc Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam…………………………………………………………………………………………………
 11. CÁC QUY CHẾ VỀ QUẢN LÝ, TÀI CHÍNH, TÀI SẢN CỦA HỘI MỸ THUẬT VIỆT NAM
 12. Quy chế thu – chi Hội phí Hội Mỹ thuật Việt Nam…………………………………
 13. Quy chế quản lý, sử dụng tài chính, tài sản của Hội Mỹ thuật Việt Nam
 14. Quy chế hoạt động của Quỹ Mỹ thuật……………………………………………………
 15. Quy chế chi Quỹ Mỹ thuật……………………………………………………………………..
 16. Quy định về sưu tập, quản lý, bảo quản và sử dụng Bộ sưu tập Mỹ thuật của Hội Mỹ thuật Việt Nam………
 17. Quy chế quản lý, sử dụng con dấu của Hội Mỹ thuật Việt Nam……………

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CÁC QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG

CỦA CÁC TỔ CHỨC VÀ HỘI VIÊN

HỘI MỸ THUẬT VIỆT NAM

————————————————————-

 1. Quy chế của các tổ chức Hội
 2. Các quy chế liên quan đến công tác hội viên

 

QUY CHẾ CỦA CÁC TỔ CHỨC HỘI

HỘI MỸ THUẬT VIỆT NAM                                                                                     CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

       Số: 147/20/BCH                                                                                                             Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 28 tháng 05 năm 2020

 

QUY CHẾ

Tổ chức và hoạt động của Ban Chấp hành

Hội Mỹ thuật Việt Nam Khóa IX (Nhiệm kỳ 2019 – 2024)

Căn cứ Điều 14. Ban Chấp hành Hội trong Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Hội Mỹ thuật Việt Nam Khóa IX (Nhiệm kỳ 2019 – 2024).

Ban Chấp hành Hội Mỹ thuật Việt Nam Khóa IX (Nhiệm kỳ 2019 – 2024) quy định Quy chế Tổ chức và hoạt động của Ban Chấp hành Hội Mỹ thuật Việt Nam như sau:

 1. TỔ CHỨC, CHỨC NĂNG VÀ NHIỆM VỤ

Điều 14. Ban Chấp hành Hội

 1. Ban Chấp hành Hội do Đại hội bầu trong số các hội viên của Hội. Thành viên Ban Chấp hành phải được số phiếu bầu trên 1/2 (một phần hai) tổng số phiếu bầu của Đại hội lấy theo thứ tự từ trên xuống cho đủ số lượng Ban Chấp hành theo quyết định của Đại hội.
 2. Số lượng, cơ cấu ủy viên Ban Chấp hành Hội do Đại hội quyết định. Tuổi giới thiệu lần đầu hoặc tái cử tham gia Ban Chấp hành không quá 65 tuổi, trường hợp đặc biệt không quá 70 tuổi đối với thành viên làm Chủ tịch Hội. Nhiệm kỳ của Ban Chấp hành Hội cùng với nhiệm kỳ của Đại hội.
 3. Nhiệm vụ và quyền hạn của Ban Chấp hành Hội:
 4. a) Tổ chức triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội, Điều lệ Hội, lãnh đạo mọi hoạt động của Hội giữa hai kỳ Đại hội;
 5. b) Chuẩn bị và quyết định triệu tập Đại hội;
 6. c) Quyết định chương trình, kế hoạch công tác hàng năm của Hội;
 7. d) Quyết định cơ cấu tổ chức bộ máy của Hội. Ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chấp hành Hội, Ban Thường vụ Hội; Quy chế quản lý, sử dụng tài chính, tài sản của Hội; Quy chế quản lý, sử dụng con dấu của Hội; Quy chế khen thưởng, kỷ luật; các quy chế trong nội bộ Hội phù hợp với quy định của Điều lệ Hội và quy định của pháp luật;

đ) Việc bầu, bổ sung, miễn nhiệm Chủ tịch, các Phó Chủ tịch, ủy viên Ban Thường vụ Hội, ủy viên Ban Chấp hành Hội do Ban Chấp hành đề xuất và phải có trên 1/2 (một phần hai) số ủy viên Ban Chấp hành tán thành. Số ủy viên Ban Chấp hành Hội bầu bổ sung không được trên 1/3 (một phần ba) so với số lượng ủy viên Ban Chấp hành đã được Đại hội quyết định.

 1. e) Chủ tịch Hội nhiệm kỳ trước triệu tập Ban Chấp hành để bầu Chủ tịch Hội nhiệm kỳ mới. Chủ tịch nhiệm kỳ mới điều hành Ban Chấp hành để bầu Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch Hội, cử người tham gia Ban Kiểm tra Hội. Chủ tịch Hội, Phó Chủ tịch Hội, Ban Thường vụ được bầu bằng phiếu kín và phải có trên 1/2 (một phần hai) số ủy viên Ban Chấp hành tán thành.
 2. g) Ban Chấp hành Hội bầu Hội đồng Nghệ thuật (theo chuyên ngành).
 3. Nguyên tắc hoạt động của Ban Chấp hành Hội:
 4. a) Quy chế hoạt động của Ban Chấp hành Hội theo nhiệm vụ và quyền hạn của Ban Chấp hành trong Điều lệ Hội và tuân thủ quy định của pháp luật do Ban Chấp hành thông qua, Chủ tịch Hội ký quyết định ban hành;
 5. b) Ban Chấp hành Hội mỗi năm họp 02 (hai) lần, có thể họp bất thường khi có yêu cầu của Ban Thường vụ Hội hoặc trên 1/2 (một phần hai) tổng số ủy viên Ban Chấp hành Hội;
 6. c) Các cuộc họp của Ban Chấp hành Hội là hợp lệ khi có ít nhất 2/3 (hai phần ba) ủy viên Ban Chấp hành Hội tham gia dự họp. Ban Chấp hành Hội có thể biểu quyết bằng hình thức giơ tay hoặc bỏ phiếu kín. Việc quy định hình thức biểu quyết do Ban Chấp hành Hội quyết định;
 7. d) Các nghị quyết, quyết định của Ban Chấp hành Hội được thông qua khi có trên 1/2 (một phần hai) tổng số ủy viên Ban Chấp hành Hội dự họp biểu quyết tán thành. Trong trường hợp số ý kiến tán thành và không tán thành ngang nhau thì quyết định thuộc về bên có ý kiến của Chủ tịch Hội.
 8. TIÊU CHUẨN CỦA THÀNH VIÊN BAN CHẤP HÀNH HỘI
 9. Là Hội viên Hội Mỹ thuật Việt Nam tiêu biểu về chấp hành đường lối, quan điểm văn hóa – văn nghệ của Đảng, gương mẫu chấp hành Điều lệ Hội.
 10. Tiêu biểu về phẩm chất, năng lực chuyên môn, có uy tín nghề nghiệp, có khả năng tổ chức, đoàn kết và tập hợp Hội viên; trung thực, công tâm, dám chịu trách nhiệm, nhiệt tình hoạt động công tác Hội.
 11. Có điều kiện sức khoẻ, thời gian tham gia hoàn thành tốt công việc của Hội.
 12. Được Hội viên tín nhiệm.
 • QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN CHẤP HÀNH HỘI
 1. Ban Chấp hành Hội (sau đây gọi tắt là Ban Chấp hành) hoạt động theo nguyên tắc tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, dân chủ tập trung, quyết định theo đa số. Các Uỷ viên của Ban Chấp hành được phân công nhiệm vụ theo dõi từng mảng công việc được quy định cụ thể trong bản “Bản phân công trách nhiệm tạm thời của các thành viên Ban Chấp hành Hội Mỹ thuật Việt Nam khóa IX (Nhiệm kỳ 2019 – 2024)”.
 2. Các thành viên của Ban Chấp hành có trách nhiệm sắp xếp thời gian để tham gia đầy đủ các hoạt động của Ban Chấp hành và các nhiệm vụ khác khi được Chủ tịch Hội ủy nhiệm hoặc phân công.
 3. Căn cứ vào nhiệm vụ được phân công, nghị quyết, kế hoạch công tác của Ban Chấp hành, mỗi Uỷ viên Ban Chấp hành có trách nhiệm triển khai, theo dõi, tổng kết và báo cáo các công việc đã được phân công. Các Uỷ viên Ban Chấp hành phải thường xuyên liên hệ với Chủ tịch Hội để trao đổi ý kiến, kết quả công việc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.
 4. Ban Chấp hành họp thường kỳ mỗi năm 2 lần vào tháng 03 và tháng 09. Chủ tịch Hội là người quyết định triệu tập cuộc họp Ban Chấp hành. Trường hợp đặc biệt Chủ tịch Hội có thể uỷ nhiệm cho Phó Chủ tịch Hội triệu tập nhưng nội dung cuộc họp phải được Chủ tịch Hội nhất trí. Trường hợp đặc biệt Chủ tịch Hội triệu tập Ban Chấp hành họp đột xuất.
 5. Nội dung các cuộc họp được Ban Thường vụ chuẩn bị và thông báo đến từng Uỷ viên Ban Chấp hành trước nửa tháng và gửi giấy mời họp trước một tuần. Các đồng chí Uỷ viên Ban Chấp hành phải bố trí thời gian dự họp đúng quy định, trường hợp không dự họp được phải báo cáo lý do bằng văn bản với Chủ tịch Hội.
 6. Cuộc họp Ban Chấp hành phải có trên 1/2 (một phần hai) tổng số Uỷ viên tham dự thì các nghị quyết của cuộc họp mới được coi là nghị quyết chính thức của Ban Chấp hành, các Uỷ viên vắng mặt có trách nhiệm thi hành các nghị quyết đã được thông qua.
 7. Do điều kiện các Uỷ viên Ban Chấp hành ở 3 vùng trong cả nước, nên khi có việc đột xuất, Chủ tịch Hội được quyền triệu tập một số Uỷ viên Ban Chấp hành trong khu vực để hội ý. Nội dung cuộc họp đó phải được thông báo cho các Uỷ viên khác trong Ban Chấp hành cùng biết.
 8. Các Uỷ viên Ban Chấp hành có thể thảo luận, tham khảo ý kiến của nhau trong các cuộc họp, chịu trách nhiệm về các ý kiến và đề xuất của mình, có quyền bảo lưu ý kiến nhưng chỉ được thông tin những vấn đề mà Ban Chấp hành đã nhất trí, không đưa ý kiến khác với ý kiến đã được Ban Chấp hành thông qua ra ngoài.
 9. Các Uỷ viên Ban Chấp hành đề xuất, triển khai lập kế hoạch hoạt động, trên cơ sở điều lệ, quy chế, nghị quyết, thông báo, kế hoạch công tác và các lĩnh vực được phân công, báo cáo kết quả hoạt động và đề xuất các ý kiến tại các kỳ họp Ban Chấp hành. Các trường hợp đặc biệt khác phải báo cáo xin ý kiến Ban Thường vụ và Chủ tịch Hội.
 10. Các Uỷ viên Ban Chấp hành có trách nhiệm lắng nghe ý kiến của hội viên và thành viên các tổ chức trực thuộc Hội để nhận định, đề xuất các biện pháp, kế hoạch, sửa đổi bổ sung các quy chế quy định của Hội với Ban Chấp hành, Ban Thường vụ nhằm đáp ứng nguyện vọng của hội viên và chức năng nhiệm vụ của Hội theo quy định của Điều lệ Hội và quy định của pháp luật.
 11. Các Uỷ viên Ban Chấp hành được phân công đi công tác, khi hoàn thành công việc phải báo cáo kết quả với Chủ tịch Hội. Trường hợp các cơ quan trực tiếp mời các Uỷ viên Ban Chấp hành tham gia một công việc nào đó với tư cách là Uỷ viên Ban Chấp hành (không thông qua sự phân công của Hội) thì các Uỷ viên đó có trách nhiệm thông báo cho Chủ tịch Hội biết và báo cáo kết quả khi hoàn thành công việc.
 12. Người muốn xin rút khỏi Ban Chấp hành phải làm đơn gửi Ban Chấp hành, để Ban Chấp hành xem xét đơn trong kỳ họp gần nhất và được trên 1/2 số thành viên trong Ban Chấp hành nhất trí.
 13. Uỷ viên Ban Chấp hành vì lý do sức khoẻ hoặc lý do khác sau một năm không thể tham gia các hoạt động của Ban Chấp hành thì tự nguyện xin rút khỏi Ban Chấp hành.
 14. Ủy viên Ban Chấp hành vắng mặt 02 kỳ họp Ban Chấp hành mà không có lý do chính đáng thì Ban Chấp hành sẽ xem xét miễn nhiệm theo nguyên tắc bỏ phiếu kín và có trên 1/2 số thành viên trong Ban Chấp hành nhất trí.
 15. Việc bổ sung thành viên Ban Chấp hành do Ban Thường vụ đề xuất. Số lượng bầu bổ sung Ban Chấp hành không có quá 1/4 tổng số Uỷ viên Ban Chấp hành đã được Đại hội quyết định. Việc bổ sung theo nguyên tắc bỏ phiếu kín và có trên 1/2 số thành viên trong Ban Chấp hành nhất trí.
 16. Kinh phí hoạt động của Ban Chấp hành được lấy từ kinh phí hoạt động của Hội. Dấu của Ban Chấp hành sử dụng con dấu Hội Mỹ thuật Việt Nam.
 17. Các Uỷ viên Ban Chấp hành không hưởng lương của Hội, được phụ cấp trách nhiệm hàng tháng theo quy định.
 18. Các Uỷ viên Ban Chấp hành khi đi công tác theo kế hoạch của Hội do Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội yêu cầu thì được hưởng các chế độ công tác phí như cán bộ công nhân viên đang công tác tại cơ quan Hội.
 19. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Bản Quy chế này thay thế cho các Quy chế đã ban hành trước đó và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Trong quá trình thực hiện có điều gì chưa phù hợp, Ban Chấp hành Hội sẽ xem xét, bổ sung, sửa đổi trong các kỳ họp sau./.

Nơi nhận:

–       BCH; BKT;

–       Hội viên Hội MTVN;

–       Lưu VP.

TM. BAN CHẤP HÀNH HỘI

CHỦ TỊCH HỘI

Hoạ sĩ Lương Xuân Đoàn

(Đã ký và đóng dấu)

 

 

 

HỘI MỸ THUẬT VIỆT NAM              CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

       Số: 148/20/BCH                      Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Hà Nội, ngày 28 tháng 05 năm 2020

QUY CHẾ

Tổ chức và hoạt động của Ban Thường vụ

Hội Mỹ thuật Việt Nam Khóa IX (Nhiệm kỳ 2019 – 2024)

Căn cứ Điều 15. Ban Thường vụ trong Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Hội Mỹ thuật Việt Nam Khóa IX (Nhiệm kỳ 2019 – 2024).

Ban Chấp hành Hội Mỹ thuật Việt Nam Khóa IX (Nhiệm kỳ 2019 – 2024) quy định Quy chế Tổ chức và hoạt động của Ban Thường vụ Hội Mỹ thuật Việt Nam như sau:

 1. TỔ CHỨC, CHỨC NĂNG VÀ NHIỆM VỤ:

Điều 15. Ban Thường vụ Hội

 1. Ban Thường vụ Hội do Ban Chấp hành Hội bầu trong số các ủy viên Ban Chấp hành Hội; Ban Thường vụ Hội gồm: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và các ủy viên. Số lượng, cơ cấu, tiêu chuẩn ủy viên Ban Thường vụ do Ban Chấp hành Hội quyết định. Nhiệm kỳ của Ban Thường vụ cùng với nhiệm kỳ của Đại hội.
 2. Nhiệm vụ và quyền hạn của Ban Thường vụ:
 3. a) Giúp Ban Chấp hành Hội triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội, Điều lệ Hội; tổ chức thực hiện nghị quyết, quyết định của Ban Chấp hành Hội; lãnh đạo hoạt động của Hội giữa hai kỳ họp Ban Chấp hành;
 4. b) Chuẩn bị nội dung và quyết định triệu tập họp Ban Chấp hành Hội;
 5. c) Quyết định thành lập các tổ chức, đơn vị thuộc Hội theo nghị quyết của Ban Chấp hành Hội; quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cơ cấu tổ chức; quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm lãnh đạo các tổ chức, đơn vị thuộc Hội;
 6. d) Quyết định khen thưởng hoặc đề nghị khen thưởng theo quy chế khen thưởng của Ban Chấp hành Hội ban hành.
 7. Nguyên tắc hoạt động của Ban Thường vụ:
 8. a) Ban Thường vụ hoạt động theo Quy chế do Ban Chấp hành Hội ban hành, tuân thủ quy định của pháp luật và Điều lệ Hội;
 9. b) Ban Thường vụ mỗi tháng họp một lần, có thể họp bất thường khi có yêu cầu của Chủ tịch Hội hoặc trên 1/2 (một phần hai) tổng số ủy viên Ban Thường vụ;
 10. c) Các cuộc họp của Ban Thường vụ là hợp lệ khi có trên 1/2 (một phần hai) ủy viên Ban Thường vụ dự họp. Ban Thường vụ có thể biểu quyết bằng hình thức giơ tay hoặc bỏ phiếu kín. Việc quy định hình thức biểu quyết do Ban Thường vụ quyết định;
 11. d) Các nghị quyết, quyết định của Ban Thường vụ được thông qua khi có trên 1/2 (một phần hai) tổng số ủy viên Ban Thường vụ biểu quyết tán thành. Trong trường hợp số ý kiến tán thành và không tán thành ngang nhau thì quyết định thuộc về bên có ý kiến của Chủ tịch Hội.
 12. Quy chế về tổ chức và hoạt động của Ban Thường vụ do Ban Chấp hành Hội ban hành.
 13. QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN THƯỜNG VỤ
 14. Ban Thường vụ hoạt động theo nguyên tắc dân chủ tập trung, quyết định theo đa số, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách. Các Uỷ viên của Ban Thường vụ được phân công nhiệm vụ theo dõi từng mảng công việc và căn cứ vào kế hoạch công tác, nghị quyết của Ban Chấp hành, có chương trình công tác để triển khai, theo dõi, tổng kết, báo cáo các công việc theo nhiệm vụ đã đựơc Ban Thường vụ phân công. Các Uỷ viên Ban Thường vụ phải thường xuyên trao đổi ý kiến với Chủ tịch Hội trong quá trình tổ chức các công việc được phân công để thực hiện có hiệu quả.
 15. Các thành viên của Ban Thường vụ có trách nhiệm sắp xếp thời gian để tham gia đầy đủ các hoạt động của Ban Thường vụ và các công việc khác khi được Chủ tịch Hội ủy quyền.
 16. Ban Thường vụ họp thường kỳ mỗi tháng một lần. Chủ tịch Hội là người quyết định triệu tập cuộc họp Ban Thường vụ. Khi cần thiết, Chủ tịch Hội triệu tập Ban Thường vụ họp đột xuất. Trường hợp đặc biệt Chủ tịch Hội có thể uỷ quyền cho Phó Chủ tịch Hội triệu tập, nhưng nội dung cuộc họp phải được Chủ tịch Hội nhất trí.
 17. Nội dung cuộc họp của Ban Thường vụ được Chủ tịch Hội và các Phó Chủ tịch Hội chuẩn bị và thông báo đến từng Uỷ viên Ban Thường vụ. Các đồng chí Uỷ viên Ban Thường vụ phải bố trí thời gian dự họp đúng quy định, trường hợp không dự họp được phải báo cáo lý do với Chủ tịch Hội.
 18. Cuộc họp Ban Thường vụ phải có trên 1/2 (một phần hai) tổng số Uỷ viên tham dự thì các nghị quyết của cuộc họp mới được coi là nghị quyết chính thức của Ban Thường vụ, các Uỷ viên vắng mặt có trách nhiệm thi hành các nghị quyết đã được thông qua.
 19. Các Uỷ viên Ban Thường vụ có thể thảo luận, tham khảo ý kiến của nhau trong các cuộc họp, chịu trách nhiệm về các ý kiến và đề xuất của mình, có quyền bảo lưu ý kiến nhưng chỉ được thông tin những vấn đề mà Ban Thường vụ đã nhất trí, không đưa ý kiến khác với ý kiến đã được Ban Thường vụ thông qua ra ngoài.
 20. Các Uỷ viên Ban Thường vụ được phân công đi công tác, khi hoàn thành công việc phải báo cáo kết quả với Chủ tịch Hội. Trường hợp các cơ quan trực tiếp mời các Uỷ viên Ban Thường vụ tham gia một công việc nào đó với tư cách là Uỷ viên Ban Thường vụ thì các Uỷ viên đó có trách nhiệm thông báo cho Chủ tịch Hội biết và báo cáo kết quả khi hoàn thành công việc.
 21. Ban Thường vụ có Văn phòng Hội và Văn phòng Đại diện phía Nam giúp việc. Kinh phí hoạt động của Ban Thường vụ được lấy từ kinh phí hoạt động của Hội. Dấu của Ban Thường vụ sử dụng con dấu Hội Mỹ thuật Việt Nam.
 22. Người muốn xin rút khỏi Ban Thường vụ phải làm đơn gửi Chủ tịch Hội để Chủ tịch Hội báo cáo với Ban Chấp hành xem xét đơn trong kỳ họp Ban Chấp hành gần nhất và phải được trên 1/2 (một phần hai) số thành viên trong Ban Chấp hành nhất trí bằng phiếu kín.
 23. Uỷ viên Ban Thường vụ vì lý do sức khoẻ hoặc lý do khác sau một năm không thể tham gia các hoạt động của Ban Thường vụ thì tự nguyện xin rút khỏi Ban Thường vụ để Ban Chấp hành bầu bổ sung Uỷ viên Ban Thường vụ mới nhằm đảm bảo hoạt động của Ban Thường vụ được thuận lợi.
 24. Việc bổ sung hoặc miễn nhiệm Uỷ viên Ban Thường vụ do Chủ tịch Hội đề xuất và Ban Chấp hành xem xét quyết định theo nguyên tắc bỏ phiếu kín và có trên 1/2 (một phần hai) số thành viên trong Ban Chấp hành nhất trí.
 25. Các Uỷ viên Ban Thường vụ không hưởng lương của Hội được nhận phụ cấp trách nhiệm hàng tháng theo quy định.
 26. Các Uỷ viên Ban Thường vụ khi đi công tác theo kế hoạch của Hội do Chủ tịch yêu cầu thì được hưởng các chế độ công tác phí như cán bộ công nhân viên đang công tác tại cơ quan Hội.

III. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Bản Quy chế này thay thế cho các Quy chế đã ban hành trước đó và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Trong quá trình thực hiện có điều gì chưa phù hợp, Ban Chấp hành Hội sẽ xem xét, bổ sung, sửa đổi trong các kỳ họp sau./.

Nơi nhận:

–       BCH; BKT;

–       Hội viên Hội MTVN;

–       Lưu VP.

TM. BAN CHẤP HÀNH HỘI

CHỦ TỊCH HỘI

Hoạ sĩ Lương Xuân Đoàn

(Đã ký và đóng dấu)

 

 

HỘI MỸ THUẬT VIỆT NAM              CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

       Số: 149/20/BCH                      Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 28 tháng 05 năm 2020

QUY CHẾ

Tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm tra

Hội Mỹ thuật Việt Nam Khóa IX (Nhiệm kỳ 2019 – 2024)

Căn cứ Điều 16. Ban Kiểm tra Hội trong Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Hội Mỹ thuật Việt Nam Khóa IX (Nhiệm kỳ 2019 – 2024).

Ban Chấp hành Hội Mỹ thuật Việt Nam khoá IX (Nhiệm kỳ 2019 – 2024) quy định Quy chế Tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm tra Hội Mỹ thuật Việt Nam như sau:

 1. CHỨC NĂNG VÀ NHIỆM VỤ

Điều 16. Ban Kiểm tra Hội

 1. Ban Kiểm tra gồm: Trưởng ban, Phó trưởng ban và các Ủy viên do Đại hội bầu ra. Thành viên Ban Kiểm tra phải được số phiếu bầu trên 1/2 (một phần hai) tổng số phiếu bầu của Đại hội, lấy theo thứ tự từ trên xuống cho đủ số lượng Ban Kiểm tra theo quyết định của Đại hội.
 2. Số lượng, cơ cấu, tiêu chuẩn ủy viên Ban Kiểm tra Hội do Đại hội quyết định. Nhiệm kỳ của Ban Kiểm tra Hội cùng nhiệm kỳ của Đại hội.
 3. Chủ tịch Hội nhiệm kỳ mới triệu tập Ban Kiểm tra Hội để bầu Trưởng Ban Kiểm tra và Phó trưởng Ban kiểm tra. Trưởng Ban Kiểm tra phải là thành viên Ban Chấp hành Hội. Trưởng Ban Kiểm tra và Phó trưởng Ban kiểm tra được bầu bằng phiếu kín và phải có trên 1/2 (một phần hai) số ủy viên Ban Kiểm tra tán thành, Chủ tịch Hội ra quyết định công nhận.
 4. Việc bổ sung hoặc miễn nhiệm ủy viên Ban Kiểm tra do Ban Kiểm tra đề xuất và phải được trên 1/2 (một phần hai) số ủy viên Ban Kiểm tra biểu quyết biểu quyết tán thành bằng phiếu kín, Chủ tịch Hội ra quyết định công nhận.
 5. Nhiệm vụ và quyền hạn của Ban Kiểm tra Hội:
 6. a) Bầu Trưởng Ban kiểm tra và Phó trưởng ban kiểm tra;
 7. b) Kiểm tra, giám sát việc thực hiện Điều lệ Hội, nghị quyết Đại hội; nghị quyết, quyết định của Ban Chấp hành Hội, Ban Thường vụ Hội, các quy chế của Hội trong hoạt động của các tổ chức, đơn vị trực thuộc Hội, Hội viên;
 8. c) Xem xét, giải quyết đơn, thư phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của tổ chức, Hội viên và công dân gửi đến Hội;
 9. d) Đề xuất hình thức kỷ luật Hội viên để Ban Chấp hành xem xét, quyết định.
 10. Nguyên tắc hoạt động của Ban Kiểm tra: Ban Kiểm tra hoạt động theo quy chế do Ban Chấp hành ban hành, tuân thủ quy định của pháp luật và Điều lệ Hội.
 11. TIÊU CHUẨN THÀNH VIÊN BAN KIỂM TRA HỘI
 12. Là Hội viên Hội Mỹ thuật Việt Nam, chấp hành tốt đường lối, quan điểm văn hóa – văn nghệ của Đảng, nghiêm chỉnh chấp hành Điều lệ Hội.
 13. Hiểu biết về quản lý, pháp luật, có khả năng làm công tác kiểm tra. Trung thực, công tâm, dám chịu trách nhiệm trước công tác kiểm tra.
 14. Có điều kiện sức khoẻ, thời gian tham gia công tác kiểm tra của Hội.
 15. Được Hội viên tín nhiệm.
 • QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM TRA HỘI
 1. Ban Kiểm tra hoạt động theo nguyên tắc tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, dân chủ tập trung, quyết định theo đa số. Các ý kiến riêng của thành viên Ban kiểm tra được bảo lưu nhưng khi phát ngôn phải đúng quyết định của Ban Kiểm tra. Các thành viên Ban Kiểm tra được phân công theo dõi và giải quyết từng công việc để báo cáo trước Ban Kiểm tra.
 2. Các thành viên của Ban Kiểm tra có trách nhiệm sắp xếp thời gian để tham gia đầy đủ các hoạt động của Ban Kiểm tra khi được phân công.
 3. Ban Kiểm tra họp thường kỳ mỗi năm một lần do Trưởng Ban Kiểm tra triệu tập. Trường hợp đột xuất để giải quyết công việc, Ban Kiểm tra có thể họp bất thường. Các cuộc họp này phải báo cho Chủ tịch biết nội dung và mời Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch cùng dự. Trường hợp Trưởng Ban Kiểm tra không thể dự họp thì uỷ nhiệm Phó trưởng Ban Kiểm tra chủ trì cuộc họp nhưng nội dung cuộc họp phải được Trưởng Ban Kiểm tra nhất trí. Sau các cuộc họp Trưởng Ban Kiểm tra làm báo cáo lên Ban Thường vụ và Ban Chấp hành kết quả cuộc họp.
 4. Khi Ban kiểm tra nhận được đơn thư tố cáo, khiếu nại của hội viên, của cá nhân, tổ chức gửi đến, hoặc do Chủ tịch Hội, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Hội chuyển sang. Các đơn thư này phải ghi rõ ngày tháng năm, họ tên, địa chỉ, nội dung tố cáo, chữ ký… thì Trưởng Ban kiểm tra cử thành viên Ban Kiểm tra đến gặp trực tiếp người có đơn thư tố cáo, khiếu nại để xác minh, yêu cầu cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến nội dung tố cáo, khiếu nại.
 5. Ban Kiểm tra khi xem xét vấn đề được nêu trong đơn thư tố cáo, khiếu nại trên tinh thần kịp thời, chính xác, khách quan, phải căn cứ trên cơ sở Luật Khiếu nại số 02/2011/QH13 và Luật Tố cáo số 03/2011/QH13 được Quốc hội nước Công hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII thông qua trong kỳ họp thứ 2 ngày 11 tháng 11 năm 2011, căn cứ vào Điều lệ Hội, các quy chế, quy định của Hội có liên quan để làm rõ và kết luận.
 6. Đối với đơn thư nặc danh, Ban Kiểm tra không xem xét giải quyết.
 7. Trưởng Ban Kiểm tra phân công thành viên chuyên theo dõi từng công việc, để nghiên cứu, thẩm tra và báo cáo trước cuộc họp của Ban kiểm tra. Ý kiến của tập thể Ban kiểm tra được trả lời cho người có đơn thư tố cáo, khiếu nại. Ban Kiểm tra có trách nhiệm báo cáo với Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Hội được biết.
 8. Những đơn thư tố cáo, khiếu nại có liên quan đến tập thể hoặc cá nhân trong các cơ quan Hành chính – Sự nghiệp trực thuộc Hội, Ban Kiểm tra phải báo cáo với Chủ tịch Hội biết để chỉ đạo các đơn vị đó giúp đỡ Ban Kiểm tra thực hiện công việc.
 9. Ý kiến trả lời đơn thư tố cáo, khiếu nại của Ban Kiểm tra nếu người có đơn thư cho là chưa thoả đáng thì Ban Kiểm tra có quyền đề nghị Ban Chấp hành Hội xem xét. Ý kiến kết luận của Ban Chấp hành là quyết định cuối cùng.
 10. Sau khi thẩm tra, xem xét nội dung đơn thư tố cáo, khiếu nại, Ban Kiểm tra mời người có đơn thư lên gặp để trả lời hoặc trả lời bằng văn bản với người có đơn thư tố cáo, khiếu nại.
 11. Trường hợp ý kiến của người có đơn thư chưa nhất trí với kết luận của Ban Kiểm tra hoặc Ban Chấp hành Hội thì có quyền gửi lên cấp cao hơn để xem xét giải quyết.
 12. Sau khi đã xác minh, đối với các cá nhân cố tình tố cáo, khiếu nại sai sự thật, Ban Kiểm tra có quyền đề xuất với Ban Chấp hành xem xét, kỷ luật theo mục 2 Điều 25 của Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Hội Mỹ thuật Việt Nam Khóa IX (Nhiệm kỳ 2019 – 2024).
 13. Các ý kiến trong đơn thư tố cáo, khiếu nại có liên quan đến pháp luật thì Ban Kiểm tra có quyền đề xuất với các cơ quan có liên quan đến vấn đề đó để tìm hiểu, xác minh.
 14. Các ý kiến của hội viên trao đổi không bằng văn bản thì Ban Kiểm tra tìm hiểu và trực tiếp trả lời không bằng văn bản với người có ý kiến đó.
 15. Ban Kiểm tra có quyền đề xuất với Ban Chấp hành kỷ luật hội viên vi phạm Điều lệ Hội. Ban Chấp hành Hội sẽ xem xét, giải quyết trong cuộc họp gần nhất để có quyết định chính thức và thông báo cho Ban Kiểm tra biết.
 16. Uỷ viên Ban Kiểm tra vì lý do sức khoẻ hoặc lý do khác sau một năm không thể tham gia các hoạt động của Ban Kiểm tra thì tự nguyện xin rút khỏi Ban Kiểm tra để Ban Chấp hành bầu bổ sung Uỷ viên Ban Kiểm tra mới nhằm đảm bảo công việc hoạt động của Ban Kiểm tra được thuận lợi. Việc bổ sung hoặc miễn nhiệm Trưởng ban Kiểm tra, Phó Trưởng ban Kiểm tra, Uỷ viên Ban kiểm tra theo quy định của Điều lệ Hội.
 17. Ban Kiểm tra là tổ chức trực thuộc Ban Chấp hành Hội, có trợ lý giúp việc. Kinh phí hoạt động của Ban kiểm tra lấy từ kinh phí hoạt động của Hội.
 18. Trưởng Ban Kiểm tra có quyền được sử dụng con dấu Hội trong các văn bản của Ban kiểm tra và phải chịu trách nhiệm về chữ ký của mình trước Ban Chấp hành Hội.
 19. Các Uỷ viên Ban Kiểm tra không hưởng lương của Hội được phụ cấp trách nhiệm hàng tháng bằng 0,4 bậc lương cơ bản.
 20. Các Uỷ viên Ban Kiểm tra khi đi công tác theo kế hoạch của Hội do Chủ tịch yêu cầu thì được hưởng các chế độ công tác phí như cán bộ công nhân viên đang công tác tại cơ quan Hội.
 21. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Bản Quy chế này thay thế cho các Quy chế đã ban hành trước đó và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Trong quá trình thực hiện có điều gì chưa phù hợp, Ban Chấp hành Hội sẽ xem xét, bổ sung, sửa đổi trong các kỳ họp sau./.

Nơi nhận:

–       BCH; BKT;

–       Hội viên Hội MTVN;

–      Lưu VP.

TM. BAN CHẤP HÀNH HỘI

CHỦ TỊCH HỘI

Hoạ sĩ Lương Xuân Đoàn

(Đã ký và đóng dấu)

 

 

 

 

HỘI MỸ THUẬT VIỆT NAM              CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

       Số: 153/20/BCH                      Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 28 tháng 05 năm 2020

QUY CHẾ

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch Hội

Hội Mỹ thuật Việt Nam Khóa IX (Nhiệm kỳ 2019 – 2024)

Căn cứ Mục 1, mục 2,, Điều 17. Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội trong Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Hội Mỹ thuật Việt Nam Khóa IX (Nhiệm kỳ 2019 – 2024)

Ban Chấp hành Hội Mỹ thuật Việt Nam khoá IX (Nhiệm kỳ 2019 – 2024) quy định Quy chế Tổ chức và hoạt động của Chủ tịch Hội Mỹ thuật Việt Nam như sau:

 1. TỔ CHỨC, CHỨC NĂNG VÀ NHIỆM VỤ

Mục 1, mục 2 Điều 17. Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội

 1. Chủ tịch Hội là đại diện pháp nhân của Hội trước pháp luật, chịu trách nhiệm trước pháp luật về hoạt động của Hội. Chủ tịch Hội do Ban Chấp hành Hội bầu trong số các ủy viên Ban Chấp hành Hội bằng phiếu kín và phải được trên 1/2 (một phần hai) số ủy viên Ban Chấp hành Hội tán thành. Tiêu chuẩn Chủ tịch Hội do Ban Chấp hành Hội quy định. Tuổi giới thiệu lần đầu hoặc tái cử Chủ tịch Hội không quá 65 tuổi, trường hợp đặc biệt không quá 70 tuổi. Khi khuyết Chủ tịch Hội, Ban Chấp hành Hội bầu Chủ tịch Hội mới từ các ủy viên Ban Chấp hành Hội. Nhiệm kỳ của Chủ tịch Hội theo nhiệm kỳ của Ban Chấp hành.
 2. Nhiệm vụ và quyền hạn của Chủ tịch Hội:
 3. a) Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo Quy chế hoạt động của Ban Chấp hành Hội, Ban Thường vụ Hội;
 4. b) Chịu trách nhiệm trước Bộ Nội vụ và cơ quan quản lý nhà nước về lĩnh vực hoạt động chính của Hội, trước Ban Chấp hành Hội, Ban Thường vụ Hội về các hoạt động của Hội. Chỉ đạo, điều hành hoạt động của Hội theo quy định Điều lệ Hội; nghị quyết Đại hội; Nghị quyết, quyết định của Ban Chấp hành Hội, Ban Thường vụ Hội và các quy định của Nhà nước;
 5. c) Chủ trì các phiên họp của Ban Chấp hành Hội; chỉ đạo chuẩn bị, triệu tập và chủ trì các cuộc họp của Ban Thường vụ Hội;
 6. d) Thay mặt Ban Chấp hành Hội, Ban Thường vụ Hội ký các văn bản của Hội;

đ) Khi Chủ tịch Hội vắng mặt, việc chỉ đạo, điều hành giải quyết công việc của Hội được ủy quyền bằng văn bản cho một Phó Chủ tịch Hội.

 1. TIÊU CHUẨN CỦA CHỦ TỊCH HỘI
 2. Là Hội viên Hội Mỹ thuật Việt Nam tiêu biểu về chấp hành đường lối, quan điểm văn hóa – văn nghệ của Đảng, gương mẫu chấp hành Điều lệ Hội.
 3. Có phẩm chất chính trị, có khả năng tổ chức, triển khai và điều hành các hoạt động của Hội. Có năng lực chuyên môn, trung thực, công tâm, dám chịu trách nhiệm, có uy tín và khả năng đoàn kết, tập hợp Hội viên.
 4. Có điều kiện sức khoẻ, thời gian để hoàn thành nhiệm vụ Chủ tịch Hội.
 5. Được Hội viên tín nhiệm.

III. NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN CỦA CHỦ TỊCH HỘI

 1. Chủ tịch Hội có trách nhiệm điều hành chung các hoạt động của Hội và những công việc đã được phân công trong bảng Phân công nhiệm vụ công tác của các Uỷ viên Ban Thường vụ và Ban Chấp hành Hội.
 2. Chủ tịch Hội có quyền giới thiệu các Phó Chủ tịch Hội, Uỷ viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Kiểm tra để Ban Chấp hành Hội bầu bằng phiếu kín.
 3. Chủ tịch Hội có quyền triệu tập các cuộc họp Ban Chấp hành, Ban Kiểm tra, các Hội đồng Nghệ thuật, Ban Chấp hành Chi hội, Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ, Thủ trưởng các cơ quan trực thuộc Hội. Chủ tịch Hội có quyền uỷ nhiệm cho Phó Chủ tịch triệu tập, chủ trì các cuộc họp trên.
 4. Chủ tịch Hội ký các văn bản, quy chế của Hội, quyết định thành lập hoặc giải thể các Chi hội theo Quy chế về Tổ chức hoạt động của Chi hội, quyết định công nhận Ban Chấp hành Chi hội, Bổ sung, miễn nhiệm thành viên Ban Chấp hành Chi hội trên cơ sở kết quả của Đại hội Chi hội.
 5. Chủ tịch Hội ký các văn bản, quy chế của các cơ quan trực thuộc Hội, quyết định về biên chế tổ chức, thành lập hoặc giải thể các tổ chức trực thuộc Hội, quyết định về bổ nhiệm cán bộ, tiếp nhận và điều chuyển cán bộ, quyết định nâng bậc lương cán bộ cơ quan trực thuộc Hội trên cơ sở quyết định của cuộc họp liên tịch Ban Thường vụ, Đảng uỷ, Công đoàn Hội.
 6. Ký các quyết định kết nạp, khai trừ Hội viên, khen thưởng, kỷ luật Hội viên và công nhân viên trong cơ quan Hội trên cơ sở nghị quyết của Ban Chấp hành Hội và của Ban Thường vụ.
 7. Chủ tịch Hội ký quyết định phân bổ tài chính hàng năm của Hội, quyết định những vấn đề tài chính của Hội, điều chuyển tài sản của các cơ quan trực thuộc Hội theo đề xuất của các đơn vị và trên cơ sở các chính sách tài chính của Nhà nước, của Ban Chấp hành và Ban Thường vụ.
 8. Chủ tịch Hội có quyền ủy quyền và phân công công tác cho các Ủy viên Ban Thường vụ, Uỷ viên Ban Chấp hành. Giải quyết các công việc đột xuất ngoài kế hoạch sau đó báo cáo lại cho Ban Thường vụ và Ban Chấp hành được biết.
 9. Chủ tịch Hội là người quyết định triệu tập cuộc họp Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Hội và có thể ủy quyền cho Phó Chủ tịch Hội triệu tập nhưng nội dung cuộc họp phải được Chủ tịch Hội nhất trí.
 10. Chủ tịch Hội có quyền được dự các cuộc họp của Ban Kiểm tra Hội, cuộc họp của các Hội đồng Nghệ thuật và các cuộc họp khác do Hội tổ chức.
 11. Chủ tịch Hội vì lý do sức khoẻ hoặc lý do khác sau một năm không thể điều hành các hoạt động của Hội thì tự nguyện xin rút khỏi chức vụ Chủ tịch Hội để Ban Chấp hành bầu bổ sung Chủ tịch Hội mới từ thành viên Ban Chấp hành Hội nhằm đảm bảo công việc hoạt động của Hội được thuận lợi. Việc bổ sung hoặc miễn nhiệm Chủ tịch Hội theo quy định của Điều lệ Hội.
 12. Chủ tịch Hội hưởng lương và phụ cấp chức vụ theo chế độ của Nhà nước đã quy định. Trường hợp Chủ tịch Hội đã nghỉ hưu thì được phụ cấp trách nhiệm hàng tháng theo quy định của Bộ Nội vụ và được hưởng các chế độ khác theo quy định của Nhà nước.
 13. Chủ tịch Hội khi đi công tác theo kế hoạch của Hội thì được hưởng các chế độ công tác phí như cán bộ công nhân viên đang công tác tại cơ quan Hội.

III. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Bản Quy chế này thay thế cho các Quy chế đã ban hành trước đó và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Trong quá trình thực hiện có điều gì chưa phù hợp, Ban Chấp hành Hội sẽ xem xét, bổ sung, sửa đổi trong các kỳ họp sau./.

Nơi nhận:

–       BCH; BKT;

–       Hội viên Hội MTVN;

–       Lưu VP.

TM. BAN CHẤP HÀNH HỘI

CHỦ TỊCH HỘI

Hoạ sĩ Lương Xuân Đoàn

(Đã ký và đóng dấu)

 

 

 

HỘI MỸ THUẬT VIỆT NAM              CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

       Số: 154/20/BCH                      Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Hà Nội, ngày 28 tháng 05 năm 2020

QUY CHẾ

Chức năng nhiệm vụ, quyền hạn của Phó Chủ tịch

Hội Mỹ thuật Việt Nam Khoá IX (Nhiệm kỳ 2019 – 2024)

Căn cứ Mục 3, mục 4, Điều 17. Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội trong Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Hội Mỹ thuật Việt Nam Khóa IX (Nhiệm kỳ 2019 – 2024)

Ban Chấp hành Hội Mỹ thuật Việt Nam khoá IX (Nhiệm kỳ 2019 – 2024) quy định Quy chế Tổ chức và hoạt động của Phó Chủ tịch Hội Mỹ thuật Việt Nam như sau:

 1. TỔ CHỨC, CHỨC NĂNG VÀ NHIỆM VỤ

Mục 3, mục 4, Điều 17. Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội

 1. Phó Chủ tịch Hội do Ban Chấp hành Hội bầu trong số các ủy viên Ban Chấp hành Hội bằng phiếu kín và phải được trên 1/2 (một phần hai) số ủy viên Ban Chấp hành Hội tán thành.

Tiêu chuẩn Phó Chủ tịch Hội do Ban Chấp hành Hội quy định. Tuổi giới thiệu lần đầu hoặc tái cử Phó Chủ tịch Hội không quá 65 tuổi. Khi khuyết Phó Chủ tịch Hội, Ban Chấp hành Hội bầu Phó Chủ tịch Hội mới từ các ủy viên Ban Chấp hành Hội. Khi khuyết Phó Chủ tịch Hội, Ban Chấp hành Hội bầu Phó Chủ tịch Hội mới từ các ủy viên Ban Chấp hành Hội. Nhiệm kỳ của Phó Chủ tịch Hội theo nhiệm kỳ của Ban Chấp hành.

 1. Nhiệm vụ và quyền hạn của Phó Chủ tịch Hội:
 2. a) Giúp Chủ tịch Hội chỉ đạo, điều hành công tác theo sự phân công hoặc ủy quyền của Chủ tịch Hội;
 3. b) Chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Hội và trước pháp luật về lĩnh vực công việc được Chủ tịch Hội phân công hoặc ủy quyền.
 4. c) Phó Chủ tịch Hội thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo Quy chế hoạt động của Ban Chấp hành Hội, Ban Thường vụ Hội phù hợp với Điều lệ Hội và quy định của pháp luật.
 5. NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN CỦA PHÓ CHỦ TỊCH HỘI
 6. Phó Chủ tịch Hội là người giúp Chủ tịch Hội phụ trách từng phần công việc, có trách nhiệm chủ động tổ chức, triển khai các công việc theo bản phân công trách nhiệm của các thành viên Ban Thường vụ, báo cáo lại cho Chủ tịch Hội biết kết quả giải quyết công việc và chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Hội về các quyết định của mình.
 7. Phó Chủ tịch thường trực Hội thay mặt Chủ tịch Hội giải quyết các công việc khi Chủ tịch Hội vắng mặt và báo cáo lại cho Chủ tịch Hội biết.
 8. Phó Chủ tịch Hội được ký các văn bản thuộc quyền Chủ tịch Hội khi được Chủ tịch Hội uỷ quyền trừ các văn bản về nhân sự và tài chính.
 9. Phó Chủ tịch Hội được Chủ tịch Hội uỷ quyền chủ trì các cuộc họp Ban Chấp hành, Ban Thường vụ khi Chủ tịch Hội không có điều kiện tham dự.
 10. Phó Chủ tịch Hội khi được sự uỷ quyền của Chủ tịch Hội có quyền phân công công tác cho các Uỷ viên Ban Chấp hành Hội, Uỷ viên Ban Thường vụ giải quyết các công việc đột xuất nằm ngoài chức năng, nhiệm vụ đã được phân công. Được dự các cuộc họp của các tổ chức và cơ quan trực thuộc Hội khi được Chủ tịch Hội phân công.
 11. Phó Chủ tịch Hội vì lý do sức khoẻ hoặc lý do khác sau một năm không thể điều hành các hoạt động của Hội thì tự nguyện xin rút khỏi chức vụ để Ban Chấp hành bầu bổ sung Phó Chủ tịch Hội mới từ thành viên Ban Chấp hành Hội nhằm đảm bảo công việc hoạt động của Hội được thuận lợi. Việc bổ sung hoặc miễn nhiệm Phó Chủ tịch Hội theo quy định của Điều lệ Hội.
 12. Phó Chủ tịch Hội hưởng lương và phụ cấp chức vụ theo chế độ của Nhà nước đã quy định. Trường hợp Phó Chủ tịch Hội nếu đã nghỉ hưu thì được phụ cấp trách nhiệm hàng tháng theo quy định của Bộ Nội vụ và được hưởng các chế độ khác theo quy định của Nhà nước.
 13. Phó Chủ tịch Hội khi đi công tác theo kế hoạch của Hội thì được hưởng các chế độ công tác phí như cán bộ công nhân viên đang công tác tại cơ quan Hội.

III. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Bản Quy chế này thay thế cho các Quy chế đã ban hành trước đó và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Trong quá trình thực hiện có điều gì chưa phù hợp, Ban Chấp hành Hội sẽ xem xét, bổ sung, sửa đổi trong các kỳ họp sau./.

Nơi nhận:

–       BCH; BKT;

–       Hội viên Hội MTVN;

–       Lưu VP.

TM. BAN CHẤP HÀNH HỘI

CHỦ TỊCH HỘI

Hoạ sĩ Lương Xuân Đoàn

(Đã ký và đóng dấu)

 

 

 

HỘI MỸ THUẬT VIỆT NAM              CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

       Số: 155/20/BCH                      Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

            Hà Nội, ngày 28 tháng 05 năm 2020

QUY CHẾ

Tổ chức, chức năng, nhiệm vụ của Ban Sáng tác

Căn cứ Điều 12. Cơ cấu tổ chức của Hội trong Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Hội Mỹ thuật Việt Nam Khóa IX (Nhiệm kỳ 2019 – 2024).

Ban Chấp hành Hội Mỹ thuật Việt Nam khoá IX (Nhiệm kỳ 2019 – 2024) quy định Quy chế Tổ chức, chức năng nhiệm vụ của Ban Sáng tác Hội Mỹ thuật Việt Nam Khóa IX (Nhiệm kỳ 2019 – 2024) như sau:

 1. Tổ chức:

Ban Sáng tác do Ban Chấp hành Hội Mỹ thuật Việt Nam quyết định thành lập gồm có một số đồng chí trong Ban Chấp hành Hội và các Chủ tịch Hội đồng Nghệ thuật chuyên ngành. Ban có Trợ lý giúp việc từ Văn phòng Hội.

 1. Chức năng:

Ban Sáng tác là tổ chức làm công tác tư vấn cho Ban Chấp hành Hội và Ban Thường vụ Hội về các hoạt động Sáng tác và Công bố tác phẩm, bao gồm đi thực tế, Trại sáng tác, Hỗ trợ sáng tác, Triển lãm công bố tác phẩm, Hội thảo,… nhằm mục đích phấn đấu để có nhiều tác phẩm mỹ thuật có giá trị tư tưởng và nghệ thuật cao, khơi dậy mọi nguồn lực sáng tạo vì một nền mỹ thuật Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc và nhân văn. Sử dụng hiệu quả nguồn kinh phí hỗ trợ sáng tác do Nhà nước cấp.

 1. Nhiệm vụ:
  • Đề xuất phương hướng tổ chức các hoạt động chuyên môn của Hội nhằm mục đích nâng cao chất lượng sáng tác và nâng cao tính chuyên nghiệp của hội viên và các hoạt động chuyên môn của Hội trong nhiệm kỳ và trong từng năm.
  • Nhận định và đề xuất các hoạt động cụ thể như đi thực tế, Trại sáng tác, Hỗ trợ sáng tác, Triển lãm công bố tác phẩm, Hội thảo, Xuất bản Sách, Tuyển tập tác phẩm, Nghiên cứu Lý luận Phê bình… để Ban Chấp hành Hội, Ban Thường vụ đưa vào kế hoạch hoạt động của Hội hàng năm hoặc đột xuất.
  • Nhận định, đánh giá và đề xuất về chất lượng các hoạt động chuyên môn của các chuyên ngành Hội họa, Đồ họa, Điêu khắc, Mỹ thuật Ứng dụng và Phê bình Mỹ thuật để Ban Chấp hành Hội điều chỉnh hoạt động chuyên môn của các Chuyên ngành, Chi hội.
  • Nhận định tình hình tổ chức, hoạt động và hiệu quả sáng tác trong từng thời kỳ. Đề xuất các quy định của Hội đối với việc Hỗ trợ sáng tác.
  • Chỉ đạo hoạt động chuyên môn của Trung tâm Mỹ thuật Đương đại.
 2. Phương thức hoạt động:
 • Các thành viên Ban Sáng tác chuẩn bị ý kiến bằng văn bản hoặc phát biểu tại cuộc họp của Ban Sáng tác. Trường hợp thành viên Ban Sáng tác vắng mặt trong các cuộc họp thì gửi ý kiến bằng văn bản để Ban Sáng tác tổng hợp.
 • Các ý kiến của thành viên Ban Sáng tác được thảo luận trong Ban và báo cáo để Ban Chấp hành Hội tham khảo và quyết định.
 • Trưởng Ban Sáng tác là người triệu tập và chủ trì các cuộc họp của Ban Sáng tác.
 1. Điều khoản thi hành:

Bản Quy chế này thay thế cho các Quy chế đã ban hành trước đó và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Trong quá trình thực hiện có điều gì chưa phù hợp, Ban Chấp hành Hội sẽ xem xét, bổ sung, sửa đổi trong các kỳ họp sau./.

Nơi nhận:

–       BCH; BKT;

–       Hội viên Hội MTVN;

–       Lưu VP.

TM. BAN CHẤP HÀNH HỘI

CHỦ TỊCH HỘI

Hoạ sĩ Lương Xuân Đoàn

(Đã ký và đóng dấu)

 

 

HỘI MỸ THUẬT VIỆT NAM              CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

       Số: 156/20/BCH                      Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Hà Nội, ngày 28 tháng 05 năm 2020

QUY CHẾ

Tổ chức, chức năng, nhiệm vụ của Ban Công tác hội viên

Căn cứ Điều 12. Cơ cấu tổ chức của Hội trong Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Hội Mỹ thuật Việt Nam Khóa IX (Nhiệm kỳ 2019 – 2024).

Ban Chấp hành Hội Mỹ thuật Việt Nam khoá IX (Nhiệm kỳ 2019 – 2024) quy định Quy chế Tổ chức, chức năng nhiệm vụ của Ban Công tác hội viên Hội Mỹ thuật Việt Nam Khóa IX (Nhiệm kỳ 2019 – 2024) như sau:

 1. Tổ chức:

Ban Công tác hội viên do Ban Chấp hành Hội Mỹ thuật Việt Nam quyết định thành lập gồm có một số đồng chí trong Ban Chấp hành Hội ở 03 khu vực Bắc – Trung – Nam. Ban có Trợ lý giúp việc từ Văn phòng Hội.

 1. Chức năng:

Ban Công tác hội viên là tổ chức tham mưu tư vấn cho Ban Chấp hành Hội, Ban Thường vụ Hội và tổ chức thực hiện một số nhiệm vụ về công tác hội viên do Ban Chấp hành Hội, Ban Thường vụ Hội giao nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của hội viên và thực hiện các chế độ, chính sách của Hội đối với hội viên.

 1. Nhiệm vụ:
  • Đề xuất các biện pháp tổ chức, quản lý hội viên, nâng cao chất lượng hoạt động của hội viên.
  • Tuyên truyền phổ biến và theo dõi hội viên thực hiện Quy chế hội viên; nhận định và đề xuất điều chỉnh các chế độ chính sách của Hội đối với hội viên để Ban Chấp hành Hội và Ban Thường vụ xem xét giải quyết.
  • Tập hợp ý kiến đóng góp của hội viên về tổ chức và hoạt động của Hội để đề xuất với Ban Chấp hành Hội và Ban Thường vụ xem xét giải quyết.
  • Tổ chức thực hiện các chế độ, chính sách đối với hội viên theo quy định của Hội.
 2. Phương thức hoạt động:
 • Các thành viên Ban Công tác hội viên chuẩn bị ý kiến bằng văn bản hoặc phát biểu trước cuộc họp của Ban Công tác hội viên. Trường hợp thành viên Ban Công tác hội viên vắng mặt trong các cuộc họp thì gửi ý kiến bằng văn bản để Ban Công tác hội viên tổng hợp.
 • Các ý kiến của thành viên Ban Công tác hội viên được thảo luận trong Ban và báo cáo để Ban Chấp hành Hội, Ban Thường vụ Hội tham khảo và quyết định.
 • Trưởng Ban Công tác hội viên là người triệu tập và chủ trì các cuộc họp của Ban Công tác hội viên.
 1. Điều khoản thi hành:

Bản Quy chế này thay thế cho các Quy chế đã ban hành trước đó và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Trong quá trình thực hiện có điều gì chưa phù hợp, Ban Chấp hành Hội sẽ xem xét, bổ sung, sửa đổi trong các kỳ họp sau./.

Nơi nhận:

–       BCH; BKT;

–       Hội viên Hội MTVN;

–       Lưu VP.

TM. BAN CHẤP HÀNH HỘI

CHỦ TỊCH HỘI

Hoạ sĩ Lương Xuân Đoàn

(Đã ký và đóng dấu)

 

 

 

HỘI MỸ THUẬT VIỆT NAM              CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

       Số: 157/20/BCH                      Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Hà Nội, ngày 28 tháng 05 năm 2020

QUY CHẾ

Tổ chức, chức năng, nhiệm vụ của Ban Hợp tác Quốc tế

Căn cứ Điều 12. Cơ cấu tổ chức của Hội trong Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Hội Mỹ thuật Việt Nam Khóa IX (Nhiệm kỳ 2019 – 2024).

Ban Chấp hành Hội Mỹ thuật Việt Nam khoá IX (Nhiệm kỳ 2019 – 2024) quy định Quy chế tổ chức, chức năng nhiệm vụ của Ban Hợp tác Quốc tế Hội Mỹ thuật Việt Nam Khóa IX (Nhiệm kỳ 2019 – 2024) như sau:

 1. Tổ chức:

Ban Hợp tác Quốc tế do Ban Chấp hành Hội Mỹ thuật Việt Nam quyết định thành lập gồm có một số đồng

 

chí trong Ban Chấp hành Hội. Ban có trợ lý giúp việc từ Văn phòng Hội.

 1. Chức năng:

Ban Hợp tác Quốc tế là tổ chức làm công tác tư vấn cho Ban Chấp hành Hội và Ban Thường vụ Hội về công tác hợp tác quốc tế của Hội Mỹ thuật Việt Nam với các tổ chức và cá nhân nghệ sĩ tạo hình nước ngoài trên cơ sở đường lối đối ngoại và đối ngoại nhân dân của Đảng và Nhà nước.

 1. Nhiệm vụ:
  • Đề xuất phương hướng, hoạt động hợp tác quốc tế của Hội trong nhiệm kỳ và trong từng năm.
  • Đề xuất kế hoạch hợp tác và ký kết quốc tế hàng năm của Hội Mỹ thuật Việt Nam đối với các tổ chức và cá nhân nghệ sĩ nước ngoài để Ban Thường vụ xem xét giải quyết.
  • Xem xét, đề xuất và giải quyết những đề nghị của các tổ chức cá nhân nước ngoài trong các hoạt động mỹ thuật đối với Hội Mỹ thuật Việt Nam, những vấn đề liên quan đến hợp tác quốc tế của Hội để Ban Thường vụ xem xét giải quyết.
  • Liên hệ với các tổ chức cá nhân nghệ sĩ tạo hình nước ngoài để vận động hỗ trợ tài chính, tài sản và quảng bá tác phẩm ở nước ngoài cho các hoạt động của Hội.
  • Phối hợp với Văn phòng Hội và Văn phòng Đại diện phía Nam tổ chức tiếp đón và thực hiện kế hoạch hoạt động của các đoàn, các nghệ sĩ nước ngoài là khách mời của Hội ở Việt Nam.
  • Tổ chức cho các đoàn của Hội đi công tác ở nước ngoài và giúp làm thủ tục cho các hội viên có giấy mời đi nước ngoài gửi cho Hội Mỹ thuật Việt Nam.
 2. Phương thức hoạt động:
 • Các thành viên Ban Hợp tác Quốc tế chuẩn bị ý kiến bằng văn bản hoặc phát biểu trước cuộc họp của Ban Hợp tác Quốc tế. Trường hợp thành viên Ban Hợp tác Quốc tế vắng mặt trong các cuộc họp thì gửi ý kiến bằng văn bản để Ban Hợp tác Quốc tế tổng hợp.
 • Các ý kiến của thành viên Ban Hợp tác Quốc tế được thảo luận trong Ban và báo cáo để Ban Chấp hành Hội tham khảo và quyết định.
 • Trưởng Ban Hợp tác Quốc tế là người triệu tập và chủ trì các cuộc họp của Ban Hợp tác Quốc tế.
 1. Điều khoản thi hành:

Bản Quy chế này thay thế cho các Quy chế đã ban hành trước đó và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Trong quá trình thực hiện có điều gì chưa phù hợp, Ban Chấp hành Hội sẽ xem xét, bổ sung, sửa đổi trong các kỳ họp sau./.

Nơi nhận:

–       BCH; BKT;

–       Hội viên Hội MTVN;

–       Lưu VP.

TM. BAN CHẤP HÀNH HỘI

CHỦ TỊCH HỘI

Hoạ sĩ Lương Xuân Đoàn

(Đã ký và đóng dấu)

 

 

 

HỘI MỸ THUẬT VIỆT NAM              CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

       Số: 158/20/BCH                      Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Hà Nội, ngày 28 tháng 05 năm 2020

QUY CHẾ

Tổ chức và hoạt động của Chi hội Hội Mỹ thuật Việt Nam

Căn cứ Điều 21. Chi hội trong Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Hội Mỹ thuật Việt Nam Khóa IX (Nhiệm kỳ 2019 – 2024). Ban Chấp hành Hội Mỹ thuật Việt Nam khoá IX (Nhiệm kỳ 2019 – 2024) quy định Quy chế Tổ chức và hoạt động của Chi hội cơ sở Hội Mỹ thuật Việt Nam như sau:

 1. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA CHI HỘI

Điều 21. Chi hội

 1. Chi hội là tổ chức cơ sở thuộc Hội không có tư cách pháp nhân, con dấu, tài khoản riêng, được thành lập ở tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có từ 03 hội viên trở lên. Đối với những tỉnh, thành phố có đông hội viên, Chi hội được thành lập theo chuyên ngành và loại hình công tác. Trường hợp chuyên ngành có đông hội viên thì chia thành nhiều Chi hội, số lượng hội viên trong Chi hội do Ban Chấp hành Hội quy định nhằm thuận tiện cho sinh hoạt Chi hội. Chi hội hoạt động dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Ban Chấp hành và Ban Thường vụ Hội. Ban Chấp hành Hội quyết định thành lập hoặc giải thể Chi hội.
 2. Chi hội tại các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có nhiệm vụ quản lý hội viên, tổ chức các hoạt động chuyên môn trong Chi hội, triển khai các nghị quyết, kế hoạch công tác của Ban Chấp hành và Ban Thường vụ. Tổng hợp nguyện vọng và kiến nghị của hội viên báo cáo với Ban Chấp hành hoặc Ban Thường vụ. Phối hợp hoạt động mỹ thuật với các Chi hội khác và với Hội hoặc Phân Hội Mỹ thuật thuộc Hội Văn học nghệ thuật địa phương. Chi hội đề xuất khen thưởng, kỷ luật hội viên trong Chi hội. Giải quyết các công việc khác do Ban Thường vụ uỷ nhiệm.
 3. Số lượng ủy viên Ban Chấp hành từng Chi hội do Ban Chấp hành Hội quy định. Ban Chấp hành Chi hội do hội viên trong Chi hội bầu bằng phiếu kín và phải được trên 1/2 (một phần hai) số hội viên trong Chi hội dự Đại hội tán thành. Chủ tịch Hội ra quyết định công nhận.

Chi hội trưởng, Chi hội phó do Ban Chấp hành Chi hội bầu trong số các thành viên Ban Chấp hành Chi hội bằng phiếu kín và phải được trên 1/2 (một phần hai) thành viên Ban Chấp hành Chi hội tán thành. Chủ tịch Hội ra quyết định công nhận.

 1. Việc bổ sung hoặc miễn nhiệm Chi hội trưởng, Chi hội phó và ủy viên Ban Chấp hành Chi hội do thành viên Ban Chấp hành Chi hội hoặc trên 1/2 (một phần hai) số hội viên trong Chi hội đề nghị, Chủ tịch Hội ra quyết định công nhận.
 2. Trường hợp Chi hội mới thành lập, Ban Thường vụ chỉ định Ban Chấp hành lâm thời hoặc Quyền Chi hội trưởng cho đến Đại hội Chi hội gần nhất để bầu Ban Chấp hành Chi hội hoặc Chi hội trưởng.
 3. Nhiệm kỳ của Ban Chấp hành Chi hội theo nhiệm kỳ của Ban Chấp hành Hội.
 4. Quy chế về tổ chức và hoạt động của Chi hội do Ban Chấp hành thông qua và Chủ tịch Hội ký quyết định ban hành.
 5. TIÊU CHUẨN UỶ VIÊN BAN CHẤP HÀNH CHI HỘI
 6. Là Hội viên Hội Mỹ thuật Việt Nam sinh hoạt trong Chi hội, chấp hành nghiêm chỉnh đường lối, quan điểm văn hóa – văn nghệ của Đảng, chính sách của Nhà nước và Điều lệ Hội.
 7. Có khả năng tổ chức, tập hợp Hội viên, nhiệt tình với công tác của Chi hội; Tích cực hoạt động sáng tác và có uy tín về chuyên môn;
 8. Có sức khỏe, thời gian và điều kiện để tổ chức các hoạt động của Chi hội.
 9. Được Hội viên trong Chi hội tín nhiệm;

III. QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN CHẤP HÀNH CHI HỘI

 1. Tổ chức Ban Chấp hành Chi hội:
 2. Số lượng Ban Chấp hành Chi hội được quy định trên cơ sở số lượng hội viên trong Chi hội. Cụ thể như sau:

– Chi hội có từ 03 đến 05 hội viên – 01 Chi hội trưởng;

– Chi hội có từ 06 đến 09 hội viên – 01 Chi hội trưởng và 01 Chi hội phó;

– Chi hội có từ 10 dến 50 hội viên – Ban Chấp hành Chi hội gồm 03 người trong đó có 01 Chi hội trưởng, 01 Chi hội phó và 01 Uỷ viên;

– Chi hội có từ 51 hội viên trở lên – Ban Chấp hành Chi hội gồm 05 người trong đó có 01 Chi hội trưởng, 01 Chi hội phó, và 03 Uỷ viên.

 1. Ban Chấp hành Chi hội hoạt động theo nguyên tắc tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách – Từng Uỷ viên Ban Chấp hành Chi hội được phân công những nhiệm vụ cụ thể.
 2. Quy chế hoạt động của Ban Chấp hành Chi hội:
 3. Phân công các thành viên Ban Chấp hành Chi hội phụ trách từng mảng công việc của Chi hội đối với các Ban Chấp hành Chi hội có từ 02 Uỷ viên trở lên.
 4. Các thành viên của Ban Chấp hành Chi hội có trách nhiệm sắp xếp thời gian để tham gia đầy đủ các hoạt động của Ban Chấp hành Chi hội khi được phân công.
 5. Quản lý hội viên trong Chi hội – Tổ chức các cuộc họp hoặc sinh hoạt của Chi hội. Tổ chức các hoạt động chuyên môn trong Chi hội, quan hệ chặt chẽ với Hội Văn học Nghệ thuật địa phương và các Chi hội khác để tổ chức các hoạt động chuyên môn.
 6. Triển khai các nghị quyết, kế hoạch công tác của Ban Chấp hành Hội và Ban Thường vụ đến từng hội viên – Đề xuất triển lãm mỹ thuật, cử hội viên đi dự trại sáng tác, đi thực tế, tham gia triển lãm theo quy định của Ban Chấp hành Hội và Ban Thường vụ. Phối hợp tổ chức Triển lãm Mỹ thuật Khu vực hàng năm.
 7. Tập hợp nguyện vọng và kiến nghị của hội viên báo cáo với Ban Chấp hành Hội và Ban Thường vụ Hội Mỹ thuật Việt Nam.
 8. Phát triển hội viên mới.
 9. Đề nghị khen thưởng – kỷ luật hội viên để Ban Chấp hành Hội xem xét, quyết định.
 10. Thăm hỏi hội viên ốm đau, phúng viếng hội viên từ trần, đề nghị trợ cấp cho hội viên khi gặp khó khăn đột xuất.
 11. Quản lý thu – chi Hội phí của Chi hội (theo mẫu Sổ Thu – Chi Hội phí do Ban Chấp hành quy định) cuối năm phải báo cáo về Ban Chấp hành kết quả thu – chi Hội phí. Riêng các Chi hội thuộc Hà Nội và Tp. Hồ Chí Minh, Văn phòng Hội và Văn phòng Đại diện phía Nam trực tiếp thu Hội phí.
 12. Làm báo cáo công tác hàng năm (bao gồm báo cáo công tác, báo cáo thu – chi hội phí) và báo cáo đột xuất theo yêu cầu của Ban Chấp hành Hội.
 13. Giải quyết các công việc do Ban Chấp hành Hội hoặc Ban Thường vụ Hội Mỹ thuật Việt Nam uỷ nhiệm.
 14. Chi hội trưởng là người quyết định triệu tập cuộc họp Chi hội, trường hợp đặc biệt Chi hội trưởng uỷ nhiệm cho Chi hội phó triệu tập cuộc họp, nhưng nội dung cuộc họp phải được Chi hội trưởng nhất trí. Riêng các Chi hội ở Hà Nội và Tp. Hồ Chí Minh khi triệu tập cuộc họp phải báo cáo cho Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch biết để bố trí Văn phòng giúp đỡ tổ chức các cuộc họp.
 15. Uỷ viên Ban Chấp hành Chi hội vì lý do sức khoẻ hoặc lý do khác sau một năm không thể tham gia các hoạt động Ban Chấp hành Chi hội thì tự nguyện xin rút khỏi Ban Chấp hành Chi hội để Ban Chấp hành Chi hội bầu bổ sung nhằm đảm bảo hoạt động của Ban Chấp hành Chi hội được thuận lợi.
 16. Trường hợp có trên 1/2 (một phần hai) hội viên trong Chi hội đề nghị xem xét tư cách về một thành viên Ban Chấp hành Chi hội thì Ban Chấp hành Chi hội báo cáo về Ban Chấp hành Hội cho ý kiến chỉ đạo. Nếu phải xem xét miễn nhiệm, thì Ban Chấp hành Chi hội triệu tập toàn thể hội viên trong Chi hội họp để xem xét và biểu quyết. Nếu có trên 1/2 (một phần hai) hội viên biểu quyết miễn nhiệm thì bầu bổ sung người thay thế vào Ban Chấp hành Chi hội và báo cáo kết quả về Chủ tịch Hội ra quyết định công nhận.
 17. Ban Chấp hành Chi hội không hoàn thành nhiệm vụ đã quy định, nếu có trên 1/2 (một phần hai) hội viên đề nghị miễn nhiệm thì Ban Chấp hành Hội có quyền ra quyết định miễn nhiệm Ban Chấp hành Chi hội và chỉ định quyền Chi hội trưởng mới để điều hành hoạt động của Chi hội cho đến khi Chi hội bầu được Ban Chấp hành Chi hội mới và báo cáo kết quả về Chủ tịch Hội ra quyết định công nhận.
 18. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Bản Quy chế này thay thế cho các Quy chế đã ban hành trước đó và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Trong quá trình thực hiện có điều gì chưa phù hợp, Ban Chấp hành Hội sẽ xem xét, bổ sung, sửa đổi trong các kỳ họp sau./.

Nơi nhận:

–       BCH; BKT;

–       Hội viên Hội MTVN;

–       Lưu VP.

TM. BAN CHẤP HÀNH HỘI

CHỦ TỊCH HỘI

Hoạ sĩ Lương Xuân Đoàn

(Đã ký và đóng dấu)

 

 

 

 

HỘI MỸ THUẬT VIỆT NAM              CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

       Số: 159/20/BCH                      Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Hà Nội, ngày 28 tháng 05 năm 2020

QUY CHẾ

Tổ chức và hoạt động của Hội đồng Nghệ thuật chuyên ngành

Hội Mỹ thuật Việt Nam Khóa IX (Nhiệm kỳ 2019 – 2024)

Căn cứ Điều 20. Hội đồng Nghệ thuật trong Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Hội Mỹ thuật Việt Nam Khóa IX (Nhiệm kỳ 2019 – 2024).

Ban Chấp hành Hội Mỹ thuật Việt Nam khoá IX (Nhiệm kỳ 2019 – 2024) quy định Quy chế Tổ chức và hoạt động của Hội đồng Nghệ thuật Hội hoạ, Hội đồng Nghệ thuật Đồ hoạ, Hội đồng Nghệ thuật Điêu khắc, Hội đồng Nghệ thuật Mỹ thuật ứng dụng, Hội đồng Lý luận Phê bình Mỹ thuật Hội Mỹ thuật Việt Nam (gọi tắt là Hội đồng) như sau:

 1. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA HỘI ĐỒNG NGHỆ THUẬT

Điều 20. Hội đồng Nghệ thuật

 1. Hội Mỹ thuật Việt Nam có 05 (năm) Hội đồng Nghệ thuật chuyên ngành: Hội đồng Nghệ thuật Hội hoạ, Hội đồng Nghệ thuật Đồ hoạ, Hội đồng Nghệ thuật Điêu khắc, Hội đồng Nghệ thuật Mỹ thuật Ứng dụng và Hội đồng Lý luận Phê bình Mỹ thuật.

Hội đồng Nghệ thuật chuyên ngành có nhiệm vụ đề xuất với Ban Thường vụ Hội và Ban Chấp hành Hội về những vấn đề nhằm nâng cao chất lượng sáng tác theo chuyên ngành, tham gia thẩm định chất lượng nghệ thuật các tác phẩm, tham gia chấm các giải thưởng của Hội và các cơ quan có yêu cầu thuộc chuyên ngành mình.

 1. Số lượng ủy viên từng Hội đồng Nghệ thuật chuyên ngành do Ban Chấp hành Hội quyết định. Danh sách đề cử Hội đồng Nghệ thuật chuyên ngành trên cơ sở vào phiếu tín nhiệm của hội viên từng chuyên ngành và những tiêu chí khác có liên quan. Hội đồng Nghệ thuật chuyên ngành do Ban Chấp hành Hội bầu bằng phiếu kín và phải được trên 1/2 (một phần hai) số ủy viên Ban Chấp hành Hội tán thành.
 2. Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng do từng Hội đồng Nghệ thuật chuyên ngành bầu từ các ủy viên trong Hội đồng bằng phiếu kín và phải được trên 1/2 (một phần hai) số ủy viên Hội đồng tán thành. Chủ tịch Hội ra quyết định công nhận.
 3. Việc bổ sung hoặc miễn nhiệm Chủ tịch, Phó chủ tịch và ủy viên Hội đồng do Ban Chấp hành Hội hoặc từng Hội đồng Nghệ thuật chuyên ngành đề nghị. Ban Chấp hành Hội tiến hành bỏ phiếu kín và phải được trên 1/2 (một phần hai) số ủy viên Ban Chấp hành Hội tán thành.
 4. Nhiệm kỳ Hội đồng Nghệ thuật chuyên ngành theo nhiệm kỳ của Ban Chấp hành.
 5. Quy chế về tổ chức và hoạt động của Hội đồng Nghệ thuật chuyên ngành do Hội đồng Nghệ thuật đề xuất, Ban Chấp hành thông qua và Chủ tịch Hội ký quyết định ban thành.
 6. TIÊU CHUẨN THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG NGHỆ THUẬT
 7. Là Hội viên Hội Mỹ thuật Việt Nam, chấp hành tốt đường lối, quan điểm văn hóa – văn nghệ của Đảng, nghiêm chỉnh chấp hành Điều lệ Hội.
 8. Có trình độ nghề nghiệp cao, có uy tín chuyên môn thuộc chuyên ngành. Có khả năng thẩm định nghệ thuật. Trung thực, công tâm, dám chịu trách nhiệm.
 9. Có điều kiện sức khoẻ, thời gian tham gia công tác của Hội đồng Nghệ thuật.
 10. Được Hội viên tín nhiệm.
 • QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG NGHỆ THUẬT
 1. Số lượng Uỷ viên Hội đồng Nghệ thuật chuyên ngành:

– Hội đồng Nghệ thuật Hội hoạ:                      11 người

– Hội đồng Nghệ thuật Đồ hoạ:                       09 người

– Hội đồng Nghệ thuật Điêu khắc:                   09 người

– Hội đồng Nghệ thuật Mỹ thuật Ứng dụng:      09 người

– Hội đồng Lý luận Phê bình Mỹ thuật:            05 người

Các Hội đồng Nghệ thuật Hội họa, Đồ họa, Điêu khắc, Mỹ thuật Ứng dụng có 01 Chủ tịch và 02 Phó Chủ tịch. Hội đồng Nghệ thuật Phê bình Mỹ thuật có 01 Chủ tịch và 01 Phó Chủ tịch.

 1. Hội đồng Nghệ thuật hoạt động theo nguyên tắc dân chủ tập trung, quyết định theo đa số. Các ý kiến riêng được bảo lưu nhưng khi phát ngôn phải theo quyết định chung của Hội đồng.
 2. Các thành viên của Hội đồng Nghệ thuật có trách nhiệm sắp xếp thời gian để tham gia đầy đủ các hoạt động của Hội đồng khi được phân công.
 3. Các thành viên Hội đồng Nghệ thuật được phân công theo dõi hoạt động sáng tác từng lĩnh vực chuyên môn theo chuyên ngành và những nội dung khác do Hội đồng Nghệ thuật quy định.
 4. Khi thẩm định tác phẩm, các Uỷ viên Hội đồng Nghệ thuật phải căn cứ vào tiêu chí, quy chế đã được quy định để xem xét đánh giá tác phẩm. Các ý kiến riêng của Uỷ viên hội đồng được bảo lưu nhưng chỉ thực hiện và phổ biến ra ngoài theo đúng quyết định của Hội đồng trên cơ sở tiêu chí và quy chế làm việc của Hội đồng.
 5. Các Uỷ viên Hội đồng Nghệ thuật được phân công tham gia các hội đồng chấm xét chọn tác phẩm trưng bày triển lãm, giải thưởng, lưu giữ tác phẩm cho Bộ sưu tập của Hội theo chuyên ngành hoặc cử tham gia các Hội đồng Nghệ thuật do các cơ quan tổ chức mời qua Hội.
 6. Trường hợp các cơ quan, tổ chức trực tiếp mời thành viên Hội đồng Nghệ thuật tham gia thẩm định Mỹ thuật (không thông qua Hội) thì Uỷ viên Hội đồng Nghệ thuật có trách nhiệm báo cho Chủ tịch Hội biết và báo cáo khi hoàn thành công việc của mình.
 7. Chủ tịch Hội đồng Nghệ thuật chủ trì các cuộc họp của Hội đồng mình. Trường hợp Chủ tịch Hội đồng Nghệ thuật không dự họp được thì uỷ nhiệm cho Phó Chủ tịch chủ trì. Các cuộc họp của Hội đồng Nghệ thuật chuyên ngành phải đựơc báo cho Chủ tịch Hội biết.
 8. Ủy viên Hội đồng Nghệ thuật chuyên ngành được phân công theo dõi từng công việc chuyên môn cụ thể và có trách nhiệm nhận xét, đánh giá, đề xuất trong các cuộc họp chung của Hội đồng.
 9. Hàng năm, Chủ tịch Hội đồng Nghệ thuật chuyên ngành làm báo cáo nhận xét về chất lượng sáng tác trong năm và những đề xuất để nâng cao chất lượng sáng tác trong những năm tới của chuyên ngành mình.
 10. Chủ tịch Hội đồng Nghệ thuật chấm giải thưởng phải làm báo cáo kết quả, nhận xét về giải thưởng bằng văn bản về Ban Thường vụ Hội và có trách nhiệm trả lời trước hội viên và công luận khi có những ý kiến về giải thưởng.
 11. Ủy viên Hội đồng Nghệ thuật chuyên ngành vì lý do sức khoẻ hoặc lý do khác sau một năm không thể tham gia các hoạt động của Hội đồng thì tự nguyện xin rút khỏi Hội đồng để Ban Chấp hành Hội bầu bổ sung Uỷ viên mới nhằm đảm bảo hoạt động của Hội đồng được thuận lợi. Việc bổ sung hoặc miễn nhiệm Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng Nghệ thuật chuyên ngành và Uỷ viên Hội đồng theo quy định của Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Hội Mỹ thuật Việt Nam Khóa IX (Nhiệm kỳ 2019 – 2024).
 12. Hội đồng Nghệ thuật là tổ chức trực thuộc Ban Chấp hành Hội, có trợ lý giúp việc. Kinh phí hoạt động của Hội đồng Nghệ thuật lấy từ kinh phí hoạt động của Hội.
 13. Các Uỷ viên Hội đồng Nghệ thuật khi tham gia Hội đồng chấm giải thưởng của Hội thì được hưởng chế độ của thành viên Hội đồng theo quy định của Hội.
 14. Các Uỷ viên Hội đồng Nghệ thuật khi đi công tác theo kế hoạch của Hội do Chủ tịch phân công thì được hưởng các chế độ công tác phí như cán bộ công nhân viên đang công tác tại cơ quan Hội.
 15. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Bản Quy chế này thay thế cho các Quy chế đã ban hành trước đó và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Trong quá trình thực hiện có điều gì chưa phù hợp, Ban Chấp hành Hội sẽ xem xét, bổ sung, sửa đổi trong các kỳ họp sau./.

Nơi nhận:

–       BCH; BKT;

–       Hội đồng Nghệ thuật;

–       Hội viên Hội MTVN;

–       Lưu VP.

TM. BAN CHẤP HÀNH HỘI

CHỦ TỊCH HỘI

Hoạ sĩ Lương Xuân Đoàn

(Đã ký và đóng dấu)

 

 

 

HỘI MỸ THUẬT VIỆT NAM              CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

       Số: 160/20/BCH                      Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                        Hà Nội, ngày 28 tháng 05 năm 2020

QUY CHẾ

Tổ chức và hoạt động của Câu lạc bộ Mỹ thuật

Hội Mỹ thuật Việt Nam Khóa IX (Nhiệm kỳ 2019 – 2024)

Căn cứ Điều 22. Các tổ chức hoạt động chuyên môn thuộc Hội trong Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Hội Mỹ thuật Việt Nam Khóa IX (Nhiệm kỳ 2019 – 2024). Ban Chấp hành Hội Mỹ thuật Việt Nam khoá IX (Nhiệm kỳ 2019 – 2024) quy định Quy chế Tổ chức và hoạt động của Câu lạc bộ Mỹ thuật Hội Mỹ thuật Việt Nam như sau:

 1. CHỨC NĂNG VÀ NHIỆM VỤ CỦA CÂU LẠC BỘ

Điều 22. Các tổ chức hoạt động chuyên môn thuộc Hội

 1. Tổ chức hoạt động chuyên môn thuộc Hội là tổ chức tự nguyện, không có tư cách pháp nhân, con dấu, tài khoản riêng, tự chủ tài chính, tập hợp hội viên nhằm cùng nhau sinh hoạt nghề nghiệp và động viên nhau trong đời sống nghệ thuật, do Ban Chấp hành quyết định thành lập và trực thuộc sự lãnh đạo của Ban Chấp hành và Ban Thường vụ Hội.
 2. Các tổ chức hoạt động chuyên môn thuộc Hội hoạt động theo lứa tuổi, giới tính và đề tài. Ban Chủ nhiệm Tổ chức hoạt động chuyên môn thuộc Hội có trách nhiệm lập kế hoạch, chương trình hoạt động hàng năm, hàng quý báo cáo Ban Thường vụ và có trách nhiệm thực thi các chương trình, kế hoạch đã được phê duyệt.
 3. Thành viên tham gia các Tổ chức hoạt động chuyên môn thuộc Hội có trách nhiệm đóng góp kinh phí cho các hoạt động của Tổ chức hoạt động chuyên môn thuộc Hội mà mình sinh hoạt.
 4. Các Ban Chủ nhiệm Tổ chức hoạt động chuyên môn thuộc Hội do các thành viên Tổ chức hoạt động chuyên môn thuộc Hội bầu trong số các thành viên. Chủ nhiệm, Phó chủ nhiệm do Ban Chủ nhiệm bầu.
 5. Việc miễn nhiệm và bổ sung thành viên Ban Chủ nhiệm do các Tổ chức hoạt động chuyên môn thuộc Hội đề xuất và Ban Thường vụ ra quyết định công nhận.
 6. Nhiệm kỳ của Ban Chủ nhiệm theo nhiệm kỳ của Ban Chấp hành Hội.
 7. Quy chế về tổ chức và hoạt động của Tổ chức hoạt động chuyên môn thuộc Hội do Ban Chấp hành thông qua và Chủ tịch Hội ký quyết định ban thành.
 8. QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA CÂU LẠC BỘ
 9. Câu lạc bộ Mỹ thuật Hội Mỹ thuật Việt Nam là một tổ chức sinh hoạt nghề nghiệp tự nguyện tập hợp hội viên và chưa là hội viên nhằm cùng nhau sinh hoạt nghề nghiệp và động viên nhau trong đời sống nghệ thuật. Câu lạc bộ Mỹ thuật do Ban Chấp hành quyết định thành lập và trực thuộc sự lãnh đạo của Ban Chấp hành và Ban Thường vụ Hội.
 10. Các thành viên của Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ Mỹ thuật có trách nhiệm sắp xếp thời gian để tham gia đầy đủ các hoạt động của Câu lạc bộ Mỹ thuật khi được phân công.
 11. Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ Mỹ thuật có trách nhiệm lập kế hoạch, chương trình hoạt động hàng năm báo cáo Ban Thường vụ. Sau khi được duyệt, tổ chức thực hiện các chương trình, kế hoạch đó và báo cáo kết quả Ban Thường vụ Hội.
 12. Câu lạc bộ Mỹ thuật khuyến khích, ủng hộ những hoạt động sáng tác, nghiên cứu của các nhóm Hoạ sĩ, nhà Điêu khắc, nhà Phê bình Mỹ thuật, hoạt động với sự giúp đỡ của các Câu lạc bộ Mỹ thuật.
 13. Hình thức hoạt động Câu lạc bộ: Hẫp dẫn, bổ ích để tập hợp hội viên theo từng đối tượng, từng sở thích:

– Nghe nói chuyện, thông tin, thông báo về văn hoá nghệ thuật;

– Đi tham các di tích lịch sử và danh thắng;

– Đi thực tế sáng tác ngắn ngày theo từng đối tượng;

– Tổ chức triển lãm, trao đổi học thuật….

 1. Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ mỹ thuật của Hội có Chủ nhiệm do Ban Chấp hành cử. Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ Mỹ thuật gồm Chủ nhiệm và thành viên là các Chủ nhiệm Câu lạc bộ chuyên đề.
 2. Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ chuyên đề do các thành viên Câu lạc bộ bầu trong số các thành viên Câu lạc bộ. Chủ nhiệm, phó chủ nhiệm Câu lạc bộ chuyên đề do Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ chuyên đề bầu.
 3. Câu lạc bộ chuyên đề gồm:

– Câu lạc bộ sáng tác về đề tài Cách mạng và Lực lượng Vũ trang;

– Câu lạc bộ sáng tác về đề tài Công, Nông nghiệp và Môi trường;

– Câu lạc bộ Hội viên Cao tuổi;

– Câu lạc bộ Nữ Tác giả;

– Câu lạc bộ Nghệ sĩ Trẻ.

 1. Số lượng Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ chuyên đề từ 03 đến 05 người tuỳ theo số lượng thành viên Câu lạc bộ và do Câu lạc bộ đề xuất.
 2. Kinh phí hoạt động Câu lạc bộ do các thành viên tham gia Câu lạc bộ đóng góp theo tinh thần tự nguyện. Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ chuyên đề quy định cụ thể Câu lạc bộ phí, mở sổ thu – chi Câu lạc bộ phí và hàng năm phải báo cáo với các thành viên trong Câu lạc bộ.

– Câu lạc bộ Mỹ thuật nhận sự giúp đỡ, tài trợ về tài chính của cá nhân, tập thể và các đơn vị khác cho Câu lạc bộ, hoặc cho những hoạt động cụ thể của Câu lạc bộ. Hội hỗ trợ một phần kinh phí cho hoạt động Câu lạc bộ và một số hoạt động cụ thể theo yêu cầu công tác của Hội hàng năm.

– Riêng Câu lạc bộ Hội viên cao tuổi tập hợp hội viên từ 70 tuổi trở lên không phải đóng Câu lạc bộ phí.

III. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Bản Quy chế này thay thế cho các Quy chế đã ban hành trước đó và có hiệu lực kể từ ngày ký. Trong quá trình thực hiện có điều gì chưa phù hợp, Ban Chấp hành Hội sẽ xem xét, bổ sung, sửa đổi trong các kỳ họp sau./.

Nơi nhận:

–       BCH; BKT;

–       BCN các CLB;

–       Hội viên Hội MTVN;

–       Lưu VP.

TM. BAN CHẤP HÀNH HỘI

CHỦ TỊCH HỘI

Hoạ sĩ Lương Xuân Đoàn

(Đã ký và đóng dấu)

 

 

 

 1. CÁC QUY CHẾ LIÊN QUAN ĐẾN CÔNG TÁC HỘI VIÊN

HỘI MỸ THUẬT VIỆT NAM              CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

       Số: 161/20/BCH                      Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Hà Nội, ngày 28 tháng 05 năm 2020

QUY CHẾ

Hội viên Hội Mỹ thuật Việt Nam

Căn cứ Điều 9. Quyền của Hội viên và Điều 10. Nghĩa vụ của Hội viên trong Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Hội Mỹ thuật Việt Nam Khóa IX (Nhiệm kỳ 2019 – 2024).

Ban Chấp hành Hội Mỹ thuật Việt Nam khoá IX (Nhiệm kỳ 2019 – 2024) quy định Quy chế Hội viên Hội Mỹ thuật Việt Nam như sau:

 1. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA HỘI VIÊN

Điều 9. Quyền của hội viên

 1. Được Hội bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp theo quy định của pháp luật.
 2. Được tham gia thảo luận, biểu quyết các chủ trương công tác của Hội theo quy định của Hội; được kiến nghị, đề xuất ý kiến với cơ quan thẩm quyền về những vấn đề có liên quan đến lĩnh vực hoạt động của Hội.
 3. Được Hội cung cấp thông tin liên quan đến lĩnh vực hoạt động của Hội, được tham gia các hoạt động do Hội tổ chức.
 4. Được dự Đại hội, ứng cử, đề cử, bầu cử vào Ban Chấp hành Hội, Ban Kiểm tra Hội và các tổ chức thuộc Hội theo quy định của Hội.
 5. Được giới thiệu hội viên mới.
 6. Được Hội khen thưởng theo quy định của Hội và của Nhà nước.
 7. Được Hội cấp thẻ hội viên và huy hiệu Hội Mỹ thuật Việt Nam.
 8. Được ra khỏi Hội khi xét thấy không thể tiếp tục là hội viên.
 9. Hội viên danh dự được hưởng quyền và nghĩa vụ như hội viên chính thức, trừ quyền biểu quyết các vấn đề của Hội và quyền ứng cử, đề cử, bầu cử vào Ban Chấp hành Hội, Ban Kiểm tra Hội và các tổ chức thuộc Hội.
 10. Các hội viên từ 70 (bảy mươi) tuổi trở lên được miễn đóng hội phí. Hội viên tuổi cao sức yếu, được miễn sinh hoạt Hội nếu hội viên đó đề nghị.

Điều 10. Nghĩa vụ của hội viên

 1. Nghiêm chỉnh chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; chấp hành Điều lệ, quy định của Hội.
 2. Tham gia các hoạt động và sinh hoạt của Hội; đoàn kết, hợp tác với các hội viên khác để xây dựng Hội phát triển vững mạnh.
 3. Bảo vệ uy tín của Hội, không được nhân danh Hội trong các quan hệ giao dịch, trừ khi được lãnh đạo Hội phân công bằng văn bản.
 4. Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo theo quy định của Hội.
 5. Đóng hội phí đầy đủ và đúng hạn theo quy định của Hội.
 6. MỘT SỐ QUY ĐỊNH CỤ THỂ
 7. Sinh hoạt Hội:
 8. Mỗi Hội viên chỉ tham gia sinh hoạt trong một Chi hội (theo địa phương hoặc theo chuyên ngành ở Hà Nội và Tp. Hồ Chí Minh).
 9. Khi chuyển sinh hoạt từ Chi hội này sang Chi hội khác (do thay đổi công tác, chỗ ở) Hội viên phải làm bản đề nghị gửi về Văn phòng Hội để Hội làm quyết định chuyển sinh hoạt tại Chi hội mới.
 10. Hội viên nào có nguyện vọng chuyển hoạt động chuyên môn từ chuyên ngành này sang chuyên ngành khác phải làm hồ sơ gửi về Ban Chấp hành Hội. Hồ sơ gồm có:

– Đơn xin chuyển sang ngành mới;

– Ảnh chụp tác phẩm, hoặc bản sao bài viết (đối với ngành Lý luận Phê bình Mỹ thuật) theo quy định về chuyên môn chuyên ngành đó;

– Ban Chấp hành xem xét và quyết định việc chuyển đổi chuyên ngành vào cuộc họp Ban Chấp hành gần nhất.

 1. Khi thay đổi địa chỉ, Hội viên phải báo về Văn phòng Hội và Văn phòng Đại diện phía Nam (đối với Hội viên ở Khu vực VI, VII, VIII) để Hội tiện liên hệ. Các trường hợp không báo đổi địa chỉ, Hội không chịu trách nhiệm với Hội viên.
 2. Trường hợp Hội viên không nhận được các văn bản của Hội trong thời gian dài, Hội viên đó cần liên hệ với Văn phòng Hội – 51 Trần Hưng Đạo, Q. Hoàn Kiếm, Tp. Hà Nội để tìm hiểu nguyên nhân (do thay đổi địa chỉ, do viết sai địa chỉ….).
 3. Hội viên được cấp thẻ Hội viên. Trường hợp mất thẻ, Hội viên viết đơn kèm theo ảnh 3x4cm về Văn phòng Hội để cấp lại thẻ mới và nộp lệ phí làm thẻ mới.
 4. Hội viên được cấp huy hiệu của Hội 01 lần khi được kết nạp. Trường hợp mất huy hiệu, Hội viên phải tự mua huy hiệu khác tại Văn phòng Hội.
 5. Nếu Hội viên tham gia các Câu lạc bộ Mỹ thuật thì thực hiện theo Quy chế Tổ chức, hoạt động Câu lạc bộ Mỹ thuật Hội Mỹ thuật Việt Nam.
 6. Hội viên có triển lãm riêng hay triển lãm nhóm cần gửi giấy mời về Ban Thường vụ để bổ sung vào hồ sơ Hội viên và Ban Thường vụ cử Uỷ viên Ban Chấp hành Hội đến dự, trường hợp ở xa, Ban Thường vụ có điện chúc mừng.
 7. Trường hợp Hội viên hoặc nhóm Hội viên tổ chức triển lãm đứng tên Hội Mỹ thuật Việt Nam phải báo cáo với Ban Thường vụ bằng văn bản, phải được Ban Thường vụ đồng ý và thực hiện theo Mục 2. Triển lãm Mỹ thuật – Nghị định số 113/2013/NĐ-CP ngày 02 tháng 10 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về hoạt động mỹ thuật.
 8. Hội viên nếu được kết nạp vào Đảng cộng sản Việt Nam, đi bộ đội, đi thanh niên xung phong, được giải thưởng trong nước và quốc tế cần báo bằng văn bản về Văn phòng Hội để bổ sung vào hồ sơ Hội viên.
 9. Các Hội viên có sức khoẻ yếu muốn được miễn sinh hoạt Hội thì làm đơn gửi về Ban Chấp hành Hội xem xét giải quyết. Hội viên được miễn sinh hoạt (trừ Hội viên từ 70 tuổi trở lên) vẫn phải nộp Hội phí và vẫn được hưởng các chế độ của Hội viên như đang sinh hoạt.

B.Về nộp Hội phí:

 1. Hội viên Hội Mỹ thuật Việt Nam phải đóng tiền Hội phí hàng năm theo quy định của Ban Chấp hành Hội. Trong Nhiệm kỳ 2019 – 2024, Ban Chấp hành Hội quy định Hội phí mỗi tháng là 10.000đ (mười nghìn đồng), mỗi năm là 120.000đ (một trăm hai mươi nghìn đồng). Hội viên đóng Hội phí một lần trong năm.
 2. Đối với Hội viên sinh hoạt tại các Chi hội ở Hà Nội nộp Hội phí về Văn phòng Hội. Khi nộp Hội phí, Hội viên ký vào Sổ thu Hội phí và lấy phiếu thu.
 3. Đối với Hội viên sinh hoạt tại các Chi hội ở Tp. Hồ Chí Minh nộp Hội phí về Văn phòng Đại diện phía Nam. Khi nộp Hội phí, Hội viên ký vào Sổ thu Hội phí và lấy phiếu thu.
 4. Đối với Hội viên sinh hoạt tại các Chi hội ở các Tỉnh, Thành phố khác nộp Hội phí cho Chi hội trưởng (nơi không có Ban Chấp hành Chi hội) hoặc Uỷ viên Ban Chấp hành Chi hội được phân công thu – chi Hội phí. Khi nộp Hội phí, Hội viên ký vào Sổ thu Hội phí của Chi hội.
 5. Hội viên ở các tỉnh thành không có Chi hội thì nộp về Văn phòng Hội. Khi nộp Hội phí, Văn phòng sẽ cấp phiếu thu.
 6. Văn phòng Hội, Văn phòng Đại diện phía Nam và các Chi hội có trách nhiệm nhắc nhở các Hội viên chưa đóng Hội phí hàng năm.
 7. Hội viên bị khởi tố hình sự thì bị đình chỉ sinh hoạt và không được hưởng các quyền lợi của Hội viên cho đến khi có quyết định của Tòa án. Trường hợp có án hình sự thì sau 03 năm thi hành án xong, có thể làm đơn xin trở lại Hội.
 8. Hội viên không đóng Hội phí từ 02 năm trở lên thì bị xoá tên. Trường hợp bị xoá tên vì không đóng Hội phí thì sau 01 năm Hội viên đó có thể làm đơn xin trở lại Hội và phải đóng toàn bộ số Hội phí chưa đóng trước đó. Thời gian bị xoá tên không được tính vào tuổi Hội.
 9. Chế độ thăm hỏi Hội viên

Được thực hiện theo Quy định về Chế độ thăm hỏi Hội viên Hội Mỹ thuật Việt Nam.

 1. Về hợp tác quốc tế

Được thực hiện theo Quy định về Hợp tác Quốc tế.

 1. Về giải quyết đơn thư tố cáo, khiếu nại của Hội viên:
 2. Các thắc mắc của Hội viên cần trực tiếp hỏi Văn phòng Hội, Văn phòng Đại diện phía Nam, các đồng chí trong Ban Chấp hành để được trả lời và giải đáp.
 3. Đơn thư khiếu nại, tố cáo của các Hội viên gửi về Ban Kiểm tra Hội để xem xét, giải quyết. Hội viên phải chịu trách nhiệm về nội dung đã viết trong đơn thư của mình trước Hội và trước pháp luật.
 4. Các Hội viên không được gửi đơn thư tố cáo, khiếu nại vượt cấp và việc khiếu nại, tố cáo phải đúng theo Luật Khiếu nại và Luật Tố cáo của Nhà nước đã quy định.
 5. Về Khen thưởng – Kỷ luật Hội viên:

Đuợc thực hiện theo Quy chế Khen thưởng số 63/16/Ban Chấp hành và Quy chế Kỷ luật Hội viên số 61/16/BCH.

III. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Bản Quy chế này thay thế cho các Quy chế đã ban hành trước đó và có hiệu lực kể từ ngày ký.

 

 

 

Trong quá trình thực hiện có điều gì chưa phù hợp, Ban Chấp hành Hội sẽ xem xét, bổ sung, sửa đổi trong các kỳ họp sau./.

Nơi nhận:

–       BCH; BKT;

–       Hội viên Hội MTVN;

–       Lưu VP.

TM. BAN CHẤP HÀNH HỘI

CHỦ TỊCH HỘI

Hoạ sĩ Lương Xuân Đoàn

(Đã ký và đóng dấu)

 

 

HỘI MỸ THUẬT VIỆT NAM              CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

       Số: 162/20/BCH                      Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Hà Nội, ngày 28 tháng 05 năm 2020

QUY CHẾ

Kết nạp Hội viên Hội Mỹ thuật Việt Nam

Căn cứ Điều 8. Hội viên, tiêu chuẩn hội viên và Điều 11. Thủ tục, thẩm quyền kết nạp hội viên; thủ tục ra Hội trong Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Hội Mỹ thuật Việt Nam Khóa IX (Nhiệm kỳ 2019 – 2024).

Ban Chấp hành Hội Mỹ thuật Việt Nam khoá IX (Nhiệm kỳ 2019 – 2024) quy định Quy chế Kết nạp Hội viên Hội Mỹ thuật Việt Nam như sau:

 1. TIÊU CHUẨN, THỦ TỤC, THẨM QUYỀN KẾT NẠP HỘI VIÊN

Điều 8. Hội viên, tiêu chuẩn hội viên

 1. Hội viên của Hội gồm hội viên chính thức và hội viên danh dự:
 2. a) Hội viên chính thức là công dân Việt Nam hoạt động trong lĩnh vực mỹ thuật, có đủ tiêu chuẩn quy định tại Khoản 2 Điều này, tán thành Điều lệ Hội, tự nguyện gia nhập Hội, có thể trở thành hội viên chính thức của Hội;
 3. b) Hội viên danh dự là công dân Việt Nam, không có điều kiện tiêu chuẩn trở thành hội viên chính thức nhưng có đóng góp cho sự phát triển mỹ thuật Việt Nam và Hội Mỹ thuật Việt Nam, tán thành Điều lệ Hội, được Hội xem xét công nhận là hội viên danh dự.
 4. Tiêu chuẩn hội viên chính thức là công dân Việt Nam, hoạt động trên các lĩnh vực Hội hoạ, Đồ hoạ, Điêu khắc, Mỹ thuật Ứng dụng và Phê bình Mỹ thuật, có trình độ nghề nghiệp cao, tích cực tham gia sáng tác, có ít nhất 05 (năm) năm hoạt động trong lĩnh vực mỹ thuật, tán thành Điều lệ Hội, tự nguyện gia nhập Hội, đều có thể trở thành hội viên.

Điều 11. Thủ tục, thẩm quyền kết nạp hội viên; thủ tục ra khỏi Hội

 1. Thủ tục, thẩm quyền kết nạp hội viên
 2. a) Điều kiện gia nhập Hội: công dân Việt Nam có đủ tiêu chuẩn theo quy định tại Điều 8 Điều lệ này, tự nguyện làm hồ sơ xin vào Hội theo mẫu do Ban Chấp hành Hội quy định.
 3. b) Ban Chấp hành Hội xem xét quyết định kết nạp hội viên. Việc kết nạp hội viên phải được ít nhất 2/3 (hai phần ba) số ủy viên Ban Chấp hành Hội tán thành bằng phiếu kín. Mỗi năm Hội tổ chức xét kết nạp hội viên một lần.
 4. c) Căn cứ kết quả xét kết nạp của Ban Chấp hành Hội, Chủ tịch Hội thay mặt Ban Chấp hành ký ban hành quyết định kết nạp. Thời gian tham gia Hội của hội viên được tính từ ngày ban hành quyết định.
 5. Thủ tục hội viên ra khỏi Hội
 6. a) Hội viên tự nguyện xin ra khỏi Hội làm đơn gửi Ban Chấp hành Hội. Quyền và nghĩa vụ hội viên chấm dứt sau khi Ban Chấp hành Hội thông báo chấp thuận.
 7. b) Ban Chấp hành xem xét đơn xin ra khỏi Hội và quyết định.
 8. Khi ra khỏi Hội, hội viên phải trả lại thẻ hội viên.
 9. Ban Chấp hành Hội quy định cụ thể quy trình, thủ tục xem xét kết nạp hội viên và ra khỏi Hội theo quy định của Điều lệ Hội.
 10. QUY CHẾ KẾT NẠP HỘI VIÊN
 11. Tiêu chuẩn Hội viên:
 12. Công dân Việt Nam từ 18 tuổi trở lên trong các lĩnh vực Hội hoạ, Đồ hoạ, Điêu khắc, Mỹ thuật Ứng dụng và Phê bình Mỹ thuật chuyên nghiệp đang hoạt động Mỹ thuật ở trong nước, có trình độ chuyên môn, đã qua ít nhất 5 năm hoạt động Mỹ thuật và đủ các tiêu chuẩn như quy định dưới đây đều có thể xin gia nhập Hội (Đối với tác giả đã được giải chính thức Quốc gia và Quốc tế thì thời gian quy định trên được giảm 1/3).
 13. Đối với ngành Hội hoạ, Đồ họa và Điêu khắc tác giả phải có tác phẩm được trưng bày tại một Triển lãm Mỹ thuật lớn có tính toàn quốc do Bộ Văn hoá – Thể thao và Du lịch, hoặc phối hợp với các cơ quan Trung ương tổ chức. Đã có tác phẩm trưng bày tại 05 cuộc triển lãm mỹ thuật của Trung ương, Khu vực, Địa phương tổ chức. Nếu có triển lãm nhóm (03 người trở xuống) hoặc triển lãm cá nhân trong nước hoặc nước ngoài thì chỉ cần 03 lần tham gia triển lãm chung, hoặc 03 công trình được thực hiện.
 14. Đối với ngành Mỹ thuật Ứng dụng tác giả phải có những tác phẩm có giá trị nghệ thuật và được ứng dụng trong đời sống xã hội, đã tham gia ít nhất 05 cuộc triển lãm, hội chợ triển lãm của Trung ương hoặc Địa phương, hoặc có 03 công trình được thực hiện.
 15. Đối với ngành Phê bình Mỹ thuật tác giả phải có 01 cuốn sách viết về Mỹ thuật hoặc 10 bài viết về Mỹ thuật có chất lượng đã được đăng tải trên báo, tạp chí, hoặc bài viết bình luận cho truyền hình về Mỹ thuật.
 16. Các sáng tác phải có chất lượng tốt. (Ưu tiên các tác giả có giải thưởng Mỹ thuật của Trung ương hoặc Địa phương, có ít nhất 03 giấy chứng nhận tham gia Triển lãm Mỹ thuật Khu vực của Hội Mỹ thuật Việt Nam.)
 17. Lý lịch rõ ràng, có quyền công dân, tích cực tham gia các hoạt động Mỹ thuật (tham gia hoạt động của Hội văn học Nghệ thuật Địa phương, sáng tác tác phẩm, tham gia triển lãm Mỹ thuật do Trung ương hoặc Địa phương tổ chức).
 18. Chưa kết nạp các sinh viên đang học tại các trường.
 19. Hồ sơ xin vào Hội: theo mẫu bao gồm
 20. Đơn xin vào Hội Mỹ thuật Việt Nam: (mẫu số 1) Người muốn gia nhập Hội phải tự làm đơn gửi Ban Chấp hành Hội ghi rõ: Họ và tên, ngày tháng năm sinh, nơi sinh, dân tộc, tôn giáo, nguyên quán, địa chỉ hiện nay, điện thoại, tốt nghiệp trường, năm tốt nghiệp, nơi công tác hiện nay, điện thoại. Lời giới thiệu của 02 hội viên Hội Mỹ thuật Việt Nam (không phải là Uỷ viên Ban Chấp hành Hội), giới thiệu và nhận xét của Hội Văn học Nghệ thuật địa phương hoặc Hội Mỹ thuật Địa phương (nơi có Liên hiệp Hội).
 21. Sơ yếu lý lịch: (mẫu số 2) hai bản. Sơ yếu lý lịch nội dung tương tự như bản khai Sơ yếu lý lịch nói chung nhưng có thêm phần các Giải thưởng Mỹ thuật. Sơ yếu lý lịch phải có dấu xác nhận của cơ quan nơi đang công tác hoặc của chính quyền địa phương nơi đang cư trú (không chấp nhận xác nhận của các công ty tư nhân). Kèm theo bản lý lịch là 02 ảnh chân dung 3x4cm để lưu ở hồ sơ và làm thẻ hội viên nếu được kết nạp.
 22. Danh mục các tác phẩm của tác giả: (mẫu số 3)

Thống kê 15 tác phẩm được sáng tác trong 05 năm tính đến ngày làm đơn xin vào Hội. Bản danh mục ghi rõ thứ tự, tên tác phẩm, chất liệu, kích thước, năm sáng tác, đã triển lãm ở đâu và giải thưởng (nếu có). Đối với ngành Phê bình Mỹ thuật, nếu là sách thì ghi tên sách, năm xuất bản, nhà xuất bản, số trang, giải thưởng (nếu có), nếu là bài viết thì ghi rõ tên bài viết, đã in ở báo hoặc tạp chí nào, năm công bố bài viết, số trang, giải thưởng (nếu có). Đối với ngành Trang trí Nội thất và Sân khấu Điện ảnh, thống kê ít nhất 05 tác phẩm đã được đưa vào sử dụng.

Riêng các tác phẩm đã được giải thưởng trong nước hoặc Quốc tế được kê khai không tính thời gian sáng tác.

 1. Ảnh chụp tác phẩm: (mẫu số 4)

Ảnh màu chụp ít nhất 15 tác phẩm kích thước tối thiểu 13x18cm được dán trên giấy A4 có ghi chú tên tác phẩm, chất liệu, kích thước, năm sáng tác, đã triển lãm hoặc giải thưởng (nếu có).

Đối với ngành Phê bình Mỹ thuật gửi ít nhất 01 cuốn sách về mỹ thuật hoặc 10 bài viết trên báo hoặc tạp chí (photo copy hoặc bản chính). Đối với ngành Trang trí Nội thất và Sân khấu Điện ảnh, ảnh chụp ít nhất 05 tác phẩm đã được đưa vào sử dụng, mỗi tác phẩm có từ 03 đến 05 ảnh.

Danh mục các tác phẩm và ảnh chụp tác phẩm được đóng gáy thành một tập riêng, ngoài bìa có ghi rõ họ tên tác giả và địa chỉ.

 1. Nơi nhận hồ sơ xin vào Hội:

Các hồ sơ kể trên tác giả bỏ chung vào một phong bì và gửi về Văn phòng Hội Mỹ thuật Việt Nam – 51 Trần Hưng Đạo, Hà Nội (đối với các Khu vực I – Hà Nội, Khu vực II – Đồng bằng sông Hồng, Khu vực III – Tây Bắc – Việt Bắc, Khu vực IV – Bắc miền Trung, Khu vực V – Nam miền Trung và Tây Nguyên) và gửi về Văn phòng Đại diện phía Nam – 98 Sương Nguyệt Ánh, Quận I, Tp. Hồ Chí Minh (đối với Khu vực VI – Tp. Hồ Chí Minh, khu vực VII – Đông Nam Bộ, Khu vực VIII – Đồng bằng sông Cửu Long).

Tác giả có thể mua hồ sơ xin vào Hội tại Văn phòng Hội, Văn phòng Đại diện phía Nam hoặc làm theo mẫu kèm theo Quy chế này.

 1. Thủ tục xét kết nạp:
 2. Hội xét kết nạp Hội viên 01 lần trong kỳ họp thứ hai của Ban Chấp hành Hội thường kỳ vào tháng 9 hàng năm. Tất cả các hồ sơ xin vào Hội phải được gửi đến Văn phòng Hội hoặc Văn phòng Đại diện phía Nam trước ngày 30 tháng 06 hàng năm (theo mẫu của Hội).
 3. Văn phòng Hội và Văn phòng Đại diện phía Nam có trách nhiệm nhận hồ sơ kiểm tra hồ sơ theo đúng quy định của Hội. Trường hợp hồ sơ không đầy đủ hoặc sai quy định, Văn phòng có trách nhiệm trả lại ngay hồ sơ và hướng dẫn tác giả hoàn thiện hồ sơ theo đúng quy định.
 4. Ban Chấp hành Hội giao cho Hội đồng Nghệ thuật chuyên ngành ở khu vực phía Bắc đánh giá, xếp loại chất lượng hồ sơ từ khu vực I đến khu vực V (phía Bắc và miền Trung). Các thành viên Hội đồng Nghệ thuật các chuyên ngành ở Tp. Hồ Chí Minh đánh giá, xếp loại chất lượng hồ sơ từ khu vực VI đến khu vực VIII (phía Nam).

Việc đánh giá chất lượng nghệ thuật của các Hội đồng Nghệ thuật theo nguyên tắc phân loại A, B, C kèm theo ý kiến nhận xét khác đối với người xin vào Hội. Toàn bộ hồ sơ và kết quả xét duyệt được tập hợp về Văn phòng Hội trong tháng 07, để trình Ban Chấp hành Trung Hội xét duyệt vào kỳ họp thứ hai trong năm (tháng 09).

 1. Ban Chấp hành Hội căn cứ vào tiêu chuẩn hội viên, hồ sơ xin vào Hội, xếp loại và ý kiến của Hội đồng Nghệ thuật để xét duyệt hồ sơ từng người một. Danh sách những người xin vào Hội được lập thành phiếu để Ban Chấp hành bỏ phiếu kín. Người xin vào Hội phải có số phiếu tán thành của trên 2/3 (hai phần ba) Uỷ viên Ban Chấp hành Hội mới được kết nạp. Trường hợp không đủ số phiếu nhưng nếu có 02 ý kiến của Uỷ viên Ban Chấp hành đề nghị xem xét lại thì Ban Chấp hành thảo luận và quyết định.

Căn cứ vào kết quả xét duyệt kết nạp hội viên mới của Ban Chấp hành Hội, Chủ tịch Hội ra quyết định chung và ký quyết định kết nạp cho từng người một.

 1. Hàng năm, việc xét kết nạp hội viên không quy định số lượng, chỉ căn cứ vào chất lượng sáng tác và hồ sơ đầy đủ của người xin vào Hội đáp ứng đúng quy định của Hội. Người được kết nạp sẽ nhận được Quyết định kết nạp, Thẻ hội viên, Huy hiệu của Hội, và đóng Hội phí.
 2. Hồ sơ những người được kết nạp sẽ lưu lại trong bộ hồ sơ hội viên của Hội (trả lại ảnh tác phẩm cho tác giả). Các tác giả tự đến lấy lại hồ sơ tại nơi mình gửi. Hội không chịu trách nhiệm lưu giữ, bảo lưu hồ sơ sau năm tác giả xin vào Hội.
 3. Sau khi được kết nạp nếu hội viên mới bị phát hiện các hồ sơ không đúng sự thật thì Ban Chấp hành sẽ xem xét, huỷ bỏ kết quả kết nạp hội viên đó trong cuộc họp Ban Chấp hành gần nhất.
 4. Hội viên được xét kết nạp ngành nào thì nằm trong danh sách chuyên môn ở ngành đó. Muốn chuyển đổi sang ngành khác phải làm đơn kèm theo tài liệu tác phẩm của chuyên ngành mới để Ban Chấp hành Hội xét duyệt. Mỗi hội viên chỉ có tên trong một ngành.
 5. Hội viên chỉ được đăng ký sinh hoạt ở một Chi hội. Trường hợp di chuyển đến địa phương khác phải làm giấy báo cho Văn phòng Hội và Chi hội biết để Ban Thường vụ làm quyết định chuyển sinh hoạt và điều chỉnh số Hội viên ở các Chi hội.

III. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Bản Quy chế này thay thế cho các Quy chế đã ban hành trước đó và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Trong quá trình thực hiện có điều gì chưa phù hợp, Ban Chấp hành Hội sẽ xem xét, bổ sung, sửa đổi trong các kỳ họp sau./.

Nơi nhận:

–       BCH; BKT;

–       Hội viên Hội MTVN;

–       Lưu VP.

TM. BAN CHẤP HÀNH HỘI

CHỦ TỊCH HỘI

Hoạ sĩ Lương Xuân Đoàn

(Đã ký và đóng dấu)

 

 

HỘI MỸ THUẬT VIỆT NAM              CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

       Số: 163/20/BTV                       Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                        Hà Nội, ngày 28 tháng 05 năm 2020

QUY ĐỊNH

Đối tượng, tiêu chuẩn, thủ tục

Xét tặng Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Mỹ thuật Việt Nam

Căn cứ Điều 27. Khen thưởng trong Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Hội Mỹ thuật Việt Nam Khóa IX (Nhiệm kỳ 2019 – 2024).

Ban Chấp hành Hội Mỹ thuật Việt Nam khoá IX (Nhiệm kỳ 2019 – 2024) quy định Đối tượng, tiêu chuẩn, thủ tục tặng Kỷ niệm Chương Vì Sự nghiệp Mỹ thuật Việt Nam của Hội Mỹ thuật Việt Nam như sau:

 1. ĐỐI TƯỢNG XÉT TẶNG KỶ NIỆM CHƯƠNG
 2. Là hội viên Hội Mỹ thuật Việt Nam;
 3. Các tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài có nhiều đóng góp, cho sự nghiệp phát triển Mỹ thuật Việt Nam;
 4. Các cơ quan, tổ chức và cán bộ công nhân viên đã và đang công tác tại các đơn vị trực thuộc Hội Mỹ thuật Việt Nam;
 5. Những trường hợp đặc biệt khác do Ban Thường vụ xem xét đề nghị.
 6. TIÊU CHUẨN ĐỂ XÉT TẶNG KỶ NIỆM CHƯƠNG
 7. Đối với Hội viên Hội Mỹ thuật Việt Nam:
 8. Có 15 năm tuổi Hội và có một trong những tiêu chí sau:

– Tham gia Ban Chấp hành Hội, Ban Kiểm tra Hội;

– Tham gia Hội đồng Nghệ thuật các chuyên ngành của Hội;

– Chi hội trưởng, Chi hội phó các Chi hội;

– Hội viên là Chủ tịch, Phó Chủ tịch các Hội Văn học Nghệ thuật Địa phương;

– Hội viên lãnh đạo các đơn vị có liên quan đến mỹ thuật ở Trung ương và Địa phương;

– Được thưởng Huân Chương Lao Động, Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước, Nghệ sĩ Nhân dân, Nghệ sĩ Ưu tú chuyên ngành Mỹ thuật;

– Được Giải thưởng Quốc tế, Giải thưởng chính thức Triển lãm Mỹ thuật mang tính Toàn quốc (Nhất, Nhì, Ba hoặc Vàng, Bạc, Đồng); Giải thưởng Hội Mỹ thuật Việt Nam; Giải A, giải B, giải C các Triển lãm Mỹ thuật Khu vực và Giải thưởng Hội Mỹ thuật Việt Nam hàng năm;

– Các hội viên 70 tuổi trở lên đã hoạt động Mỹ thuật ít nhất từ 15 năm và có tuổi Hội ít nhất 10 năm.

 1. Có 17 năm tuổi Hội và có một trong những tiêu chí sau:

– Được Giải thưởng: Giải Khuyến khích Triển lãm Mỹ thuật Khu vực, Giải thưởng Ngành Phê bình Mỹ thuật hàng năm; Giải khuyến khích các triển lãm Mỹ thuật mang tính toàn quốc; Giải thưởng Mỹ thuật do cấp Tỉnh, Thành phố tặng;

– Uỷ viên Ban Chấp hành các Chi hội; tham gia Ban Chủ nhiệm các Câu lạc bộ Mỹ thuật của Hội;

– Là thương binh, đi bộ đội, đi thanh niên xung phong, đi chiến trường;

– Là hội viên tích cực tham gia các hoạt động của Hội (sinh hoạt, tham gia Triển lãm, đóng Hội phí đầy đủ, thực hiện nghiêm chỉnh các Quy định, Điều lệ của Hội.

 1. Có 20 năm tuổi Hội và có một trong những tiêu chí sau:

Đối với tất cả các hội viên Hội Mỹ thuật Việt Nam. Không bị kỷ luật của Hội hoặc không bị xử lý bằng pháp luật tại thời điểm xét tặng.

 1. Các trường hợp sau đây không tính thời gian tuổi Hội:

– Là liệt sĩ;

– Là hội viên đã mất.

 1. Đối với các cán bộ, công nhân viên công tác tại các cơ quan trực thuộc Hội:
 2. Có 15 năm công tác và có một trong những tiêu chí sau:

– Những cán bộ giữ chức vụ từ Trưởng, Phó phòng hoặc tương đương trở lên;

– Các cán bộ công nhân viên được tặng từ 02 bằng khen của Hội hoặc 05 giấy khen của Hội trở lên;

– Các cán bộ công nhân viên nhiều năm liền là lao động tiên tiến.

 1. Có 17 năm công tác và có một trong những tiêu chí sau:

– Những cán bộ công nhân viên làm việc ở Hội, không bị kỷ luật vào thời điểm xét tặng.

 1. Các trường hợp sau đây không tính thời gian công tác:

– Những cán bộ công nhân viên đã từ trần;

– Những cán bộ công nhân viên đã nghỉ hưu.

 1. Các tập thể và cá nhân trong nước và nước ngoài:

Các trường hợp sau đây không tính thời gian:

– Các tổ chức và cá nhân trong nước có nhiều đóng góp cho sự phát triển của nền Mỹ thuật Việt Nam;

– Các tổ chức và cá nhân nước ngoài có nhiều đóng góp cho sự phát triển của Hội và nền Mỹ thuật Việt Nam.

III. THỦ TỤC XÉT TẶNG KỶ NIỆM CHƯƠNG

 1. Các Hội viên và cán bộ công tác tại cơ quan Hội căn cứ vào tiêu chuẩn làm tờ khai đề nghị xét thưởng Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Mỹ thuật Việt Nam (theo mẫu quy định).
 2. Đối với các cá nhân, tổ chức trong nước hoặc nước ngoài có nhiều đóng góp cho sự nghiệp phát triển Mỹ thuật Việt Nam sẽ do Ban Thường vụ, các cơ quan trực thuộc Hội, các Ban Chấp hành Chi hội và các cơ quan khác đề nghị.
 3. Hồ sơ xét tặng Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Mỹ thuật Việt Nam được gửi về Văn phòng Hội để tổng hợp trình Ban Thường vụ Hội xem xét và quyết định trao tặng.
 4. Hội viên và cán bộ công tác tại cơ quan Hội bị kỷ luật từ hình thức khiển trách trở lên thì bị kéo dài thời gian hoặc không xem xét tặng Kỷ niệm chương tuỳ theo mức độ bị kỷ luật.
 5. Căn cứ vào nghị quyết của Ban Thường vụ, Chủ tịch Hội ký quyết định tặng thưởng Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Mỹ thuật Việt Nam.
 6. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Bản Quy định này thay thế cho các Quy định đã ban hành trước đó và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Trong quá trình thực hiện nếu có điều gì chưa phù hợp thì Ban Thường vụ sẽ xem xét, bổ sung, sửa đổi./.

Nơi nhận:

–       BCH; BKT;

–       Hội viên Hội MTVN;

–       Lưu VP.

TM. BAN THƯỜNG VỤ

CHỦ TỊCH HỘI

Hoạ sĩ Lương Xuân Đoàn

(Đã ký và đóng dấu)

 

 

HỘI MỸ THUẬT VIỆT NAM              CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

       Số: …../…./BCH                    Độc lập – Tự do – Hạnh phúc                         

TỜ KHAI ĐỀ NGHỊ

Xét tặng Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Mỹ thuật Việt Nam

Kính gửi: Ban Chấp hành Hội Mỹ thuật Việt Nam

Tôi tên là:………………………………………………………………………………………………………..

Sinh năm:…………………………………………………Dân tộc:……………………………………….

Địa chỉ hiện nay:……………………………………………………………………………………………..

Số điện thoại NR:……………………. DĐ:………………………..CQ:………………………………

Là Hội viên ngành……………………………………..Chi hội………………………………………..

Năm vào Hội:………………………………………………………………………………………………….

Cơ quan công tác và chức vụ hiện nay:………………………………………………………….

Chức vụ trong Hội:………………………………………………………………………………………….

Đã đi bộ đội, TNXP từ ngày…………… đến ngày………… tháng…….. năm……………

Đã đi chiến trường B, C từ ngày…………… đến ngày………… tháng…….. năm……..

Là thương binh loại:………………………………………………………………………………………..

Các giải thưởng Mỹ thuật (ghi rõ tên tác phẩm, loại giải thưởng, nơi trao tặng giải thưởng, năm được giải)

…………………………………………………………………………………………………………………………

Căn cứ vào quy chế và tiêu chuẩn tặng thưởng Kỷ niệm chương Vì Sự nghiệp Mỹ thuật Việt Nam do Ban Chấp hành Hội quy định, tôi thấy đủ tiêu chuẩn để xét tặng Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Mỹ thuật Việt Nam của Hội Mỹ thuật Việt Nam.

Tôi trân trọng đề nghị Ban Chấp hành Hội xem xét và giải quyết.

                                   ……..Ngày…….tháng………năm 20..

                                                                           Người đề nghị

                                                                          (Ký, ghi rõ họ tên)

 

 

HỘI MỸ THUẬT VIỆT NAM              CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

       Số: 164/20/BCH                  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Hà Nội, ngày 28 tháng 05 năm 2020

QUY CHẾ

Khen thưởng Hội viên Hội Mỹ thuật Việt Nam

Căn cứ Điều 27. Khen thưởng trong Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Hội Mỹ thuật Việt Nam Khóa IX (Nhiệm kỳ 2019 – 2024).

Ban Chấp hành Hội Mỹ thuật Việt Nam khoá IX (Nhiệm kỳ 2019 – 2024) quy định Quy chế Khen thưởng Hội viên của Hội Mỹ thuật Việt Nam như sau:

 1. KHEN THƯỞNG HỘI VIÊN

Điều 27. Khen thưởng

 1. Tổ chức, hội viên, đơn vị thuộc Hội có thành tích xuất sắc được Hội khen thưởng bằng các hình thức tặng giấy khen, bằng khen, kỷ niệm chương hoặc được Hội đề nghị cơ quan tổ chức có thẩm quyền khen thưởng theo quy định của pháp luật.
 2. Ban Chấp hành Hội ban hành Quy chế khen thưởng hội viên bao gồm quy định cụ thể hình thức, thẩm quyền, thủ tục khen thưởng trong nội bộ Hội theo quy định của pháp luật và Điều lệ Hội. Chủ tịch Hội hoặc Phó Chủ tịch Thường trực được ủy quyền ký ban hành quyết định.
 3. NHỮNG QUY ĐỊNH CỤ THỂ
 4. Đối với các hình thức khen thưởng của Hội:
 5. Hình thức khen thưởng của Hội là tặng Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Mỹ thuật Việt Nam dành tặng cho các cá nhân và tập thể có thành tích trong sáng tác và xây dựng Hội. Việc khen thưởng được thực hiện theo Quy định đối tượng, tiêu chuẩn, thủ tục xét tặng thưởng Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Mỹ thuật Việt Nam số 163/20/BTV ngày 28 tháng 05 năm 2020
 6. Bằng khen là hình thức khen thưởng cao nhất tặng cho tổ chức, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng và phát triển Hội. Bằng khen được xét tặng nhân dịp kỷ niệm năm chẵn thành lập Hội, tổng kết nhiệm kỳ của Hội và đơn vị, cá nhân có thành tích xuất sắc đột xuất.
 7. Giấy khen tặng cho cá nhân có thành tích trong công tác xây dựng và phát triển Hội. Giấy khen được xét tặng nhân dịp kỷ niệm năm chẵn thành lập Hội, tổng kết nhiệm kỳ của Hội. Xét tặng hàng năm cho cán bộ công nhân viên của Hội có thành tích xuất sắc.
 8. Giải thưởng Hội Mỹ thuật Việt Nam dành tặng cho tác phẩm hoặc cụm tác phẩm đặc biệt xuất sắc tham dự các triển lãm lớn mang tính toàn quốc, tác phẩm được giải thưởng tại các Triển lãm Mỹ thuật Khu vực và Giải thưởng ngành Phê bình mỹ thuật được Hội đồng Nghệ thuật giới thiệu dự giải. Việc xét tặng Giải thưởng được thực hiện theo quy chế.
 9. Giải thưởng Triển lãm Mỹ thuật Khu vực dành cho các tác phẩm hoặc cụm tác phẩm xuất sắc tham dự các Triển lãm Mỹ thuật Khu vực hàng năm. Giải thưởng Triển lãm Mỹ thuật Khu vực gồm ba loại: A, B, C và Khuyến khích.Việc xét tặng Giải thưởng được thực hiện theo quy chế.
 10. Giải thưởng Ngành Phê bình Mỹ thuật dành cho các tác phẩm Phê bình Mỹ thuật xuất sắc dự Giải thưởng Ngành Phê bình Mỹ thuật hàng năm. Giải thưởng này gồm ba loại: A, B, C và Khuyến khích. Việc xét tặng Giải thưởng được thực hiện theo quy chế.
 11. Đối với các hình thức khen thưởng không thuộc Hội:
 12. Đối với Huân chương, Huy chương, Kỷ niệm chương… thực hiện theo Luật Thi đua Khen thưởng của Nhà nước và quy định về khen thưởng của các cơ quan liên quan.
 13. Đối với Giải thưởng Hồ Chí Minh và Giải thưởng Nhà nước về Văn học Nghệ thuật thực hiện theo Luật Thi đua Khen thưởng của Nhà nước và văn bản hướng dẫn xét tặng Giải thưởng của Bộ Văn hoá – Thể thao và Du lịch.

Việc khen thưởng do tổ chức hoặc cá nhân làm văn bản đề nghị.

 1. Kinh phí khen thưởng:

Các hình thức khen thưởng ngoài Bằng chứng nhận, Bằng khen, Giấy khen, Kỷ niệm chương kèm theo tiền thưởng. Giá trị của tiền thưởng do Ban Thường vụ Hội Mỹ thuật Việt Nam quy định trong quy chế chi tiêu nội bộ (tùy theo điều kiện tài chính hàng năm của Hội).

Các hình thức khen thưởng của Nhà nước, tiền thưởng do Nhà nước cấp theo Nghị định và Thông tư của Chính phủ.

III. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Bản Quy chế này thay thế cho các Quy chế đã ban hành trước đó và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Trong quá trình thực hiện có điều gì chưa phù hợp, Ban Chấp hành Hội sẽ xem xét, bổ sung, sửa đổi trong các kỳ họp sau./.

Nơi nhận:

–       BCH; BKT;

–       Hội viên Hội MTVN;

–       Lưu VP.

TM. BAN CHẤP HÀNH HỘI

 

Hoạ sĩ Lương Xuân Đoàn

(Đã ký và đóng dấu)

 

 

 

 

 

HỘI MỸ THUẬT VIỆT NAM              CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

       Số: 165/20/BCH                      Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                                                   

Hà Nội, ngày 28 tháng 05 năm 2020

QUY CHẾ

Kỷ luật Hội viên Hội Mỹ thuật Việt Nam

Căn cứ Điều 28. Kỷ luật trong Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Hội Mỹ thuật Việt Nam Khóa IX (Nhiệm kỳ 2019 – 2024). Ban Chấp hành Hội Mỹ thuật Việt Nam khoá IX (Nhiệm kỳ 2019 – 2024) quy định Quy chế Kỷ luật Hội viên của Hội Mỹ thuật Việt Nam như sau:

 1. KỶ LUẬT HỘI VIÊN:

Điều 28. Kỷ luật

 1. Tổ chức, hội viên, đơn vị thuộc Hội vi phạm pháp luật, vi phạm Điều lệ, vi phạm đạo đức nghề nghiệp, vi phạm các quy định, quy chế của Hội, làm tổn hại đến quyền lợi, uy tín và sự đoàn kết của Hội thì bị xem xét, thi hành kỷ luật bằng các hình thức: khiển trách, cảnh cáo, xoá tên và khai trừ ra khỏi Hội.
 2. Ban Chấp hành Hội ban hành Quy chế kỷ luật hội viên bao gồm quy định cụ thể thẩm quyền, quy trình xem xét kỷ luật trong nội bộ Hội theo quy định Điều lệ Hội và của pháp luật. Chủ tịch Hội hoặc Phó Chủ tịch Thường trực được ủy quyền ký ban hành quyết định.
 3. NHỮNG QUY ĐỊNH CỤ THỂ
 4. Hội viên bị khởi tố Hình sự thì bị đình chỉ sinh hoạt và không được hưởng các quyền lợi của hội viên cho đến khi có quyết định của Tòa án. Trường hợp hội viên không bị kết án thì được trở lại sinh hoạt Hội. Việc đình chỉ sinh hoạt hoặc trở lại sinh hoạt Hội do Ban Thường vụ xem xét và quyết định.
 5. Trường hợp hội viên bị Tòa án kết án tù hoặc tù án treo thì bị khai trừ ra khỏi Hội. Việc khai trừ hội viên ra khỏi Hội do Ban Chấp hành Hội xem xét và quyết định. Sau 03 năm thi hành xong án có thể làm đơn xin trở lại Hội. Tuổi Hội được tính từ ngày vào Hội lần đầu trừ thời gian bị xóa tên đến thời gian được kết nạp lại.
 6. Hội viên không tham gia các họat động của Hội 04 năm liền mà không có lý do chính đáng (do các Chi hội báo cáo đề xuất) thì bị xoá tên khỏi danh sách hội viên. Việc xóa tên hội viên do Ban Chấp hành Hội xem xét và quyết định. Hội viên bị xóa tên có thể xin vào Hội sau 01 năm và tuổi Hội được tính từ ngày vào Hội lần đầu trừ thời gian bị xóa tên đến thời gian được kết nạp lại.
 7. Hội viên 02 năm liền không đóng Hội phí thì bị xóa tên khỏi danh sách hội viên. Việc xóa tên hội viên do Ban Chấp hành Hội xem xét và quyết định. Tuổi Hội được tính từ ngày vào Hội lần đầu trừ thời gian bị kỷ luật đến thời gian được kết nạp lại.

Văn phòng Hội, Văn phòng Đại diện phía Nam, Ban Chấp hành Chi hội ở các Tỉnh, Thành, Ban Kiểm tra Hội báo cáo, đề xuất với Ban Chấp hành các trường hợp 02 năm trở lên không đóng Hội phí để xem xét và quyết định. Hội viên bị xóa tên có thể xin vào Hội sau 01 năm và phải truy nộp Hội phí của những năm chưa đóng trước đó. Tuổi Hội được tính từ ngày vào Hội lần đầu trừ thời gian bị xóa tên đến thời gian được kết nạp lại.

 1. Hội viên vi phạm pháp luật nhà nước chưa đến mức bị kết án, hội viên vi phạm Điều lệ Hội, thiếu ý thức tổ chức, kỷ luật thì bị xem xét kỷ luật bằng các hình thức: khiển trách, cảnh cáo. Việc kỷ luật do Ban Chấp hành Hội xem xét và quyết định trên cơ sở đề nghị của Ban Kiểm tra Hội, Ban Chấp hành các Chi hội.

Các trường hợp hội viên do Ban Chấp hành Chi hội đề nghị thi hành kỷ luật, thì đề nghị này sẽ được chuyển cho Ban Kiểm tra Hội xem xét, sau đó trình Ban Chấp hành Hội quyết định.

 1. Hội viên có tác phẩm bị kết luận vi phạm bản quyền tác giả thì ì bị xóa tên khỏi danh sách hội viên. Ban Kiểm tra Hội xem xét đề xuất và Ban Chấp hành Hội quyết định.
 2. Hồ sơ xem xét kỷ luật hội viên phải nêu rõ lý do kỷ luật bằng văn bản của Ban Chấp hành Chi hội hoặc của Ban Kiểm tra.
 3. Các Chi hội và hội viên biết hội viên khác vi phạm các quy định trên có trách nhiệm thông báo cho Ban Chấp hành Chi hội, Ban Kiểm tra Hội, Ban Chấp hành Hội biết để tổ chức thẩm tra, kết luận và xem xét kỷ luật.
 4. Việc xem xét và quyết định thi hành kỷ luật do Ban Chấp hành Hội tiến hành bằng phương thức bỏ phiếu kín và phải được trên 1/2 (một phần hai) số phiếu Ban Chấp hành tán thành. Chủ tịch Hội ký quyết định.
 5. Hội viên bị kỷ luật nếu thấy chưa thỏa đáng, có quyền làm đơn gửi cho Ban Chấp hành Hội để trình bày (có kèm theo bằng chứng). Khi nhận được đơn, Ban Chấp hành Hội sẽ chuyển cho Ban Kiểm tra Hội xem xét và đề xuất ý kiến giải quyết. Trường hợp cần phải xem xét lại thì Ban Chấp hành Trung Hội sẽ đưa vào chương trình trong kỳ họp gần nhất. Quyết định của Ban Chấp hành Hội là quyết định cuối cùng hội viên phải thi hành.

III. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Bản Quy chế này thay thế cho các Quy chế đã ban hành trước đó và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Trong quá trình thực hiện có điều gì chưa phù hợp, Ban Chấp hành Hội sẽ xem xét, bổ sung, sửa đổi trong các kỳ họp sau./.

Nơi nhận:

–       BCH; BKT;

–       Hội viên Hội MTVN;

–       Lưu VP.

TM. BAN CHẤP HÀNH HỘI

CHỦ TỊCH HỘI

Hoạ sĩ Lương Xuân Đoàn

(Đã ký và đóng dấu)

 

 

 

HỘI MỸ THUẬT VIỆT NAM              CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

       Số: 166/20/BTV                       Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                                                   Hà Nội, ngày 28 tháng 05 năm 2020

QUY ĐỊNH

Về chế độ thăm hỏi Hội viên Hội Mỹ thuật Việt Nam

Căn cứ Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Hội Mỹ thuật Việt Nam Khóa IX (Nhiệm kỳ 2019 – 2024). Ban Thường vụ Hội Mỹ thuật Việt Nam Khóa IX (Nhiệm kỳ 2019 – 2024) quy định về Chế độ thăm hỏi Hội viên Hội Mỹ thuật Việt Nam như sau:

 1. NGUYÊN TẮC CHUNG
 2. Hội viên Hội Mỹ thuật Việt Nam được Hội thăm hỏi khi ốm đau, phúng viếng khi Hội viên, vợ hoặc chồng Hội viên mất trên cơ sở nguồn thu hợp pháp của Hội: từ Hội phí và Quỹ Mỹ thuật do cá nhân và tập thể hiến tặng.
 3. Theo quy định của Nhà nước, kinh phí thăm hỏi Hội viên không được sử dụng từ ngân sách Nhà nước cấp cho các hoạt động của Hội mà để thực hiện các nhiệm vụ của Nhà nước giao.
 4. Chế độ thăm hỏi Hội viên không phân biệt chức vụ, tuổi Hội,…
 5. Chế độ thăm hỏi Hội viên có thể thay đổi tùy theo nguồn thu hằng năm của quỹ Hội (bao gồm Hội phí và Quỹ Mỹ thuật).
 6. Ban Thường vụ Hội quyết định chế độ thăm hỏi Hội viên ốm đau và phúng viếng Hội viên mất.
 7. Việc thực hiện chế độ thăm hỏi Hội viên do Văn phòng TW Hội, Văn phòng Đại diện phía Nam và các Chi hội Mỹ thuật Việt Nam các tỉnh, thành phối hợp thực hiện.
 8. QUY ĐỊNH CHẾ ĐỘ THĂM HỎI PHÚNG VIẾNG HỘI VIÊN
 9. Hội viên ốm đau, Hội viên mất thì gia đình hoặc Hội viên khác báo cho Chi hội hoặc Văn phòng TW Hội, Văn phòng Đại diện phía Nam biết và tổ chức thực hiện việc thăm hỏi, phúng viếng.
 10. Hội viên ốm đau mỗi lần thăm hỏi 200.000đ/người (1 năm không quá 2 lần). Các Chi hội địa phương tùy theo tình hình thu Hội phí để trích Hội phí thăm hỏi. Ban Chấp hành Chi hội tổ chức việc thăm hỏi.

Các Hội viên ở Hà Nội lấy từ quỹ Hội phí đóng ở Văn phòng Hội và Tp. Hồ Chí Minh lấy từ quỹ Hội phí đóng ở Văn phòng Đại diện phía Nam. Ban Chấp hành Chi hội tổ chức việc thăm hỏi.

 1. Trường hợp đặc biệt ốm đau, tai nạn nặng, đi bệnh viện dài ngày do Chi hội đề nghị, Ban thường vụ xem xét, quyết định thăm hỏi theo chế độ 500.000đ/người (1 năm không quá 1 lần). Văn phòng TW Hội tổ chức việc thăm hỏi hoặc uỷ nhiệm cho các Ban Chấp hành Chi hội thăm hỏi.
 2. Trường hợp Hội viên từ trần Chi hội báo về Văn phòng Hội biết. Chế độ phúng viếng Hội viên từ trần gồm: 1 vòng hoa và 500.000đ. Chi hội các tỉnh, thành chủ động tổ chức đi phúng viếng và gửi hóa đơn chứng từ về Văn phòng TW Hội thanh toán. Đối với Hội viên ở Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh thì Văn phòng TW Hội hoặc Văn phòng Đại diện phía Nam trực tiếp tổ chức đi phúng viếng.
 3. Trường hợp vợ hoặc chồng Hội viên từ trần chế độ phúng viếng gồm: l vòng hoa và 100.000đ. Các Chi hội trích từ quỹ Chi hội, trường hợp quỹ Hội phí của Chi hội đã hết, báo về Văn phòng Hội biết để giải quyết. Ban Chấp hành Chi hội thực hiện việc tổ chức phúng viếng.
 4. Trường hợp gia đình Hội viên gặp thiên tai gây thiệt hại nặng thì Ban Chấp hành Chi hội báo cáo cụ thể về Ban Thường vụ để xem xét giải quyết.

III. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Bản Quy định này thay thế cho các Quy định đã ban hành trước đó và có hiệu lực kể từ ngày ký. Trong quá trình thực hiện nếu có điều gì chưa phù hợp thì Ban Thường vụ sẽ xem xét, bổ sung, sửa đổi./.

Nơi nhận:

–       BCH; BKT;

–       Hội viên Hội MTVN;

–       Lưu VP.

TM. BAN THƯỜNG VỤ

CHỦ TỊCH HỘI

Hoạ sĩ Lương Xuân Đoàn

(Đã ký và đóng dấu)

 

 

QUY CHẾ CỦA CÁC TỔ CHỨC CƠ QUAN

TRỰC THUỘC HỘI MỸ THUẬT VIỆT NAM

 

 

HỘI MỸ THUẬT VIỆT NAM              CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ

 

NGHĨA VIỆT NAM

       Số: 167/20/BCH                      Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                        Hà Nội, ngày 28 tháng 05 năm 2020

QUY CHẾ

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức

Của Văn phòng Hội Mỹ thuật Việt Nam

Căn cứ Điều lệ Hội Mỹ thuật Việt Nam Khóa IX (sửa đổi, bổ sung) Nhiệm kỳ 2019 – 2024 đã được Đại hội Đại biểu toàn quốc thông qua ngày 16 tháng 12 năm 2019. Ban Chấp hành Hội Mỹ thuật Việt Nam khoá IX (Nhiệm kỳ 2019 – 2024) quy định Quy chế Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Văn phòng Hội Mỹ thuật Việt Nam như sau:

 1. CHỨC NĂNG

Văn phòng Hội là đơn vị hành chính sự nghiệp của Hội Mỹ thuật Việt Nam chịu sự quản lý trực tiếp của Ban Thường vụ Hội Mỹ thuật Việt Nam.

Văn phòng Hội là cơ quan tham mưu, giúp việc cho Ban Chấp hành Hội, Ban Thường vụ Hội về các hoạt động của Hội trong các lĩnh vực: Tổ chức cán bộ, Quản lý Hội viên, Kế hoạch, Nghiệp vụ chuyên môn, Hành chính, Quản trị, Kế toán tài chính, Hợp tác quốc tế,… trên cơ sở Điều lệ Hội Mỹ thuật Việt Nam và các văn bản pháp luật của Nhà nước.

Giúp Ban Thường vụ theo dõi hoạt động của các đơn vị trực thuộc Hội.

Quản lý, sử dụng tài khoản và con dấu của Hội Mỹ thuật Việt Nam.

 1. NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN
 2. Quản lý, tổ chức nhân sự và hội viên trong các cơ quan và các tổ chức trực thuộc Hội.
 3. Triển khai các Chính sách của Đảng, Nhà nước và của Hội đối với các hoạt động của Hội.
 4. Triển khai công tác hành chính của Hội theo quy định của Nhà nước và của Hội.
 5. Triển khai công tác Quản trị đối với Văn phòng Hội và các cơ quan trực thuộc Hội.
 6. Lập và triển khai kế hoạch hoạt động chuyên môn của Hội đã được Ban Chấp hành Hội phê duyệt. Làm các tổng kết theo quy định.
 7. Quản lý và triển khai công tác tài chính của Văn phòng Hội và giúp Ban Thường vụ theo dõi, kiểm tra công tác tổ chức, tài chính các đơn vị trực thuộc Hội theo quy định của Nhà nước.
 8. Triển khai các hoạt động của Trung tâm Mỹ thuật đương đại theo kế hoạch của Hội, quản lý Bộ Sưu tập Mỹ thuật, Thư viện của Hội.
 9. Lập kế hoạch và triển khai công tác đối ngoại của Hội.
 10. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ban Thường vụ giao.

III. CƠ CẤU TỔ CHỨC

 1. Lãnh đạo Văn phòng:

– 01 Chánh Văn phòng;                   – 02 Phó Văn phòng;

 1. Các phòng, Trung tâm trực thuộc:

– Phòng Tổ chức;                           – Phòng Hành chính – Quản trị;

– Phòng Kế hoạch – Nghiệp vụ;        – Phòng Kế toán – Tài chính;

– Trung tâm Mỹ thuật Đương đại.

Biên chế của Văn phòng Trung ương Hội là 22 người.

Lãnh đạo Văn phòng Hội có trách nhiệm phân bổ biên chế, xây dựng chức năng, nhiệm vụ cho các phòng, Trung tâm trực thuộc và nhiệm vụ cụ thể của từng cán bộ công nhân viên.

 1. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Bản Quy chế này thay thế cho các Quy chế đã ban hành trước đó và có hiệu lực kể từ ngày ký. Trong quá trình thực hiện có điều gì chưa phù hợp, Ban Chấp hành Hội sẽ xem xét, bổ sung, sửa đổi trong các kỳ họp sau./.

Nơi nhận:

–       BCH; BKT;

–       Văn phòng Hội;

–       Lưu VP.

TM. BAN CHẤP HÀNH HỘI

CHỦ TỊCH HỘI

Hoạ sĩ Lương Xuân Đoàn

(Đã ký và đóng dấu)

 

 

 

HỘI MỸ THUẬT VIỆT NAM              CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

       Số: 168/20/BTV                       Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                                  Hà Nội, ngày 28 tháng 05 năm 2020

QUY ĐỊNH

Về bình bầu thi đua khen thưởng cho cá nhân và các đơn vị

trực thuộc Hội Mỹ thuật Việt Nam

Căn cứ Điều lệ Hội Mỹ thuật Việt Nam Khóa IX (sửa đổi, bổ sung) Nhiệm kỳ 2019 – 2024 đã được Đại hội Đại biểu toàn quốc thông qua ngày 16/12/2019.

Căn cứ Luật số 39/2013/QH13 ngày 16/11/2013 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua khen thưởng của Quốc Hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam;

Căn cứ Nghị định số 65/2014 ngày 01/7/2014 của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua – Khen thưởng năm 2013.

Ban Thường vụ Hội Mỹ thuật Việt Nam đề nghị các đồng chí Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Hội tổ chức cho đơn vị xét bình bầu thi đua hàng năm theo quy định sau:

 1. ĐỐI VỚI CÁ NHÂN:
 2. Danh hiệu “Lao động tiên tiến”:

1.1. Cá nhân đạt danh hiệu Lao động tiên tiến phải đạt các tiêu chuẩn sau:

 1. Hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đạt năng suất và chất lượng cao
 2. Chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, có tinh thần tự lực cánh sinh, đoàn kết, tương trợ, tích cực tham gia các phong trào thi đua;
 3. Tích cực học tập chính trị, văn hoá, chuyên môn, nghiệp vụ;
 4. Có đạo đức tốt, lối sống lành mạnh;

1.2. Người đạt danh hiệu “Lao động tiên tiến” có số phiếu từ 51% đến 69% hoàn thành tốt nhiệm vụ và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, được nhận giấy chứng nhận “Lao động tiên tiến”của Hội Mỹ thuật Việt Nam, được thưởng 0.3 mức lương cơ sở.

1.3. Người đạt danh hiệu “Lao động tiên tiến” có số phiếu từ 70% đến 89% hoàn thành tốt nhiệm vụ và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được nhận giấy khen “Lao động tiên tiến” của Hội Mỹ thuật Việt Nam, được thưởng 0.5 mức lương cơ sở.

 1. Danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở”:

2.1. Cá nhân đạt danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” phải đạt các tiêu chuẩn sau:

 1. Sáng tạo, vượt khó hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, thực hiện tốt các nghĩa vị đối với Nhà nước;
 2. Có sáng kiến cải tiến kỹ thuật, có giải pháp công tác, có đề tài nghiên cứu hoặc áp dụng công nghệ mới để tăng năng suất lao động, tăng hiệu quả công tác phải được Hội đồng xét duyệt sáng kiến cấp cơ sở công nhận;
 3. Nội bộ đoàn kết, gương mẫu chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước;
 4. Là người đạt 90% số phiếu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trở lên. Trường hợp đặc biệt có số phiếu từ 80% trở lên thì đơn vị báo cáo để Hội đồng Thi đua – Khen thưởng của Hội Mỹ thuật Việt Nam xem xét.

2.2. Người được bầu là “Chiến sĩ Thi đua cơ sở” được tặng Bằng khen của Hội Mỹ thuật Việt Nam, được thưởng 1.0 bậc lương cơ sở.

2.3. Tỷ lệ cá nhân được công nhận danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” không quá 15% tổng số cán bộ công nhân viên trong đơn vị và toàn cơ quan Hội.

 1. ĐỐI VỚI TẬP THỂ:
 2. Đơn vị đạt danh hiệu: “Tập thể Lao động tiên tiến” phải có trên 50% cá nhân trong đơn vị đạt “Lao động tiên tiến” (bao gồm các cá nhân hoàn thành tốt nhiệm vụ và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ).
 3. Hoàn thành tốt nhiệm vụ và kế hoạch được giao;
 4. Có phong trào thi đua thường xuyên, thiết thực và hiệu quả;
 5. Nội bộ đoàn kết, chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước;
 6. Có trên 50% cá nhân trong đơn vị đạt danh hiệu “Lao động tiên tiến” và không có cá nhân bị kỷ luật từ hình thức cảnh cáo trở lên;

Tập thể Lao động tiên tiến sẽ được tặng Giấy khen của Hội Mỹ thuật Việt Nam, được thưởng 0.8 lần mức lương cơ sở.

 1. Đơn vị đạt danh hiệu: “Tập thể lao động xuất sắc” phải đạt các nội dung tiêu chuẩn sau đây:
 2. Sáng tạo, vượt khó hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, thực hiện tốt các nghĩa vụ đối với Nhà nước;
 3. Có phong trào thi đua thường xuyên, thiết thực và hiệu quả;
 4. Nội bộ đoàn kết, gương mẫu chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.
 5. Có 100 % cá nhân trong đơn vị hoàn thành nhiệm vụ được giao, trong đó có ít nhất 70% cá nhân đạt danh hiệu “Lao động tiên tiến” (hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ);

Tập thể Lao động xuất sắc được tặng Bằng khen của Hội Mỹ thuật Việt Nam, được thưởng 1.5 lần mức lương cơ sở.

 • NHỮNG QUY ĐỊNH KHÁC:
 1. Các cá nhân đạt các danh hiệu Lao động tiên tiến, Chiến sĩ thi đua cơ sở, phải căn cứ vào Bản kiểm điểm công tác năm của cá nhân và kết quả lấy Phiếu đánh giá chất lượng công tác năm của cuộc họp cán bộ, công nhân viên trong đơn vị.
 2. Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Hội ra quyết định thành lập Hội đồng Thi đua – Khen thưởng của đơn vị, có số lượng từ 3 đến 5 thành viên, gồm có: Thủ trưởng đơn vị, đại diện Chi uỷ, đại diện Ban Chấp hành Công đoàn để xét các danh hiệu thi đua trên cơ sở kết quả lấy phiếu đánh giá chất lượng công tác theo tiêu chí và quy định ở phần I, II và làm báo cáo (bằng văn bản kèm theo phiếu đánh giá chất lượng công tác, biên bản kiểm phiếu) kết quả xét duyệt thi đua khen thưởng lên Hội đồng Thi đua – Khen thưởng của Hội.
 3. Chủ tịch Hội Mỹ thuật Việt Nam ra quyết định thành lập Hội đồng Thi đua – Khen thưởng của Hội có số lượng từ 7 đến 9 thành viên, gồm có: Chủ tịch Hội, Phó Chủ tịch Thường trực, Uỷ viên Ban Thường vụ trực, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Hội, đại diện Ban Chấp hành Đảng uỷ, đại diện Ban Chấp hành Công đoàn Hội.

Hội đồng Thi đua – Khen thưởng của Hội trên cơ sở văn bản đề nghị xét khen thưởng của các đơn vị trực thuộc Hội, xem xét cụ thể từng danh hiệu cho cá nhân và tập thể bằng phiếu. Sau khi kiểm phiếu, Hội đồng căn cứ vào kết quả để công nhận các danh hiệu. Chủ tịch Hội ký quyết định công nhận.

 1. Tài chính khen thưởng cho các cá nhân được tặng danh hiệu “Lao động tiên tiến”, tặng Giấy khen và Bằng khen:
 • Đối với CB, CNV hưởng lương từ ngân sách Nhà nước thì trích từ quỹ Thi đua – Khen thưởng của Hội Mỹ thuật Việt Nam.
 • Đối với CB, CNV hưởng lương từ hoạt động sự nghiệp thì trích từ Quỹ Thi đua – Khen thưởng của các đơn vị.
 1. Trên cơ sở Quyết định của Hội đồng Thi đua Khen thưởng của Hội, Văn phòng TW Hội làm Quyết định và Giấy chứng nhận Lao động tiên tiến, Giấy khen và Bằng khen Chiến sĩ thi đua cơ sở.
 2. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH:

Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Hội, Hội đồng Thi đua Khen thưởng của Hội có trách nhiệm triển khai Quy định về xét tặng các danh hiệu thi đua và khen thưởng đối với cán bộ, công nhân viên và các cơ quan trực thuộc Hội Mỹ thuật Việt Nam.

Bản Quy định này thay thế cho các Quy định đã ban hành trước đó và có hiệu lực kể từ ngày ký. Trong quá trình thực hiện nếu có điều gì chưa phù hợp thì Ban Thường vụ sẽ xem xét, bổ sung, sửa đổi./.

Nơi nhận:

–       BCH; BKT;

–       Các đơn vị trực thuộc Hội;

–       Hội viên Hội MTVN;

–       Lưu VP.

TM. BAN THƯỜNG VỤ

CHỦ TỊCH HỘI

Hoạ sĩ Lương Xuân Đoàn

(Đã ký và đóng dấu)

 

 

 

HỘI MỸ THUẬT VIỆT NAM              CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

       Số: 169/20/BCH                      Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Hà Nội, ngày 28 tháng 05 năm 2020

QUY CHẾ

Về Hợp tác Quốc tế của Hội Mỹ thuật Việt Nam

Căn cứ Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Hội Mỹ thuật Việt Nam Khóa IX (Nhiệm kỳ 2019 – 2024).

Căn cứ Quy chế quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại (Ban hành kèm theo Quyết định số 272-QĐ/TW ngày 21/1/2015 của Bộ Chính trị khóa XI) và Hướng dẫn thực hiện Quy chế quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại ban hành kèm theo Quyết định số 272-QĐ/TW ngày 21/1/2015 của Bộ Chính trị khóa XI.

Ban Chấp hành Hội Mỹ thuật Việt Nam khoá IX (Nhiệm kỳ 2019 – 2024) quy định Quy chế về Hợp tác Quốc tế của Hội MTVN như sau:

 1. NGUYÊN TẮC CHUNG
 2. Theo Điều lệ Hội Mỹ thuật Việt Nam Khóa IX (Nhiệm kỳ 2019 – 2024), Hội “Được nhận các nguồn tài trợ hợp pháp của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật” và “Được gia nhập các tổ chức quốc tế tương ứng và ký kết, thực hiện thỏa thuận quốc tế theo quy định của pháp luật và báo cáo cơ quan quản lý nhà nước về ngành, lĩnh vực Hội hoạt động, cơ quan quyết định cho phép thành lập Hội về việc gia nhập tổ chức quốc tế tương ứng, ký kết, thực hiện thỏa thuận quốc tế”.
 3. Các hoạt động đối ngoại của Hội được thực hiện trên cơ sở chính sách đối ngoại của Đảng và Nhà nước.
 4. Hội được tổ chức các hoạt động đối ngoại nhân dân trong lĩnh vực mỹ thuật theo kế hoạch hàng năm được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt và báo cáo định kỳ kết quả đối ngoại hàng năm lên cấp có thẩm quyền trước ngày 31/12.
 5. Ban Hợp tác Quốc tế của Hội là cơ quan chịu trách nhiệm về các hoạt động đối ngoại như lập kế hoạch đối ngoại hàng năm và chỉ đạo các hoạt động đối ngoại của Hội.
 6. Kinh phí sử dụng vào công tác đối ngoại của Hội hàng năm đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt và phải thực hiện đúng các quy định về tài chính của Nhà nước.
 7. Việc thực hiện công tác đối ngoại của Hội bao gồm các kế hoạch đối ngoại đã được cấp trên phê duyệt hàng năm trên cơ sở ngân sách Nhà nước cấp.
 8. Công tác đối ngoại liên quan đến các Hội viên Hội Mỹ thuật Việt Nam đề xuất trên cơ sở tự chịu trách nhiệm về tài chính, được Ban Thường vụ Hội phê duyệt.
 9. Tài sản, quà tặng của các đoàn nước ngoài tặng Hội Mỹ thuật Việt Nam thì phải được nhập vào tài sản chung của Hội theo quy định.
 10. QUY ĐỊNH CỤ THỂ

A/ Đoàn ra:

 1. Đối với các đoàn chính thức của Hội cử đi nước ngoài (bao gồm cả đoàn đi từ ngân sách Nhà nước cấp và đoàn đi từ kinh phí do bên mời chi trả hoặc tự trang trải không sử dụng ngân sách Nhà nước) phải có kế hoạch cụ thể về mục đích, yêu cầu của chuyến đi và được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Hồ sơ gồm 5 loại văn bản và gửi lên Ban Tuyên giáo TW, Ban Đối ngoại TW trước ngày 30/11 hàng năm. (Phụ lục 1)
 2. Trường hợp các đoàn ra nhưng điều chỉnh kế hoạch đã được duyệt hoặc nằm ngoài kế hoạch (tự lo kinh phí) phải làm Tờ trình xin bổ sung lên cơ quan có thẩm quyền. (Phụ lục 2)
 3. Đối với đoàn đi công tác nước ngoài của Hội, đoàn phải phối hợp chặt chẽ với cơ quan đại diện Việt Nam nơi đoàn đến hoạt động. Trường hợp đề nghị cơ quan đại diện Việt Nam ở địa bàn thu xếp chương trình làm việc thì Hội phải thông báo trước ít nhất 01 tháng. Khi cử đoàn đi công tác nước ngoài, Hội phải thông báo cho cơ quan đại diện Việt Nam ở địa bàn nơi đoàn đến hoạt động trước ít nhất 07 ngày.
 4. Đồng chí trưởng đoàn phải chịu trách nhiệm về nội dung hoạt động, ăn ở, đi lại, an toàn của đoàn khi ở nước ngoài và thực hiện về nước đúng theo thời hạn quy định.
 5. Trường hợp đặc biệt, đoàn đi công tác nước ngoài của Hội phải kéo dài thời gian ở nước ngoài thì Trưởng đoàn phải báo cáo lý do để Chủ tịch Hội biết và xin ý kiến Ban Thường vụ. Nếu đoàn đi từ ngân sách Nhà nước cấp thì thời gian kéo dài ở nước ngoài đoàn phải tự túc về kinh phí.
 6. Kết thúc chuyến đi công tác đồng chí trưởng đoàn phải làm báo cáo về chuyến đi về Ban Thường vụ Hội để Hội báo cáo lên các cơ quan cấp trên có thẩm quyền.
 7. Đối với lãnh đạo các đơn vị, cán bộ công nhân viên cơ quan trực thuộc Hội đi nước ngoài theo diện tham quan, thăm thân, triển lãm… tự túc kinh phí cho chuyến đi thì phải làm văn bản báo cáo Ban Thường vụ Hội về mục đích, địa điểm, thời gian ra nước ngoài và phải được Ban Thường vụ phê chuẩn. Cá nhân tự chịu trách nhiệm về an toàn của chuyến đi. Không nhân danh Hội trong các hoạt động khi ở nước ngoài. Kết thúc chuyến đi phải báo cáo kết quả cho Ban Thường vụ biết. (Mẫu số 6)
 8. Đối với Chủ tịch Hội, đi nước ngoài theo kế hoạch hoặc đi việc riêng đều phải báo cáo xin ý kiến phê chuẩn của cơ quan có thẩm quyền.
 9. Đối với Hội viên Hội Mỹ thuật Việt Nam có giấy mời đi dự trại sáng tác, triển lãm… của nước ngoài gửi đến Hội Mỹ thuật Việt Nam hoặc gửi cho cá nhân Hội viên nhưng thư mời có gửi Hội Mỹ thuật Việt Nam thì Hội viên đó báo cáo với Văn phòng Hội để được hướng dẫn giúp làm thủ tục. (Mẫu số 7)

Trường hợp giấy mời ghi trực tiếp tên Hội viên theo địa chỉ nhà riêng thì Hội viên đó tự làm thủ tục xuất cảnh theo quy định của Nhà nước và báo cáo cho Hội biết.

 1. Trường hợp Hội viên đi nước ngoài dài hạn (vẫn giữ Quốc tịch Việt Nam) thì phải làm văn bản gửi về Ban Thường vụ Hội (Mẫu số 8) để báo cáo. Hàng năm, Hội viên đó phải thông báo các hoạt động nghệ thuật của mình để Hội biết và nộp Hội phí theo quy định.
 2. Trường hợp Hội viên ra nước ngoài đã nhập Quốc tịch của nước đó (không còn Quốc tịch Việt Nam) thì phải báo cho Hội biết để đưa ra khỏi danh sách Hội viên Hội Mỹ thuật Việt Nam.
 3. Trường hợp Hội viên đi nước ngoài quá 02 năm không có liên hệ với Hội và không đóng Hội phí thì Hội xóa tên Hội viên. Khi trở về nước, Hội viên đó nếu có nguyện vọng trở lại sinh hoạt Hội thì phải làm đơn gửi Ban Chấp hành Hội xem xét, giải quyết.

B/ Đoàn vào

 1. Đối với các đoàn nước ngoài vào theo kế hoạch hoạt động đối ngoại của Hội đã được phê duyệt và sử dụng kinh phí Nhà nước cấp hàng năm cho Hội, Văn phòng TW Hội làm các thủ tục theo quy định. Ban Hợp tác Quốc tế và Văn phòng TW Hội có trách nhiệm lập kế hoạch cụ thể về thời gian khách nước ngoài làm việc ở Việt Nam và kế hoạch sử dụng tài chính trên cơ sở đã được cấp trên phê duyệt trình Ban Thường vụ duyệt và tổ chức thực hiện.
 2. Đối với các đoàn vào Việt Nam làm việc với Hội theo yêu cầu của phía nước ngoài và tự trang trải toàn bộ kinh phí thì Ban Hợp tác Quốc tế và Văn phòng TW Hội hướng dẫn làm các thủ tục theo quy định để báo cáo Ban Thường vụ phê duyệt và báo cáo lên cơ quan có thẩm quyền. Sau khi đã được sự đồng ý của cơ quan có thẩm quyền thì Hội làm giấy mời.
 3. Ban Hợp tác Quốc tế và Văn phòng TW Hội có trách nhiệm theo dõi thực hiện thời gian và kế hoạch làm việc của các đoàn vào theo lời mời của Hội Mỹ thuật Việt Nam.
 4. Đối với các đoàn nước ngoài vào Việt Nam làm việc với tổ chức, cơ quan khác muốn liên hệ làm việc với Hội Mỹ thuật Việt Nam thì Văn phòng TW Hội báo cáo với Ban Thường vụ Hội để sắp xếp thời gian tiếp đón. Nhân sự tiếp đoàn phải có ít nhất 03 người, bao gồm: đại diện Ban Thường vụ, Ban Hợp tác Quốc tế, Văn phòng TW Hội, Thủ trưởng đơn vị có liên quan.
 5. Việc tiếp đón các đoàn nước ngoài vào làm việc với Hội Mỹ thuật Việt Nam thực hiện chi tiêu theo đúng quy định về tài chính của Bộ Tài chính và phê duyệt của Ban Thường vụ.
 6. Văn phòng TW Hội triển khai đảm bảo thực hiện đúng kế hoạch, nội dung làm việc, tiếp đón, an toàn cho khách trong thời gian đoàn tại Việt Nam và làm báo cáo lên cấp trên theo quy định.

III. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH:

Bản Quy chế này thay thế cho các Quy chế đã ban hành trước đó và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Trong quá trình thực hiện có điều gì chưa phù hợp, Ban Chấp hành Hội sẽ xem xét, bổ sung, sửa đổi trong các kỳ họp sau./.

Nơi nhận:

–    Ban Đối ngoại TW (để b/c);

–    Ban Tuyên giáo TW (để b/c);

–    BCH, BKT, BĐN Hội MTVN;

–    Các đ/v trực thuộc Hội;

–    Hội viên Hội MTVN;

–    Lưu HC, TC, ĐN./.

TM. BAN CHẤP HÀNH HỘI

CHỦ TỊCH HỘI

Hoạ sĩ Lương Xuân Đoàn

(Đã ký và đóng dấu)

 

 

PHỤ LỤC 1:

VĂN BẢN BÁO CÁO BAN TUYÊN GIÁO, BAN ĐỐI NGOẠI TRUNG ƯƠNG

(Theo mẫu của “Tài liệu phục vụ Hội nghị toàn quốc quán triệt và triển khai Quy chế quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại ban hành kèm theo Quyết định số 272-QĐ/TW, ngày 21/1/2015 của Bộ Chính trị khóa IX”)

– Báo cáo kết quả công tác đối ngoại trong năm và phương hướng hoạt động đối ngoại năm tiếp theo. (Mẫu số 1)

– Bảng tổng hợp kế hoạch đoàn ra – vào đã thực hiện trong năm. (Mẫu số 2)

– Bảng tổng hợp nhân sự thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý đi công tác nước ngoài trong năm. (Mẫu số 3)

– Bảng tổng hợp kế hoạch đoàn ra năm tiếp theo. (Mẫu số 4)

– Bảng tổng hợp kế hoạch đoàn vào năm tiếp theo. (Mẫu số 5)

PHỤ LỤC 2:

TỜ TRÌNH XIN BỔ SUNG HOẠT ĐỘNG ĐỐI NGOẠI NGOÀI KẾ HOẠCH

HOẶC ĐIỀU CHỈNH HOẠT ĐỘNG ĐỐI NGOẠI TRONG KẾ HOẠCH

ĐÃ ĐƯỢC DUYỆT ĐỐI VỚI ĐOÀN RA, ĐOÀN VÀO

Tờ trình gồm có:

– Lý do phát sinh hoặc điều chỉnh hoạt động đối ngoại.

– Mục đích, yêu cầu cử hoặc đón đoàn; danh nghĩa đoàn; số lượng, thành phần đoàn và cấp trưởng đoàn; nội dung hoạt động; thời gian và địa bàn hoạt động; đối tác làm việc và mức đọ quan hệ; nguồn kinh phí và các tài liệu, hồ sơ liên quan khác.

– Đối với các hoạt động đối ngoại khá: thông tin về đối tác nước ngoài; quy mô và thời gian của hoạt động; thành phần tham gia; nội dung hoạt động; nguồn knih phí và kế hoạch triển khai…

PHỤ LỤC 3:

MẪU ĐƠN XIN RA NƯỚC NGOÀI

 1. Mẫu đơn xin đi nước ngoài của cán bộ,công nhân viên Hội Mỹ thuật Việt Nam (Mẫu số 6)
 2. Mẫu đơn xin đi nước ngoài của Hội viên Hội Mỹ thuật Việt Nam (Mẫu số 7)
 3. Mẫu đơn báo cáo Hội viên Hội Mỹ thuật Việt Nam đi nước ngoài dài hạn (vẫn giữ Quốc tịch Việt Nam hoặc cả hai Quốc tịch) (Mẫu số 8)

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

(Mẫu số 6)                         __________

ĐƠN XIN ĐI NƯỚC NGOÀI

(Dùng cho cán bộ, công nhân viên Hội Mỹ thuật Việt Nam)

Kính gửi: Ban Thường vụ Hội Mỹ thuật Việt Nam

Tôi tên là:……………………………………………………………..Nam/ Nữ:…

Sinh ngày:………………………………………………..Tại:……………………..

Số CMT hoặc số hộ chiếu: …………………Điện thoại:……………………

Ngày cấp: …………………..………………Nơi cấp:……………………….

Là cán bộ, công nhân viên đang công tác tại Hội Mỹ thuật Việt Nam

Chức vụ hiện nay:…………………………………………………………………..

Địa chỉ cơ quan:……………………………………………………………………..

Đề nghị Ban Thường vụ Hội Mỹ thuật Việt Nam cho phép và giúp tôi làm các thủ tục cho chuyến đi.

Mục đích chuyến đi:………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………….

Quốc gia đến:………………………………………………………………………..

Thời gian: từ ngày .… tháng …. năm 20.… đến ngày ….. tháng …. năm 20

Toàn bộ chi phí do phía mời và tôi trực tiếp chi trả.

Rất mong được Ban Thường vụ xem xét. Trân trọng cảm ơn.

    Ý kiến Ban Thường vụ                         Ngày……….tháng………năm 20….

                                                                                       Người làm đơn

(ký và ghi rõ họ tên)          

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

(Mẫu số 7)                         __________

ĐƠN XIN ĐI NƯỚC NGOÀI

(Dùng cho Hội viên Hội Mỹ thuật Việt Nam)

Kính gửi: Ban Thường vụ Hội Mỹ thuật Việt Nam

Tôi tên là:…………………………………………………………….Nam/ Nữ:….

Hội viên ngành:…………………….Thuộc Chi hội:…………………………

Số CMT hoặc số hộ chiếu:…………………………………………………………

Ngày cấp: ………………………………Nơi cấp:…………………………….

Địa chỉ hiện nay:…………………………………………………………………….

SĐT: ………………………………………… Fax:………………………….

Tôi nhận được giấy mời của………………………………………………………

………………………………………………………………………………………….

Mục đích chuyến đi:………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………….

Quốc gia đến:………………………………………………………………………..

Thời gian: từ ngày .… tháng …. năm 20.… đến ngày ….. tháng …. năm 20

Toàn bộ chi phí do phía mời và tôi trực tiếp chi trả.

Đề nghị Ban Thường vụ Hội Mỹ thuật Việt Nam cho phép và giúp tôi làm các thủ tục cho chuyến đi.

Rất mong được Ban Thường vụ xem xét. Trân trọng cảm ơn.

    Ý kiến Ban Thường vụ                         Ngày……….tháng………năm 20….

                                                                                       Người làm đơn

(ký và ghi rõ họ tên)          

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

(Mẫu số 8)                         __________

BÁO CÁO

Về việc Hội viên đi nước ngoài dài hạn

(Dùng cho Hội viên Hội Mỹ thuật Việt Nam)

Kính gửi: Ban Thường vụ Hội Mỹ thuật Việt Nam

Tôi tên là:……………………………………………………………..Nam/ Nữ:…

Hội viên ngành:……………………..Thuộc Chi hội:…………………………

Số CMT hoặc số hộ chiếu:…………………………………………………………

Ngày cấp: …………………………………Nơi cấp:…………………………

Địa chỉ hiện nay:…………………………………………………………………….

SĐT: ………………………………………… Fax:………………………….

Quốc gia đi:…………………………………………………………………………..

Thời gian: từ ngày .… tháng …. năm 20.… đến ngày ….. tháng …. năm 20

Lý do đi nước ngoài: ………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………….

Trong thời gian ở nước ngoài tôi sẽ nộp hội phí đầy đủ và thực hiện đúng theo điều lệ và quy chế của Hội đối với một Hội viên.

Tôi xin báo cáo để Ban Thường vụ được biết. Xin trân trọng cảm ơn.

    Ý kiến Ban Thường vụ                         Ngày……….tháng………năm 20….

                                                                                       Người làm đơn

(ký và ghi rõ họ tên)          

 

 

 

HỘI MỸ THUẬT VIỆT NAM              CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

       Số: 194/20/BTV                       Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Hà Nội, ngày 28 tháng 05 năm 2020

QUY ĐỊNH

Về quản lý biên chế và việc thực hiện các chế độ liên quan đến công tác tổ chức cơ quan Hội Mỹ thuật Việt Nam

Căn cứ Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Hội Mỹ thuật Việt Nam Khóa IX (Nhiệm kỳ 2019 – 2024).

Căn cứ Thông tư số 03/2005/TT-BNV ngày 05/01/2005 của Bộ Nội vụ về Hướng dẫn thực hiện chế độ nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức.

Ban Thường vụ Hội Mỹ thuật Việt Nam khoá IX (Nhiệm kỳ 2019 – 2024) quy định về quản lý biên chế và việc thực hiện các chế độ liên quan đến công tác tổ chức cơ quan Hội Mỹ thuật Việt Nam như sau:

 1. QUY ĐỊNH CHUNG
 2. Hội Mỹ thuật Việt Nam là một tổ chức Chính trị – Xã hội – Nghề nghiệp, trong đó có các đơn vị hành chính sự nghiệp và các đơn vị sự nghiệp công lập.
 3. Việc tổ chức và biên chế cho từng cơ quan, đơn vị phụ thuộc vào tính chất, chức năng, nhiệm vụ và đặc thù của từng cơ quan, đơn vị.
 4. Việc tổ chức, biên chế và giải quyết các chế độ chính sách căn cứ vào các văn bản pháp luật hiện hành của Nhà nước quy định.
 5. Thủ trưởng các đơn vị căn cứ vào tính chất, chức năng, nhiệm vụ và đặc thù của từng cơ quan, đơn vị đề xuất về tổ chức, biên chế và các chế độ chính sách.
 6. Phòng tổ chức cán bộ Văn phòng Hội trực tiếp theo dõi và phối hợp với các đơn vị chuẩn bị các văn bản liên quan đến công tác tổ chức, biên chế và giải quyết các chế độ chính sách đối với các đơn vị trực thuộc Hội và làm báo cáo tổng hợp về tình hình tổ chức, biên chế của Hội.
 7. Tổ chức cá nhân làm các văn bản về tổ chức, thực hiện đúng các quy định của Nhà nước và của Hội, chịu trách nhiệm trước Ban Thường vụ của Hội về đề xuất của mình.
 8. Ban Thường vụ quyết định về tổ chức, biên chế và giải quyết các chế độ chính sách đối với các đơn vị trực thuộc Hội.
 9. Chủ tịch Hội ký các quyết định về tổ chức cán bộ và các chế độ. Trường hợp Chủ tịch Hội đi công tác thì Chủ tịch Hội có thể uỷ quyền cho Phó Chủ tịch Hội ký để đảm bảo đúng thời hạn.
 10. QUY ĐỊNH CỤ THỂ
 11. Quy định về bổ sung nhân sự

1.1. Đối với các cơ quan đơn vị được phân bổ chỉ tiêu biên chế hưởng lương của Nhà nước cấp thì chỉ được bổ sung nhân sự khi số lượng cán bộ công nhân viên còn thiếu đối với biên chế đã được quy định.

1.2. Đối với các đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ tự chịu trách nhiệm về tài chính thì căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, nhu cầu công tác để đề xuất biên chế cho phù hợp.

1.3. Các đơn vị làm văn bản đề nghị bổ sung nhân sự gửi về Ban Thường vụ kèm theo hồ sơ nhân sự xem xét giải quyết.

 1. Quy định về bổ nhiệm cán bộ

2.1. Việc bổ nhiệm cán bộ căn cứ vào Quy chế chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của các cơ quan, đơn vị trực thuộc.

2.2. Các cán bộ được bổ nhiệm vào các chức vụ phải đảm bảo

 1. Chế độ nâng bậc lương theo niên hạn

3.1. Các quy định về nâng bậc lương theo niên hạn: Áp dụng theo mục II. Chế độ nâng bậc lương thường xuyên của Thông tư số 03/2005/TT-BNV ngày 05/01/2005 của Bộ Nội vụ.

3.2. Cán bộ công nhân viên các cơ quan trực thuộc Hội đến thời hạn nâng bậc lương thì căn cứ vào các quy định về nâng bậc lương theo niên hạn của nhà nước, thủ trưởng các đơn vị làm văn bản và Ban Thường vụ xem xét giải quyết.

3.3. Phòng tổ chức của Văn phòng TW Hội xem xét đối chiếu với các tiêu chuẩn nâng bậc lương theo niên hạn để đề xuất với Ban Thường vụ xem xét. Nếu đủ điều kiện thì làm quyết định nâng bậc lương trước thời hạn. Nếu chưa đủ điều kiện thì trao đổi lại với thủ trưởng các đơn vị biết.

3.4. Quyết định nâng lương trước thời hạn phải đúng với thời gian đã nâng bậc lần trước.

3.5. Đối với trường hợp đã hết bậc lương để nâng theo niên hạn thì thủ trưởng các đơn vị đề xuất để Ban Thường vụ xem xét nâng lương…… và phòng Tổ chức Văn phòng TW Hội làm quyết định.

 1. Chế độ lên lương trước thời hạn

4.1. Các quy định về nâng bậc lương trước thời hạn: Áp dụng theo mục III. Chế độ nâng bậc lương trước thời hạn của Thông tư số 03/2005/TT-BNV ngày 05/01/2005 của Bộ Nội vụ.

4.2. Căn cứ vào tiêu chuẩn nâng lương trước thời hạn mà Nhà nước đã quy định, thủ trưởng các đơn vị đề xuất bằng văn bản việc nâng lương trước thời hạn cho cán bộ, công nhân viên trong cơ quan mình. (Kèm theo biên bản lấy ý kiến của lãnh đạo đơn vị, cấp uỷ và tổ chức công đoàn của đơn vị)

4.3. Phòng tổ chức Văn phòng TW Hội làm bản tổng hợp danh sách người được đề nghị nâng bậc lương (kèm theo hồ sơ đề xuất) của các đơn vị để báo cáo Ban Thường vụ.

4.4. Ban Thường vụ tổ chức cuộc họp liên tịch với Đảng uỷ, thủ trưởng các đơn vị trực thuộc và Chủ tịch công đoàn Hội để xét duyệt từng trường hợp cụ thể và theo đúng chỉ tiêu nâng bậc lương trước thời hạn hằng năm.

4.5. Phòng Tổ chức Văn phòng TW Hội thông báo công khai kết quả xét duyệt nâng bậc lương trước thời hạn đến các đơn vị để cán bộ công nhân viên trong đơn vị đó được biết.

4.6. Trường hợp có ý kiến khác của cán bộ công nhân viên trong cơ quan thì Ban Thường vụ sẽ xem xét cụ thể các trường hợp đó.

 1. Chế độ nghỉ hưu

5.1. Cán bộ công nhân viên đủ tuổi công tác và tuổi đời theo quy định nghỉ hưu thì thông báo cho cá nhân đó và báo cáo với Ban Thường vụ được biết.

5.2. Phòng Tổ chức Văn phòng TW Hội làm thông báo nghỉ hưu đối với người đến tuổi nghỉ hưu trước 6 tháng theo quy định gửi cho đơn vị chủ quản và cá nhân người nghỉ hưu văn bản.

5.3. Làm quyết định nghỉ hưu trước 3 tháng theo bản mẫu của Nghị định Chính phủ và gửi cho đơn vị chủ quản và cá nhân người nghỉ hưu văn bản.

5.4. Đơn vị chủ quản và phòng tổ chức cán bộ đề xuất và đối với cán bộ chuẩn bị nghỉ hưu theo quy định (nếu có)

5.5. Phòng tổ chức cán bộ Văn phòng TW Hội làm các thủ tục về chế độ nghỉ hưu theo đúng các quy định của Nhà nước.

 1. Chế độ đóng bảo hiểm

6.1. Ban Thường vụ và thủ trưởng các đơn vị có trách nhiệm chi trả tiền bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế theo quy định của Nhà nước.

6.2. Phòng tổ chức, Phòng Kế toán – Tài vụ của Văn phòng TW Hội có trách nhiện theo dõi và tổ chức thực hiện các chế độ xã hội bảo hiểm.

III. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Bản Quy định này thay thế cho các Quy định đã ban hành trước đó và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Trong quá trình thực hiện nếu có điều gì chưa phù hợp thì Ban Thường vụ sẽ xem xét, bổ sung, sửa đổi./.

Nơi nhận:

–       BCH; BKT;

–       Văn phòng Hội;

–       Lưu VP.

TM. BAN THƯỜNG VỤ

CHỦ TỊCH HỘI

Hoạ sĩ Lương Xuân Đoàn

(Đã ký và đóng dấu)

 

 

 

HỘI MỸ THUẬT VIỆT NAM              CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

       Số: 170/20/BTV                       Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                                                

Hà Nội, ngày 28 tháng 05 năm 2020

QUY ĐỊNH

Về Quy trình tổ chức Trại sáng tác Mỹ thuật

của Hội Mỹ thuật Việt Nam

Căn cứ Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Hội Mỹ thuật Việt Nam Khóa IX (Nhiệm kỳ 2019 – 2024), để thực hiện tốt các Trại sáng tác Mỹ thuật nằm trong kế hoạch hoạt động của Hội Mỹ thuật Việt Nam, Ban Thường vụ Hội quy định Quy trình tổ chức Trại sáng tác Mỹ thuật của Hội Mỹ thuật Việt Nam như sau:

1/ Thành lập Ban Tổ chức. Dự kiến Ban Tổ chức để trình Ban Thường vụ phê duyệt (thành phần Ban Tổ chức gồm có đại diện Ban Thường vụ, đại diện lãnh đạo Văn phòng TW Hội và cán bộ các phòng có liên quan)

2/ Lập kế hoạch tổ chức Trại sáng tác:

 • Tên Trại sáng tác;
 • Mục đích và nội dung Trại sáng tác;
 • Đối tượng và điều kiện tác giả dự Trại sáng tác;
 • Thời gian tổ chức và kết thúc Trại sáng tác;
 • Địa điểm tổ chức Trại sáng tác (số nhà, đường/phố, tỉnh/thành);
 • Đơn vị phối hợp tổ chức Trại sáng tác;
 • Dự trù kinh phí cho Trại sáng tác;
 • Phê duyệt của lãnh đạo Hội.

3/ Đối với các Trại sáng tác phối hợp với các đơn vị khác:

3.1. Làm công văn đăng ký (đối với Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch) để xác định địa điểm, thời gian tổ chức Trại (Trại sáng tác tổ chức từ tháng 4, 5 để kịp dự Triển lãm Mỹ thuật Khu vực);

3.2. Làm công văn đến các đơn vị phối hợp tổ chức Trại (đối với Trung tâm Mỹ thuật Đương đại trực thuộc Văn phòng TW Hội thì gửi kế hoạch tổ chức Trại);

3.3. Đối với các đơn vị khác thì phối hợp để thống nhất kế hoạch tổ chức Trại.

4/ Làm thông báo đến tác giả tham dự Trại sáng tác

4.1. Dự kiến danh sách tác giả dự Trại sáng tác để Ban Thường vụ phê duyệt;

4.2. Liên hệ với tác giả xác định việc dự Trại của tác giả (trường hợp tác giả không đi dự Trại thì báo cáo với Ban Thường vụ để bổ sung tác giả khác đúng đối tượng để thay thế);

4.3. Làm giấy mời gửi đến tác giả (kèm theo Quy chế tổ chức Trại với các nội dung từ 2.1 đến 2.6 ở mục 2 của quy định này và các văn bản có liên quan đến tổ chức Trại: bản đăng ký dự Trại, bản đăng ký hỗ trợ sáng tác…)

4.4. Gọi điện thoại nhắc nhở các tác giả dự Trại trước khi khai mạc Trại 2-3 ngày (thông báo rõ thời gian và nơi tập trung để đưa tác giả đến Trại đối với tác giả không trực tiếp đến Trại)

4.5. Trường hợp tác giả là người nước ngoài thì phải thường xuyên liên hệ (đối với tác giả tự mua vé đi lại thì phải thu lại vé để thanh toán)

5/ Tổ chức Trại sáng tác:

5.1. Liên hệ với cơ sở tổ chức Trại sáng tác để phối hợp về thời gian, ăn ở, đi lại;

5.2. Cử Trại trưởng, Trại phó trong số các thành viên tham gia Trại;

5.3. Chuẩn bị các nguyên vật liệu theo tiêu chuẩn phục vụ Trại sáng tác theo quy định của Ban Thường vụ (đối với các Trại phía Bắc do Văn phòng TW Hội chuẩn bị, đối với các Trại phía Nam do Văn phòng Đại diện phía Nam chuẩn bị);

5.4. Chuẩn bị phương tiện đưa đón tác giả, chuyên chở nguyên vật liệu, tác phẩm đi và về;

5.5. Chuẩn bị tài chính phục vụ Trại sáng tác (bao gồm cả lễ khai mạc và bế mạc);

5.6. Chụp ảnh các tác phẩm đã hoàn thành trong Trại sáng tác;

5.7. Làm báo cáo kết quả Trại sáng tác đối với các Trại phối hợp với khu sáng tác của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch;

6/ Nghiệm thu tác phẩm tại Trại sáng tác

6.1. Thành lập Hội đồng nghiệm thu tác phẩm;

6.2 Đối với các Trại sáng tác không kết hợp với hỗ trợ sáng tác tổ chức ở Trung tâm Mỹ thuật Đương đại thì tổ chức Hội đồng nghiệm thu tác phẩm để đưa vào Bộ sưu tập của Hội;

6.3. Đối với các Trại sáng tác kết hợp với hỗ trợ sáng tác thì lập Hội đồng xét hỗ trợ bổ sung, lưu giữ tác phẩm cho Bộ sưu tập của Hội;

6.4. Các tác phẩm không nghiệm thu, lưu giữ thì làm giấy mời hoặc gọi điện thoại để tác giả đến nhận lại trong thời gian 10 ngày kể từ ngày kết thúc nghiệm thu;

6.5. Văn phòng TW Hội làm các thủ tục hỗ trợ bổ sung với các tác giả (ký hợp đồng hỗ trợ bổ sung, làm văn bản bàn giao tác phẩm lưu giữ vào bộ sưu tập cho Trung tâm Mỹ thuật Đương đại);

6.6. Trung tâm Mỹ thuật Đương đại, Văn phòng TW Hội vào sổ và làm giấy chứng nhận tác phẩm lưu giữ gửi tác giả.

7/ Làm báo cáo kết quả tổ chức Trại sáng tác.

***

Trên cơ sở quy định này, Văn phòng TW Hội triển khai cụ thể các công việc (phân công rõ từng bộ phận, từng cá nhân để việc tổ chức Trại sáng tác của Hội được triển khai bài bản) và có tính chuyên nghiệp.

Bản Quy định này thay thế cho các Quy định đã ban hành trước đó và có hiệu lực kể từ ngày ký. Trong quá trình thực hiện nếu có điều gì chưa phù hợp thì Ban Thường vụ sẽ xem xét, bổ sung, sửa đổi./.

Nơi nhận:

–       BCH; BKT;

–       Văn phòng TW Hội;

–       Văn phòng Đại diện phía Nam;

–       Trung tâm Mỹ thuật Đương đại;

–       Các phòng VPTW Hội;

–       Lưu VP.

TM. BAN THƯỜNG VỤ

CHỦ TỊCH HỘI

Hoạ sĩ Lương Xuân Đoàn

(Đã ký và đóng dấu)

 

 

HỘI MỸ THUẬT VIỆT NAM              CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

       Số: 171/20/BTV                       Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Hà Nội, ngày 28 tháng 05 năm 2020

QUY ĐỊNH

Về Quy trình để tổ chức các Triển lãm

của Hội Mỹ thuật Việt Nam

Căn cứ Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Hội Mỹ thuật Việt Nam Khóa IX (Nhiệm kỳ 2019 – 2024), để thực hiện tốt các Triển lãm Mỹ thuật của Hội Mỹ thuật Việt Nam, Ban Thường vụ Hội quy định Quy trình để tổ chức các Triển lãm trong kế hoạch hoạt động của Hội Mỹ thuật Việt Nam như sau:

1/ Thành lập Ban Tổ chức (đối với những Triển lãm lớn) hoặc phân công cá nhân, nhóm trong văn phòng theo dõi quá trình tổ chức Triển lãm. Dự kiến Ban Tổ chức để trình Ban Thường vụ phê duyệt (thành phần Ban Tổ chức gồm có đại diện Ban Thường vụ, đại diện lãnh đạo Văn phòng TW Hội và đơn vị tổ chức Triển lãm, các cán bộ văn phòng theo dõi quá trình tổ chức Triển lãm – bao gồm Phòng kế hoạch – Nghiệp vụ, Phòng Tài chính – Kế toán, Phòng Tổ chức – Hành chính)

2/ Lập kế hoạch tổ chức Triển lãm:

 • Tên Triển lãm;
 • Mục đích và nội dung Triển lãm;
 • Đối tượng gửi tác phẩm tham gia Triển lãm;
 • Thời gian tổ chức Triển lãm (bao gồm thời gian nhận tranh, thời gian dàn dựng, thời gian khai mạc và thời gian kết thúc);
 • Địa điểm tổ chức Triển lãm (số nhà, đường/phố, tỉnh/thành);
 • Đơn vị tổ chức Triển lãm (tên một hoặc nhiều đơn vị cùng tham gia tổ chức);
 • Dự trù kinh phí cho Triển lãm;
 • Phê duyệt của lãnh đạo Hội.

3/ Làm thông báo hoặc giấy mời tác giả gửi tác phẩm tham gia Triển lãm (với các nội dung từ 2.1 đến 2.4 ở mục 2 của quy định này). Trường hợp cần thiết phải gọi điện thoại nhắc nhở các tác giả.

4/ Viết lời giới thiệu về Triển lãm (hoàn thành bản thảo trước khai mạc 5 ngày trình lãnh đạo Hội duyệt)

5/ Chuẩn bị tờ gấp cho Triển lãm

5.1 Lời giới thiệu Triển lãm

5.2 Danh sách tác giả, tác phẩm

5.3 Trình bày tờ gấp (chỉ in màu ở bìa 1 – không in ảnh tác phẩm, các trang sau in một màu)

– Bìa 1: phía trên có các dòng chữ “Hội Mỹ thuật Việt Nam” và đơn vị phối hợp tổ chức (nếu có) kèm theo logo.

– Giữa tờ gấp bố trí tên Triển lãm

– Trang 2: Lời giới thiệu Triển lãm

– Các trang sau: danh mục tác giả, tác phẩm

– Phía dưới tờ gấp là thời gian khai mạc, thời gian kết thúc và địa điểm Triển lãm

5.4 In tờ gấp trước ngày khai mạc Triển lãm

6/ Tổ chức nhận tác phẩm và theo dõi quá trình nhận tác phẩm và dàn dựng Triển lãm

6.1 Đơn vị tổ chức Triển lãm – Nhà Triển lãm – 16 Ngô Quyền, Hà Nội lập sổ thu nhận tác phẩm và tổ chức trả tác phẩm (có giấy biên nhận khi thu và chữ ký vào sổ khi trả tác phẩm). Tiến hành dàn dựng triển lãm, làm nhãn giới thiệu tác phẩm gồm tên tác giả, tên tác phẩm, chất liệu, kích thước, năm sáng tác. Phối hợp Văn phòng TW Hội tổ chức lễ khai mạc, chấm giải, nghiệm thu và tọa đàm triển lãm.

6.2 Văn phòng TW Hội phối hợp với Nhà Triển lãm – 16 Ngô Quyền, Hà Nội phân công người theo dõi, thường xuyên báo cáo cho Ban Thường vụ biết số lượng tác phẩm đã gửi về để Ban Thường vụ có biện pháp bổ sung đủ tác phẩm cho Triển lãm. Theo dõi quá trình dàn dựng tác phẩm.

6.3 Kiểm tra độ chính xác của nhãn giới thiệu tác phẩm. Trường hợp tác phẩm không đúng niên hạn trưng bày báo cáo để Ban Tổ chức quyết định trước khi khai mạc.

7/ Tổ chức Hội đồng xét duyệt Triển lãm (ngoài Hội đồng cứng, tùy theo từng Triển lãm mời 01 người trong số Chi hội trưởng, Chủ nhiệm Câu lạc bộ, phụ trách ngành tham gia Hội đồng xét duyệt Triển lãm)

8/ Tổ chức lễ khai mạc Triển lãm

Văn phòng TW Hội phối hợp với đơn vị liên quan để tổ chức Triển lãm.

Mời truyền hình, báo chí đến dự khai mạc (chuẩn bị lời giới thiệu để gửi nhà báo và tiền thù lao cho truyền hình, báo chí)

8.1 Chuẩn bị chương trình và dự kiến người dẫn chương trình;

8.2 Cử người phát biểu khai mạc;

8.3 Cử người đón khách và lập danh sách khách mời đến dự lễ khai mạc;

8.4 Chuẩn bị micro;

8.5 Chuẩn bị băng đỏ, kéo cắt băng, người cắt băng khai mạc;

8.6 Chuẩn bị lẵng hoa chúc mừng của Hội tặng cho Triển lãm;

8.7 Chuẩn bị vật chất cho buổi khai mạc (cử cụ thể người tham gia);

8.8 Chuẩn bị nhân sự phục vụ quá trình tổ chức khai mạc.

9/ Thông báo và gửi giấy nghiệm thu tác phẩm cho tác giả muốn nghiệm thu tác phẩm (để sẵn giấy nghiệm thu ở Nhà Triển lãm Mỹ thuật – 16 Ngô Quyền, nhắc các tác giả đăng ký nghiệm thu, tổng hợp danh sách đề nghị nghiệm thu để báo cáo Ban Thường vụ)

10/ Thành lập Hội đồng chấm giải đối với các Triển lãm có xét tặng giải thưởng để Ban Thường vụ phê duyệt.

– Sau khi có ý kiến đồng ý của Ban Thường vụ thì gọi điện thoại mời các thành viên Hội đồng tham gia. Trường hợp có thành viên không thể tham gia thì báo cáo với Ban Thường vụ để xem xét, thay người mới.

– Chuẩn bị quyết định thay thế Hội đồng để sử dụng vào trường hợp đột xuất (đặc biệt là đối với các Triển lãm Mỹ thuật Khu vực).

– Trường hợp có Hội đồng chấm giải thì kết hợp chấm giải và ngiệm thu tác phẩm.

11/ Thành lập Hội đồng nghiệm thu tác phẩm đối với các Triển lãm do Hội tổ chức trình Ban Thường vụ phê duyệt (Hội đồng nghiệm thu gồm có Chủ tịch, Phó Chủ tịch, một số uỷ viên Hội đồng của các ngành nếu Triển lãm chung hoặc Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Uỷ viên hội đồng nếu Triển lãm theo chuyên ngành)

12/ Xác định ngày chấm giải, nghiệm thu, làm giấy mời Hội đồng (gọi điện thoại cho các Uỷ viên Hội đồng trước 1-2 ngày)

13/ Tổ chức chấm giải, nghiệm thua tác phẩm, chuẩn bị các tài liệu liên quan, phục vụ Hội đồng trong quá trình làm việc

13.1 Chuẩn bị các quy chế liên quan đến việc chấm giải, nghiệm thu tác phẩm (quyết định thành lập Hội đồng, tiêu chí giải thưởng, quy chế làm việc của Hội đồng)

13.2 Chuẩn bị danh sách các tác giả đã được hỗ trợ, đã được tặng cặp

13.3 Cử người làm biên bản, phục vụ Hội đồng trong quá trình làm việc

13.4 Chuẩn bị tài chính phục vụ Hội đồng

13.5 Hoàn thiện các văn bản nghiệm thu để trình Ban Thường vụ phê duyệt.

13.6 Làm các thủ tục hợp đồng với tác giả để giải quyết chế độ tài chính cho tác giả theo quy định

14/ Tổ chức tọa đàm vào ngày kết thúc Triển lãm (làm giấy mời lãnh đạo các ban chuyên môn của Hội, gọi điện thoại cho các tác giả)

15/ Phối hợp với đơn vị tổ chức theo dõi việc trả tác phẩm cho tác giả (báo cáo kết quả cho Ban Thường vụ sau 1 tuần kết thúc Triển lãm)

16/ Làm báo cáo kết quả tổ chức Triển lãm

***

Trên cơ sở Quy định này, Văn phòng TW Hội triển khai cụ thể các công việc (phân công rõ từng bộ phận, từng cá nhân để việc tổ chức Triển lãm của Hội được triển khai bài bản) và có tính chuyên nghiệp.

Bản Quy định này thay thế cho các Quy định đã ban hành trước đó và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Trong quá trình thực hiện nếu có điều gì chưa phù hợp thì Ban Thường vụ sẽ xem xét, bổ sung, sửa đổi./.

Nơi nhận:

–       BCH; BKT;

–       Văn phòng TW Hội;

–       Văn phòng Đại diện phía Nam;

–       Nhà TLMT – 16NQ;

–       Lưu VP.

TM. BAN THƯỜNG VỤ

CHỦ TỊCH HỘI

Hoạ sĩ Lương Xuân Đoàn

(Đã ký và đóng dấu)

 

 

HỘI MỸ THUẬT VIỆT NAM              CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

       Số: 172/20/BTV                       Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Hà Nội, ngày 28 tháng 05 năm 2020

QUY ĐỊNH

Về thảo các văn bản công văn, quyết định

1/ Sau khi soạn thảo xong văn bản, các đồng chí trưởng phòng phải kiểm tra nội dung để chuyển lên đồng chí phụ trách Văn phòng Trung ương Hội xem xét, sửa đổi, bổ sung.

2/ Đồng chí phụ trách Văn phòng Trung ương Hội kiểm tra lại toàn bộ nội dung, lời văn trong văn bản, sửa trực tiếp vào văn bản và trả lại cho đồng chí trưởng phòng.

3/ Sau khi đã sửa chữa hoàn chỉnh văn bản, đồng chí trưởng phòng và đồng chí phụ trách Văn phòng Trung ương Hội phải ký nháy và in ra để trình lên Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch xem xét để ký văn bản.

4/ Đối với các văn bản có nhiều trang thì phải đánh số trang và in hai mặt.

5/ Phòng Hành chính có trách nhiệm photo ra thành nhiều bản theo đối tượng nơi nhận, lấy số công văn, đóng dấu và gửi đi theo từng đối tượng.

***

Đề nghị Văn phòng Trung ương Hội phổ biến để các phòng trong Văn phòng Trung ương Hội thực hiện.

Bản Quy định này thay thế cho các Quy định đã ban hành trước đó và có hiệu lực kể từ ngày ký. Trong quá trình thực hiện nếu có điều gì chưa phù hợp thì Ban Thường vụ sẽ xem xét, bổ sung, sửa đổi./.

Nơi nhận:

–       BCH; BKT;

–       Văn phòng Hội;

–       Các đ/v trực thuộc Hội;

–       Hội viên Hội MTVN;

–       Lưu VP.

TM. BAN THƯỜNG VỤ

CHỦ TỊCH HỘI

Hoạ sĩ Lương Xuân Đoàn

(Đã ký và đóng dấu)

 

 

HỘI MỸ THUẬT VIỆT NAM              CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

       Số: 173/20/BTV                       Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Hà Nội, ngày 28 tháng 05 năm 2020

QUY ĐỊNH

Chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của

Văn phòng Đại diện phía Nam Hội Mỹ thuật Việt Nam

Căn cứ Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Hội Mỹ thuật Việt Nam Khóa IX (Nhiệm kỳ 2019 – 2024).

Ban Thường vụ Hội Mỹ thuật Việt Nam khoá IX (Nhiệm kỳ 2019 – 2024) quy định Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Văn phòng Đại diện phía Nam như sau:

 1. CHỨC NĂNG

Văn phòng Đại diện phía Nam tại Tp. Hồ Chí Minh là đơn vị hành chính sự nghiệp trực thuộc Hội Mỹ thuật Việt Nam dưới sự quản lý trực tiếp của Ban Thường vụ, có chức năng giúp Ban Thường vụ Hội triển khai, thực hiện các nhiệm vụ và tổ chức hoạt động của Hội Mỹ thuật Việt Nam trên địa bàn các Tỉnh, Thành phố thuộc khu vực phía Nam (Khu vực VI – Tp. Hồ Chí Minh; Khu vực VII – Đông Nam Bộ và Khu vực VIII – Đồng bằng sông Cửu Long)

Văn phòng Đại diện phía Nam có tư cách pháp nhân, có tài khoản và con dấu riêng.

 1. NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN
 2. Đề xuất các hoạt động Mỹ thuật của Hội cho khu vực phía Nam, xây dựng kế hoạch, tiến hành triển khai sau khi đã được Ban Thường vụ phê duyệt.
 3. Triển khai, thực hiện kế hoạch công tác của Hội như: Triển lãm, Triển lãm Mỹ thuật Khu vực, đi thực tế, Hỗ trợ sáng tác, Giải thưởng, Hội thảo, Tọa đàm,… Theo dõi, tổng hợp và báo cáo định kỳ hoặc đột xuất cho Ban Thường vụ. Nắm bắt tình hình hoạt động Mỹ thuật của khu vực phía Nam, đề xuất, kiến nghị với Ban Thường vụ xem xét, giải quyết.
 4. Thực hiện công tác hành chính, quản trị, văn thư, lưu trữ của Văn phòng Đại diện. Thừa ủy quyền của Chủ tịch Hội, được ký thay một số văn bản trong giao dịch công tác với các ngành, địa phương, cơ quan và đơn vị ở phía Nam trừ vấn đề nhân sự.
 5. Phối hợp với Văn phòng Hội quản lý về tổ chức, nhân sự, tài sản phân công công tác cho cán bộ công nhân viên của các phòng và đề xuất với Ban Thường vụ các chế độ chính sách đối với cán bộ công nhân viên trong đơn vị theo quy định của pháp luật và quy định của Hội.
 6. Lập kế hoạch tài chính hàng năm, thu – chi Hội phí và báo cáo quyết toán với Ban Thường vụ theo quy định. Quản lý tài chính, tài sản thuộc Văn phòng phía Nam theo quy định của Bộ Tài chính và Quy chế chi tiêu nội bộ của Ban Thường vụ đã phê duyệt và báo cáo với Ban Thường vụ.
 7. Quản lý, sử dụng nhà đất tại số 98 Sương Nguyệt Ánh, Q1, Tp. Hồ Chí Minh được Nhà nước giao cho Hội Mỹ thuật Việt Nam theo đúng quy định của pháp luật.
 8. Bảo đảm an ninh, trật tự, phòng chống cháy nổ và vệ sinh Văn phòng Đại diện phía Nam.
 9. Báo cáo về Ban Thường vụ các hoạt động của Văn phòng Đại diện phía Nam về chuyên môn, tổ chức, nhân sự, tài chính, tài sản của Văn phòng định kỳ theo quy định của Nhà nước và Ban Thường vụ Hội Mỹ thuật Việt Nam.
 10. Theo sự phân công của Ban Thường vụ Đại diện cho Hội tham gia các hội nghị, cuộc họp do các Bộ, Ngành, Địa phương khu vực phía Nam mời dự và có trách nhiệm báo cáo về Ban Thường vụ.
 11. Chịu trách nhiệm trước pháp luật và Ban Thường vụ Hội về các hoạt động của Văn phòng Đại diện phía Nam.
 12. Tổ chức và thực hiện các nhiệm vụ khác do Ban Thường vụ giao.

III. CƠ CẤU TỔ CHỨC

– 01 Trưởng Văn phòng đại diện;

– 01 Phó Trưởng Văn phòng đại diện;

– 01 Kế toán viên kiêm Kế toán trưởng;

– 01 Chuyên viên tổng hợp;

– 01 Thủ quỹ.

Lãnh đạo Văn phòng Đại diện phía Nam có trách nhiệm xây dựng nhiệm vụ cụ thể của từng cán bộ công nhân viên trình Ban Thường vụ phê duyệt.

 1. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Bản Quy định này thay thế cho các Quy định đã ban hành trước đó và có hiệu lực kể từ ngày ký. Trong quá trình thực hiện nếu có điều gì chưa phù hợp thì Ban Thường vụ sẽ xem xét, bổ sung, sửa đổi./.

Nơi nhận:

–       BCH; BKT;

–       Văn phòng Đại diện phía Nam;

–       Lưu VP.

TM. BAN THƯỜNG VỤ

CHỦ TỊCH HỘI

Hoạ sĩ Lương Xuân Đoàn

(Đã ký và đóng dấu)

 

 

 

HỘI MỸ THUẬT VIỆT NAM              CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

       Số: 174/20/BCH                      Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                                                  

Hà Nội, ngày 28 tháng 05 năm 2020

QUY CHẾ

Chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của Nhà Triển lãm

Căn cứ Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Hội Mỹ thuật Việt Nam Khóa IX (Nhiệm kỳ 2019 – 2024). Ban Chấp hành Hội Mỹ thuật Việt Nam khoá IX (Nhiệm kỳ 2019 – 2024) quy định Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Nhà Triển lãm như sau:

 1. CHỨC NĂNG

Nhà Triển lãm là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Hội Mỹ thuật Việt Nam dưới sự quản lý của Ban Thường vụ, có chức năng tổ chức, công bố, quảng bá các tác phẩm nghệ thuật của các nghệ sĩ ở trong nước và nước ngoài.

Nhà Triển lãm có trách nhiệm tổ chức các triển lãm và làm dịch vụ mỹ thuật, hoạt động theo quy định của đơn vị sự nghiệp công lập, tự chủ tự chịu trách nhiệm về tài chính, hạch toán độc lập, theo Nghị định của Chính phủ về đơn vị sự nghiệp công lập.

Nhà Triển lãm có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng, có trụ sở tại số 16 Ngô Quyền, Hà Nội.

 1. NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN
 1. Lập và thực hiện kế hoạch triển lãm, tài chính, tổ chức,… của Nhà Triển lãm và hoạt động theo Nghị định 113/2013/NĐ-CP về hoạt động Mỹ thuật, các quy định của pháp luật và của Ban Thường vụ Hội Mỹ thuật Việt Nam.
 2. Tổ chức các Triển lãm Mỹ thuật, Triển lãm Văn hóa, Nghệ thuật theo kế hoạch của Hội Mỹ thuật Việt Nam và của Nhà Triển lãm bao gồm: tổ chức, cá nhân ở trong nước và nước ngoài. Làm các dịch vụ liên quan đến lĩnh vực mỹ thuật theo các văn bản của Nhà nước về đơn vị sự nghiệp công lập.
 3. Thực hiện công tác hành chính, quản trị, văn thư, lưu trữ của Nhà Triển lãm. Ký văn bản liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của Nhà Triển lãm theo quy định của pháp luật.
 4. Quản lý về tổ chức và nhân sự các phòng, phân công công tác cho cán bộ công nhân viên của các phòng trực thuộc. Đề xuất với Ban Thường vụ các chế độ chính sách đối với cán bộ công nhân viên trong đơn vị theo quy định của pháp luật và của Hội.
 5. Thực hiện chế độ tài chính của Nhà nước (sổ sách, kế toán, chứng từ, thuế, quyết toán), thực hiện chế độ hoạch toán, đảm bảo cân đối thu chi đúng với chế độ và quy định của Nhà nước và của Hội.
 6. Quản lý, sử dụng, tài sản và nhà đất của Nhà Triển lãm tại số 16 Ngô Quyền, Hà Nội theo quy định pháp luật Nhà nước và phân cấp của Hội Mỹ thuật Việt Nam.
 7. Tổ chức mua sắm, sửa chữa, kiểm kê, thanh lý tài sản của Nhà Triển lãm theo quy định của Nhà nước và của Hội.
 8. Được liên doanh, liên kết với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước nhằm tăng cường khả năng hoạt động, chất lượng và hiệu quả của Nhà Triển lãm theo quy định của pháp luật.
 9. Bảo đảm an ninh, trật tự, phòng chống cháy nổ và vệ sinh cơ quan.
 10. Báo cáo về Ban Thường vụ các hoạt động của Nhà Triển lãm về triển lãm, tổ chức, nhân sự, tài chính, tài sản của Nhà Triển lãm định kỳ theo quy định của Nhà nước và Ban thường vụ Hội Mỹ thuật Việt Nam.
 11. Tổ chức và thực hiện các nhiệm vụ khác do Ban Thường vụ giao.

III. CƠ CẤU TỔ CHỨC

 1. Ban Giám đốc:
 • 01 Giám đốc;
 • 01 Phó Giám đốc.
 1. Các phòng chức năng:
 • Phòng Trưng bày;
 • Phòng Hành chính – Kế toán.

Biên chế Nhà Triển lãm do Giám đốc Nhà Triển lãm đề xuất và Ban Thường vụ phê duyệt. Nhà Triển lãm có trách nhiệm phân bổ biên chế, xây dựng chức năng, nhiệm vụ cho các phòng và nhiệm vụ cụ thể của từng cán bộ công nhân viên.

 1. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Bản Quy chế này thay thế cho các Quy chế đã ban hành trước đó và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Trong quá trình thực hiện có điều gì chưa phù hợp, Ban Chấp hành Hội sẽ xem xét, bổ sung, sửa đổi trong các kỳ họp sau./.

Nơi nhận:

–       BCH; BKT;

–       Nhà TMLT-16NQ;

–       Lưu VP.

TM. BAN CHẤP HÀNH HỘI

CHỦ TỊCH HỘI

Hoạ sĩ Lương Xuân Đoàn

(Đã ký và đóng dấu)

 

 

 

HỘI MỸ THUẬT VIỆT NAM              CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

       Số: 175/20/BTV                       Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 28 tháng 05 năm 2020

QUY ĐỊNH

Tổ chức Triển lãm Mỹ thuật

tại Nhà Triển lãm – 16 Ngô Quyền, Hà Nội

Căn cứ Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Hội Mỹ thuật Việt Nam Khóa IX (Nhiệm kỳ 2019 – 2024). Ban Thường vụ Hội Mỹ thuật Việt Nam khoá IX (Nhiệm kỳ 2019 – 2024) quy định tổ chức Triển lãm Mỹ thuật tại Nhà Triển lãm – 16 Ngô Quyền, Hà Nội như sau:

 1. CÁC QUY ĐỊNH CHUNG VỀ TỔ CHỨC TRIỂN LÃM
 2. Việc tổ chức Triển lãm tại Nhà Triển lãm – 16 Ngô Quyền, Hà Nội thực hiện theo Mục 2 Triển lãm Mỹ thuật của Chương II Nghị định số 113/2013/NĐ-CP ngày 02 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ về hoạt động Mỹ thuật.
 3. Tổ chức, cá nhân (sau đây gọi tắt là tác giả) có nhu cầu tổ chức Triển lãm phải làm bản đăng ký với Nhà Triển lãm, để Ban Giám đốc Nhà Triển lãm sắp xếp vào kế hoạch Triển lãm và ký hợp đồng với tác giả. Việc đăng ký Triển lãm ưu tiên cho các tác giả đăng ký từ năm trước để tổ chức kế hoạch vào năm sau.
 4. Các tác phẩm trưng bày tại Nhà Triển lãm phải được Hội đồng Nghệ thuật của Hội thành lập để xét duyệt với từng Triển lãm Mỹ thuật duyệt trước khi khai mạc, theo “Quy chế tổ chức, chức năng nhiệm vụ, nguyên tắc làm việc của hội đồng xét duyệt Triển lãm Mỹ thuật tại Nhà Triển lãm – 16 Ngô Quyền, Hà Nội” để đảm bảo Hội đồng cùng chịu trách nhiệm với tác giả trước pháp luật và công chúng cả về nội dung, hình thức nghệ thuật.
 5. Tác giả chỉ được trưng bày những tác phẩm đã được Hội đồng duyệt. Hình thức trưng bày phải bảo đảm thoáng, đẹp.
 6. Thời gian cho mỗi cuộc Triển lãm là 10 ngày bao gồm cả ngày dàn dựng và mở cửa.
 7. Sau khi đăng ký và đã được sắp xếp vào lịch Triển lãm, tác giả làm hợp đồng với Nhà Triển lãm và phải thanh toán cho Nhà Triển lãm 50% giá trị của hợp đồng tổ chức Triển lãm. Khi tiến hành trưng bày, tác giả phải thanh toán tiếp 50% giá trị hợp đồng còn lại.
 • Trường hợp tác giả không thực hiện đúng thời gian đã đăng ký và hợp đồng thì phải báo cho Nhà Triển lãm biết trước ít nhất là trước 03 tháng để Nhà Triển lãm bố trí cho tác giả khác đảm bảo Nhà Triển lãm được mở cửa liên tục. Sau khi hợp đồng đã ký, nếu vì lý do nào đó tác giả hoặc Nhà Triển lãm tự ý huỷ bỏ hợp đồng thì phải chịu phạt 10% số tiền đã ký trong hợp đồng.
 • Trường hợp Nhà Triển lãm phải phục vụ nhiệm vụ đột xuất, thì Nhà Triển lãm có trách nhiệm trao đổi thoả thuận với tác giả để sắp xếp lại lịch Triển lãm cho phù hợp hoặc Nhà Triển lãm bồi thường cho tác giả 10% theo giá trị hợp đồng.
 1. Giờ mở cửa Triển lãm: Từ 8 giờ 30 phút sáng đến 19 giờ 30 phút hàng ngày (2 ca trực). Trường hợp thay đổi phải được sự đồng ý của Ban Giám đốc Nhà Triển lãm. Nếu kéo dài thêm giờ mở cửa, tác giả phải trả thêm tiền điện, tiền bồi dưỡng cho nhân viên làm ngoài giờ.
 2. Các tác giả phải tự chuẩn bị để tác phẩm đủ điều kiện để trưng bày Triển lãm (tác phẩm đã vào khung, tác phẩm điêu khắc phải có bục, bệ kèm theo, đối với tác phẩm nhỏ phải có tủ kính trưng bày…).
 3. Khi đưa tác phẩm hoặc đồ dùng riêng của mình vào hoặc ra khỏi Nhà Triển lãm, tác giả phải báo người trực phòng biết. Không tự ý mang tài sản của Nhà Triển lãm đi nơi khác, nếu tác giả làm hư hỏng, mất mát tài sản, tác giả phải bồi thường.
 4. Khi kết thúc Triển lãm, tác giả phải nhanh chóng đưa tác phẩm ra khỏi Nhà Triển lãm để kịp thời dàn dựng và khai mạc cho Triển lãm tiếp theo. Nếu để lại tác phẩm sau khi đã kết thúc Triển lãm, Nhà Triển lãm sẽ không chịu trách nhiệm về sự hư hỏng, mất mát của tác phẩm. Trường hợp tác giả gửi lại Nhà Triển lãm thì phải trả tiền lưu kho cho Nhà Triển lãm theo giá thoả thuận với Nhà Triển lãm.
 5. VỀ TÀI CHÍNH
 6. Hàng năm căn cứ vào tình hình thực tế về chế độ tiền lương, bảo hiểm y tế, thuế… mà Nhà nước quy định cũng như giá tiền điện, nước, vệ sinh… và các khoản chi cần thiết khác để phục vụ tổ chức Triển lãm để lập kế hoạch Triển lãm và lập kế hoạch tài chính trên cơ sở cân đối thu chi theo nguyên tắc lấy thu bù chi.
 7. Trên cơ sở kế hoạch thu chi hàng năm, Nhà Triển lãm lập quy định các khoản thu cố định để tổ chức Triển lãm cho từng tầng (tầng 1, tầng 2, tầng 3 và phòng kính tầng 1) báo cáo cho Ban Thường vụ phê duyệt để tổ chức thực hiện.
 8. Nhà Triển lãm và tác giả phải làm hợp đồng ghi rõ thời gian tổ chức Triển lãm, những công việc mà Nhà Triển lãm thực hiện và những công việc do tác giả tự thực hiện.
 • Đối với tầng 1 và tầng 2: Nhà Triển lãm ký hợp đồng chủ yếu thu: tiền tổ chức Triển lãm bao gồm: tiền lương, quản lý phí, tiền dàn dựng, tiền trực phòng, tiền điện, nước, vệ sinh, tiền bảo vệ…Các công việc khác nếu tác giả yêu cầu thì đưa vào hợp đồng để thu phí.
 • Các khoản sau đây các tác giả tự lo tuỳ theo yêu cầu riêng (có sự giúp đỡ tổ chức của Nhà Triển lãm): Tiền vào khung kính (nếu có), tiền họp báo, chụp ảnh phát cho nhà báo, tiền viết lời giới thiệu Triển lãm, làm giấy mời khai mạc, làm vựng tập, in vựng tập, in giấy mời, chú thích tranh, băng để cắt ngày khai mạc, tiền bồi dưỡng cho truyền hình, hội thảo, gặp mặt trong quá trình Triển lãm, tiền chuyên chở các tác phẩm đến mặt bằng Triển lãm và đưa tác phẩm về…
 • Đối với tầng 3 và phòng kính tầng 1: Tác giả tự lo toàn bộ công việc cuộc Triển lãm, trường hợp cần sự giúp đỡ của Nhà Triển lãm thì ghi rõ vào hợp đồng để thanh toán với Nhà Triển lãm.
 1. Đối với tác giả chưa Hội viên và tác giả nước ngoài về nguyên tắc thu tiền tổ chức Triển lãm và phục vụ cao hơn từ 1,5 đến 2 lần so với các Triển lãm của Hội và của Hội viên Hội Mỹ thuật Việt Nam (vì các đối tượng này đã được Nhà Triển lãm hỗ trợ một phần kinh phí từ các nguồn thu khác)
 2. Khi tác giả bán được tác phẩm tại Nhà Triển lãm thì tự chịu trách nhiệm đóng thuế thu nhập theo quy định của Nhà nước.
 3. Cuối năm, Nhà Triển lãm báo cáo tình hình thu chi tài chính về Ban Thường vụ Hội.
 • THỨ TỰ ƯU TIÊN KHI XẾP LỊCH TRIỂN LÃM
 1. Các Triển lãm Mỹ thuật nằm trong kế hoạch công tác của Hội hàng năm: Triển lãm Mỹ thuật Khu vực, triểm lãm của các Câu lạc bộ, Triển lãm chuyên đề.
 2. Các Triển lãm Mỹ thuật phục vụ nhiệm vụ chính trị đột xuất (trường hợp này Nhà Triển lãm phải làm việc với tác giả đã được sắp xếp lịch để điều chỉnh cho phù hợp).
 3. Các Triển lãm Mỹ thuật của các Hội Văn học Nghệ thuật địa phương hoặc các Chi Hội Mỹ thuật địa phương, Triển lãm Mỹ thuật của nhóm tác giả.
 4. Các Triển lãm Mỹ thuật của các Hội viên Hội Mỹ thuật Việt Nam; thứ tự ưu tiên: Hội viên chưa Triển lãm lần nào, Hội viên cao tuổi, Hội viên người dân tộc thiểu số, nữ tác giả, Hội viên ở các tính không thuộc khu vực Hà Nội.
 5. Triển lãm Mỹ thuật của các nghệ sĩ chưa là Hội viên Hội Mỹ thuật Việt Nam, họăc Triển lãm của các tổ chức, cơ quan trong nước và nước ngoài.
 6. PHÂN CÔNG ĐỌC LỜI KHAI MẠC TRIỂN LÃM
 • Các Triển lãm lớn của Hội do Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch đọc lời khai mạc.
 • Triển lãm Mỹ thuật Khu vực do Uỷ viên Ban Thường vụ hoặc do Uỷ viên Ban Chấp hành đọc lời khai mạc.
 • Triển lãm đối ngoại tuỳ theo tính chất của Triển lãm thì Chủ tịch, Phó Chủ tịch hoặc Uỷ viên Ban Thường vụ đọc lời khai mạc.
 • Triển lãm cá nhân là Hội viên do các Hội viên đó tự đề xuất hoặc Hội đồng cử người đọc lời khai mạc.
 • Triển lãm của các Câu lạc bộ do Chủ nhiệm, Phó Chủ nhiệm hoặc thành viên Ban Chủ nhiệm các Câu lạc bộ đọc lời khai mạc.
 • Triển lãm của tác giả không phải Hội viên do tác giả tự mời hoặc Giám đốc hoặc Phó Giám đốc Nhà Triển lãm đọc lời khai mạc.
 • Triển lãm do cơ quan khác tổ chức do các tổ chức đó tự cử người đọc lời khai mạc.
 1. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Bản Quy định này thay thế cho các Quy định đã ban hành trước đó và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Trong quá trình thực hiện nếu có điều gì chưa phù hợp thì Ban Thường vụ sẽ xem xét, bổ sung, sửa đổi./.

Nơi nhận:

–       BCH; BKT;

–       Nhà TMLT-16NQ;

–       Lưu VP.

TM. BAN THƯỜNG VỤ

CHỦ TỊCH HỘI

Hoạ sĩ Lương Xuân Đoàn

(Đã ký và đóng dấu)

 

 

 

HỘI MỸ THUẬT VIỆT NAM              CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

       Số: 195/20/BCH                      Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                                                

Hà Nội, ngày 28 tháng 05 năm 2020

QUY CHẾ

Chức năng nhiệm vụ, tổ chức, nguyên tắc làm việc

của Hội đồng xét duyệt Triển lãm Mỹ thuật

tại Nhà Triển lãm – 16 Ngô Quyền, Hà Nội

Để quản lý tốt nội dung và chất lượng nghệ thuật các tác phẩm trưng bày tại Nhà Triển lãm – 16 Ngô Quyền, Hà Nội, Ban Thường vụ Hội Mỹ thuật Việt Nam quy định chức năng nhiệm vụ, tổ chức, nguyên tắc làm việc của Hội đồng Nghệ thuật Xét duyệt Triển lãm Mỹ thuật được tổ chức tại Nhà Triển lãm – 16 Ngô Quyền, Hà Nội như sau:

 1. CHỨC NĂNG – NHIỆM VỤ
 2. Chức năng

Hội đồng Nghệ thuật xét duyệt tác phẩm Triển lãm tại Nhà Triển lãm – 16 Ngô Quyền, Hà Nội do Ban Thường vụ Hội Mỹ thuật Việt Nam thành lập có chức năng thay mặt Hội Mỹ thuật Việt Nam xét duyệt các tác phẩm trưng bày trong các cuộc Triển lãm được tổ chức tại Nhà Triển lãm – 16 Ngô Quyền, Hà Nội. Hội đồng chịu trách nhiệm về kết quả xét duyệt trước Ban Thường vụ và các cơ quan quản lý Nhà nước về các tác phẩm mà mình đã xét duyệt để trưng bày Triển lãm.

 1. Nhiệm vụ
 2. Xem xét về nội dung các tác phẩm trưng bày trong Triển lãm về mặt nội dung tư tưởng và chính trị, Những tác phẩm không được trưng bày có nội dung như sau (Điều 04 – Quy chế hoạt động Triển lãm Mỹ thuật và gallery (Ban hành theo Quyết định số 10/2000/QĐ-BVHTT ngày 15 tháng 5 năm 2000) của Bộ Văn hoá – Thông tin năm 2000 (nay là Bộ Văn hoá – Thể thao và Du lịch):

– Chống lại Nhà nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghiã Việt Nam; Phá hoại khối đoàn kết toàn dân.

– Tuyên truyền bạo lực, chiến tranh xâm lược, gây hận thù giữa các dân tộc và nhân dân các nước; Truyền bá tư tưởng, văn hoá phản động, lối sống dâm ô đồi truỵ, các hành vi tội ác, tệ nạn xã hội, mê tín dị đoan, phá hoại thuần phong mỹ tục.

– Tiết lộ bí mật của Đảng, Nhà nước, bí mật quân sự, an ninh, kinh tế, đối ngoại, bí mật đời tu của công dân và bí mật khác do pháp luật quy định.

– Xuyên tạc lịch sử, phủ nhận thành tựu cách mạng, xúc phạm vĩ nhân, anh hùng dân tộc, vu khống, xúc phạm uy tín của tổ chức, danh dự và nhân phẩm của công dân.

– Tác phẩm vi phạm pháp luật về quyền tác giả.

Trường hợp trong Hội đồng còn có ý kiến khác nhau cho một tác phẩm cụ thể thì báo cáo xin ý kiến Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch Hội (khi được uỷ quyền) xem xét, quyết định.

 1. Xem xét về chất lượng nghệ thuật các tác phẩm trưng bày tại Triển lãm.

– Đối với Triển lãm chung do Hội tổ chức: Hội đồng có quyền quyết định không trưng bày các tác phẩm không đạt chất lượng nghệ thuật.

– Nhận xét chung về chất lượng các tác phẩm trong Triển lãm.

– Ghi biên bản về kết quả xét duyệt của Hội đồng.

– Đối với các Triển lãm cá nhân hoặc nhóm: Hội đồng đóng góp ý kiến với tác giả về các tác phẩm chưa đạt chất lượng nghệ thuật để các tác giả quyết định bày hay không trưng bày tác phẩm đó.

– Góp ý kiến cho tác giả về việc trưng bày Triển lãm.

– Nhận xét chung về chất lượng các tác phẩm trong Triển lãm.

– Ghi biên bản về kết quả xét duyệt của Hội đồng.

– Nếu có yêu cầu của tác giả, Hội đồng phân công người đọc lời khai mạc.

 1. TỔ CHỨC, THÀNH PHẦN HỘI ĐỒNG

Ban Thường vụ quyết định thành lập Hội đồng xét duyệt tác phẩm Triển lãm tại Nhà Triển lãm – 16 Ngô Quyền, Hà Nội gồm 05 người.

III. NGUYÊN TẮC LÀM VIỆC CỦA HỘI ĐỒNG

 1. Khi có Triển lãm mới tại Nhà Triển lãm – 16 Ngô Quyền, Hà Nội, Giám đốc Nhà Triển lãm Làm giấy mời họp gửi đến các thành viên Hội đồng.
 2. Hội đồng làm việc phải có ít nhất 2/3 thành viên tham dự.
 3. Chủ tịch Hội đồng chủ trì cuộc họp của Hội đồng. Trường hợp Chủ tịch Hội đồng vắng mặt thì Phó Chủ tịch Hội đồng điều hành cuộc họp. Trường hợp Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch đều vắng mặt thì đồng chí Uỷ viên Ban Thường vụ theo dõi hoạt động của Nhà Triển lãm điều khiển cuộc họp của Hội đồng.
 4. Hội đồng làm việc theo nguyên tắc quyết định theo đa số; Trường hợp có nhiều ý kiến khác nhau, thì người điều khiển cuộc họp Hội đồng lấy biểu quyết kết luận. Các Uỷ viên Hội đồng có thể bảo lưu ý kiến của mình và có quyền báo cáo với Chủ tịch Hội về ý kiến đó.
 5. Các ý kiến của thành viên Hội đồng đều được ghi vào Biên bản cuộc họp của Hội đồng. Các thành viên Hội đồng ký vào biên bản.
 6. Các thành viên Hội đồng không tiết lộ các ý kiến khác nhau của các thành viên Hội đồng phát biểu trong cuộc họp ra bên ngoài.
 7. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Bản Quy chế này thay thế cho các Quy chế đã ban hành trước đó và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Trong quá trình thực hiện có điều gì chưa phù hợp, Ban Chấp hành Hội sẽ xem xét, bổ sung, sửa đổi trong các kỳ họp sau./.

Nơi nhận:

–       BCH; BKT;

–       Nhà TMLT-16NQ;

–       Lưu VP.

TM. BAN CHẤP HÀNH HỘI

CHỦ TỊCH HỘI

Hoạ sĩ Lương Xuân Đoàn

(Đã ký và đóng dấu)

 

 

 

HỘI MỸ THUẬT VIỆT NAM              CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

       Số: 176/20/BCH                      Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                                             

Hà Nội, ngày 28 tháng 05 năm 2020

QUY CHẾ

Chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức

của Nhà Xuất bản Mỹ thuật

– Căn cứ Quyết định số 346/THTW của Ban Tuyên huấn Trung ương năm 1987 về việc thành lập Nhà Xuất bản Mỹ thuật;

– Căn cứ Quyết định số 216/QĐ-TT của Bộ Văn hóa – Thông tin năm 1987 về việc thành lập Nhà Xuất bản Mỹ thuật;

– Căn cứ Quyết định số 118/BTK thành lập Nhà Xuất bản Mỹ thuật trực thuộc Hội Mỹ thuật Việt Nam của Ban Thư ký Hội Mỹ thuật Việt Nam;

– Căn cứ giấy phép thành lập Nhà Xuất bản Mỹ thuật ngày 01/8/2008 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc cho phép thành lập Nhà Xuất bản Mỹ thuật;

– Căn cứ Nghị định số 43/2006/QĐ – CP ngày 25/4/2006 của Chính phủ về việc quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập;

– Căn cứ Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Hội Mỹ thuật Việt Nam Khóa IX (Nhiệm kỳ 2019 – 2024).

Ban Thường vụ Hội Mỹ thuật Việt Nam Khóa IX (Nhiệm kỳ 2019 – 2024) quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Nhà Xuất bản Mỹ thuật như sau:

 1. CHỨC NĂNG

Nhà Xuất bản Mỹ thuật là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Hội Mỹ thuật Việt Nam dưới sự quản lý của Ban Thường vụ. Là cơ quan hoạt động trên lĩnh vực tư tưởng, văn hoá, có chức năng xuất bản, in và phát hành các xuất bản phẩm về nghiên cứu, lý luận phê bình, giới thiệu tác giả, tác phẩm mỹ thuật của Việt Nam và thế giới cũng như một số văn hóa phẩm đặc thù như lịch, câu đối, cuốn thư, mỹ thuật ứng dụng…

Nhà Xuất bản Mỹ thuật hoạt động theo Luật Xuất bản và theo quy định của đơn vị sự nghiệp công lập, tự chủ tự chịu trách nhiệm về tài chính, hạch toán độc lập, lấy thu bù chi.

Nhà Xuất bản Mỹ thuật có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng, có trụ sở tại số 44B, phố Hàm Long, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội.

 1. NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN
 2. Xây dựng kế hoạch hoạt động xuất bản, tổ chức, kinh tế dài hạn và kế hoạch xuất bản, tổ chức, kinh tế hằng năm của Nhà xuất bản và tổ chức thực hiện sau khi được Ban Thường vụ Hội phê duyệt.
 3. Xuất bản và phát hành các loại xuất bản phẩm phù hợp với tôn chỉ mục đích của Hội Mỹ thuật Việt Nam nhằm giới thiệu những kiến thức tinh hoa, thành tựu mỹ thuật Việt Nam và thế giới bao gồm:

– Sách, tài liệu chính trị, pháp luật về văn hoá, nghệ thuật.

– Sách tranh, ảnh về mỹ thuật trong và ngoài nước.

– Sách truyện tranh.

– Từ điển mỹ thuật.

– Sách tham khảo cho học sinh các bậc phổ thông về mỹ thuật.

– Sách giáo trình: Tài liệu tham khảo phục vụ cho đào tạo của các trường mỹ thuật

– Sách Lý luận phê bình, phổ biến kiến thức về mỹ thuật nhằm nâng cao trình độ thẩm mỹ của quần chúng về mỹ thuật.

– Sách, tranh, ảnh, văn hoá phẩm, lịch các loại, băng video, đĩa CD và các xuất bản phẩm khác theo đúng tôn chỉ, mục đích, đối tượng phục vụ của Nhà Xuất bản Mỹ thuật.

 1. Tham gia sản xuất cung ứng các sản phẩm công ích về văn hoá phẩm phục vụ xã hội theo cơ chế đặt hàng của nhà nước.
 2. Tổ chức nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ phục vụ hoạt động xuất bản của Nhà Xuất bản Mỹ thuật.
 3. Thực hiện công tác hành chính, quản trị, văn thư, lưu trữ của Nhà xuất bản theo pháp luật và quy định của Hội.
 4. Quản lý về tổ chức và nhân sự các phòng trực thuộc, phân công công tác cho cán bộ công nhân viên của các phòng, xưởng in. Đề xuất với Ban Thường vụ các chế độ chính sách đối với cán bộ công nhân viên trong đơn vị theo quy định của pháp luật và quy định của Hội.
 5. Thực hiện chế độ tài chính của Nhà nước (sổ sách, kế toán, chứng từ, thuế, quyết toán) hằng năm theo quy định của Nhà nước, thực hiện tốt chế độ hoạch toán, đảm bảo cân đối thu chi đúng với chế độ và quy định của Nhà nước.
 6. Quản lý, sử dụng tài sản, nhà đất của Nhà xuất bản 44B, Hàm Long, Hà Nội theo pháp luật Nhà nước và phân cấp của Hội Mỹ thuật Việt Nam.
 7. Tổ chức kiểm kê, mua sắm tài sản, sửa chữa, thanh lý tài sản theo quy định của Nhà nước và của Hội.
 8. Được liên doanh, liên kết với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước nhằm tăng cường khả năng sản xuất kinh doanh và nâng cao chất lượng sản phẩm, phát triển hệ thống phát hành sản phẩm của Nhà xuất bản.
 9. Bảo đảm an ninh, trật tự, phòng chống cháy nổ và vệ sinh cơ quan.
 10. Được mở chi nhánh, văn phòng đại diện theo quy định của pháp luật.
 11. Thực hiện các nhiệm vụ khác liên quan đến lĩnh vực in ấn và xuất bản do Ban Thường vụ Hội Mỹ thuật giao.
 12. Báo cáo với cơ quan Nhà nước và Ban Thường vụ về các hoạt động xuất bản in ấn, tổ chức, nhân sự, tài chính, tài sản của Nhà xuất bản định kỳ theo quy định của Nhà nước và Ban thường vụ Hội Mỹ thuật Việt Nam.
 13. Thực hiện nhiệm vụ khác được Ban Thường vụ giao.

III. CƠ CẤU TỔ CHỨC

 1. Ban giám đốc:

– 01 Giám đốc

– 01 Tổng Biên tập

– 01 Phó giám đốc

 1. Các phòng chức năng trực thuộc:

– Phòng Biên tập

– Phòng Hành chính – Kế toán

– Phòng Nghiệp vụ – Tổng hợp (Kế hoạch, Phát hành và Phòng máy tính)

Nhà Xuất bản Mỹ thuật có trách nhiệm xây dựng chức năng, nhiệm vụ của từng phòng, xưởng và nhiệm vụ cụ thể của từng cán bộ công nhân viên trình Ban Thường vụ phê duyệt.

 1. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Bản Quy chế này thay thế cho các Quy chế đã ban hành trước đó và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Trong quá trình thực hiện có điều gì chưa phù hợp, Ban Chấp hành Hội sẽ xem xét, bổ sung, sửa đổi trong các kỳ họp sau./.

Nơi nhận:

–       BCH; BKT;

–       NXB Mỹ thuật;

–       Lưu VP.

TM. BAN CHẤP HÀNH HỘI

CHỦ TỊCH HỘI

Hoạ sĩ Lương Xuân Đoàn

(Đã ký và đóng dấu)

 

 

 

 

HỘI MỸ THUẬT VIỆT NAM              CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

       Số: 177/20/BCH                      Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                                              

Hà Nội, ngày 28 tháng 05 năm 2020

QUY CHẾ

Chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của Tạp chí Mỹ thuật

Căn cứ Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Hội Mỹ thuật Việt Nam Khóa IX (Nhiệm kỳ 2019 – 2024).

Ban Chấp hành Hội Mỹ thuật Việt Nam khoá IX (Nhiệm kỳ 2019 – 2024) Quy định Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Tạp chí Mỹ thuật như sau:

 1. CHỨC NĂNG

Tạp chí Mỹ thuật là cơ quan ngôn luận của Hội Mỹ thuật Việt Nam, là diễn đàn của các nghệ sĩ tạo hình, có chức năng tuyên truyền, phổ biến đường lối chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước và của Hội Mỹ thuật Việt Nam về lĩnh vực văn hóa nghệ thuật, đặc biệt là về mỹ thuật trong nước và nước ngoài góp phần nâng cao kiến thức, đáp ứng nhu cầu thưởng thức mỹ thuật của giới mỹ thuật và công chúng.

Tạp chí Mỹ thuật hoạt động theo Luật Báo chí và các văn bản của Đảng và Nhà nước về lĩnh vực báo chí.

Tạp chí Mỹ thuật là đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ tự chịu trách nhiệm một phần về tài chính, hạch toán độc lập, lấy thu bù chi dưới sự quản lý của Ban Thường vụ Hội Mỹ thuật Việt Nam.

Tạp chí Mỹ thuật có tư cách pháp nhân, có trụ sở tại số 44B Hàm Long, Hà Nội, có con dấu và tài khoản riêng.

 1. NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN
 2. Quản lý, điều hành hoạt động Tạp chí Mỹ thuật. Xây dựng kế hoạch phát triển, hoạt động dài hạn, hàng năm theo Luật Báo chí và Quy định của Ban Thường vụ Hội Mỹ thuật Việt Nam.
 3. Quản lý trang Thông tin điện tử theo Thông tư số 09/2014/TT-BTTTT ngày 19 tháng 08 năm 2014 của Bộ Thông tin Truyền thông và Quyết định của Ban Thường vụ Hội Mỹ thuật Việt Nam.
 4. Thông tin, tuyên truyền đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước về Văn hóa, Văn học – Nghệ thuật, đặc biệt là lĩnh vực mỹ thuật và các văn bản của Hội Mỹ thuật Việt Nam.
 5. Phổ biến về sáng tác, quảng bá tác phẩm Nghiên cứu, Lý luận, Phê bình Mỹ thuật, giới thiệu tác giả, tác phẩm của các chuyên ngành mỹ thuật trong nước và quốc tế.
 6. Phổ biến kiến thức mỹ thuật và phản ánh dư luận xã hội về mỹ thuật của Việt Nam và nước ngoài theo quy định của pháp luật.
 7. Nghiên cứu, giới thiệu, biên soạn, dịch thuật,… các Công trình nghiên cứu, Sưu tầm, Sưu tập, Lý luận, Phê bình, Học thuật về Mỹ thuật của Việt Nam và nước ngoài theo quy định của pháp luật.
 8. Thực hiện công tác hành chính, quản trị, văn thư, lưu trữ của Tạp chí Mỹ thuật theo pháp luật và theo quy định của Hội.
 9. Quản lý về tổ chức và nhân sự các phòng chức năng, phân công công tác cho phóng viên, cán bộ công nhân viên của các phòng. Đề xuất với Ban Thường vụ các chế độ chính sách đối với cán bộ công nhân viên trong đơn vị theo quy định của pháp luật và quy định của Hội.
 10. Thực hiện chế độ tài chính của Nhà nước (sổ sách, kế toán, chứng từ, thuế, quyết toán…) hàng năm theo quy định của Nhà nước, thực hiện tốt chế độ hoạch toán, đảm bảo cân đối thu chi đúng với chế độ và quy định của Nhà nước.
 11. Quản lý, sử dụng hiệu quả tài sản, nhà đất được giao cho Tạp chí, trên cơ sở pháp luật Nhà nước và phân cấp của Hội.
 12. Tổ chức mua sắm tài sản, sửa chữa, kiểm kê, thanh lý tài sản theo quy định của Nhà nước và của Hội.
 13. Được liên doanh, liên kết với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, hoạt động của Tạp chí Mỹ thuật nhằm nâng cao chất lượng phục vụ công chúng và Hội viên.
 14. Bảo đảm an ninh, trật tự, phòng chống cháy nổ và vệ sinh cơ quan.
 15. Được mở văn phòng đại diện theo quy định của pháp luật.
 16. Báo cáo về Ban Thường vụ các hoạt động của Tạp chí Mỹ thuật về chuyên môn, tổ chức, nhân sự, tài chính, tài sản của Tạp chí định kỳ theo quy định của Nhà nước và Ban thường vụ Hội.
 17. Thực hiện các nhiệm vụ khác của Ban Thường vụ Hội giao.

III. CƠ CẤU TỔ CHỨC

 1. Ban Lãnh đạo:

– 01 Tổng Biên tập

– 01 Phó Tổng biên tập

 1. Các phòng, ban chức năng:

– Ban Biên tập

– Ban Trị sự

Biên chế Tạp chí Mỹ thuật là 05 người.

Tổng Biên tập Tạp chí Mỹ thuật có trách nhiệm phân bổ biên chế, xây dựng chức năng, nhiệm vụ cho các ban và nhiệm vụ cụ thể của từng cán bộ công nhân viên.

 1. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Bản Quy chế này thay thế cho các Quy chế đã ban hành trước đó và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Trong quá trình thực hiện có điều gì chưa phù hợp, Ban Chấp hành Hội sẽ xem xét, bổ sung, sửa đổi trong các kỳ họp sau./.

Nơi nhận:

–      BCH; BKT;

–      Tạp chí Mỹ thuật;

–      Lưu VP.

TM. BAN CHẤP HÀNH HỘI

CHỦ TỊCH HỘI

Hoạ sĩ Lương Xuân Đoàn

(Đã ký và đóng dấu)

 

 

 

CÁC QUY CHẾ

VỀ HOẠT ĐỘNG SÁNG TÁC

 

 

HỘI MỸ THUẬT VIỆT NAM              CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

       Số: 178/20/BCH                      Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Hà Nội, ngày 28 tháng 05 năm 2020

QUY CHẾ

Hỗ trợ Sáng tạo Mỹ thuật

Hội Mỹ thuật Việt Nam Khóa IX (Nhiệm kỳ 2019 – 2024)

Giai đoạn 2016 – 2020

Căn cứ Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Hội Mỹ thuật Việt Nam Khóa IX (Nhiệm kỳ 2019 – 2024);

Căn cứ Quyết định số 650/QĐ-TTg ngày 25 tháng 4 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án tiếp tục hỗ trợ hoạt động sáng tạo tác phẩm, công trình văn học nghệ thuật, báo chí ở Trung ương và các Hội Văn học Nghệ thuật địa phương, hỗ trợ tác phẩm báo chí chất lượng cao ở các Hội Nhà báo địa phương giai đoạn 2016 – 2020;

Căn cứ Thông tư số 16/2016/TT-BVHTTDL ngày 27 tháng 12 năm 2016 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn thực hiện Quyết định số 650/QĐ-TTg ngày 25 tháng 4 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ;

Căn cứ thực tế tổ chức hỗ trợ sáng tạo Mỹ thuật đã thực hiện của các giai đoạn trước.

Ban Chấp hành Hội Mỹ thuật Việt Nam khoá IX (Nhiệm kỳ 2019 – 2024) quy định Quy chế Hỗ trợ sáng tạo Mỹ thuật của Hội Mỹ thuật Việt Nam khoá IX (Nhiệm kỳ 2019 – 2024) giai đoạn 2016 – 2020 như sau:

 1. MỤC ĐÍCH, ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG ĐỀ TÀI HỖ TRỢ SÁNG TÁC
 2. Mục đích:

Kinh phí hỗ trợ của Nhà nước để hỗ trợ sáng tác nhằm tăng thêm nguồn tài chính và nâng cao chất lượng hoạt động sáng tạo các tác phẩm, công trình mỹ thuật, góp phần tạo ra những tác phẩm có chất lượng trong các lĩnh vực sáng tác Hội hoạ, Đồ hoạ, Điêu khắc, Mỹ thuật Ứng dụng, Phê bình Mỹ thuật và công bố tác phẩm.

Hỗ trợ xuất bản và Tạp chí Mỹ thuật để nâng cao chất lượng sáng tạo góp phần vào sự phát triển của nền Mỹ thuật Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước.

Hỗ trợ, đầu tư sáng tạo theo chiều sâu cho tác giả, nhóm tác giả có nhiều đóng góp về văn học nghệ thuật, báo chí, có nhiều vốn sống nhưng chưa được đầu tư để có thêm nhiều tác phẩm, công trình có chất lượng; hỗ trợ đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ, bồi dưỡng tài năng trẻ nhằm xây dựng và phát triển đội ngũ nghệ sĩ tạo hình, lý luận phê bình mỹ thuật một cách toàn diện cả về số lượng và chất lượng, đề cao trách nhiệm công dân và tính tích cực xã hội, đồng hành mạnh mẽ cùng dân tộc, không ngừng đổi mới tư duy sáng tạo, nâng cao trình độ, năng lực chuyên môn.

 1. Đối tượng:

– Các Hội viên Hội Mỹ thuật Việt Nam sáng tác những tác phẩm được công bố có ảnh hưởng đến sự phát triển của Mỹ thuật Việt Nam đương đại thuộc các chuyên ngành: Hội hoạ, Đồ hoạ, Điêu khắc, Mỹ thuật ứng dụng, Phê bình Mỹ thuật có nhu cầu được nhận hỗ trợ sáng tác và thực hiện các quy định về hỗ trợ sáng tác;

– Các tổ chức, cơ quan trực thuộc Hội Mỹ thuật Việt Nam thực hiện việc sáng tác công bố tác phẩm;

– Các hoạt động hỗ trợ sáng tác phối hợp với các tổ chức cơ quan khác.

 1. Nội dung đề tài:

– Lịch sử dân tộc, lịch sử đấu tranh cách mạng của dân tộc qua các thời kỳ kháng chiến cứu nước, di sản văn hóa truyền thống dân tộc.

– Nông nghiệp, nông dân và nông thôn; sự nghiệp phát triển kinh tế – văn hóa – xã hội nông thôn trong thời kỳ mới.

– Công cuộc đổi mới xây dựng và bảo vệ đất nước; những nhân tố tích cực, những con người tiêu biểu trong xã hội, của thời đại.

– Thanh niên, thiếu niên và nhi đồng; dân tộc thiểu số; gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình.

– Lý luận và phê bình văn học nghệ thuật; chống diễn biến hòa bình, bác bỏ các luận điệu xuyên tạc, chống phá công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; bảo vệ chủ quyền biển, hải đảo.

– Hỗ trợ xuất bản và Tạp chí Mỹ thuật để nâng cao chất lượng sáng tạo góp phần vào sự phát triển của nền Mỹ thuật Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước.

– Quan tâm, tạo điều kiện về vật chất và tinh thần cho các Hội viên trẻ có triển vọng, Hội viên cao tuổi, Hội viên người dân tộc thiểu số.

– Hỗ trợ, đầu tư sáng tạo theo chiều sâu cho tác giả, nhóm tác giả có nhiều đóng góp về văn học nghệ thuật, bóa chí, có nhiều vốn sống nhưng chưa được đầu tư để có thêm nhiều tác phẩm, công trình có chất lượng; hỗ trợ đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ, bồi dưỡng tài năng trẻ nhằm xây dựng và phát triển đội ngũ văn nghệ sĩ, nhà báo, phóng viên một cách toàn diện cả về số lượng và chất lượng, đề cao trách nhiệm công dân và tính tích cực xã hội, đồng hành mạnh mẽ cùng dân tộc, vì lợi ích của dân tộc, không ngừng đổi mới tư duy sáng tạo, nâng cao trình độ, năng lực chuyên môn…

 1. CÁC HÌNH THỨC HỖ TRỢ SÁNG TÁC
 2. Hỗ trợ đi thực tế sáng tác;
 3. Hỗ trợ tổ chức Trại sáng tác Mỹ thuật;
 4. Hỗ trợ tác giả Hội viên sáng tác tác phẩm;
 5. Hỗ trợ tổ chức, tập thể triển lãm công bố tác phẩm;
 6. Hỗ trợ cá nhân Hội viên trên 70 tuổi hoặc Hội viên đã mất công bố tác phẩm;
 7. Hỗ trợ các cá nhân Hội viên trẻ có triển vọng, Hội viên người dân tộc thiểu số;
 8. Hỗ trợ cho các Chi hội thuộc các tỉnh vùng sâu vùng xa có phong trào mỹ thuật còn yếu kém;
 9. Hỗ trợ tổ chức hội thảo, tọa đàm về mỹ thuật;
 10. Hỗ trợ in ấn các sách nghiên cứu, lý luận phê bình mỹ thuật;
 11. Hỗ trợ bổ sung để lưu giữ tác phẩm trong Bộ Sưu tập Mỹ thuật của Hội;
 12. Mua tài liệu để cập nhật thông tin mới phục vụ cho sáng tác của Hội viên;
 13. Hỗ trợ cho chi phí, hoạt động khác theo quy định của Chính phủ và Thông tư liên tịch của Bộ Tài chính và Bộ Văn hoá -Thể thao và Du lịch.
 • QUY ĐỊNH VỀ HỖ TRỢ SÁNG TÁC
 1. Những quy định chung:

– Việc phân bổ nguồn tài chính hỗ trợ sáng tác của Nhà nước hàng năm cho các hình thức hỗ trợ do Ban Chấp hành Hội và Ban Thường vụ Hội Mỹ thuật Việt Nam quyết định;

– Căn cứ vào nguồn tài chính hỗ trợ của Nhà nước hàng năm cho Hội Mỹ thuật Việt Nam, căn cứ vào số lượng Hội viên, để việc hỗ trợ sáng tác đúng mục đích, có hiệu quả, đảm bảo sự công bằng về quyền lợi của các Hội viên, Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ VII đã quyết định việc hỗ trợ sáng tác, in ấn tác phẩm đối với cá nhân Hội viên trong nhiệm kỳ 05 năm nhiều nhất không quá 02 lần; đi thực tế và đi dự Trại sáng tác trong nhiệm kỳ 05 năm nhiều nhất không quá 02 lần;

– Về hỗ trợ hội thảo và tọa đàm, mua tài liệu để cập nhật thông tin mới phục vụ cho sáng tác của Hội viên;

– Tác giả Hội viên dự Trại sáng tác tại Nhà sáng tác Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch được kết hợp với hỗ trợ sáng tác của Hội Mỹ thuật Việt Nam thì được tính là một lần dự Trại và một lần hỗ trợ sáng tác;

– Hội viên mất nếu gia đình tổ chức triển lãm cá nhân thì được Hội hỗ trợ 01 lần;

– Các hoạt động hỗ trợ sẽ được Ban Chấp hành Hội và Ban Thường vụ Hội Mỹ thuật Việt Nam căn cứ vào ngân sách Nhà nước cấp để sắp xếp để đưa vào kế hoạch hàng năm của Hội.

 1. Các quy định cụ thể:

Hỗ trợ Hội viên đi thực tế sáng tác: Hàng năm, Hội viên muốn đi thực tế, đề xuất với Chi hội và làm Bản đăng ký đi thực tế (mẫu số 01) gửi về Văn phòng Hội để tổng hợp và Hội xem xét đưa vào kế hoạch năm;

Hỗ trợ Chi hội tổ chức cho Hội viên đi thực tế sáng tác: Hàng năm, Chi hội muốn tổ chức cho Hội viên đi thực tế thì Ban Chấp hành Chi hội làm Bản đăng ký tổ chức đi thực tế (mẫu số 02) gửi về Văn phòng Hội để tổng hợp và Hội xem xét đưa vào kế hoạch năm;

Hỗ trợ Hội viên dự Trại sáng tác Mỹ thuật: Hàng năm, Hội viên muốn đi dự Trại sáng tác Mỹ thuật, đề xuất với Chi hội và làm Bản đăng ký dự Trại sáng tác Mỹ thuật (mẫu số 03) gửi về Văn phòng Hội để tổng hợp và Hội xem xét đưa vào kế hoạch năm;

Hỗ trợ tổ chức Trại sáng tác Mỹ thuật: Hàng năm, Chi hội muốn tổ chức Trại sáng tác Mỹ thuật thì Ban Chấp hành Chi hội làm Bản đăng ký tổ chức Trại sáng tác Mỹ thuật (mẫu số 04) gửi về Văn phòng Hội để tổng hợp và Hội xem xét đưa vào kế hoạch năm;

Nghiệm thu hỗ trợ tác phẩm mỹ thuật: Hàng năm, Hội viên có tác phẩm mới sáng tác (theo quy định thời gian sáng tác) dự Triển lãm Mỹ thuật Khu vực và các triển lãm khác do Hội tổ chức muốn Hội xét hỗ trợ sáng tác thì làm Bản đăng ký nghiệm thu tác phẩm mỹ thuật (mẫu số 05) gửi về Văn phòng Hội để tổng hợp và Hội đồng xem xét;

Hỗ trợ bổ sung để lưu giữ tác phẩm trong bộ sưu tập Mỹ thuật của Hội: Trên cơ sở các tác phẩm được giải thưởng hàng năm của các Triển lãm Mỹ thuật Khu vực và tác phẩm dự trại sáng tác, việc xét chọn hỗ trợ bổ sung được thực hiện do Hội đồng xem xét;

Hỗ trợ tổ chức, tập thể triển lãm công bố tác phẩm: Hàng năm, Chi hội, Văn phòng Hội, Văn phòng Đại diện phía Nam, Câu lạc bộ mỹ thuật,… muốn tổ chức triển lãm chung thì làm Bản đăng ký triển lãm công bố tác phẩm (đối với Chi hội) (mẫu số 06) gửi về Văn phòng Hội để tổng hợp và Hội xem xét đưa vào kế hoạch năm;

Hỗ trợ cá nhân Hội viên trên 70 tuổi triển lãm công bố tác phẩm: Hàng năm, Hội viên trên 70 tuổi muốn Hội xét hỗ trợ công bố tác phẩm thì làm Bản đăng ký công bố tác phẩm (đối với Hội viên cao tuổi) (mẫu số 07) gửi về Văn phòng Hội để tổng hợp và Hội xem xét đưa vào kế hoạch năm;

Hỗ trợ cá nhân Hội viên Hội viên đã mất công bố tác phẩm: Đối với Hội viên đã mất, gia đình muốn Hội xét hỗ trợ công bố tác phẩm thì làm Bản đăng ký công bố tác phẩm (đối với Hội viên đã mất) (mẫu số 08) gửi về Văn phòng Hội để tổng hợp và xem xét đưa vào kế hoạch năm;

Hỗ trợ tổ chức hội thảo, tọa đàm về mỹ thuật: Hàng năm, Hội tổ chức hội thảo, tọa đàm theo kế hoạch;

Hỗ trợ in ấn các sách nghiên cứu, lý luận phê bình mỹ thuật: Hội viên muốn Hội xét hỗ trợ in ấn các sách nghiên cứu, lý luận phê bình mỹ thuật và tuyển tập tác phẩm mỹ thuật thì làm Bản đăng ký hỗ trợ in sách mỹ thuật Sách Lý luận phê bình và Tuyển tập tác phẩm mỹ thuật) (mẫu số 09) gửi về Văn phòng Hội để tổng hợp và Hội xem xét đưa vào kế hoạch năm;

Mua tài liệu để cập nhật thông tin mới phục vụ cho sáng tác của Hội viên: Văn phòng Hội lập kế hoạch để Ban Thường vụ xem xét quyết định.

 1. Kinh phí cho từng hình thức hỗ trợ và loại hình tác phẩm:

Ban Thường vụ Hội Mỹ thuật Việt Nam hàng năm căn cứ vào kinh phí hỗ trợ của Nhà nước cấp cho Hội để quy định cụ thể kinh phí cho từng hình thức hỗ trợ và loại hình tác phẩm.

 1. QUY ĐỊNH VỀ NGHIỆM THU HỖ TRỢ SÁNG TÁC
 2. Điều kiện để nghiệm thu hỗ trợ tác phẩm:

– Tác phẩm mới của tác giả là Hội viên Hội Mỹ thuật Việt Nam, có bản đăng ký nghiệm thu tác phẩm mỹ thuật, tác phẩm nghiên cứu lý luận phê bình mỹ thuật;

– Các tác phẩm đề nghị nghiệm thu phải đúng với đề tài, chất liệu, năm sáng tác đã đăng ký;

– Tác phẩm phải được gửi đến Triển lãm Mỹ thuật Khu vực, Giải thưởng Ngành Phê bình Mỹ thuật hàng năm và các triển lãm mỹ thuật lớn mà Hội có kế hoạch nghiệm thu;

– Đối với tác phẩm nghiệm thu để bổ sung, lưu giữ tác phẩm trong Bộ Sưu tập Mỹ thuật của Hội được thực hiện sau khi trại sáng tác hoặc triển lãm kết thúc;

– Tác phẩm được hỗ trợ sáng tác phải là tác phẩm chưa được Hội Mỹ thuật Việt Nam hoặc các Hội Văn học Nghệ thuật khác hỗ trợ.

 1. Thứ tự ưu tiên nghiệm thu hỗ trợ sáng tác:

– Tác giả có tác phẩm đạt chất lượng cao, đạt Giải thưởng Hội Mỹ thuật Việt Nam, Giải thưởng Mỹ thuật toàn quốc, các giải thưởng chính thức của Triển lãm Mỹ thuật Khu vực, Giải thưởng Ngành Phê bình Mỹ thuật hoặc Giải thưởng của các Triển lãm Mỹ thuật lớn ở trong nước, triển lãm mỹ thuật ở nước ngoài;

– Tác phẩm đạt chất lượng tốt với những đề tài mà Đảng và Nhà nước khuyến khích sáng tác;

– Tác giả có tác phẩm tốt nhưng chưa nhận hỗ trợ lần nào hoặc chưa hết tiêu chuẩn 02 lần trong một nhiệm kỳ 05 năm.

 1. Quy trình nghiệm thu tác phẩm tại Triển lãm Mỹ thuật Khu vực và dự Giải thưởng Ngành Phê bình Mỹ thuật:
 2. Các tác phẩm nghiệm thu được Văn phòng Hội lập thành danh sách trên cơ sở các Bản đăng ký nghiệm thu tác phẩm mỹ thuật do các Hội viên có tác phẩm tự đề xuất.
 3. Hội thành lập Hội đồng nghiệm thu tác phẩm cho từng vụ việc.
 4. Quy trình nghiệm thu:

– Vòng 1: Trên cơ sở các tác phẩm của các tác giả đề nghị nghiệm thu Hội đồng đề xuất các tác phẩm đủ điều kiện nghiệm thu bằng phiếu đỏ. Tổ thư ký dán mã số theo số thứ tự tác phẩm đã ghi trong danh sách đề nghị nghiệm thu.

– Vòng 2: Hội đồng nhận phiếu nghiệm thu có danh sách tác giả, tác phẩm đã qua vòng 1 (sau khi Tổ thư ký đã xoá tên những tác phẩm không gửi đến triển lãm hoặc không được Hội đồng đề nghị ở vòng 1). Căn cứ vào số lượng tác phẩm được phân bổ để nghiệm thu cho từng khu vực, từng triển lãm. Uỷ viên Hội đồng viết vào phiếu nghiệm thu loại A hoặc loại B cho các tác phẩm đồng ý nghiệm thu, ghi “không” cho các tác phẩm không đồng ý nghiệm thu. (Loại A: chỉ chọn từ các tác phẩm được Giải thưởng Hội Mỹ thuật Việt Nam, giải chính thức (A, B, C) tại Triển lãm Mỹ thuật Khu vực và Giải thưởng Ngành Phê bình Mỹ thuật. Loại B đối với tác phẩm được chọn từ các Giải thưởng Triển lãm Mỹ thuật Khu vực, Giải thưởng Ngành Phê bình Mỹ thuật và các tác phẩm có nội dung, chất lượng nghệ thuật tốt).

– Hội đồng gửi lại phiếu nghiệm thu cho Tổ thư ký để tổng hợp. Tổ thư ký chuyển kết quả nghiệm thu cho Chủ tịch Hội đồng công bố theo nguyên tắc: Những tác phẩm được nghiệm thu loại A phải có quá 1/2 thành viên Hội đồng cho A. Những tác phẩm được nghiệm thu loại B phải có quá 1/2 thành viên Hội đồng cho A và B. Trường hợp số lượng tác phẩm đề nghị nghiệm thu quá số lượng quy định Hội đồng xem xét để bỏ bớt theo đúng số lượng. Trường hợp chưa đủ số lượng tác phẩm nghiệm thu, Hội đồng thảo luận để chọn tác phẩm có số phiếu sát với tác phẩm được nghiệm thu.

– Uỷ viên Hội đồng nghiệm thu ký vào biên bản.

– Danh sách các tác phẩm được nghiệm thu hỗ trợ sáng tác được tập hợp về Văn phòng Hội để trình Ban Thường vụ xem xét, Chủ tịch Hội ký quyết định.

– Trường hợp có khiếu nại Hội viên không được hỗ trợ thì Chủ tịch Hội đồng xét hỗ trợ (theo khu vực hay theo triển lãm) xem xét và trả lời với người khiếu nại.

– Trường hợp phát hiện tác phẩm được hỗ trợ vi phạm các quy định (không đúng thời gian sáng tác, sai kích thước…) thì Ban Thường vụ Hội xem xét thu hồi tiền hỗ trợ của tác phẩm đó.

 1. Quy định về thủ tục thanh toán hỗ trợ:

– Các tác giả có tác phẩm được nghiệm thu hỗ trợ phải chụp ảnh tác phẩm kích thước (15x18cm) gửi về Văn phòng Hội để lưu hồ sơ và làm các thủ tục tài chính (hợp đồng hỗ trợ và thanh lý hợp đồng) theo quy định của Hội.

– Đối với Hội viên ở Khu vực I đến khu vực V nhận tiền hỗ trợ tại Văn phòng Hội. Các Hội viên ở Khu vực VI đến Khu vực VIII nhận tiền hỗ trợ tại Văn phòng đại diện phía Nam.

– Trong trường hợp Hội viên ở xa không có điều kiện đến ký hợp đồng và nhận tiền hỗ trợ thì Văn phòng Hội hoặc Văn phòng đại diện phía Nam sẽ liên hệ với tác giả để gửi bản hợp đồng và bản thanh lý hợp đồng cho tác giả ký và chuyển lại cho Văn phòng (kèm theo giấy uỷ quyền ghi rõ địa chỉ, điện thoại, số tài khoản) để Văn phòng Hội làm thủ tục chuyển tiền đến tác giả. Khi nhận được tiền tác giả phải thông báo lại cho Văn phòng.

– Trường hợp tác giả uỷ quyền cho người khác đến nhận thay thì phải có giấy chứng minh thư và giấy xác nhận của cơ quan đang công tác hoặc chính quyền địa phương nơi cư trú xác nhận.

 1. QUY ĐỊNH TRÁCH NHIỆM CỦA VĂN PHÒNG HỘI

– Hàng năm, trên cơ sở tài chính Nhà nước hỗ trợ sáng tác, Văn phòng Hội lập kế hoạch, phân bổ kinh phí hỗ trợ, đề xuất mức hỗ trợ cho từng hình thức hỗ trợ và chi phí phục vụ hỗ trợ sáng tác;

– Văn phòng Hội làm báo cáo tổng kết công tác hỗ trợ hàng năm;

– Văn phòng Hội căn cứ vào Quy chế Ban Thường vụ Hội đã phê duyệt để tổ chức thực hiện. Trường hợp đặc biệt không quy định trong quy chế, Văn phòng Hội báo Ban Thường vụ Hội xem xét giải quyết.

 1. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Bản Quy chế này thay thế cho các Quy chế đã ban hành trước đó và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Trong quá trình thực hiện có điều gì chưa phù hợp, Ban Chấp hành Hội sẽ xem xét, bổ sung, sửa đổi trong các kỳ họp sau./.

Nơi nhận:

–       BCH; BKT;

–       Hội viên HMTVN;

–       Lưu VP.

TM. BAN CHẤP HÀNH HỘI

CHỦ TỊCH HỘI

Hoạ sĩ Lương Xuân Đoàn

(Đã ký và đóng dấu)

 

 

 

 

HỘI MỸ THUẬT VIỆT NAM              CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                                                                          Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

(Mẫu số 01)

BẢN ĐĂNG KÝ

ĐI THỰC TẾ SÁNG TÁC

(dùng cho Hội viên)

Kính gửi: Ban Thường vụ Hội Mỹ thuật Việt Nam

Tên tôi là:…………………………………………………. Năm vào Hội………..

Hội viên ngành:……………………………………………………………………..

Sinh hoạt tại Chi hội:……………………………………………………………….

Địa chỉ hiện nay:…………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………….

Số điện thoại: DĐ:……………………NR:………………….CQ:……………….

Email:………………………………………………………………………………….

Tôi trân trọng đề nghị Ban Thường vụ Hội Mỹ thuật Việt Nam xem xét bố trí để tôi được đi thực tế sáng tác trong năm

Nếu được sắp xếp đi thực tế, tôi sẽ thực hiện tốt các quy định của Hội để sau chuyến đi có tác phẩm mới.

Ý kiến Ban Thường vụ Hội                  ………, ngày…….tháng…..năm 20..…

                                                                                       Người đăng ký

                                                                                      (Ký, ghi rõ họ tên)

 

 

 

HỘI MỸ THUẬT VIỆT NAM              CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                                                                          Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

(Mẫu số 02)

BẢN ĐĂNG KÝ

ĐI THỰC TẾ SÁNG TÁC

(dùng cho Chi hội)

Kính gửi: Ban Thường vụ Hội Mỹ thuật Việt Nam

Tên tôi là:……………………………………………………………………………..

Chức vụ:………………………………………………………………………………

Thuộc Chi hội:……………………………………………………………………….

Số điện thoại: DĐ:…………………….NR:…………………..CQ:……………..

Thay mặt BCH Chi hội……………………………………………., tôi trân trọng đề nghị Ban Thường vụ Hội Mỹ thuật Việt Nam xem xét để bố trí cho Chi hội một đoàn đi thực tế gồm……… người (có danh sách kèm theo).

Thời gian đi thực tế từ ngày…. tháng…. đến ngày…. tháng…. năm 20……..

Địa điểm đi thực tế: ……………………………………………………………

Thay mặt Ban Chấp hành Chi hội, đề nghị Ban Thường vụ Hội Mỹ thuật Việt Nam xem xét giải quyết.

Xin trân trọng cảm ơn.

Ý kiến Ban Thường vụ Hội                  ………, ngày…….tháng…..năm 20..…

                                                                                       Người đăng ký

                                                                                      (Ký, ghi rõ họ tên)

 

 

HỘI MỸ THUẬT VIỆT NAM              CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                                                                          Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

(Mẫu số 03)

BẢN ĐĂNG KÝ

DỰ TRẠI SÁNG TÁC

(dùng cho Hội viên)

Kính gửi: Ban Thường vụ Hội Mỹ thuật Việt Nam

Tên tôi là:………………………………………………….Năm vào Hội…………

Hội viên ngành:……………………………………………………………………..

Sinh hoạt tại Chi hội:……………………………………………………………….

Địa chỉ hiện nay:…………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………..

Số điện thoại: DĐ:…………………..NR:…………………….CQ:……………..

Email:………………………………………………………………………………….

Tôi trân trọng đề nghị Ban Thường vụ Hội Mỹ thuật Việt Nam xem xét bố trí để tôi được đi dự trại sáng tác trong năm

Nếu được đi dự trại sáng tác tôi sẽ thực hiện các quy định của Hội để có tác phẩm tốt trong quá trình dự trại.

Ý kiến Ban Thường vụ Hội                  ………, ngày…….tháng…..năm 20..…

                                                                                       Người đăng ký

                                                                                      (Ký, ghi rõ họ tên)

 

 

HỘI MỸ THUẬT VIỆT NAM              CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                                                           

               Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

(Mẫu số 04)

BẢN ĐĂNG KÝ

TỔ CHỨC TRẠI SÁNG TÁC

(dùng cho Chi hội)

Kính gửi: Ban Thường vụ Hội Mỹ thuật Việt Nam

Tên tôi là:……………………………………………………………………………..

Chức vụ:………………………………………………………………………………

Thuộc Chi hội:……………………………………………………………………….

Số điện thoại: DĐ:…………………….NR:…………………..CQ:……………..

Thay mặt BCH Chi hội……………………………………………., tôi trân trọng đề nghị Ban Thường vụ Hội Mỹ thuật Việt Nam xem xét để bố trí cho Chi hội tổ chức trại sáng tác gồm…….. người (có danh sách kèm theo).

Thời gian trại sáng tác từ ngày….tháng…đến ngày….tháng….năm 201….

Địa điểm tổ chức trại:………………………………………………………………

Thay mặt Ban Chấp hành Chi hội, đề nghị Ban Thường vụ Hội Mỹ thuật Việt Nam xem xét giải quyết.

Xin trân trọng cảm ơn.

Ý kiến Ban Thường vụ Hội                  ………, ngày…….tháng…..năm 20..…

 1. BAN CHẤP HÀNH CHI HỘI

                                                                                       Chi hội trưởng

                                                                                      (Ký, ghi rõ họ tên)

 

HỘI MỸ THUẬT VIỆT NAM              CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                                                                          Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

(Mẫu số 05)

BẢN ĐĂNG KÝ

NGHIỆM THU TÁC PHẨM MỸ THUẬT

Kính gửi: Ban Thường vụ Hội Mỹ thuật Việt Nam

Tên tôi là:…………………………………………………………..Năm vào Hội..

Hội viên ngành:………………………………..Sinh hoạt tại Chi hội………….

Địa chỉ hiện nay:…………………………………………………………………….

Số điện thoại:……………………………………………….Fax:………………….

Sau khi hoàn thành tác phẩm theo quy định của Hội, tôi đề nghị được nghiệm thu hỗ trợ sáng tác năm 201… của Hội Mỹ thuật Việt Nam với tác phẩm sau đây:

Tên tác phẩm: ……………………………………………………………………….

Chất liệu:…………………….. Kích thước:……………….Năm sáng tác:…….

Tôi trân trọng đề nghị Ban Thường vụ Hội Mỹ thuật Việt Nam xem xét nghiệm thu tác phẩm mỹ thuật tại triển lãm

Ý kiến Ban Thường vụ Hội                  ………, ngày…….tháng…..năm 20..…

                                                                                       Người đăng ký

                                                                                       (Ký, ghi rõ họ tên)

 

 

Ghi chú: Bản đăng ký này được gửi về Văn phòng Hội vào tháng 07 trước Triển lãm Mỹ thuật Khu vực hoặc trước ngày khai mạc triển lãm do Hội tổ chức.

 

 

HỘI MỸ THUẬT VIỆT NAM              CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                                                                          Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

(Mẫu số 06)

BẢN ĐĂNG KÝ

HỖ TRỢ TRIỂN LÃM CÔNG BỐ TÁC PHẨM

(dùng cho Chi hội)

Kính gửi: Ban Thường vụ Hội Mỹ thuật Việt Nam

BCH Chi hội:…………………………………………………………………………

Căn cứ vào quy chế hỗ trợ sáng tác Mỹ thuật Hội Mỹ thuật Việt Nam Khóa IX (Nhiệm kỳ 2019 – 2024) trân trọng đề nghị Ban Thường vụ xem xét Hỗ trợ Chi hội tổ chức triển lãm công bố tác phẩm nhằm mục đích

………………………………………………………………………………………….

Tên triển lãm:………………………………………………………………………..

Số lượng tác phẩm trưng bày:…………………………………………………….

Thời gian trưng bày từ ngày….. tháng…. đến ngày….. tháng….. năm……

Địa điểm trưng bày:………………………………………………………………..

BCH Chi hội………………………………………………………………. trân trọng đề nghị Ban Thường vụ xem xét giải quyết.

Xin trân trọng cảm ơn.

Ý kiến Ban Thường vụ Hội                  ………, ngày…….tháng…..năm 20..…

                                                                                       Người đăng ký

                                                                                      (Ký, ghi rõ họ tên)

 

 

HỘI MỸ THUẬT VIỆT NAM              CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                                                                          Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

(Mẫu số 07)

BẢN ĐĂNG KÝ

HỖ TRỢ CÔNG BỐ TÁC PHẨM

(dùng cho Hội viên cao tuổi)

Kính gửi: Ban Thường vụ Hội Mỹ thuật Việt Nam

Tên tôi là:…………………………………..Sinh năm:…….Năm vào Hội:……

Hội viên ngành:…………………………..Sinh hoạt tại Chi hội:………………

Địa chỉ hiện nay:…………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………….

Số điện thoại:…………………………………………….. Fax:…………………..

Căn cứ vào quy chế hỗ trợ sáng tác Mỹ thuật Hội Mỹ thuật Việt Nam Khóa IX (Nhiệm kỳ 2019 – 2024) tôi đề nghị Ban Thường vụ xem xét Hỗ trợ công bố tác phẩm đối với Hội viên cao tuổi tại triển lãm cá nhân của tôi:

Tên triển lãm:………………………………………………………………………..

Số lượng tác phẩm trưng bày:…………………………………………………….

Thời gian trưng bày từ ngày…… tháng….. đến ngày…. tháng…. năm……

Địa điểm trưng bày:………………………………………………………………..

Tôi trân trọng đề nghị Ban Thường vụ xem xét giải quyết.

Ý kiến Ban Thường vụ Hội                  ………, ngày…….tháng…..năm 20..…

                                                                                       Người đăng ký

                                                                                      (Ký, ghi rõ họ tên)

 

 

HỘI MỸ THUẬT VIỆT NAM              CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                                                                          Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

(Mẫu số 08)

BẢN ĐĂNG KÝ

HỖ TRỢ CÔNG BỐ TÁC PHẨM

(dùng cho Hội viên đã mất)

Kính gửi: Ban Thường vụ Hội Mỹ thuật Việt Nam

Tên tôi là:……………………………………………………………………………..

Thay mặt cho gia đình Hội viên……………………………….đã mất, nguyên là Hội viên chuyên ngành:………………..của Chi hội:………………………………………………………………………………………….

Địa chỉ hiện nay:…………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………….

Số điện thoại:…………………………………………….Fax:…………………….

Căn cứ vào quy chế hỗ trợ sáng tác Mỹ thuật Hội Mỹ thuật Việt Nam Khóa IX (Nhiệm kỳ 2019 – 2024) tôi đề nghị Ban Thường vụ xem xét Hỗ trợ công bố tác phẩm đối với Hội viên đã mất:

Tên triển lãm:………………………………………………………………………..

Số lượng tác phẩm trưng bày:…………………………………………………….

Thời gian trưng bày từ ngày……. tháng……đến ngày….. tháng…… năm..

Địa điểm trưng bày:………………………………………………………………..

Tôi trân trọng đề nghị Ban Thường vụ xem xét giải quyết.

Ý kiến Ban Thường vụ Hội            ………, ngày…….tháng…..năm 20..…

                                                                                       Người đăng ký

                                                                                       (Ký, ghi rõ họ tên)

 

 

HỘI MỸ THUẬT VIỆT NAM              CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                                                                          Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

(Mẫu số 09)

BẢN ĐĂNG KÝ

HỖ TRỢ IN SÁCH MỸ THUẬT

(Sách Lý luận phê bình và Tuyển tập tác phẩm Mỹ thuật)

Kính gửi: Ban Thường vụ Hội Mỹ thuật Việt Nam

Tên tôi là:………………………………. Sinh năm:……….Năm vào Hội:……

Hội viên ngành:………………………..Sinh hoạt tại Chi hội:…………………

Địa chỉ hiện nay:…………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………….

Số điện thoại:……………………………………………Fax:……………………..

Căn cứ vào Quy chế hỗ trợ sáng tác Mỹ thuật của Hội Mỹ thuật Việt Nam Khóa IX (Nhiệm kỳ 2019 – 2024), tôi đề nghị Ban Thường vụ xem xét hỗ trợ để tôi in cuốn sách sau:

Tên sách:………………………………………………………………………………

Số trang:…………………………………………….Số ảnh……………………….

Nội dung chủ đề, đề tài:……………………………………………………………

………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………….

Dự kiến xuất bản tại Nhà Xuất bản………………………………………………

Thời gian hoàn thành sách (in xong) ngày…………tháng…………. năm….

Sau khi in xong cuốn sách, tôi sẽ gửi đến Hội 10 cuốn để bổ sung cho thư viện của Hội Mỹ thuật Việt Nam.

Tôi trân trọng đề nghị Ban Thường vụ xem xét và giải quyết.

Ý kiến Ban Thường vụ Hội                  .………, ngày…….tháng…..năm 20..…

                                                                                       Người đăng ký

                                                                                      (Ký, ghi rõ họ tên)

 

 


HỘI MỸ THUẬT VIỆT NAM              CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

       Số: 179/20/BCH                      Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                                                   __________

Hà Nội, ngày 28 tháng 05 năm 2020

QUY CHẾ

Tổ chức Triển lãm Mỹ thuật Khu vực

Ban Chấp hành Hội Mỹ thuật Việt Nam khoá IX (Nhiệm kỳ 2019 – 2024) quy định Quy chế Tổ chức Triển lãm Mỹ thuật Khu vực như sau:

 1. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU, ĐỐI TƯỢNG, LOẠI HÌNH
 2. Mục đích:
 • Triển lãm Mỹ thuật Khu vực nhằm mục đích khuyến khích các nghệ sĩ tạo hình thường xuyên sáng tác tác phẩm mới trên tinh thần phấn đấu có nhiều tác phẩm mỹ thuật có giá trị tư tưởng và nghệ thuật cao, khơi dậy mọi nguồn sáng tạo vì một nền mỹ thuật Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc và nhân văn, góp phần quảng bá mỹ thuật đến với công chúng, truyền bá các giá trị nghệ thuật, nâng cao trình độ thưởng thức mỹ thuật rộng rãi trên cả nước.
 • Trên cơ sở các tác phẩm trưng bày tại triển lãm để xét chọn Giải thưởng Triển lãm Mỹ thuật Khu vực và Giải thưởng Hội Mỹ thuật Việt Nam hàng năm.
 1. Yêu cầu:
 • Tại Triển lãm Mỹ thuật Khu vực được tổ chức hàng năm ở 8 khu vực cả nước, trong mỗi khu vực triển lãm sẽ được tổ chức luân phiên ở các tỉnh thành;
 • Trưng bày nhiều tác phẩm mới có chất lượng sáng tác và nghệ thuật cao, khuyến khích tìm tòi sáng tạo nhằm hướng tới hoạt động mỹ thuật mang tính chuyên nghiệp;
 • Triển lãm trưng bày trang trọng.
 1. Đối tượng:
 • Các nghệ sĩ tạo hình là Hội viên Hội Mỹ thuật Việt Nam, Hội viên và chưa Hội viên các Hội Văn học Nghệ thuật các tỉnh thành trong cả nước. Là công dân Việt Nam từ 18 tuổi trở lên.
 1. Loại hình:
 • Tất cả các loại hình nghệ thuật tạo hình: Hội họa, Đồ họa, Điêu khắc, Mỹ thuật ứng dụng, Sắp đặt,… với chất liệu bền vững.
 1. KHU VỰC TỔ CHỨC TRIỂN LÃM
 2. Khu vực:

Căn cứ vào số lượng Hội viên Hội Mỹ thuật Việt Nam và nghệ sĩ tạo hình ở các tỉnh thành, để thuận tiện cho việc chuyên chở tác phẩm cũng như các nghệ sĩ đến dự khai mạc, triển lãm được tổ chức thành 8 khu vực:

 • Khu vực I – Hà Nội;
 • Khu vực II – Đồng bằng sông Hồng (09 tỉnh: Bắc Ninh, Hà Nam, Hải Dương, Hải Phòng, Hưng Yên, Nam Định, Ninh Bình,Quảng Ninh, Thái Bình);
 • Khu vực III – Tây Bắc – Việt Bắc (15 tỉnh: Bắc Giang, Bắc Kạn, Cao Bằng, Điện Biên, Hà Giang, Hoà Bình, Lào Cai, Lạng Sơn, Phú Thọ, Sơn La, Thái Nguyên, Tuyên Quang, Vĩnh Phúc, Yên Bái);
 • Khu vực IV – Bắc miền Trung (06 tỉnh: Hà Tĩnh, Nghệ An, Quảng Bình, Quảng Trị, Thanh Hóa, Thừa Thiên Huế);
 • Khu vực V – Nam miền Trung và Tây Nguyên (09 tỉnh: Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Kom Tum, Gia Lai, Đắc Lắc);
 • Khu vực VI – Tp. Hồ Chí Minh;
 • Khu vực VII – Đông Nam Bộ (09 tỉnh: Bà Rịa – Vũng Tàu, Bình Dương, Bình Thuận, Bình Phước, Đắk Nông, Đồng Nai, Lâm Đồng, Ninh Thuận, Tây Ninh);
 • Khu vực VIII – Đồng bằng sông Cửu Long (13 tỉnh: An Giang, Bạc Liêu, Bến Tre, Cà Mau, Cần Thơ, Đồng Tháp, Hậu Giang, Kiên Giang, Long An, Sóc Trăng, Trà Vinh, Tiền Giang, Vĩnh Long).

Tùy theo tình hình phát triển mỹ thuật của các khu vực, Ban Chấp hành Hội có thể điều chỉnh Tỉnh, Thành cho phù hợp.

 1. Đơn vị phối hợp tổ chức:
 • Triển lãm Mỹ thuật Khu vực hàng năm được tổ chức với sự phối hợp của Hội Mỹ thuật Việt Nam và một Tỉnh, Thành trong khu vực đăng cai.
 • Việc đăng cai Triển lãm Mỹ thuật Khu vực hàng năm sẽ được Hội Mỹ thuật Việt Nam làm việc với tỉnh đăng cai từ trước một năm.
 • Hội Mỹ thuật Việt Nam và Tỉnh, Thành đăng cai sẽ phân công cụ thể trách nhiệm của từng cơ quan trong việc tổ chức Triển lãm Mỹ thuật Khu vực.
 • THỜI GIAN SÁNG TÁC VÀ TÁC PHẨM TRƯNG BÀY TẠI TRIỂN LÃM
 1. Thời gian sáng tác tác phẩm:
 • Thời gian sáng tác tác phẩm trong 01 năm từ tháng kết thúc Triển lãm Mỹ thuật Khu vực năm trước đến Triển lãm Mỹ thuật Khu vực năm sau. (Từ tháng 07 năm trước đến tháng 06 năm sau)
 1. Quy định về tác phẩm trưng bày tại triển lãm:
  1. Tác phẩm Hội hoạ:

Một tranh hoặc một tranh có nhiều tấm ghép lại chiều dài nhất không quá 200cm (2m), chiều nhỏ nhất không dưới 40cm (0,4m) cả khung.

 1. Tác phẩm Đồ hoạ:
 • Tranh khắc: Một tác phẩm độc lập hoặc một bộ tác phẩm không quá 04 bức (có nội dung, hình thức thể hiện và bố cục không thể tách rời).
 • Tranh cổ động: Một tác phẩm độc lập hoặc một tập hợp tác phẩm không quá 03 bức.
 • Tranh minh hoạ, tranh biếm hoạ: Từ 10 đến 15 tranh đã in trên báo chí.
 • Bìa: (sách, báo, tạp chí, băng nhạc…..) Từ 05 đến 10 tác phẩm đã
 • Tem: Một bộ tem, hoặc một tập hợp tem không quá 05 mẫu đã in.
 • Nhãn hiệu bao bì: Từ 05 đến 10 mẫu đã sử dụng.
 • Biểu trưng: Một hoặc từ 02 đến 03 tác phẩm đã được sử dụng.
 • Sách tranh truyện: Một cuốn hoặc một bộ đã xuất bản.
  1. Tác phẩm Điêu khắc:
 • Tượng tròn: Một tác phẩm hoặc nhóm tượng có bố cục và nội dung không thể tách rời khi trưng bày. Kích thước tác phẩm (chiều cao hoặc ngang) lớn nhất không quá 200cm (2m). Tác phẩm nhỏ chiều cao hoặc ngang không dưới 40cm (0,4m);
 • Phù điêu: Một tác phẩm hoặc một bộ phù điêu có nội dung và bố cục không thể tách rời. Kích thước chiều dài nhất không quá 200cm (2m) cả khung, chiều nhỏ nhất của tác phẩm không quá 60cm (0.6m);
 • Tượng đài: Một tác phẩm (gồm 03 ảnh chụp màu các góc. Kích thước ảnh 20x30cm, kèm theo một băng ghi hình có thuyết minh không dài quá 10 phút);
 • Phù điêu hoành tráng hoặc tranh hoành tráng: Một tác phẩm gồm 02 ảnh: 1 ảnh chụp tác phẩm, 1 ảnh chụp không gian có tranh hoành tráng. Kích thước ảnh 20x30cm;
 • Sắp đặt: Diện tích không quá 4m2, phụ thuộc vào diện tích trưng bày triển lãm của từng khu vực, tác giả phải tự sắp đặt tác phẩm của mình tại triển lãm.
  1. Tác phẩm Mỹ thuật ứng dụng:
 • Mỹ thuật sản phẩm: Một tác phẩm độc lập, một bộ tác phẩm hoặc các tác phẩm không quá 05 mẫu đã thể hiện;
 • Mỹ thuật môi trường: Một tác phẩm đã thể hiện gồm 05 đến 10 ảnh kích thước 18cmx24cm các góc độ trong và ngoài nhà kèm theo một băng ghi hình có thuyết minh không quá 10 phút;
 • Mỹ thuật sân khấu điện ảnh: Một bộ bản vẽ thiết kế phân cảnh không quá 05 bản có cả phục trang nhân vật và thiết kế ánh sáng. Ngoài ra có thể gửi kèm theo 05 đến 10 ảnh chụp, hoặc băng ghi hình dài không quá 10 phút thể hiện vở diễn trên sân khấu hoặc trích đoạn trên phim (thay cho bản vẽ phục trang và ánh sáng). Các ảnh chụp có kích thước tối thiểu là 10x15cm.
 1. QUY ĐỊNH VỀ XÉT CHỌN TÁC PHẨM TRƯNG BÀY TẠI TRIỂN LÃM
 2. Xét chọn qua ảnh tác phẩm gửi đến Ban Tổ chức triển lãm:
  • Tác giả tự nguyện gửi ảnh tác phẩm để trưng bày qua ảnh gửi đến Ban Tổ chức theo quy định.
  • Số lượng ảnh: Mỗi tác giả được gửi không quá 02 ảnh của 02 tác phẩm (ảnh màu). Đối với tác phẩm có hình khối không gian ba chiều (tượng tròn, sắp đặt…) thì mỗi tác phẩm được chụp 03 ảnh ở ba góc độ khác nhau.
  • Kích thước ảnh:
  • Ghi chú phía sau ảnh: Họ và tên tác giả, ngày tháng năm sinh, tên tác phẩm, kích thước, chất liệu, năm sáng tác, địa chỉ, số điện thoại, email (nếu có),… Riêng ảnh tác phẩm của Hội viên Hội Mỹ thuật Việt Nam ở phía sau ảnh dán thêm một miếng đề can màu xanh hình vuông kích thước 01x01cm (Có mẫu kèm theo).
 3. Số lượng tác phẩm của tác giả được chọn trưng bày tại Triển lãm:
 • Hội viên Hội Mỹ thuật Việt Nam các khu vực II đến khu vực VIII được trưng bày từ 01 đến 02 tác phẩm. (phụ thuộc vào không gian trưng bày triển lãm) Hội viên và chưa Hội viên các Hội Văn học Nghệ thuật địa phương được trưng bày 01 tác phẩm;
 • Đối với Khu vực I – Hà Nội, do số lượng Hội viên đông nên Triển lãm Hội họa chỉ nhận tác phẩm của Hội viên Hội Mỹ thuật Việt Nam ở Hà Nội và mỗi tác giả chỉ trưng bày 01 tác phẩm. Triển lãm Đồ họa, Điêu khắc, Mỹ thuật ứng dụng mỗi tác giả trưng bày từ 01 đến 02 tác phẩm;
 • Tất cả các tác phẩm tranh, bản vẽ, ảnh đều phải vào khung, có thể vào chung một khung đối với Đồ hoạ hoặc bàn vẽ, phía dưới bên trái khung phải dán Mẫu tiêu đề tác phẩm (có mẫu kèm theo). Đối với tác phẩm Điêu khắc thì phải có bục, bệ cho tác phẩm. Đối với tác phẩm sắp đặt, tác giả trực tiếp thực hiện tại vị trí do Ban Tổ chức triển lãm từng khu vực bố trí;
 • Ban Tổ chức và Hội đồng Nghệ thuật Triển lãm Mỹ thuật Khu vực có quyền không trưng bày những tác phẩm vi phạm các quy định của Nhà nước, không đúng niên hạn sáng tác, không đúng với tác phẩm trong ảnh, không đạt chất lượng nghệ thuật hoặc không được cơ quan có thẩm quyền ở địa phương đăng cai Triển lãm cho trưng bày.
 1. Phương thức, thời gian gửi ảnh và xét duyệt:
 • Tác giả ở khu vực I (Hà Nội) gửi trực tiếp ảnh về Văn phòng Hội Mỹ thuật Việt Nam. Thời gian nhận ảnh tác phẩm đến hết ngày 10 tháng 07. Hội đồng tổ chức xét chọn từ ngày 11 đến 15 tháng 07. Thông báo đến tác giả được trưng bày từ ngày 20 đến 25 tháng 07. Thời gian tác giả gửi tác phẩm đến Nhà Triển lãm – 16 Ngô Quyền, Hà Nội Ban Tổ chức sẽ thông báo cụ thể cho từng triển lãm Điêu khắc, Đồ họa, Mỹ thuật ứng dụng và triển lãm Hội họa;
 • Tác giả ở khu vực VI (TP. Hồ Chí Minh) gửi trực tiếp ảnh về Văn phòng Đại diện phía Nam: 98 Sương Nguyệt Ánh, Quận I, Tp. Hồ Chí Minh. Thời gian nhận ảnh tác phẩm đến hết ngày 10 tháng 07. Hội đồng tổ chức xét chọn từ ngày 11 đến 15 tháng 07. Thông báo đến tác giả được trưng bày từ ngày 20 đến 25 tháng 07. Thời gian tác giả gửi tác phẩm đến Văn phòng Đại diện phía Nam sẽ thông báo cụ thể từ 01 đến 03 tháng 08;
 • Tác giả ở các khu vực II (Đồng bằng sông Hồng), khu vực III (Tây Bắc Việt Bắc), IV (Bắc miền Trung), V (Nam miền Trung và Tây Nguyên). Tác giả gửi ảnh đến các Hội Văn học Nghệ thuật địa phương đến hết ngày 30 tháng 06 để các Hội Văn học Nghệ thuật tập hợp gửi về Văn phòng Hội Mỹ thuật Việt Nam đến hết ngày 10 tháng 07. Hội đồng tổ chức xét chọn từ ngày 10 đến 15 tháng 07. Thông báo kết quả về Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh thành trước ngày 20 tháng 7. Thời gian tác giả gửi tác phẩm về Hội Văn học Nghệ thuật và thời gian chuyển tác phẩm về địa điểm triển lãm sẽ thông báo cụ thể đối theo từng khu vực và theo từng năm;
 • Tác giả ở các khu vực VII (Đông Nam Bộ), VIII (Đồng bằng sông Cửu Long). Tác giả gửi ảnh đến các Hội Văn học Nghệ thuật địa phương đến hết ngày 30 tháng 06 để các Hội Văn học Nghệ thuật thuật tập hợp gửi về Văn phòng Đại diện phía Nam: 98 Sương Nguyệt Ánh, Quận I, Tp. Hồ Chí Minh đến hết ngày 10/7. Hội đồng tổ chức xét chọn từ ngày 10 đến 15 tháng 07. Thông báo kết quả về Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh thành trước ngày 20 tháng 07. Thời gian tác giả gửi tác phẩm về Hội Văn học Nghệ thuật và thời gian chuyển tác phẩm về địa điểm triển lãm sẽ thông báo cụ thể đối theo từng khu vực và theo từng năm.
 1. VỀ QUYỀN LỢI CỦA TÁC GIẢ CÓ TÁC PHẨM TRƯNG BÀY TẠI TRIỂN LÃM
  1. Các tác giả có tác phẩm trưng bày tại triển lãm được Hội Mỹ thuật Việt Nam cấp giấy chứng nhận.
  2. Đối với tác phẩm của Hội viên Hội Mỹ thuật Việt Nam:
 • Xét tặng Giải thưởng Triển lãm Mỹ thuật Khu vực hàng năm đối với tác phẩm của Hội viên Hội Mỹ thuật Việt Nam. Cơ cấu giải gồm có giải A, giải B giải C và giải Tặng thưởng cho các tác phẩm của Hội Mỹ thuật Việt Nam. Từ các giải A, B, C được Hội đồng giới thiệu để dự Giải thưởng Hội Mỹ thuật Việt Nam. Trường hợp tác phẩm được xét tặng Giải thưởng Triển lãm Mỹ thuật Khu vực nếu được xét tặng Giải thưởng Hội Mỹ thuật Việt Nam thì chỉ nhận Giải thưởng của Hội Mỹ thuật Việt Nam mà không nhận Giải thưởng Triển lãm Mỹ thuật Khu vực.
 • Xét hỗ trợ sáng tác đối với những tác phẩm mà tác giả là Hội viên Hội Mỹ thuật Việt Nam có đăng ký đề nghị Hội hỗ trợ.
 • Tác giả được giải được cấp bằng chứng nhận và tiền thưởng theo quy định của Ban Chấp hành Hội.
  1. Đối với tác phẩm của tác giả chưa là Hội viên Hội Mỹ thuật Việt Nam: Được xét giới thiệu dự Giải thưởng của Uỷ ban Toàn quốc Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam. Tác giả có tác phẩm được giới thiệu dự Giải thưởng của Uỷ ban Toàn quốc Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam được Hội Mỹ thuật Việt Nam trao quà tặng.
  2. Theo yêu cầu của từng khu vực hoặc của các Hội Văn học Nghệ thuật các tỉnh thành, Hội đồng Nghệ thuật sẽ giúp chọn giải thưởng cho khu vực hoặc tỉnh thành có yêu cầu đối với những tác phẩm của khu vực và tỉnh thành trưng bày tại triển lãm.
 1. VỀ HỘI ĐỒNG CHỌN ẢNH TÁC PHẨM TRƯNG BÀY VÀ CHẤM GIẢI THƯỞNG TRIỂN LÃM MỸ THUẬT KHU VỰC
 2. Hội Mỹ thuật Việt Nam thành lập Hội đồng xét chọn tác phẩm qua ảnh để trưng bày tại triển lãm theo từng khu vực và Hội đồng chấm Giải thưởng Triển lãm Mỹ thuật Khu vực theo từng khu vực.
 3. Hội đồng làm việc theo Tiêu chí và Quy chế tổ chức và quy trình chấm giải do Ban Chấp hành Hội ban hành.
 • ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Bản Quy chế này thay thế cho các Quy chế đã ban hành trước đó và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Trong quá trình thực hiện có điều gì chưa phù hợp, Ban Chấp hành Hội sẽ xem xét, bổ sung, sửa đổi trong các kỳ họp sau./.

Nơi nhận:

–       BCH; BKT;

–       Hội viên HMTVN;

–       Lưu VP.

TM. BAN CHẤP HÀNH HỘI

CHỦ TỊCH HỘI

Hoạ sĩ Lương Xuân Đoàn

(Đã ký và đóng dấu)

 

MẪU PHIẾU TÁC PHẨM

(Dán ở phía sau ảnh tác phẩm và tác phẩm)

 

 

 PHIẾU TÁC PHẨM

Họ và tên tác giả:……………………………………… Năm sinh……………………………………………………………………………..

Tên tác phẩm:……………………………………………………………………………………………………………………………………………

Chất liệu:……………………. Kích thước:………………….. Năm sáng tác:……………………………………………………………

Địa chỉ:………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Điện thoại:………………………………..Email:……………………………………………………………………………………………………

Hội viên Hội MTVN:………………………….. Chưa Hội viên:………………………………………………………………………….

Hội Văn học Nghệ thuật Tỉnh, Thành:…………………………………………………………………………..

 

MẪU PHIẾU TÁC PHẨM

(Dán ở phía sau ảnh tác phẩm và tác phẩm)

 

 

 PHIẾU TÁC PHẨM

Họ và tên tác giả:……………………………………… Năm sinh……………………………………………………………………………..

Tên tác phẩm:……………………………………………………………………………………………………………………………………………

Chất liệu:……………………. Kích thước:………………….. Năm sáng tác:……………………………………………………………

Địa chỉ:………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Điện thoại:………………………………..Email:……………………………………………………………………………………………………

Hội viên Hội MTVN:………………………….. Chưa Hội viên:………………………………………………………………………….

Hội Văn học Nghệ thuật Tỉnh, Thành:…………………………………………………………………………..

 

 

 

 

HỘI MỸ THUẬT VIỆT NAM              CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

       Số: 180/20/BCH                      Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                                                

Hà Nội, ngày 28 tháng 05 năm 2020

QUY CHẾ

Về Tổ chức và Quy trình làm việc của Hội đồng xét chọn tác phẩm qua ảnh để trưng bày tại Triển lãm Mỹ thuật Khu vực

Ban Thường vụ Hội Mỹ thuật Việt Nam khoá IX (Nhiệm kỳ 2019 – 2024) quy định Quy chế về Tổ chức và Quy trình làm việc của Hội đồng xét chọn tác phẩm qua ảnh để trưng bày tại Triển lãm Mỹ thuật Khu vực như sau:

 1. NGUYÊN TẮC THÀNH LẬP HỘI ĐỒNG
 2. Hội Mỹ thuật Việt Nam thành lập “Hội đồng xét chọn tác phẩm qua ảnh để trưng bày tại Triển lãm Mỹ thuật Khu vực” theo từng khu vực. (Sau đây gọi tắt là Hội đồng)
 3. Ban Thường vụ Hội Mỹ thuật Việt Nam chọn nhân sự để thành lập Hội đồng. Chủ tịch Hội Mỹ thuật Việt Nam ký quyết định thành lập Hội đồng.
 4. Mỗi Hội đồng gồm 07 thành viên, trong đó có 01 Chủ tịch Hội đồng và 06 Uỷ viên.
 5. Thành viên Hội đồng bao gồm các đồng chí trong Ban Thường vụ, đại diện Ban Chấp hành, Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch Hội đồng Nghệ thuật chuyên ngành và các thành viên khác do Ban Thường vụ đề xuất.
 6. Trường hợp thành viên Hội đồng vắng mặt thì Chủ tịch Hội ra quyết định bổ sung thành viên mới thay thế.
 7. Hội đồng tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.
 8. NGUYÊN TẮC LÀM VIỆC CỦA HỘI ĐỒNG
 9. Chủ tịch Hội đồng điều khiển cuộc họp của Hội đồng.
 10. Chỉ có thành viên Hội đồng do Chủ tịch Hội Mỹ thuật Việt Nam ký quyết định thành lập mới được tham gia xét chọn tác phẩm qua ảnh để trưng bày.
 11. Trước khi Hội đồng làm việc, Tổ Thư ký phải công bố trước Hội đồng:
 • Quyết định thành lập Hội đồng.
 • Thông báo về Triển lãm Mỹ thuật Khu vực (lần thứ 2)
 • Quy định về gửi tác phẩm tham dự Triển lãm Mỹ thuật Khu vực.
 • Quy chế về Tổ chức và Quy trình làm việc của Hội đồng.
 • Báo cáo kết quả thu nhận ảnh tác phẩm gửi đến Ban Tổ chức Triển lãm Mỹ thuật Khu vực.
 1. Hội đồng làm việc theo nguyên tắc dân chủ tập trung và quyết định theo đa số. Các thành viên Hội đồng có thể thảo luận, tham khảo ý kiến của nhau trong quá trình làm việc, nhưng phải chịu trách nhiệm về các ý kiến và đề xuất của mình, có quyền bảo lưu ý kiến nhưng chỉ được thông tin những vấn đề mà Hội đồng đã nhất trí, không đưa ý kiến khác ra ngoài.
 2. Hội đồng chỉ xét chọn các ảnh tác phẩm gửi đến đảm bảo đúng Quy định về gửi tác phẩm tham dự Triển lãm Mỹ thuật Khu vực.
 3. Đối với Hội viên Hội Mỹ thuật Việt Nam, Hội đồng có thể xét chọn trưng bày 01 đến 02 tác phẩm. Đối với Hội viên, Cộng tác viên Hội Văn học Nghệ thuật địa phương thì chọn 01 tác phẩm.
 4. Đại diện Ban Tổ chức Triển lãm Mỹ thuật Khu vực của Hội, Ban Kiểm tra có quyền tham dự và phát biểu ý kiến tại cuộc họp Hội đồng nhưng không tham gia bỏ phiếu. Đại diện Ban Kiểm tra Hội giám sát quá trình làm việc của Hội đồng trên cơ sở các Quy chế, Quy định của Hội đã được ban hành.
 5. Các tác phẩm đã được chọn gửi tới triển lãm sẽ được Hội đồng chấm giải xét chọn lần cuối trước khi trưng bày. Những tác phẩm không đạt chất lượng (do ảnh tác phẩm không phản ảnh trung thực về tác phẩm, không phải là tác phẩm đã được chọn qua ảnh), tác phẩm đó bị phát hiện vi phạm vào các quy định về nội dung tư tưởng, kích thước, năm sáng tác…
 6. Toàn bộ tài liệu quá trình làm việc của Hội đồng được niêm phong tại chỗ và gửi về Ban Tổ chức Triển lãm Mỹ thuật Khu vực.
 7. Những trường hợp đặc biệt, Ban Thường vụ Hội Mỹ thuật Việt Nam xem xét giải quyết và thông báo cho thành viên Hội đồng được biết.
 • SỐ LƯỢNG TÁC PHẨM XÉT CHỌN QUA ẢNH ĐỂ TRIỂN LÃM TẠI TỪNG KHU VỰC
 1. Khu vực I – Hà Nội: Triển lãm Hội họa và Triển lãm Đồ họa, Điêu khắc và Trang trí mỗi triển lãm không quá 120 tác phẩm.
 2. Khu vực IV – Bắc miền Trung, Khu vực V – Nam miền Trung và Tây Nguyên, Khu vực VI – TP. Hồ Chí Minh, Khu vực VII – Đông Nam Bộ: Mỗi triển lãm không quá 150 tác phẩm.
 3. Khu vực II – Đồng bằng sông Hồng, Khu vực III – Tây Bắc Việt Bắc và Khu vực VIII – Đồng bằng sông Cửu Long: Mỗi triển lãm không quá 200 tác phẩm.
 4. QUY TRÌNH XÉT CHỌN

Hội đồng xét chọn ảnh qua 03 vòng:

 1. Vòng 1: Giới thiệu tác phẩm để trưng bày
 • Tổ Thư ký bày ảnh tác phẩm theo từng Tỉnh, Thành trong khu vực. Mỗi Tỉnh, Thành xếp riêng ảnh tác phẩm của Hội viên Hội Mỹ thuật Việt Nam và ảnh tác phẩm của Hội viên, Cộng tác viên Hội Văn học Nghệ thuật địa phương (có thể chia thành nhiều đợt).
 • Các thành viên Hội đồng, đại diện Ban Kiểm tra Hội, Ban Tổ chức Giải thưởng, Tổ Thư ký xem xét kiểm tra để phát hiện ảnh tác phẩm vi phạm quy chế (số lượng, năm sáng tác, kích thước…). Các tác phẩm vi phạm quy chế thì không được đưa vào xét chọn giới thiệu tác phẩm để trưng bày.
 • Từng thành viên Hội đồng xem và chọn tác phẩm qua ảnh đủ tiêu chuẩn trưng bày thì để riêng và chuyển cho Tổ Thư ký tập hợp đưa vào vòng 2. Ảnh tác phẩm không có thành viên Hội đồng nào lựa chọn giới thiệu thì bị loại.
 • Tổ Thư ký thống kê, tổng hợp số ảnh tác phẩm được chọn và không được chọn giới thiệu để báo cáo kết quả trước Hội đồng. Ảnh tác phẩm được chọn đưa vào Vòng 2.
 1. Vòng 2: Bỏ phiếu đề cử tác phẩm được trưng bày
 • Tổ Thư ký bày ảnh tác phẩm đã được giới thiệu vào Vòng 2 theo từng Tỉnh, Thành trong khu vực. Mỗi Tỉnh, Thành xếp riêng ảnh tác phẩm của Hội viên Hội Mỹ thuật Việt Nam và ảnh tác phẩm của Hội viên, Cộng tác viên Hội Văn học Nghệ thuật địa phương (có thể chia thành nhiều đợt).
 • Thành viên Hội đồng nhận phiếu từ Tổ Thư ký để đặt phiếu vào ảnh tác phẩm mà mình đề cử để trưng bày. Ảnh tác phẩm có quá 1/2 thành viên Hội đồng đề cử thì tác phẩm đó được vào vòng 3. Ảnh tác phẩm dưới 1/2 thành viên Hội đồng đề cử thì bị loại.
 • Tổ Thư ký thống kê, tổng hợp ảnh tác phẩm được chọn và không được chọn giới thiệu để báo cáo kết quả trước Hội đồng. Ảnh tác phẩm được chọn đưa vào Vòng 3.
 1. Vòng 3: Quyết định tác phẩm trưng bày
 • Tổ Thư ký bày ảnh tác phẩm đã được đề cử vào Vòng 3 theo từng Tỉnh, Thành trong khu vực. Mỗi Tỉnh, Thành xếp riêng ảnh tác phẩm của Hội viên Hội Mỹ thuật Việt Nam và ảnh tác phẩm của Hội viên, Cộng tác viên Hội Văn học Nghệ thuật địa phương.
 • Thành viên Hội đồng xem xét, đề xuất với Hội đồng những ảnh tác phẩm cần xem xét lại thì Hội đồng thảo luận và bỏ phiếu. Ảnh tác phẩm nào được quá 1/2 thành viên Hội đồng đồng ý thì được chọn trưng bày, nếu không đủ 1/2 thì bị loại.
 • Trường hợp chưa phải Hội viên nếu được đề cử 02 tác phẩm thì Hội đồng xem xét để lấy 01 tác phẩm.
 • Trường hợp ảnh tác phẩm được chọn trưng bày có số lượng nhiều hơn số lượng theo quy định tại triển lãm của từng khu vực thì Hội đồng đề xuất, thảo luận và bỏ phiếu để loại bớt tác phẩm. Tác phẩm nào được quá 1/2 thành viên Hội đồng đồng ý thì được chọn trưng bày, nếu không đủ 1/2 thì bị loại.
 • Trường hợp ảnh tác phẩm được chọn trưng bày có số lượng ít hơn số lượng theo quy định tại triển lãm của từng khu vực thì Hội đồng thảo luận, đề xuất lấy thêm hoặc không lấy thêm tác phẩm. Trường hợp phải lấy thêm thì xét từ các ảnh tác phẩm bị loại ở Vòng 2 hoặc Vòng 1.
  • Hội đồng nhận xét chung về chất lượng cũng như những vấn đề khác liên quan đến cuộc xét chọn tác phẩm qua ảnh để trưng bày tại Triển lãm Mỹ thuật Khu vực.
  • Tổ Thư ký thông qua Biên bản cuộc họp, nếu nhất trí thì các thành viên Hội đồng ký tên vào Biên bản.
 1. Trên cơ sở kết quả xét chọn của Hội đồng, Văn phòng Hội và Văn phòng Đại diện phía Nam (tuỳ theo khu vực được giao) lập danh sách các tác phẩm được xét chọn trưng bày theo từng Tỉnh, Thành trong khu vực để gửi về các Hội Văn học Nghệ thuật địa phương hoặc tác giả (đối với Khu vực I – Hà Nội và Khu vực VI – TP. Hồ Chí Minh) để tác giả gửi tác phẩm tham dự triển lãm.

Đối với đơn vị đăng cai triển lãm, Văn phòng Hội và Văn phòng Đại diện phía Nam gửi danh sách toàn bộ các tác phẩm được xét chọn trưng bày kèm theo bản photo ảnh tác phẩm để đơn vị đăng cai làm cơ sở xin giấy phép và chuẩn bị việc tổ chức trưng bày.

 1. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Bản Quy chế này thay thế cho các Quy chế đã ban hành trước đó và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Trong quá trình thực hiện có điều gì chưa phù hợp, Ban Chấp hành Hội sẽ xem xét, bổ sung, sửa đổi trong các kỳ họp sau./.

Nơi nhận:

–       BCH; BKT; HĐNT;

–       Hội viên HMTVN;

–       Lưu VP.

TM. BAN CHẤP HÀNH HỘI

CHỦ TỊCH HỘI

Hoạ sĩ Lương Xuân Đoàn

(Đã ký và đóng dấu)

 

 

 

 

 

HỘI MỸ THUẬT VIỆT NAM              CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

       Số: 181/20/BCH                      Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Hà Nội, ngày 28 tháng 05 năm 2020

QUY CHẾ

Tổ chức và quy trình chấm giải của Hội đồng chấm giải

Giải thưởng Triển lãm Mỹ thuật Khu vực

Hằng năm Hội Mỹ thuật Việt Nam xét tặng Giải thưởng Triển lãm Mỹ thuật Khu vực dành cho các tác phẩm xuất sắc về Hội hoạ, Đồ hoạ, Điêu khắc, Mỹ thuật ứng dụng của Hội viên Hội Mỹ thuật Việt Nam. Bao gồm: Giải A, Giải B, Giải C, và Tặng thưởng.

Ban Chấp hành Hội Mỹ thuật Việt Nam khoá IX (Nhiệm kỳ 2019 – 2024) quy định Quy chế Tổ chức và quy trình chấm giải của Hội đồng chấm giải Giải thưởng Triển lãm Mỹ thuật Khu vực như sau:

 1. THÀNH LẬP HỘI ĐỒNG
  1. Hội Mỹ thuật Việt Nam thành lập Hội đồng chấm Giải thưởng Triển lãm Mỹ thuật Khu vực theo từng khu vực.
  2. Hội đồng chấm Giải thưởng Triển lãm Mỹ thuật Khu vực hàng năm sẽ thay đổi có ít nhất 1/3 là thành viên mới.
  3. Mỗi Hội đồng chấm Giải thưởng Triển lãm Mỹ thuật Khu vực gồm 07 thành viên, trong đó có 01 Chủ tịch Hội đồng, 01 Phó Chủ tịch Hội đồng và 05 Uỷ viên.
 • Đối với Hội đồng chấm giải thưởng các triển lãm các khu vực từ khu vực II đến khu vực VIII, thành viên Hội đồng gồm đại diện của Hội đồng Nghệ thuật các chuyên ngành Hội họa, Đồ họa, Điêu khắc. Trường hợp không đủ thì mời Uỷ viên Hội đồng của các nhiệm kỳ trước tham gia.
 • Đối với Hội đồng ở khu vực I – Hà Nội, thành lập 02 Hội đồng:

–    Hội đồng chấm giải thưởng triển lãm ngành Đồ họa, Điêu khắc, Mỹ thuật ứng dụng gồm thành viên đại diện của Hội đồng Nghệ thuật 03 chuyên ngành nói trên.

–    Hội đồng chấm giải thưởng triển lãm ngành Hội họa gồm thành viên Hội đồng Nghệ thuật chuyên ngành Hội họa có trình độ chuyên môn và thẩm định tác phẩm, đã được tặng nhiều giải thưởng mỹ thuật. Trường hợp không đủ thì mời Uỷ viên Hội đồng của các nhiệm kỳ trước tham gia.

 1. Ban Thường vụ Hội Mỹ thuật Việt Nam phối hợp với Chủ tịch các Hội đồng Nghệ thuật chuyên ngành để chọn nhân sự thành lập Hội đồng. Đồng chí nào có tác phẩm hoặc có người thân tham dự Giải thưởng thì không tham gia Hội đồng. Chủ tịch Hội Mỹ thuật Việt Nam ký quyết định thành lập Hội đồng. Hội đồng tự giải thể sau khi hoàn thành việc chấm giải thưởng.
 2. Các thành viên Hội đồng chấm giải có trách nhiệm sắp xếp thời gian để tham gia các phiên họp của Hội đồng. Nếu sát đến ngày chấm giải có thành viên Hội đồng vì lý do cá nhân không tham gia được thì phải báo cho Chủ tịch Hội biết và Chủ tịch Hội quyết định thành viên Hội đồng thay thế.
 3. Hội đồng tự giải thể sau khi hoàn thành việc chấm giải.
 1. NGUYÊN TẮC LÀM VIỆC CỦA HỘI ĐỒNG
 2. Chỉ có thành viên của Hội đồng chấm Giải thưởng mới có quyền tham bỏ phiếu chọn giải thưởng. Chủ tịch Hội, Phó Chủ tịch Hội, đại diện Ban Chấp hành và Ban Kiểm tra Hội được cử theo dõi việc chấm giải có quyền dự cuộc họp của Hội đồng trong quá trình chấm giải, được phát biểu ý kiến trên cơ sở Điều lệ Hội và các quy định, quy chế giải thưởng, nhưng không được tham gia bỏ phiếu.
 3. Chỉ có tác phẩm của Hội viên Hội Mỹ thuật Việt Nam trưng bày tại Triển lãm Mỹ thuật Khu vực, thực hiện đúng quy định về gửi tác phẩm như kích thước, thời gian sáng tác,… mới được đưa vào xét chọn giải thưởng.
 4. Hội đồng làm việc theo nguyên tắc dân chủ tập trung và quyết định theo đa số, trên cơ sở Tiêu chí và Quy chế tổ chức và quy trình chấm giải của Hội đồng do Ban Chấp hành Hội ban hành và số lượng giải thưởng đã được quy định cho từng khu vực.
 5. Đối với các tác phẩm đưa vào Giải A, B, C và Tặng thưởng phải có quá 1/2 thành viên Hội đồng bỏ phiếu tán thành.
 6. Hội đồng có quyền cho số lượng giải thưởng bằng hoặc ít hơn giải thưởng đã quy định nhưng không được cho quá số lượng giải thưởng đã quy định. Trường hợp đặc biệt phải báo cáo Chủ tịch Hội để lấy ý kiến.
 7. Trước khi xét chọn giải, Tổ Thư ký phải công bố trước Hội đồng:
 • Quyết định thành lập Hội đồng;
 • Quy chế làm việc của Hội đồng;
 • Tiêu chí chấm giải, số lượng giải thưởng, giá trị giải thưởng.
 1. Các thành viên Hội đồng có thể thảo luận, tham khảo ý kiến của nhau trong quá trình làm việc, nhưng phải chịu trách nhiệm về các ý kiến và đề xuất của mình, có quyền bảo lưu ý kiến nhưng chỉ được thông tin những vấn đề mà Hội đồng đã nhất trí, không đưa ý kiến khác với ý kiến đã được Hội đồng thông qua ra ngoài.
 2. Sau khi kết thúc việc chấm giải, Hội đồng phát biểu ý kiến, nhận xét về chất lượng tác phẩm và giải thưởng. Chủ tịch Hội đồng Nghệ thuật có trách nhiệm tổng hợp và báo cáo nhận xét bằng văn bản.
 3. Toàn bộ tài liệu trong quá trình làm việc của Hội đồng (phiếu chấm giải, biên bản chấm giải) được niêm phong tại chỗ và gửi về Ban tổ chức giải thưởng.
 • QUY TRÌNH CHẤM GIẢI THƯỞNG CỦA HỘI ĐỒNG

Hội đồng xét chọn giải thưởng qua 04 vòng:

 1. Vòng I: Giới thiệu tác phẩm vào giải
 • Các thành viên Hội đồng, đại diện Ban Kiểm tra Hội, Ban Tổ chức Giải thưởng, Tổ thư ký Hội đồng chấm giải xem xét kiểm tra để phát hiện các tác phẩm vi phạm quy chế dự giải thưởng (năm sáng tác, kích thước…). Các tác phẩm vi phạm quy chế dự giải thì không được đưa vào xét giải.
 • Mỗi thành viên Hội đồng nhận phiếu đỏ (phiếu đỏ có đánh số theo thứ tự trong danh sách Hội đồng) từ Tổ thư ký. Từng thành viên Hội đồng tự dán phiếu đỏ vào tác phẩm mà mình giới thiệu vào giải (không phân biệt tác phẩm của Hội viên hoặc không Hội viên). Trường hợp đã có một phiếu đỏ giới thiệu thì các thành viên Hội đồng khác không phải dán thêm phiếu mới (mỗi tác phẩm chỉ có một phiếu đỏ).
 • Tổ Thư ký thống kê số lượng tác phẩm được giới thiệu vào giải để báo cáo trước Hội đồng theo nguyên tắc tác phẩm có một phiếu đỏ của thành viên Hội đồng đề cử thì được đưa vào vòng 2. Hội đồng thảo luận kết quả của vòng 1.
 1. Vòng 2: Đề cử tác phẩm vào giải
 • Các tác phẩm đưa vào vòng 2 được Tổ Thư ký dán một mã số riêng. Các thành viên Hội đồng kiểm tra độ chính xác của việc dán mã số các tác phẩm được vào vòng 2.
 • Hội đồng thảo luận và biểu quyết số lượng tác phẩm được đề cử vào giải theo nguyên tắc: bằng 1,5 lần hoặc 2 lần so với tổng số giải thưởng đã được quy định cho từng khu vực hoặc từng ngành (từ Tặng thưởng trở lên). Mỗi thành viên Hội đồng nhận phiếu của Tổ Thư ký và ghi vào phiếu mã số những tác phẩm mà mình chọn đề cử, ký tên và giao cho Tổ Thư ký tổng hợp.
 • Sau khi có kết quả kiểm phiếu, Tổ Thư ký chuyển kết quả cho Chủ tịch Hội đồng để Chủ tịch Hội đồng báo cáo trước Hội đồng xem xét quyết định theo nguyên tắc:

– Tác phẩm có quá 1/2 số phiếu của Hội đồng được đưa vào vòng 3.

– Trường hợp số tác phẩm vào giải có số phiếu quá 1/2 nhiều hơn số lượng mà Hội đồng đã quyết định thì chỉ lấy đủ số lượng đã quy định theo số phiếu từ trên xuống hoặc giữ nguyên số lượng tác phẩm có quá 1/2 số phiếu để đưa vào vòng 3.

– Các trường hợp khác do Hội đồng thảo luận và quyết định.

 1. Vòng 3: Quyết định tác phẩm vào giải
 • Các tác phẩm vào vòng 3 được Tổ Thư ký tập kết vào một khu vực để Hội đồng dễ so sánh chất lượng nghệ thuật. Giữ nguyên mã số vòng 2 của tác phẩm.
 • Hội đồng thảo luận về các tác phẩm đã đề cử vào giải, từng thành viên Hội đồng có thể đề xuất, phân tích những tác phẩm mà mình cho là xứng đáng được giải.
 • Mỗi thành viên Hội đồng nhận phiếu của Tổ Thư ký và ghi vào phiếu mã số các tác phẩm mà mình chọn vào giải. Mỗi Thành viên Hội đồng chỉ ghi vào phiếu mã số tác phẩm có số lượng bằng hoặc ít hơn tổng số giải đã được quy định. thành viên Hội đồng ký tên vào phiếu và chuyển cho Tổ Thư ký.
 • Sau khi có kết quả kiểm phiếu, Tổ Thư ký chuyển kết quả cho Chủ tịch Hội đồng để Chủ tịch Hội đồng báo cáo trước Hội đồng xem xét quyết định theo nguyên tắc:

– Tác phẩm có quá 1/2 số phiếu của Hội đồng được đưa vào vòng 4.

– Trường hợp số tác phẩm vào giải có số phiếu quá 1/2 nhiều hơn số lượng mà Hội đồng đã quy định thì chỉ lấy đủ số lượng đã quy định theo số phiếu từ trên xuống. Trường hợp những tác phẩm cuối có số phiếu bằng nhau thì Hội đồng bỏ phiếu các tác phẩm đó để chọn đủ số lượng theo nguyên tắc lấy số phiếu từ trên xuống.

– Các trường hợp khác do Hội đồng thảo luận và quyết định.

 • Khi có kết quả chấm giải nếu có 1/3 số thành viên Hội đồng đề nghị xem xét lại tác phẩm đã đủ số phiếu, hoặc không đủ số phiếu vào giải thì Hội đồng trao đổi, thảo luận và biểu quyết có tiến hành bỏ phiếu lại tác phẩm đó hay không. Nếu phải bỏ phiếu lại tác phẩm nào thì Hội đồng nhận phiếu từ Tổ Thư ký để bỏ phiếu lại tác phẩm đó.
 1. Vòng 4 – Sắp xếp thứ hạng giải thưởng
 • Các tác phẩm vào vòng 4, giữ nguyên mã số của vòng 3 và được xếp lại gần nhau để Hội đồng dễ so sánh chất lượng nghệ thuật các tác phẩm. Các tác phẩm khác được chuyển trả về vị trí trưng bày.
 • Hội đồng thảo luận về các tác phẩm đã vào giải, từng thành viên Hội đồng có thể đề xuất, phân tích, sắp xếp thứ hạng A, B, C và Tặng thưởng với những tác phẩm mà mình cho là xứng đáng vào giải đó.
 • Xét các tác phẩm vào giải chính thức (A, B, C):
 • Mỗi thành viên Hội đồng nhận phiếu của Tổ Thư ký và ghi vào phiếu mã số các tác phẩm mà mình đề xuất vào giải chính thức (từ giải C trở lên) đã được quy định cho từng khu vực, ký tên vào phiếu và chuyển cho Tổ Thư ký tổng hợp.
 • Sau khi có kết quả kiểm phiếu, Tổ Thư ký chuyển kết quả cho Chủ tịch Hội đồng để Chủ tịch Hội đồng báo cáo trước Hội đồng xem xét quyết định theo nguyên tắc như ở vòng 3.
 • Các tác phẩm không đủ số phiếu quá bán hoặc đủ số phiếu quá bán nhưng không vào giải chính thức do số lượng giải đã đủ đương nhiên vào giải tặng thưởng.
 • Phân loại các tác phẩm vào giải A, B và C:

Các tác phẩm được vào giải A, B, C được Tổ Thư ký xếp bên cạnh nhau để so sánh. Hội đồng thảo luận, từng thành viên Hội đồng đề xuất tác phẩm vào Giải A, Giải B, Giải C. Thành viên Hội đồng nhận phiếu của Tổ Thư ký và ghi vào phiếu mã số các tác phẩm vào Giải A (10 hoặc 9 điểm), Giải B (8 hoặc 7 điểm) và Giải C (5 hoặc 6 điểm) theo số lượng giải đã được quy định cho từng khu vực, ghi nhận xét về từng tác phẩm, ký tên vào phiếu và chuyển cho Tổ Thư ký tổng hợp.

Sau khi có kết quả kiểm phiếu, Tổ thư ký giao kết quả cho Chủ tịch Hội đồng để Chủ tịch Hội đồng báo cáo trước Hội đồng xem xét quyết định theo nguyên tắc:

– Tác phẩm vào Giải A: phải có quá 1/2 số thành viên Hội đồng cho A (trường hợp có nhiều tác phẩm bằng phiếu nhau thì tác phẩm có số điểm cao hơn sẽ vào giải A, thấp hơn chuyển xuống Giải B).

– Tác phẩm vào Giải B: phải có quá 1/2 số thành viên Hội đồng cho B hoặc A (trường hợp có nhiều tác phẩm bằng phiếu nhau thì tác phẩm có số điểm cao hơn sẽ vào Giải B, thấp hơn chuyển xuống Giải C).

– Tác phẩm vào Giải C phải có quá 1/2 số thành viên Hội đồng cho C hoặc A và B (trường hợp có nhiều tác phẩm bằng phiếu nhau thì tác phẩm có số điểm cao hơn sẽ vào Giải C,

– Trường hợp nếu không chọn được Giải A, thì có thể tăng thêm cho Giải B.

– Trường hợp nếu không chọn đủ Giải A, Giải B thì có thể tăng thêm cho Giải C.

Khi có kết quả chấm giải nếu có 1/3 số thành viên Hội đồng đề nghị xem xét lại tác phẩm đã được vào giải, thì Hội đồng trao đổi, thảo luận và tiến hành bỏ phiếu lại tác phẩm đó.

Kết thúc chấm giải, Hội đồng thảo luận và làm biên bản nhận xét về chất lượng giải và từng giải thưởng (đặc biệt là những Giải thưởng cao). Hội đồng giới thiệu tác phẩm dự Giải thưởng Hội Mỹ thuật Việt Nam (trên cơ sở Giải A, B, và C).

Các thành viên Hội đồng ký vào Biên bản chấm giải thưởng.

 

Các khiếu nại về giải thưởng do Chủ tịch Hội đồng chấm giải xem xét và trả lời.

 1. CÔNG BỐ GIẢI:
 2. Kết quả chấm giải của Hội đồng được công bố tại Triển lãm Mỹ thuật Khu vực nhưng chưa phải là kết quả giải thưởng chính thức.
 3. Giải thưởng được trao tặng chính thức sau khi đã được Ban Chấp hành Hội xem xét và quyết định.
 4. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH:

Bản Quy chế này thay thế cho các Quy chế đã ban hành trước đó và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Trong quá trình thực hiện có điều gì chưa phù hợp, Ban Chấp hành Hội sẽ xem xét, bổ sung, sửa đổi trong các kỳ họp sau./.

Nơi nhận:

–       BCH; BKT; HĐNT;

–       Hội viên HMTVN;

–       Lưu VP.

TM. BAN CHẤP HÀNH HỘI

CHỦ TỊCH HỘI

Hoạ sĩ Lương Xuân Đoàn

(Đã ký và đóng dấu)

 

 

 

 

HỘI MỸ THUẬT VIỆT NAM              CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

       Số: 182/20/BCH                      Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Hà Nội, ngày 28 tháng 05 năm 2020

TIÊU CHÍ

Xét Giải thưởng Triển lãm Mỹ thuật Khu vực

Hằng năm, Hội Mỹ thuật Việt Nam trao Giải thưởng Triển lãm Mỹ thuật Khu vực cho các tác phẩm Hội hoạ, Đồ hoạ, Điêu khắc, Mỹ thuật ứng dụng.

Ban Chấp hành Hội Mỹ thuật Việt Nam khoá IX (Nhiệm kỳ 2019 – 2024) quy định Tiêu chí xét Giải thưởng Triển lãm Mỹ thuật Khu vực như sau:

 1. TIÊU CHÍ XÉT GIẢI THƯỞNG TRIỂN LÃM MỸ THUẬT KHU VỰC
 2. Tiêu chí tác phẩm dự giải:

– Chỉ có các tác phẩm của Hội viên Hội Mỹ thuật Việt Nam gửi đến dự Triển lãm Mỹ thuật Khu vực mới được tham dự giải.

– Các tác phẩm dự giải phải bảo đảm đúng theo các quy chế của Ban Chấp hành Hội Mỹ thuật Việt Nam ban hành về tác phẩm tham gia Giải thưởng Triển lãm Mỹ thuật Khu vực; Giải thưởng Ngành Phê bình Mỹ thuật và Giải thưởng Hội Mỹ thuật Việt Nam.

 1. Tiêu chí nghệ thuật:
 2. Có chất lượng nghệ thuật cao được thể hiện trên tác phẩm qua những yếu tố sau:

– Tính nghề nghiệp cao: Bố cục, màu sắc, bút pháp, ngôn ngữ tạo hình đặc sắc;

– Tính sáng tạo, có phong cách riêng độc đáo trong thể hiện, có tìm tòi trong sử dụng chất liệu, góp phần phát triển nghệ thuật tạo hình Việt Nam hiện đại;

– Có bản sắc dân tộc, hiện đại, mang đến cảm xúc thẩm mỹ tốt đẹp.

 1. Có nội dung lành mạnh (không vi phạm những nguyên tắc, đường lối văn nghệ của Đảng và Nhà nước). Khuyến khích các tác phẩm đáp ứng các vấn đề cuộc sống đương đại.
 2. Riêng đối với Tượng đài, tranh Hoành tráng, Trang trí nội ngoại thất và nghệ thuật Sắp đặt phải có sự kết hợp giữa tác phẩm với môi trường. Tác phẩm Mỹ thuật Ứng dụng phải có sự kết hợp giá trị sử dụng và ứng dụng. Riêng nghệ thuật Sắp đặt có thuyết minh ý tưởng rõ ràng bằng văn bản.
 3. NHỮNG QUY ĐỊNH KHÁC
 4. Tác phẩm được giải nếu bị phát hiện vi phạm bản quyền tác giả, vi phạm về thời gian sáng tác thì bị thu hồi giải thưởng.
 5. Tác phẩm được xét Giải thưởng Triển lãm Mỹ thuật Khu vực nếu được giới thiệu dự Giải thưởng Hội Mỹ thuật Việt Nam và được giải thưởng cao hơn thì không nhận Giải thưởng Triển lãm Mỹ thuật Khu vực.
 6. Để đảm bảo công bằng khi trao giải ở các khu vực, Hội đồng xét chọn giải thưởng đã được Ban Chấp hành Hội quy định tổng số giải thưởng của mỗi khu vực, ngành, nhiều nhất không quá 25% tổng số Hội viên có tác phẩm tham gia triển lãm và dự giải trong năm.
 7. Trường hợp đặc biệt khác sẽ do Ban Thường vụ Hội xem xét giải quyết.
 • ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Bản Tiêu chí này thay thế cho các Tiêu chí đã ban hành trước đó và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Trong quá trình thực hiện có điều gì chưa phù hợp, Ban Chấp hành Hội sẽ xem xét, bổ sung, sửa đổi trong các kỳ họp sau./.

Nơi nhận:

–       BCH; BKT; HĐNT;

–       Hội viên HMTVN;

–       Lưu VP.

TM. BAN CHẤP HÀNH HỘI

CHỦ TỊCH HỘI

Hoạ sĩ Lương Xuân Đoàn

(Đã ký và đóng dấu)

 

 

 

 

 

HỘI MỸ THUẬT VIỆT NAM              CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

       Số: 183/20/BCH                      Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                                                 

Hà Nội, ngày 28 tháng 05 năm 2020

QUY CHẾ

Tác phẩm tham gia Giải thưởng Ngành Phê bình Mỹ thuật

Ban Chấp hành Hội Mỹ thuật Việt Nam khoá IX (Nhiệm kỳ 2019 – 2024) quy định Quy chế Tác phẩm tham gia Giải thưởng Ngành Phê bình Mỹ thuật hàng năm như sau:

 1. VỀ GIẢI THƯỞNG NGÀNH PHÊ BÌNH MỸ THUẬT
 2. Đối tượng dự Giải thưởng:

– Là tác phẩm của Hội viên Hội Mỹ thuật Việt Nam về nghiên cứu, lý luận, phê bình Mỹ thuật.

 1. Thời gian xuất bản, công bố tác phẩm:

– Tác phẩm viết được xuất bản hoặc công bố trên báo, tạp chí, phát thanh truyền hình, phim tài liệu mỹ thuật… trong thời gian 01 năm từ tháng kết thúc Giải thưởng năm trước đến Giải thưởng năm sau.

 1. Quy định về tác phẩm dự giải thưởng:

– Sách lý luận, phê bình, nghiên cứu Mỹ thuật: Một cuốn hoặc một bộ (nhiều tập). Bản thảo sách Mỹ thuật hoàn chỉnh đã đánh máy vi tính khổ A4 có minh hoạ đóng thành tập;

– Bài viết về Mỹ thuật trên tạp chí, báo hoặc phương tiện thông tin đại chúng: Từ 03 đến 05 bài ghi rõ xuất xứ được dán lên khổ giấy A4 và đóng thành một tập;

– Bài viết về Mỹ thuật cho truyền hình, phim tài liệu về Mỹ thuật: 01 đến 03 chương trình có băng hình kèm theo bài viết được đánh máy vi tính khổ A4 và đóng thành tập.

 1. Thời gian, địa điểm gửi tác phẩm dự giải:

– Thời gian: từ 01/07 đến 30/07 hàng năm.

– Địa điểm gửi tác phẩm: Văn phòng Hội Mỹ thuật Việt Nam.

 1. Về Giải thưởng Ngành Phê bình Mỹ thuật:

– Hội đồng xét tặng Giải thưởng Ngành Phê bình Mỹ thuật do Hội Mỹ thuật Việt Nam quyết định thành lập và hoạt động theo “Quy chế làm việc của hội đồng chấm giải Giải thưởng Ngành Phê bình Mỹ thuật và “Tiêu chí xét Giải thưởng Ngành Phê bình Mỹ thuật;

– Căn cứ vào Tiêu chí, Quy chế xét giải, số lượng giải thưởng cho ngành phê bình Mỹ thuật, Hội đồng sẽ xét chọn các tác phẩm để tặng giải chính thức: Giải A, Giải B, Giải C, và Giải Tặng thưởng. Số lượng giải thưởng theo quy định của Ban Tổ chức;

– Thời gian chấm giải: Tháng 08 hàng năm;

– Công bố và trao giải thưởng vào trung tuần tháng 09 hàng năm;

– Quyền lợi của tác giả được giải: được cấp bằng chứng nhận và tiền thưởng theo quy định của Ban Chấp hành Hội.

 1. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Bản Quy chế này thay thế cho các Quy chế đã ban hành trước đó và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Trong quá trình thực hiện có điều gì chưa phù hợp, Ban Chấp hành Hội sẽ xem xét, bổ sung, sửa đổi trong các kỳ họp sau./.

Nơi nhận:

–       BCH; BKT; HĐNT;

–       Hội viên HMTVN;

–       Lưu VP.

TM. BAN CHẤP HÀNH HỘI

CHỦ TỊCH HỘI

Hoạ sĩ Lương Xuân Đoàn

(Đã ký và đóng dấu)

 

 

 

HỘI MỸ THUẬT VIỆT NAM              CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

       Số: 184/20/BCH                      Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                                                  

Hà Nội, ngày 28 tháng 05 năm 2020

TIÊU CHÍ

Xét Giải thưởng Ngành Phê bình Mỹ thuật

Ban Chấp hành Hội Mỹ thuật Việt Nam khoá IX (Nhiệm kỳ 2019 – 2024) quy định Tiêu chí xét Giải thưởng Ngành Phê bình Mỹ thuật như sau:

 1. TIÊU CHÍ XÉT GIẢI THƯỞNG NGÀNH PHÊ BÌNH MỸ THUẬT
 2. Tiêu chí tác phẩm dự giải:

– Chỉ có các tác phẩm của Hội viên Hội Mỹ thuật Việt Nam gửi đến dự Giải thưởng Ngành Phê bình Mỹ thuật mới được tham dự giải.

– Các tác phẩm dự giải phải bảo đảm đúng theo “Quy chế gửi tác phẩm tham gia Triển lãm Mỹ thuật Khu vực; Giải thưởng Triển lãm Mỹ thuật Khu vực; Giải thưởng Ngành Phê bình Mỹ thuật và Giải thưởng Hội Mỹ thuật Việt Nam” của Ban Chấp hành Hội Mỹ thuật Việt Nam.

 1. Tiêu chí nghệ thuật:
 2. Có chất lượng lý luận, phê bình, nghiên cứu cao được thể hiện trên tác phẩm qua các yếu tố sau:

* Có tính nghề nghiệp cao:

– Bố cục, nội dung chặt chẽ, mạch lạc.

– Văn phong trong sáng, giản dị, có phong cách riêng.

– Nhận định trung thực, khách quan.

– Đánh giá sâu sắc về vấn đề được nêu.

* Có tính sáng tạo:

– Có phát hiện những vấn đề mới.

– Góp phần phát triển lý luận phê bình, có tác động đối với cuộc sống và hoạt động nghệ thuật tạo hình đương đại.

* Có công phu nghiên cứu, có tính khoa học, tư liệu chuẩn xác.

* Có sức hấp dẫn gây được cảm xúc thẩm mỹ cho người đọc.

 1. Có nội dung lành mạnh:

– Không vi phạm những nguyên tắc, đường lối văn hoá văn nghệ của Đảng và Nhà nước.

 1. NHỮNG QUY ĐỊNH KHÁC
 2. Tác phẩm được giải nếu bị phát hiện vi phạm bản quyền tác giả, vi phạm về thời gian sáng tác thì bị thu hồi giải thưởng.
 3. Tác phẩm được xét tặng Giải thưởng Ngành Phê bình Mỹ thuật nếu được giới thiệu dự Giải thưởng Hội Mỹ thuật Việt Nam và được giải thưởng cao hơn thì không nhận Giải thưởng Ngành Phê bình Mỹ thuật.
 4. Để đảm bảo công bằng khi trao giải, Hội đồng xét chọn giải thưởng đã được Ban Chấp hành Hội quy định tổng số giải thưởng của mỗi khu vực, ngành, nhiều nhất không quá 50% tổng số Hội viên có tác phẩm tham gia triển lãm và dự giải trong năm.
 5. Trường hợp đặc biệt khác sẽ do Ban Thường vụ Hội xem xét giải quyết.

III. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Bản Tiêu chí này thay thế cho các Tiêu chí đã ban hành trước đó và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Trong quá trình thực hiện có điều gì chưa phù hợp, Ban Chấp hành Hội sẽ xem xét, bổ sung, sửa đổi trong các kỳ họp sau./.

Nơi nhận:

–       BCH; BKT; HĐNT;

–       Hội viên HMTVN;

–       Lưu VP.

TM. BAN CHẤP HÀNH HỘI

CHỦ TỊCH HỘI

Hoạ sĩ Lương Xuân Đoàn

(Đã ký và đóng dấu)

 

 

 

HỘI MỸ THUẬT VIỆT NAM              CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

       Số: 185/20/BCH                      Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Hà Nội, ngày 28 tháng 05 năm 2020

QUY CHẾ

Tổ chức và quy trình chấm giải của Hội đồng

Giải thưởng Ngành Phê bình Mỹ thuật

Hàng năm Hội Mỹ thuật Việt Nam xét tặng giải thưởng Giải thưởng Ngành Phê bình Mỹ thuật dành cho các tác phẩm xuất sắc về nghiên cứu, lý luận, phê bình Mỹ thuật của Hội viên Hội Mỹ thuật Việt Nam. Bao gồm: Giải A, Giải B, Giải C, và Giải Tặng thưởng.

Ban Chấp hành Hội Mỹ thuật Việt Nam khoá IX (Nhiệm kỳ 2019 – 2024) quy định Quy chế Tổ chức và quy trình chấm giải của Hội đồng Giải thưởng Ngành Phê bình Mỹ thuật như sau:

 1. NGUYÊN TẮC CHUNG
 2. Hội đồng chấm Giải thưởng Ngành Phê bình Mỹ thuật (sau đây gọi tắt là Hội đồng) do Chủ tịch Hội ký quyết định thành lập trên cơ sở ý kiến giới thiệu của Ban Thường vụ và Chủ tịch Hội đồng Lý luận Phê bình. Thành viên Hội đồng chấm Giải thưởng phải có ít nhất 1/3 là thành viên mới so với Hội đồng của năm trước. Đồng chí nào có tác phẩm hoặc có người thân tham dự Giải thưởng thì không tham gia Hội đồng. Kết thúc giải, Hội đồng tự giải thể.
 3. Chỉ có thành viên của Hội đồng mới có quyền tham gia bỏ phiếu xét chọn giải thưởng. Chủ tịch Hội, Phó Chủ tịch Hội, đại diện Ban Chấp hành, Ban Kiểm tra Hội được cử theo dõi việc chấm giải có quyền dự cuộc họp của Hội đồng trong quá trình chấm giải, được phát biểu ý kiến trên cơ sở Điều lệ Hội và các quy định, quy chế giải thưởng nhưng không được tham gia bỏ phiếu.
 4. Chỉ có các tác phẩm của Hội viên Hội Mỹ thuật Việt Nam dự Giải thưởng Ngành Phê bình Mỹ thuật thực hiện đúng quy định về gửi tác phẩm dự Giải thưởng Ngành Phê bình Mỹ thuật của Hội mới được đưa vào xét chọn giải thưởng.
 5. Số lượng giải thưởng và giá trị giải thưởng do Ban Thường vụ Hội quy định hàng năm trên cơ sở ngân sách nhà nước cấp cho giải thưởng trong năm đó. Hội đồng có quyền cho số lượng giải thưởng ít hơn giải thưởng đã quy định nhưng không được cho quá số lượng giải thưởng đã quy định. Trường hợp đặc biệt phải báo cáo Chủ tịch Hội để lấy ý kiến.
 6. Các thành viên Hội đồng có thể thảo luận tham khảo ý kiến của nhau trong quá trình xét chọn, nhưng khi đề xuất vào phiếu giải thưởng phải hoàn toàn độc lập và tự chịu trách nhiệm về đề xuất của mình. Các thành viên Hội đồng chỉ được thông tin những vấn đề mà Hội đồng đã nhất trí, không đưa ý kiến riêng ngược với ý kiến của Hội đồng ra ngoài.
 7. Hội đồng làm việc trên cơ sở quy trình xét giải thưởng (mục II), theo nguyên tắc dân chủ tập trung và quyết định theo đa số.
 8. Đối với các tác phẩm đưa vào Giải A, B, C và Tặng thưởng có quá 1/2 thành viên Hội đồng bỏ phiếu tán thành.
 9. Trước khi xét chọn giải, Tổ Thư ký phải công bố trước Hội đồng:

– Quyết định thành lập Hội đồng.

– Quy chế làm việc của Hội đồng.

– Tiêu chí chấm giải, số lượng giải thưởng, giá trị giải thưởng.

 1. Toàn bộ tài liệu trong quá trình làm việc của Hội đồng (Phiếu chấm giải, biên bản chấm giải) được niêm phong tại chỗ và gửi về Ban tổ chức giải thưởng.
 2. QUY TRÌNH XÉT GIẢI THƯỞNG

Hội đồng giải thưởng xét chọn giải thưởng qua 3 vòng:

 1. Vòng 1 – Giới thiệu tác phẩm vào giải:

– Các thành viên Hội đồng nhận các tác phẩm nghiên cứu Lý luận Phê bình dự Giải thưởng về đọc và viết nhận xét, đề xuất tác phẩm vào giải.

 1. Vòng 2 – Chọn tác phẩm vào giải:

– Hội đồng họp chung và nghe ý kiến nhận xét của các thành viên Hội đồng về từng tác phẩm và tổng hợp kết quả đề xuất vào Giải.

– Sau khi có kết quả kiểm phiếu, Tổ thư ký giao kết quả cho Chủ tịch Hội đồng để Chủ tịch Hội đồng báo cáo trước Hội đồng xem xét quyết định theo nguyên tắc:

– Tác phẩm có quá 1/2 số phiếu của Hội đồng được đưa vào vòng 3.

– Trường hợp số tác phẩm vào giải có số phiếu quá 1/2 nhiều hơn số lượng giải đã được quy định thì chỉ lấy đủ số lượng đã quy định theo số phiếu từ trên xuống. Trường hợp chỉ còn một giải nhưng có nhiều tác phẩm có số phiếu bằng nhau thì hội đồng thảo luận, bỏ phiếu để chọn tác phẩm có số phiếu cao hơn vào giải.

– Trường hợp không có đủ số lượng tác phẩm vào giải theo quy định, thì Hội đồng thảo luận để quyết định chọn thêm các tác phẩm có số phiếu ít hơn liền kề và phải bỏ phiếu đối với các tác phẩm đó.

 1. Vòng 3 – Sắp xếp thứ hạng giải thưởng:
 2. Hội đồng thảo luận về các tác phẩm đã vào giải trước khi phân loại giải thưởng.
 3. Mỗi thành viên Hội đồng nhận phiếu của Tổ thư ký và ghi vào phiếu các tác phẩm mà mình chọn vào Giải A, Giải B, Giải C, và Giải Tặng thưởng số lượng theo quy định và theo nguyên tắc: Giải A (được ghi là A – 10 hoặc 9 điểm); Giải B (được ghi là B – 8 hoặc 7 điểm); Giải C (được ghi là C – 6 hoặc 5 điểm) và Giải Tặng thưởng. Thành viên Hội đồng ghi nhận xét cho từng tác phẩm. Thành viên Hội đồng ký tên vào phiếu và giao cho Tổ thư ký để tổng hợp.
 4. Sau khi có kết quả kiểm phiếu, Tổ thư ký giao kết quả cho Chủ tịch Hội đồng để Chủ tịch Hội đồng báo cáo trước Hội đồng xem xét quyết định theo nguyên tắc:

– Tác phẩm vào Giải A phải có quá 1/2 số thành viên Hội đồng cho A (trường hợp có nhiều tác phẩm bằng phiếu nhau thì tác phẩm có số điểm cao hơn sẽ vào giải A, thấp hơn chuyển xuống Giải B).

– Tác phẩm vào Giải B phải có quá 1/2 số thành viên Hội đồng cho B hoặc A (trường hợp có nhiều tác phẩm bằng phiếu nhau thì tác phẩm có số điểm cao hơn sẽ vào Giải B, thấp hơn chuyển xuống Giải C).

– Tác phẩm vào Giải C phải có quá 1/2 số thành viên Hội đồng cho C hoặc A, B (trường hợp có nhiều tác phẩm bằng phiếu nhau thì tác phẩm có số điểm cao hơn sẽ vào Giải C, thấp hơn chuyển xuống Giải Tặng thưởng).

– Trường hợp nếu không chọn được Giải A, thì có thể tăng thêm cho Giải B

– Trường hợp nếu không chọn đủ Giải A, Giải B thì có thể tăng thêm cho Giải C

– Tác phẩm được Giải Tặng thưởng phải được quá 1/2 thành viên Hội đồng bỏ phiếu tán thành.

 1. Khi có kết quả chấm giải nếu có 1/3 số thành viên Hội đồng đề nghị xem xét lại tác phẩm nào đã được vào giải, thì Hội đồng trao đổi, thảo luận và tiến hành bỏ phiếu lại tác phẩm đó.
 2. Kết thúc chấm giải, Hội đồng thảo luận và làm biên bản nhận xét về chất lượng giải và từng giải thưởng (đặc biệt là những Giải thưởng cao). Hội đồng giới thiệu tác phẩm dự Giải thưởng Hội Mỹ thuật Việt Nam (trên cơ sở Giải A, B, và C).
 3. Các thành viên Hội đồng ký vào biên bản chấm giải thưởng.

III. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Bản Quy chế này thay thế cho các Quy chế đã ban hành trước đó và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Trong quá trình thực hiện có điều gì chưa phù hợp, Ban Chấp hành Hội sẽ xem xét, bổ sung, sửa đổi trong các kỳ họp sau./.

Nơi nhận:

–       BCH; BKT; HĐNT;

–       Hội viên HMTVN;

–       Lưu VP.

TM. BAN CHẤP HÀNH HỘI

CHỦ TỊCH HỘI

Hoạ sĩ Lương Xuân Đoàn

(Đã ký và đóng dấu)

 

 

 

 

HỘI MỸ THUẬT VIỆT NAM              CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

       Số: 186/20/BCH                      Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

H

à Nội, ngày 28 tháng 05 năm 2020

QUY CHẾ

Quy trình chấm giải của Hội đồng

Giải thưởng Hội Mỹ thuật Việt Nam

Hàng năm Hội Mỹ thuật Việt Nam xét tặng giải thưởng Giải thưởng Hội Mỹ thuật Việt Nam dành cho các tác phẩm xuất sắc của Hội viên Hội Mỹ thuật Việt Nam được giới thiệu từ các Triển lãm Mỹ thuật Khu vực và ngành phê bình Mỹ thuật, hoặc tác phẩm xuất sắc tại các Triển lãm Mỹ thuật lớn mang tính Toàn quốc mà Hội Mỹ thuật Việt Nam quyết định trao tặng giải thưởng.

Ban Chấp hành Hội Mỹ thuật Việt Nam khoá IX (Nhiệm kỳ 2019 – 2024) quy định Quy chế Quy trình chấm giải của Hội đồng giải thưởng Hội Mỹ thuật Việt Nam như sau:

 1. NGUYÊN TẮC CHUNG
 2. Hội đồng Giải thưởng Hội Mỹ thuật Việt Nam (sau đây gọi tắt là Hội đồng) do Chủ tịch Hội ký quyết định thành lập trên cơ sở ý kiến giới thiệu của Ban Thường vụ và Chủ tịch của 05 Hội đồng Nghệ thuật chuyên ngành. Đồng chí nào có tác phẩm hoặc có người thân tham dự Giải thưởng thì không tham gia Hội đồng. Kết thúc giải Hội đồng tự giải thể.
 3. Chỉ có các thành viên Hội đồng mới được tham gia bỏ phiếu xét chọn giải thưởng. Chủ tịch Hội, Phó Chủ tịch Hội, đại diện Ban Chấp hành, Ban Kiểm tra Hội được cử theo dõi việc chấm giải có quyền dự cuộc họp của Hội đồng trong quá trình chấm giải, được phát biểu ý kiến trên cơ sở Điều lệ Hội và các quy định, quy chế giải thưởng nhưng không được tham gia bỏ phiếu.
 4. Đối với Giải thưởng Hội Mỹ thuật Việt Nam hàng năm, chỉ có những tác phẩm đoạt giải chính thức (giải A, giải B, giải C) được các Hội đồng giải thưởng Triển lãm Mỹ thuật Khu vực và Hội đồng ngành Phê bình Mỹ thuật giới thiệu mới được đưa vào xét giải. Mỗi năm Hội trao 03 Giải thưởng Hội Mỹ thuật Việt Nam.
 5. Đối với Giải thưởng Hội Mỹ thuật Việt Nam tặng cho các tác phẩm xuất sắc tại các Triển lãm Mỹ thuật lớn mang tính Toàn quốc, các tác phẩm dự Triển lãm đều được xem xét tặng giải không phân biệt Hội viên hay không phải là Hội viên, trừ các tác phẩm đã được giải thưởng Triển lãm Mỹ thuật Khu vực, Giải thưởng Hội Mỹ thuật Việt Nam hàng năm (theo nguyên tắc mỗi tác phẩm chỉ được Hội trao tặng giải một lần). Tuỳ theo tính chất và chất lượng tác phẩm của triển lãm Hội quyết định số lượng giải thưởng.
 6. Số lượng, giá trị “Giải thưởng Hội Mỹ thuật Việt Nam” được Ban Thường vụ Hội quy định hàng năm trên cơ sở ngân sách Nhà nước cấp cho giải thưởng trong năm đó. Hội đồng có quyền xét giải thưởng bằng hoặc ít hơn nhưng không được xét quá số lượng giải thưởng đã quy định. Trường hợp đặc biệt phải báo cáo Chủ tịch Hội để lấy ý kiến.
 7. Các thành viên Hội đồng có thể thảo luận, tham khảo ý kiến của nhau trong quá trình xét chọn, nhưng khi đề xuất vào phiếu giải thưởng phải hoàn toàn độc lập và tự chịu trách nhiệm về đề xuất của mình. Các thành viên Hội đồng chỉ được thông tin những vấn đề mà Hội đồng đã nhất trí, không đưa ý kiến riêng ngược với ý kiến chung của Hội đồng ra ngoài.
 8. Hội đồng làm việc trên cơ sở quy trình xét giải thưởng (mục II), theo nguyên tắc dân chủ tập trung, quyết định theo đa số khi thảo luận, tác phẩm được giải phải có ít nhất 2/3 thành viên Hội đồng bỏ phiếu tán thành.
 9. Trước khi Hội đồng xét chọn giải, Tổ thư ký Hội đồng Giải thưởng (gọi tắt là Tổ thư ký) phải công bố: Quyết định thành lập Hội đồng; Quy chế làm việc của Hội đồng; Tiêu chí chấm giải, số lượng giải thưởng, giá trị giải thưởng.
 10. Toàn bộ tài liệu trong quá trình làm việc của Hội đồng (phiếu chấm giải, biên bản chấm giải) được niêm phong tại chỗ và gửi về Ban Tổ chức giải thưởng.
 11. QUY TRÌNH CHẤM GIẢI

Hội đồng chấm giải qua 3 vòng:

 1. Vòng 1 – Giới thiệu tác phẩm vào giải:
 2. Các thành viên Hội đồng, đại diện Ban Kiểm tra Hội, Ban Tổ chức Giải thưởng, Tổ thư ký Hội đồng chấm giải xem xét và phát hiện các tác phẩm vi phạm quy chế dự giải thưởng (năm sáng tác, kích thước…).
 3. Mỗi thành viên Hội đồng nhận phiếu đỏ (phiếu đỏ có đánh số theo thứ tự trong danh sách Hội đồng) từ Tổ thư ký. Từng thành viên Hội đồng tự dán phiếu đỏ vào tác phẩm mà mình giới thiệu vào giải. Trường hợp đã có một phiếu đỏ giới thiệu thì các thành viên Hội đồng khác không phải dán thêm phiếu mới (mỗi tác phẩm chỉ có một phiếu đỏ).
 4. Tổ thư ký thống kê số lượng tác phẩm được giới thiệu vào giải chuyển cho Chủ tịch Hội đồng để báo cáo trước Hội đồng số lượng tác phẩm giới thiệu vào giải và theo nguyên tắc tác phẩm có một phiếu đỏ của thành viên Hội đồng đề cử thì được đưa vào vòng 2.
 5. Hội đồng thảo luận kết quả của vòng 1.
 6. Vòng 2 – Chọn tác phẩm vào giải:
 7. Các tác phẩm được một phiếu đỏ của Hội đồng được đưa vào vòng 2. Tổ thư ký dán mã số cho từng tác phẩm vào vòng 2. Các thành viên Hội đồng kiểm tra độ chính xác của việc dán mã số các tác phẩm được vào vòng 2.
 8. Số lượng chọn tác phẩm ở vòng 2 đưa vào vòng 3 xét giải do Hội đồng thảo luận và quyết định bằng 1,5 lần hoặc hai lần so với tổng số giải thưởng đã được quy định. Hội đồng biểu quyết số lượng bằng cách giơ tay.
 9. Mỗi thành viên Hội đồng nhận phiếu của Tổ thư ký và ghi vào phiếu mã số những tác phẩm mà mình chọn vào giải (số lượng không vượt quá quy định mà Hội đồng đã biểu quyết), ký tên và giao cho Tổ thư ký tổng hợp.
 10. Sau khi có kết quả kiểm phiếu, Tổ thư ký giao kết quả cho Chủ tịch Hội đồng để Chủ tịch Hội đồng báo cáo trước Hội đồng xem xét:

– Lấy tác phẩm theo số phiếu từ trên xuống cho đủ với số lượng mà Hội đồng đã biểu quyết.

– Nếu số cuối cùng có nhiều tác phẩm có số phiếu bằng nhau thì Hội đồng xem xét và quyết định bằng biểu quyết giơ tay chọn một trong 3 phương án: Bỏ phiếu lại các tác phẩm đó để chọn đủ số lượng theo quy định, không lấy thêm các tác phẩm bằng phiếu nhau hoặc lấy tất cả số tác phẩm bằng phiếu nhau đó vào vòng 3.

 1. Vòng 3 – Quyết định tác phẩm vào giải:
 2. Các tác phẩm vào vòng 3 được Tổ thư ký tập kết vào một khu vực để Hội đồng dễ so sánh chất lượng nghệ thuật các tác phẩm. Giữ nguyên mã số của vòng 2.
 3. Hội đồng thảo luận đề xuất tác phẩm vào giải theo số lượng giải đã quy định.
 4. Mỗi thành viên Hội đồng nhận 01 phiếu chấm giải từ Tổ thư ký, ghi vào phiếu mã số những tác phẩm mà mình chọn vào giải không vượt quá số lượng giải đã quy định. Kèm theo mã số là điểm số từ 9 hoặc 10 điểm tuỳ theo đánh giá chất lượng của từng thành viên Hội đồng, ký tên và giao cho Tổ thư ký để tổng hợp.
 5. Sau khi tổng hợp kết quả kiểm phiếu, Tổ thư ký giao kết quả cho Chủ tịch Hội đồng để Chủ tịch Hội đồng báo cáo trước Hội đồng xem xét quyết định theo nguyên tắc:

– Trường hợp số tác phẩm vào giải có số phiếu đạt 2/3 nhiều hơn số lượng giải đã được quy định thì chỉ lấy đủ số lượng đã quy định theo số phiếu từ trên xuống. Nếu giải cuối cùng có 2 tác phẩm bằng phiếu nhau thì Hội đồng thảo luận và bỏ phiếu để chọn tác phẩm có số phiếu cao hơn đưa vào giải.

– Trường hợp số tác phẩm vào giải có số phiếu đạt 2/3 ít hơn số lượng giải đã được quy định thì Hội đồng thảo luận để quyết định bỏ phiếu chọn thêm các tác phẩm có số phiếu liền kề, hoặc quyết định không chọn thêm.

 1. Danh sách tác phẩm được giải sắp xếp từ trên xuống theo thứ tự số phiếu, trường hợp phiếu bằng nhau thì sắp xếp theo điểm số, nếu điểm số bằng nhau thì xếp theo vần a-b-c.
 2. Sau khi có kết quả chấm giải nếu có 1/3 thành viên Hội đồng đề nghị xem xét lại một tác phẩm nào đó đã vào giải, thì Hội đồng thảo luận và quyết định có bỏ phiếu lại tác phẩm đó hay không.
 3. Kết thúc chấm giải, Hội đồng thảo luận, nhận xét về chất lượng triển lãm, chất lượng các tác phẩm được giải thưởng, Chủ tịch Hội đồng lập thành văn bản gửi Ban Tổ chức giải thưởng.
 4. Các thành viên Hội đồng ký vào Biên bản chấm giải thưởng.

III. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Bản Quy chế này thay thế cho các Quy chế đã ban hành trước đó và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Trong quá trình thực hiện có điều gì chưa phù hợp, Ban Chấp hành Hội sẽ xem xét, bổ sung, sửa đổi trong các kỳ họp sau./.

Nơi nhận:

–       BCH; BKT; HĐNT;

–       Hội viên HMTVN;

–       Lưu VP.

TM. BAN CHẤP HÀNH HỘI

CHỦ TỊCH HỘI

Hoạ sĩ Lương Xuân Đoàn

(Đã ký và đóng dấu)

 

 

 

 

HỘI MỸ THUẬT VIỆT NAM              CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

       Số: 187/20/BCH                      Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Hà Nội, ngày 28 tháng 05 năm 2020

QUY CHẾ

Tổ chức và quy trình xét giới thiệu tác phẩm dự Giải thưởng

Của UBTQ Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam

– Căn cứ Công văn Số 160/CV-UB ngày 16 tháng 06 năm 2011 của Uỷ ban toàn quốc Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam.

– Căn cứ Quyết định Số 152A/QĐ-UB ngày 02 tháng 06 năm 2011 và Quy chế (sửa đổi) của Uỷ ban toàn quốc Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam.

– Căn cứ Thông báo Số 269/TB-UB ngày 06 tháng 07 năm 2012 của Uỷ ban toàn quốc Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam.

Ban Chấp hành Hội Mỹ thuật Việt Nam khoá IX (Nhiệm kỳ 2019 – 2024) quy định Quy chế Tổ chức và quy trình xét giới thiệu tác phẩm dự Giải thưởng của Uỷ ban toàn quốc Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam như sau:

 1. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
 2. Chỉ xét chọn các tác phẩm của các nghệ sĩ tạo hình là Hội viên hoặc chưa Hội viên của Hội Văn học Nghệ thuật các Tỉnh, Thành gửi đến Triển lãm Mỹ thuật Khu vực được Hội đồng Nghệ thuật của Hội Mỹ thuật Việt Nam xét chọn qua ảnh để trưng bày triển lãm và được trưng bày tại triển lãm. Riêng TP. Hà Nội, do Hội viên của Hội Mỹ thuật Việt Nam có số lượng lớn nên Triển lãm Hội họa khu vực I – Hà Nội không nhận tác phẩm của các tác giả chưa là Hội viên Hội Mỹ thuật Việt Nam. Vì vậy, các tác giả này sẽ do Hội Mỹ thuật Hà Nội xét chọn giới thiệu qua Triển lãm Mỹ thuật Thủ đô hàng năm.
 3. Hội Mỹ thuật Việt Nam thành lập Hội đồng Nghệ thuật (sau đây gọi tắt là Hội đồng) để xét chọn tác phẩm qua ảnh và Hội đồng xét giới thiệu tác phẩm dự Giải thưởng của Uỷ ban toàn quốc Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam tại các Triển lãm Mỹ thuật Khu vực.
 4. Chỉ có thành viên Hội đồng của Triển lãm mới được tham gia xét chọn tác phẩm để giới thiệu dự Giải thưởng của Uỷ ban toàn quốc Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam. Chủ tịch Hội đồng điều khiển cuộc họp của Hội đồng. Ban Kiểm tra Hội cử đại diện giám sát quá trình làm việc của Hội đồng trên cơ sở các Quy chế đã ban hành. Đại diện lãnh đạo Hội Mỹ thuật Việt Nam, lãnh đạo địa phương đăng cai và Ban Tổ chức Triển lãm có quyền được nêu ý kiến để Hội đồng xem xét, nhưng các thành viên này không tham gia biểu quyết.
 5. Các tác phẩm được xét giới thiệu dự Giải thưởng của Uỷ ban toàn quốc Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam phải đảm bảo các điều kiện đã quy định trong quy chế gửi tác phẩm dự Triển lãm Mỹ thuật Khu vực.
 6. Tác phẩm được xét giới thiệu dự Giải thưởng của Uỷ ban toàn quốc Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam phải có chất lượng nghệ thuật tốt. Bao gồm các loại hình: Hội hoạ, Đồ hoạ, Điêu khắc, Mỹ thuật Ứng dụng… được trưng bày trong triển lãm.
 7. Số lượng tác phẩm được xét chọn xét giới thiệu dự Giải thưởng của Uỷ ban toàn quốc Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam bằng số lượng các Tỉnh, Thành cộng với không quá 50% số Tỉnh, Thành trong khu vực. Không nhất thiết tỉnh nào cũng có tác phẩm giới thiệu nếu tác phẩm tham gia của tỉnh đó không đạt chất lượng nghệ thuật cao. Tỉnh, Thành có tác phẩm chất lượng cao tham gia Triển lãm Mỹ thuật Khu vực có thể xét giới thiệu từ 02 đến 03 tác phẩm.
 8. Theo Quy chế của Uỷ ban toàn quốc Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam về các tác phẩm được giới thiệu dự Giải, tác giả phải làm hồ sơ bao gồm: 01 ảnh màu chụp tác phẩm đối với tác phẩm có không gian hai chiều như Hội hoạ, Đồ hoạ, Phù điêu,… và 03 ảnh tác phẩm chụp ở ba góc độ đối với các tác phẩm Điêu khắc, Tượng tròn hoặc tác phẩm không gian ba chiều. Ảnh có kích thước 25x38cm. Sau ảnh ghi rõ: tên tác phẩm, tên tác giả, ngày tháng năm sinh, chất liệu, kích thước, năm sáng tác, địa chỉ, điện thoại, email,… để Ban tổ chức Triển lãm thuận tiện cho việc liên lạc.
 9. Hồ sơ của tác giả dự Giải thưởng Uỷ ban toàn quốc Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam được về gửi về Hội Văn học Nghệ thuật các Tỉnh, Thành nơi tác giả gửi tác phẩm tham gia Triển lãm để Hội Văn học Nghệ thuật các Tỉnh, Thành đó tổng hợp gửi về Uỷ ban toàn quốc Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam từ ngày 01 tháng 10 đến ngày 30 tháng 10 hàng năm.
 10. Các tác giả có tác phẩm được giới thiệu dự Giải thưởng của Uỷ ban toàn quốc Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam, được công bố danh sách tại Lễ khai mạc triển lãm và được Hội Mỹ thuật Việt Nam trao tặng phẩm.
 11. Việc chấm Giải thưởng của Uỷ ban toàn quốc Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam do Uỷ ban quyết định thành lập Hội đồng và công bố kết quả.
 12. QUY TRÌNH XÉT CHỌN TÁC PHẨM CỦA HỘI ĐỒNG

Hội đồng xét chọn ảnh qua 03 vòng:

 1. Vòng 1: Thành viên Hội đồng được phát phiếu đỏ (kích thước 1cm x 2cm) và trực tiếp dán vào từng tác phẩm đủ tiêu chuẩn để giới thiệu dự Giải (tác phẩm đã có một thành viên giới thiệu thì các thành viên Hội đồng khác không dán thêm phiếu giới thiệu). Vòng này được kết hợp với vòng giới thiệu vào Giải thưởng Triển lãm Mỹ thuật Khu vực của Hội Mỹ thuật Việt Nam.
 2. Vòng II: Toàn thể Hội đồng xem xét các tác phẩm được dán phiếu đỏ, đề xuất tác phẩm dự Giải, Hội đồng sẽ thảo luận và biểu quyết giơ tay cho từng tác phẩm. Nếu có quá bán thành viên Hội đồng đồng ý thì tác phẩm đó được giới thiệu dự giải, nếu chưa quá bán thì tác phẩm đó không được giới thiệu dự giải (tổ thư ký lập biên bản ghi rõ số phiếu của Hội đồng cho các tác phẩm được giới thiệu).

Trường hợp có tác phẩm tốt nhưng ở vòng giới thiệu chưa được dán phiếu đỏ, thành viên Hội đồng có thể đề xuất với Hội đồng thảo luận và biểu quyết theo nguyên tắc như trên.

 1. Vòng III: Sau khi tổng hợp, tổ thư ký báo cáo kết quả với Hội đồng. Trường hợp số lượng vượt quá quy định thì Hội đồng đề xuất các tác phẩm xem xét lại để biểu quyết. Trường hợp chưa đủ số lượng, Hội đồng thảo luận và quyết định xét chọn thêm hoặc không xét chọn thêm.

Tổ Thư ký lập biên bản kết quả chính thức các tác phẩm được giới thiệu dự Giải thưởng của Uỷ ban toàn quốc Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam. Các thành viên Hội đồng và đại diện Ban Kiểm tra ký tên vào biên bản.

Trường hợp đã đưa vào danh sách giới thiệu dự Giải nhưng bị phát hiện vi phạm Quy chế thì Hội đồng thảo luận và quyết định bằng phương thức như đã nêu ở trên.

 • ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Bản Quy chế này thay thế cho các Quy chế đã ban hành trước đó và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Trong quá trình thực hiện có điều gì chưa phù hợp, Ban Chấp hành Hội sẽ xem xét, bổ sung, sửa đổi trong các kỳ họp sau./.

Nơi nhận:

–       BCH; BKT; HĐNT;

–       Hội viên HMTVN;

–       Lưu VP.

TM. BAN CHẤP HÀNH HỘI

CHỦ TỊCH HỘI

Hoạ sĩ Lương Xuân Đoàn

(Đã ký và đóng dấu)

 

 

 

CÁC QUY CHẾ

VỀ QUẢN LÝ TÀI CHÍNH, TÀI SẢN

CỦA HỘI MỸ THUẬT VIỆT NAM

 

 

HỘI MỸ THUẬT VIỆT NAM              CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

       Số: 188/20/BCH                      Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                                                   ____

______

Hà Nội, ngày 28 tháng 05 năm 2020

QUY CHẾ

Thu – Chi Hội phí Hội Mỹ thuật Việt Nam

Căn cứ Mục 5 Điều 10. Nghĩa vụ của Hội viên và ý 1, 2, 3 Điểm b) Mục 1 Điều 25. Tài chính, tài sản của Hội trong Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Hội Mỹ thuật Việt Nam Khóa IX (Nhiệm kỳ 2019 – 2024).

Ban Chấp hành Hội Mỹ thuật Việt Nam khoá IX (Nhiệm kỳ 2019 – 2024) quy định Quy chế Thu – Chi Hội phí Hội Mỹ thuật Việt Nam như sau:

 1. QUY ĐỊNH CỦA ĐIỀU LỆ

Mục 5 – Điều 10. Nghĩa vụ của Hội viên

 1. Đóng Hội phí đầy đủ và đúng hạn theo quy định của Hội.

Ý 1, 3, 4 Điểm b) Mục 1 Điều 25. Tài chính, tài sản của Hội

– Chi hoạt động thực hiện nhiệm vụ của Hội;

– Chi thực hiện chế độ, chính sách đối với những người làm việc tại Hội theo quy định của Ban Chấp hành Hội phù hợp với quy định của pháp luật;

– Chi khen thưởng và các khoản chi khác theo quy định của Ban Chấp hành Hội.

 1. QUY ĐỊNH VỀ THU HỘI PHÍ
 2. Hội viên Hội Mỹ thuật Việt Nam phải đóng tiền Hội phí hàng năm theo quy định của Ban Chấp hành Hội. Trong nhiệm kỳ, Ban Chấp hành Hội quy định Hội phí hàng năm là 120.000đ (Một trăm hai mươi ngàn đồng)
 3. Hội viên đóng Hội phí một lần trong năm.
 4. Đối với Hội viên sinh hoạt tại các Chi hội ở Hà Nội đóng Hội phí về Văn phòng Hội. Khi nộp Hội phí, Hội viên ký vào Sổ thu Hội phí và lấy phiếu thu.
 5. Đối với Hội viên sinh hoạt tại các Chi hội ở Tp. Hồ Chí Minh đóng Hội phí về Văn phòng Đại diện phía Nam. Khi nộp Hội phí, Hội viên ký vào Sổ thu Hội phí và lấy phiếu thu.
 6. Hội viên sinh hoạt tại các Chi hội ở các Tỉnh, Thành phố khác đóng Hội phí cho thành viên Ban Chấp hành Chi hội phụ trách tài chính hoặc Chi hội trưởng (nơi không có Ban Chấp hành Chi hội). Khi nộp Hội phí, Hội viên ký vào Sổ thu Hội phí.
 7. Đối với các Tỉnh, Thành phố thuộc Khu vực III, Hội viên nộp về Văn phòng Hội, đối với các tỉnh thành thuộc Khu vực VIII, Hội viên nộp về Văn phòng Đại diện phía Nam. Khi nộp Hội phí, Văn phòng sẽ cấp phiếu thu.
 8. Văn phòng Hội và Văn phòng Đại diện phía Nam mở Sổ thu Hội phí và cấp phiếu thu Hội phí và báo cáo thu Hội phí về Văn phòng Hội để tổng hợp báo cáo Bộ Tài Chính.
 9. Ban Chấp hành Chi hội ở các Tỉnh, Thành có trách nhiệm báo cáo tình hình thu – chi Hội phí hàng năm về Văn phòng Hội để tổng hợp báo cáo với Bộ Tài chính.
 10. Văn phòng Hội và Văn phòng Đại diện phía Nam, các Chi hội có trách nhiệm nhắc nhở các Hội viên chưa đóng Hội phí hàng năm thuộc khu vực, Chi hội mình quản lý.
 11. Hội viên không đóng Hội phí từ 02 năm trở lên sẽ bị xoá tên. Trường hợp bị xoá tên vì không đóng Hội phí thì sau 01 năm Hội viên đó có thể làm đơn xin trở lại Hội và phải đóng toàn bộ số Hội phí chưa đóng. Thời gian bị xoá tên không được tính vào tuổi Hội.
 • QUY ĐỊNH VỀ CHI HỘI PHÍ
 1. Hội phí được chi vào các công việc sau:

– Chi hoạt động thực hiện nhiệm vụ của Hội;

– Thăm hỏi ốm đau, phúng viếng Hội viên, vợ hoặc chồng Hội viên mất;

– Hội họp, gặp mặt đầu xuân;

– Mua lẵng hoa tặng triển lãm;

– Chi khen thưởng và các khoản chi khác theo quy định của Ban Chấp hành Hội.

 1. Hội phí của Hội viên được nộp vào Quỹ Hội đối với các Chi hội thuộc khu vực ở Hà Nội, Tp. Hồ Chí Minh và các tỉnh không có Chi hội.
 2. Đối với các Chi hội được Ban Chấp hành quy định được thu – chi Hội phí phải mở Sổ Thu – Chi Hội phí. Hội phí được sử dụng vào việc thăm hỏi ốm đau, phúng viếng Hội viên, hội họp, gặp mặt đầu xuân.
 3. Số tiền thu Hội phí nếu không sử dụng hết thì chuyển sang năm sau.
 4. Văn phòng Hội, Văn phòng Đại diện phía Nam và các Chi hội ở các Tỉnh, Thành phố khác có trách nhiệm báo cáo tình hình Chi Hội phí hàng năm về Văn phòng Hội để tổng hợp báo cáo với Bộ Tài chính.
 5. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Bản Quy chế này thay thế cho các Quy chế đã ban hành trước đó và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Trong quá trình thực hiện có điều gì chưa phù hợp, Ban Chấp hành Hội sẽ xem xét, bổ sung, sửa đổi trong các kỳ họp sau./.

Nơi nhận:

–       BCH; BKT;

–       Hội viên HMTVN;

–       Lưu VP.

TM. BAN CHẤP HÀNH HỘI

CHỦ TỊCH HỘI

Hoạ sĩ Lương Xuân Đoàn

(Đã ký và đóng dấu)

 

 

 

HỘI MỸ THUẬT VIỆT NAM              CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

       Số: 189/20/BCH                      Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                                                   

Hà Nội, ngày 28 tháng 05 năm 2020

QUY CHẾ

Quản lý, sử dụng tài chính, tài sản của Hội Mỹ thuật Việt Nam

Căn cứ Điều 26. Quản lý, sử dụng tài sản, tài chính của Hội trong Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Hội Mỹ thuật Việt Nam Khóa IX (Nhiệm kỳ 2019 – 2024).

Ban Chấp hành Hội Mỹ thuật Việt Nam khoá IX (Nhiệm kỳ 2019 – 2024) quy định Quy chế Quản lý, sử dụng tài chính, tài sản của Hội Mỹ thuật Việt Nam như sau:

 1. QUY ĐỊNH CỦA ĐIỀU LỆ:

Điều 26. Quản lý, sử dụng tài sản, tài chính của Hội

 1. Tài chính, tài sản của Hội chỉ được sử dụng cho các hoạt động của Hội đảm bảo nguyên tắc công khai, minh bạch, tiết kiệm, hiệu quả phù hợp với quy định của pháp luật và tôn chỉ, mục đích hoạt động của Hội.
 2. Nghiêm cấm việc sử dụng tài sản, tài chính của Hội cho mục đích riêng, cho một nhóm người, cá nhân hoặc không đem lại lợi ích chung cho Hội.
 3. Việc điều chuyển tài sản và tài chính của các cơ quan trực thuộc Hội do Ban Thường vụ và Chủ tịch Hội quyết định.
 4. Tài chính, tài sản của Hội khi chia, tách; sáp nhập; hợp nhất và giải thể được giải quyết theo quy định của pháp luật;
 5. Quy chế quản lý, sử dụng tài chính, tài sản của Hội do Ban Chấp hành Hội ban hành.
 6. QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ, SỬ DỤNG TÀI SẢN
 7. Tài sản của Hội được sử dụng phục vụ các hoạt động của Hội phù hợp với quy định của pháp luật và tôn chỉ, mục đích hoạt động của Hội.
 8. Tài sản của Hội được giao cho các đơn vị trực thuộc Hội quản lý, bảo quản và sử dụng đúng với chức năng, nhiệm vụ được Ban Thường vụ Hội giao.
 9. Việc sử dụng tài sản của Hội phải đảm bảo công tác hiệu quả, tiết kiệm, công khai và minh bạch.
 10. Nghiêm cấm việc sự dụng cho mục đích riêng, cho một nhóm người, cá nhân hoặc không đem lại lợi ích chung cho đơn vị.
 11. Đối với các tài sản được mua từ nguồn ngân sách Nhà nước cấp thì đơn vị sử dụng phải bảo quản, sử dụng, sửa chữa nâng cấp, thanh lý theo quy định Pháp luật.
 12. Việc điều chuyển tài sản được mua từ nguồn ngân sách Nhà nước cấp hoặc từ nguồn tài chính của Hội do các đơn vị đề xuất và Ban Thường vụ ra quyết định điều chuyển.
 13. Việc sử dụng tài sản do các đơn vị sự nghiệp công lập mua từ nguồn kinh phí của đơn vị thì do thủ trưởng các đơn vị tự quyết định theo quy định quản lý, sử dụng tài sản theo Nghị định 43/2006/NĐ-CP về Quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập.
 14. Hằng năm. các cơ qian trực thuộc Hội kiểm kê tài sản theo quy định và báo cáo về Ban Thường vụ kết quả kiểm kê tài sản của đơn vị.
 15. Việc thanh lý tài sản phải theo đúng quy định của Nhà nước. Đối với các tài sản từ nguồn ngân sách Nhà nước cấp do Hội đồng kiểm kê tài sản của đơn vị đề xuất, Văn phòng TW Hội kiểm tra và báo cáo với Ban Thường vụ ra quyết định thanh lý. Trường hợp tài sản phải xem phép Bộ Tài chính trước khi thanh lý thì Văn phòng TW Hội là các thủ túc để xin thanh lý. Sau khi đã có ý kiến của Bộ Tài chính thì báo cáo với Ban Thường vụ để ra qyết định thanh lý.
 16. Tiền thanh lý các tài sản thuộc nguồn từ ngân sách Nhà nước cấp thì thực hiện theo đúng quy định của Nhà nước. Tiền thanh lý tài sản từ nguồn tài chính tự có của Hội thì nhập vào quỹ của Hội. Đối với các cơ quan sự nghiệp công lập, tiền thanh lý tài sản đo cơ quan đó tự mua sắm thì nhập vài quỹ của đơn vị đó. Đối với những tài sản có giá trị lớn thì phải thông qua đấu thầu và đúng quy định của Pháp luật.
 17. Tài sản của các cơ quan trực thuộc Hội được mua sắm từ nguồn ngân sách Nhà nước cấp, được mua sắm từ nguồn kinh phí của Hội hoặc của các đơn vị sự nghiệp công lập khi chia tách giải thể đều là tài sản chung của Hội được giải quyết theo quy định của pháp luật.
 18. Cán bộ công nhân viên, Hội viên thiếu ý thức trách nhiệm làm hư hại tài sản của Hội thì phải chịu trách nhiệm đền bù phần thiệt hại do mình gây ra.
 • QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ, SỬ DỤNG TÀI CHÍNH
 1. Tài chính của Hội do ngân sách Nhà nước cấp được sử dụng phục vụ các hoạt động của Hội phù hợp với quy định của pháp luật và tôn chỉ, mục đích hoạt động của Hội. Việc sử dụng tài chính đối với các cơ quan sự nghiệp công lập thì thực hiện theo Luật Quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước.
 2. Việc sử dụng tài chính của Hội, của các cơ quan trực thuộc Hội phải đảm bảo công tác hiệu quả, tiết kiệm, công khai, minh bạch và theo đúng quy định của pháp luật.
 3. Nghiêm cấm việc sự dụng cho mục đích riêng, cho một nhóm người, cá nhân hoặc không đem lại lợi ích chung cho đơn vị và không đúng quy định của pháp luật.
 4. Việc phân bổ tài chính hằng năm cho các cơ quan hành chính sự nghiệp trực thuộc Hội dựa trên kế hoạch hoạt động của các cơ quan đó và theo kế hoạch tài chính đã được Bộ Tài chính phê duyệt.
 5. Đối với các cơ quan sự nghiệp công lập thì hằng năm phải lập kế hoạch thu chi tài chính, báo cáo Ban Thường vụ phê duyệt và tổ chức thực hiện. Các cơ quan sự nghiệp công lập trực thuộc Hội có trách nhiệm đảm bảo hoạt động thu – chi tài chính trên nguyên tắc lấy thu bù chi tiến tới đóng góp tài chính cho hoạt động của Hội.
 6. Hằng năm, các cơ quan trực thuộc Hội báo cáo kết quả thu – chi tài chính về Ban Thường vụ Hội.
 7. Cán bộ công nhân viên thiếu ý thức trách nhiệm làm trái quy định về tài chính của Hội thì phải chịu trách nhiệm đền bù phần thiệt hại do mình gây ra.
 8. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Bản Quy chế này thay thế cho các Quy chế đã ban hành trước đó và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Trong quá trình thực hiện có điều gì chưa phù hợp, Ban Chấp hành Hội sẽ xem xét, bổ sung, sửa đổi trong các kỳ họp sau./.

Nơi nhận:

–       BCH; BKT;

–       Hội viên HMTVN;

–       Lưu VP.

TM. BAN CHẤP HÀNH HỘI

CHỦ TỊCH HỘI

Hoạ sĩ Lương Xuân Đoàn

(Đã ký và đóng dấu)

 

 

 

 

HỘI MỸ THUẬT VIỆT NAM              CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

       Số: 190/20/BCH                      Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 28 tháng 05 năm 2020

QUY CHẾ

Hoạt động của Quỹ Mỹ thuật

Năm 1992, Ban Chấp hành Hội Nghệ sĩ tạo hình Việt Nam (nay là Hội Mỹ thuật Việt Nam) đã thành lập Quỹ hỗ trợ Mỹ thuật với sự bảo trợ của Hội. Căn cứ tình hình thực tế, trong Nhiệm kỳ VIII (2014 – 2019), Ban Chấp hành Hội Mỹ thuật Việt Nam quyết định đổi tên “Quỹ hỗ trợ Mỹ thuật” thành “Quỹ Mỹ thuật” để không lầm với hỗ trợ sáng tác của Nhà nước cho các Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam và sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Quỹ Mỹ thuật.

 1. MỤC ĐÍCH QUỸ MỸ THUẬT

Mục đích Quỹ Mỹ thuật là phát huy tinh thần tương thân, tương ái trong giới mỹ thuật, nhằm góp phần hỗ trợ, động viên các nghệ sĩ tạo hình Việt Nam khi gặp khó khăn và các hoạt động hiếu, hỷ… góp phần xã hội hoá hoạt động mỹ thuật, theo chủ trương xã hội hoá hoạt động Văn hoá, Văn học Nghệ thuật của Đảng và Nhà nước. Quỹ Mỹ thuật được sử dụng để chi các công việc của Hội không được ngân sách Nhà nước cấp và thanh quyết toán.

Quỹ Mỹ thuật hoạt động theo nguyên tắc phi lợi nhuận, công khai, minh bạch.

Quỹ Mỹ thuật được quản lý chặt chẽ theo nguyên tắc thu – chi tài chính của Nhà nước và của Hội.

 1. NGUỒN THU CỦA QUỸ MỸ THUẬT
 2. Tiền hội phí
 3. Tiền tự nguyện ủng hộ, tài trợ của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước đóng góp cho Quỹ.
 4. Tiền tự nguyện ủng hộ của các Hội viên khi bán được tác phẩm, được giải thưởng… trong nước và quốc tế.
 5. Tiền trích từ % bán tác phẩm mỹ thuật của các hoạ sĩ trong các cuộc triển lãm ủng hộ Quỹ do Hội tổ chức.
 6. Nguồn thu hợp pháp khác.
 • NỘI DUNG CHI QUỸ MỸ THUẬT
 1. Hỗ trợ các hoạt động chuyên môn khác
 2. Tặng lẵng hoa cho các triển lãm mỹ thuật, ngày kỷ niệm…
 3. Giúp đỡ, thăm hỏi các nghệ sĩ tạo hình và Hội viên, các cán bộ công nhân viên trong cơ quan Hội khi gặp hoàn cảnh khó khăn đặc biệt như: ốm đau nặng, già yếu, bị tai nạn…
 4. Chi phí phúng viếng Hội viên, vợ hoặc chồng Hội viên, cán bộ công nhân viên cơ quan Hội (đương chức hoặc đã nghỉ hưu), cán bộ các đơn vị có quan hệ công tác với Hội mất.
 5. Thăm hỏi Hội viên vào dịp lễ tết, gặp mặt Hội viên cao tuổi, chúc thọ sinh nhật (năm chẵn).
 6. Hỗ trợ Hội viên nghệ sĩ tạo hình, các nghệ sĩ ở các địa phương khi gặp thiên tai, lũ lụt, hoả hoạn.
 7. Chi làm từ thiện của Hội.
 8. Các khoản chi khác mang tính hỗ trợ phát triển Mỹ thuật và từ thiện do Ban Thường vụ xem xét và quyết định.
 9. QUẢN LÝ QUỸ MỸ THUẬT
 10. Quỹ Mỹ thuật được quản lý chung trong hệ thống tài chính kế toán của Văn phòng TW Hội, nhưng được hoạch toán và theo dõi riêng trong tiểu khoản “Quỹ Mỹ thuật” (TK 431.8) theo đúng quy định về quản lý tài chính của Nhà nước.
 11. Người hỗ trợ cho Quỹ tự nguyện làm Giấy tặng Quỹ Mỹ thuật (có mẫu kèm theo). Khi nộp tiền vào Quỹ được cấp phiếu thu. Danh sách người tặng Quỹ và số tiền nộp cho Quỹ được vào sổ theo dõi riêng, hàng năm báo cáo kết quả về Ban Thường vụ, Ban Chấp hành và Ban Kiểm tra TW Hội.
 12. Việc chi Quỹ Mỹ thuật do Văn phòng TW Hội, Văn phòng đại diện phía Nam hoặc Ban Chấp hành Chi hội đề nghị. Ban quản lý Quỹ làm phiếu chi, người nhận tiền phải ký nhận.
 13. Năm năm một lần, Quỹ báo cáo kết quả thu, chi bằng văn bản với Hội viên in trong tài liệu Đại hội cơ sở và Đại hội Đại biểu toàn quốc của Hội (tên người tặng, số tiền tặng, các khoản chi…)
 14. Ban Thường vụ Hội quy định về các đối tượng và mức chi cụ thể từ Quỹ Mỹ thuật.
 15. Theo từng nhiệm kỳ thành lập Ban quản lý Quỹ Mỹ thuật gồm 07 người, nhân sự gồm:

1/ Chủ tịch Hội hoặc Phó Chủ tịch thường trực Hội là Trưởng ban;

2/ Chánh Văn phòng Hội là Phó ban;

3/ Trưởng Ban Kiểm tra Trung ương Hội hoặc Phó Ban Kiểm tra Trung ương Hội làm Uỷ viên;

4/ Kế toán trưởng Văn phòng Hội làm Uỷ viên;

5/ Các cán bộ khác thuộc phòng Tổ chức, phòng Kế toán – Tài chính làm Uỷ viên.

 1. Các thành viên Ban quản lý Quỹ không được hưởng phụ cấp.
 2. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Bản Quy chế này thay thế cho các Quy chế đã ban hành trước đó và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Trong quá trình thực hiện có điều gì chưa phù hợp, Ban Chấp hành Hội sẽ xem xét, bổ sung, sửa đổi trong các kỳ họp sau./.

Nơi nhận:

–       BCH; BKT;

–       Hội viên HMTVN;

–       Lưu VP.

TM. BAN CHẤP HÀNH HỘI

CHỦ TỊCH HỘI

Hoạ sĩ Lương Xuân Đoàn

(Đã ký và đóng dấu)

 

 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

GIẤY TẶNG QUỸ MỸ THUẬT

HỘI MỸ THUẬT VIỆT NAM

            Kính gửi:         – Ban Thường vụ Hội Mỹ thuật Việt Nam

                            – Ban Quản lý Quỹ Mỹ thuật

Tôi tên là:…………………………………………………………………………

Địa chỉ:……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………..

Điện thoại cố định:…………………..Điện thoại di động:…………………

Sau khi nghiên cứu quy chế Quỹ Mỹ thuật Hội Mỹ thuật Việt Nam tôi tự nguyện đóng góp cho Quỹ Mỹ thuật số tiền là:

(Ghi bằng chữ):………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………..

Để sử dụng vào mục đích của quỹ đã được quy định.

Tôi xin trân trọng thông báo để Ban Thường vụ Hội Mỹ thuật Việt Nam, Ban quản lý Quỹ Mỹ thuật của Hội được biết.

                                              Hà Nội, ngày…….tháng…..năm 20..…

                                                           Người tặng quỹ

                                                                                (Ký, ghi rõ họ tên)

Ghi chú: Lưu ý người nộp tiền cho thủ quỹ lấy biên lai thu tiền.

 

 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

PHIẾU ĐỀ NGHỊ CHI QUỸ MỸ THUẬT

Số:………

Họ tên người đề nghị:………………………………………………………………

Địa chỉ:………………………………………………………………………………..

Họ tên cán nhân hoặc tập thể:…………………………………………………….

Địa chỉ:………………………………………………………………………………..

Thuộc ngành:…………………………………………………………………………

Lý do chi:……………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………….

Số tiền:………………………………………………………………………………..

(Ghi bằng chữ):……………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………….

                        Hà Nội, ngày…….tháng…..năm 20..…

        Phê duyệt của                                        Người đề nghị

Ban Quản lý Quỹ Mỹ thuật                           (Ký, ghi rõ họ tên)

 

 

 

HỘI MỸ THUẬT VIỆT NAM              CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

       Số: 191/20/BTV                       Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                                                 

Hà Nội, ngày 28 tháng 05 năm 2020

QUY ĐỊNH

Về chi Quỹ Mỹ thuật

Căn cứ Quy chế về hoạt động của Quỹ Mỹ thuật số 190/20/BCH ngày 28/05/2020 của Ban Chấp hành Hội Mỹ thuật Việt Nam;

Căn cứ vào kết quả thu – chi của Quỹ Mỹ thuật trong những nhiệm kỳ trước.

Ban Thường vụ Hội Mỹ thuật Việt Nam quy định cụ thể về các khoản chi Quỹ Mỹ thuật như sau:

 1. Thăm hỏi ốm đau đối với Hội viên và công nhân viên đang công tác và đã nghỉ hưu trong cơ quan Hội:

– Ốm đau, tai nạn nặng nằm bệnh viện:               500.000đ/người/lần;

– Ốm đau, tai nạn khác:                                     200.000đ/người/lần.

 1. Phúng viếng đối với Hội viên và cán bộ công nhân viên trong cơ quan Hội:

– Hội viên, công nhân viên trong cơ quan mất:

01 vòng hoa và 500.000đ/lần;

– Vợ hoặc chồng Hội viên mất:             01 vòng hoa và 200.000đ/lần;

– Bố, mẹ, vợ, chồng công nhân viên trong cơ quan, cán bộ các đơn vị có quan hệ công tác thường xuyên với Hội mất:

01 vòng hoa và 200.000đ/lần;

– Bố, mẹ các Hội viên đã và đang tham gia Ban Chấp hành Hội, Ban kiểm tra Hội, Hội đồng Nghệ thuật:   01 vòng hoa và 200.000đ/lần.

 1. Thăm hỏi các trường hợp Hội viên, công nhân viên trong cơ quan bị thiên tai, lũ lụt, hoả hoạn…:

– Thiệt hại nặng:                                                        500.000đ/lần;

– Thiệt hại vừa:                                                          300.000đ/lần.

* Các trường hợp chi trong mục 1 và 3 mỗi năm không quá một lần.

 1. Tặng lẵng hoa cho các cuộc triển lãm Mỹ thuật:

– Hội viên, nhóm Hội viên tổ chức triển lãm mỹ thuật. Trường hợp ở xa Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh thì gửi điện hoa:

tặng 01 lẵng hoa (loại trung bình).

 1. Các trường hợp khác:

– Phúng viếng các trường hợp có quan hệ công tác thường xuyên với Hội: 01 vòng hoa và 200.000đ/lần;

– Tặng quà cho các Hội viên cao tuổi từ 70 tuổi trở lên vào năm chẵn: (70; 75; 80; 85; 90; 95…) đến dự lễ mừng thọ do Hội tổ chức:

01 bó hoa nhỏ và 100.000đ/lần;

– Chi làm từ thiện của Hội:                                         300.000đ/lần;

(Trường hợp đặc biệt do Ban Thường vụ quyết định)

 1. Văn phòng Trung ương Hội, Văn phòng đại diện phía Nam, các Ban Chấp hành Chi hội đề xuất với Ban Quản lý Quỹ Mỹ thuật để giải quyết cụ thể từng trường hợp.
 2. Các mức chi trên đây sẽ được thay đổi phụ thuộc vào nguồn thu và chi hằng năm của Quỹ Mỹ thuật và do Ban Thường vụ xem xét, quyết định.

***

Bản Quy định này thay thế cho các Quy định đã ban hành trước đó và có hiệu lực kể từ ngày ký. Trong quá trình thực hiện nếu có điều gì chưa phù hợp thì Ban Thường vụ sẽ xem xét, bổ sung, sửa đổi./.

Nơi nhận:

–       BCH; BKT;

–       Thành viên Ban QLQMT;

–       VP TW Hội;

–       VP đại diện phía Nam;

–       BCH Chi hội;

–       Lưu TC+TCKT;

–       Lưu VP.

TM. BAN THƯỜNG VỤ

CHỦ TỊCH HỘI

Hoạ sĩ Lương Xuân Đoàn

(Đã ký và đóng dấu)

 

 

 

 

HỘI MỸ THUẬT VIỆT NAM              CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

       Số: 192/20/BTV                       Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Hà Nội, ngày 28 tháng 05 năm 2020

QUY ĐỊNH

Về sưu tập, quản lý, bảo quản và sử dụng

Bộ sưu tập Mỹ thuật của Hội Mỹ thuật Việt Nam

Căn cứ Điều lệ Hội Mỹ thuật Việt Nam, để thực hiện tốt công tác sưu tập, quản lý, bảo quản và sử dụng Bộ sưu tập của Hội Mỹ thuật Việt Nam, Ban Thường vụ Hội Quy định về sưu tập, quản lý, bảo quản và sử dụng Bộ sưu tập Mỹ thuật của Hội Mỹ thuật Việt Nam như sau:

 1. Mục đích lập Bộ sưu tập Mỹ thuật của Hội Mỹ thuật Việt Nam:

Hội Mỹ thuật Việt Nam là một tổ chức Chính trị – Xã hội – Nghề nghiệp có chức năng tổ chức tập hợp các nghệ sĩ tạo hình trong cả nước sáng tác các tác phẩm mỹ thuật có giá trị tư tưởng và nghệ thuật, thấm nhuần tinh thần nhân văn, dân tộc, dân chủ, tiến bộ, phản ảnh chân thật, sinh động, sâu sắc đời sống, lịch sử dân tộc và công cuộc đổi mới đất nước qua các hoạt động mỹ thuật như: đi thực tế, trại sáng tác, triển lãm mỹ thuật ở trong nước và nước ngoài. Vì vậy, Hội Mỹ thuật Việt Nam lập Bộ sưu tập Mỹ thuật của Hội nhằm các mục đích:

 • Lưu giữ các tác phẩm có chất lượng cao về Hội họa, Đồ họa, Điêu khắc, Mỹ thuật Ứng dụng của Hội viên và các nghệ sĩ tạo hình trong nước và quốc tế;
 • Lưu giữ các tác phẩm đặc biệt là các tác phẩm sáng tác về đề tài bảo vệ và xây dựng Tổ quốc và các tìm tòi sáng tạo của các nghệ sĩ qua các thế hệ;
 • Lưu giữ các tác phẩm của các tổ chức, cá nhân nghệ sĩ nước ngoài tặng Hội Mỹ thuật Việt Nam;
 • Sử dụng các tác phẩm cho các triển lãm mỹ thuật của Hội ở trong nước và nước ngoài;
 • Bộ sưu tập Mỹ thuật của Hội Mỹ thuật Việt Nam sẽ bao gồm:
 • Bộ sưu tập các tác phẩm của các nghệ sĩ tạo hình Việt Nam;
 • Bộ sưu tập các tác phẩm của các nghệ sĩ tạo hình quốc tế;
  • Về lâu dài, Bộ sưu tập của Hội sẽ là những tác phẩm cho Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam trong tương lai;
  • Bộ sưu tập Mỹ thuật của Hội sẽ là tài sản lớn của Hội và của quốc gia.
 1. Điều kiện sưu tập tác phẩm vào Bộ sưu tập Mỹ thuật:
 • Các tác phẩm do các nghệ sĩ tạo hình trong nước và nước ngoài tự nguyện hiến tặng (Mẫu số 1);
 • Các tác phẩm được được Hội đồng nghệ thuật do Hội thành lập chọn để hỗ trợ bổ sung để lưu giữ cho Bộ sưu tập – bao gồm các tác phẩm từ trại sáng tác và từ triển lãm (Mẫu số 2);
 • Các tác phẩm được Hội đồng nghệ thuật do Hội thành lập chọn để lưu giữ từ các trại sáng tác của Hội (Mẫu số 3).
 1. Quản lý Bộ sưu tập Mỹ thuật
 • Bộ sưu tập Mỹ thuật của Hội Mỹ thuật Việt Nam được giao cho Văn phòng TW Hội quản lý (có cán bộ chịu trách nhiệm theo dõi) và Trung tâm Mỹ thuật Đương đại trực tiếp quản lý (lập sổ theo dõi);
 • Văn phòng TW Hội có trách nhiệm tổ chức tiếp nhận tác phẩm được tác giả trong nước và nước ngoài hiến tặng cho Bộ sưu tập, làm các văn bản tiếp nhận và bàn giao hồ sơ, tác phẩm. Văn phòng TW Hội làm văn bản bàn giao cho Trung tâm Mỹ thuật Đương đại quản lý;
 • Trung tâm Mỹ thuật Đương đại có trách nhiệm làm giấy chứng nhận tác phẩm trong Bộ sưu tập trình Chủ tịch Hội ký và gửi cho tác giả;
 • Trung tâm Mỹ thuật Đương đại lập sổ theo dõi các tác phẩm trong Bộ sưu tập và album ảnh chụp các tác phẩm (13x18cm);
 • Trung tâm Mỹ thuật Đương đại sắp xếp quản lý Bộ sưu tập theo nguyên tắc:
 • Bộ sưu tập các tác phẩm của các nghệ sĩ tạo hình nước ngoài;
 • Bộ sưu tập các tác phẩm của các nghệ sĩ tạo hình trong nước (theo chuyên ngành: Hội họa, Đồ họa, Điêu khắc, Mỹ thuật ứng dụng và theo chủ đề: đề tài Cách mạng kháng chiến, đề tài Công – Nông nghiệp, đề tài Bác Hồ, đề tài miền núi và các dân tộc thiểu số, đề tài tác phẩm hiện đại…).
  • Văn phòng TW Hội và Trung tâm Mỹ thuật Đương đại có trách nhiệm kiểm kê và báo cáo hàng năm về Ban Thường vụ về Bộ sưu tập Mỹ thuật của Hội.
  • Nghiêm cấm tổ chức, cá nhân sao chép tác phẩm trong Bộ sưu tập Hội Mỹ thuật Việt Nam.
 1. Bảo quản Bộ sưu tập Mỹ thuật
 • Văn phòng TW Hội mà trực tiếp là Trung tâm Mỹ thuật Đương đại đề xuất mua sắm trang thiết bị phục vụ cho việc bảo quản, bảo vệ Bộ sưu tập Mỹ thuật;
 • Trung tâm Mỹ thuật Đương đại tổ chức đánh số các tác phẩm và đánh dấu ký hiệu tác phẩm trong Bộ sưu tập;
 • Trung tâm Mỹ thuật Đương đại chủ động bố trí các phòng, kho để lưu giữ tác phẩm. Chủ động bố trí bảo quản theo chất liệu, nội dung tác phẩm;
 • Trung tâm Mỹ thuật Đương đại thường xuyên kiểm tra chất lượng bảo quản tác phẩm (chống mốc, hỏng, rách…). Đề xuất các biện pháp để bảo quản tác phẩm;
 • Trung tâm Mỹ thuật Đương đại có kế hoạch bảo vệ và phòng cháy chữa cháy ho Bộ sưu tập Mỹ thuật của Hội Mỹ thuật Việt Nam.
 1. Sử dụng Bộ sưu tập Mỹ thuật
 • Các tác phẩm trong Bộ sưu tập được sử dụng để trưng bày triển lãm theo kế hoạch của Hội hoặc cho tác giả mượn lại để trưng bày triển lãm và có trách nhiệm theo dõi để thu hồi tác phẩm.
 • Đối với tác giả mượn tác phẩm để trưng bày thì phải làm văn bản và được sự đồng ý của Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch Hội ghi trên văn bản (Mẫu số 4);
 • Tác phẩm cho tác giả mượn phải có văn bản biên nhận của người nhận và người giao (Mẫu số 5);
 • Trường hợp có nhiều tác giả mượn tác phẩm gửi tham gia triển lãm, sau khi được sự đồng ý của Ban Thường vụ Hội, Trung tâm Mỹ thuật Đương đại tổ chức chuyên chở đến triển lãm, lấy phiếu biên nhận của Ban Tổ chức triển lãm, làm các thủ tục nhận lại tác phẩm và tổ chức chuyên chở tác phẩm về.
 • Các trường hợp tác phẩm tác giả mượn không trả lại thì làm văn bản báo cáo để có biện pháp xử lý;
 • Các trường hợp tác phẩm bị hư hỏng trong khi bảo quản, chuyên chở và triển lãm thì phải lập biên bản và xử lý;
 • Trường hợp Ban Thường vụ Hội quyết định tặng tác phẩm trong Bộ sưu tập cho các bảo tàng thì phải làm quyết định để Văn phòng TW Hội và Trung tâm Mỹ thuật Đương đại thực hiện;
 • Đối với tác giả có tác phẩm trong Bộ sưu tập tham dự triển lãm, nếu có nhuận bút và giải thưởng thì tác giả đó được nhận.

***

Trên cơ sở quy định Quy trình về sưu tập, quản lý, bảo quản và sử dụng Bộ sưu tập Mỹ thuật của Hội Mỹ thuật Việt Nam của Ban Thường vụ Hội Mỹ thuật Việt Nam, Văn phòng TW Hội và Trung tâm Mỹ thuật Đương đại triển khai cụ thể các công việc (phân công rõ từng bộ phận, từng cá nhân để việc tổ chức triển lãm của Hội được triển khai bài bản) và có tính chuyên nghiệp.

Bản Quy định này thay thế cho các Quy định đã ban hành trước đó và có hiệu lực kể từ ngày ký. Trong quá trình thực hiện nếu có điều gì chưa phù hợp thì Ban Thường vụ sẽ xem xét, bổ sung, sửa đổi./.

Nơi nhận:

–       BCH; BKT;

–       Văn phòng Hội;

–       Các đ/v trực thuộc Hội;

–       Lưu VP.

TM. BAN THƯỜNG VỤ

CHỦ TỊCH HỘI

Hoạ sĩ Lương Xuân Đoàn

(Đã ký và đóng dấu)

 

 

 

Mẫu số 1

HỘI MỸ THUẬT VIỆT NAM              CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

       Số:……/……/BCH                                     Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày …… tháng …… năm……

BIÊN BẢN

Tiếp nhận tác phẩm của tổ chức, cá nhận

Tặng Bộ sưu tập Mỹ thuật Hội Mỹ thuật Việt Nam

Hôm nay ngày…….. tháng…….. năm……… tại…………………………………………………..

……………………………………………………………………….. đã tổ chức tiếp nhận tác phẩm tặng Bộ sưu tập Mỹ thuật Hội Mỹ thuật Việt Nam.

Đại diện bên tặng: Ông (bà)…………………………………………………………………………….

Chức vụ…………………………………………………………………………………………………………..

Đại diện Hội Mỹ thuật Việt Nam tiếp nhận: Ông (bà)…………………………………….

Chức vụ…………………………………………………………………………………………………………..

Với sự chứng kiến của Ông (bà)………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

Các tác phẩm được trao tặng gồm:

TT Tên tác giả Tên tác phẩm Chất liệu Kích thước Năm sáng tác
           
           
           

Ghi chú:…………………………………………………………………………………………………………..

Biên bản này được lập thành 04 bản. Bên tặng giữ một bản, 03 bản lưu giữ tại Văn phòng TW Hội và Trung tâm Mỹ thuật Đương đại.

 1. BÊN TẶNG TM. HỘI MỸ THUẬT VIỆT NAM

                                                                               (Ký và ghi rõ họ tên)

 

 


Mẫu số 2

HỘI MỸ THUẬT VIỆT NAM              CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

       Số:……/……/BCH                                     Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày …… tháng …… năm……

BIÊN BẢN

Nghiệm thu hỗ trợ bổ sung sáng tác Mỹ thuật

Để lưu giữ trong Bộ sưu tập Mỹ thuật của Hội Mỹ thuật Việt Nam

Hôm nay ngày…….. tháng……. năm…….. tại……………………………………………….

…………………………………………………………………………. đã tổ chức tiếp nhận tác phẩm tặng Bộ sưu tập Mỹ thuật Hội Mỹ thuật Việt Nam.

Hội đồng nghiệm thu gồm có: (Họ và tên, chức vụ)

1/ ……………………………………………………………………………………………………………….

2/ ……………………………………………………………………………………………………………….

3/ ……………………………………………………………………………………………………………….

4/ ……………………………………………………………………………………………………………….

5/ ……………………………………………………………………………………………………………….

6/ ……………………………………………………………………………………………………………….

7/ ……………………………………………………………………………………………………………….

Hội đồng đã quyết định hỗ trợ bổ sung để lưu giữ tác phẩm cho Bộ sưu tập Mỹ thuật của Hội Mỹ thuật Việt Nam gồm tác phẩm sau đây:

TT Tên tác giả Tên tác phẩm Chất liệu Kích thước Năm sáng tác
           

Ghi chú:……………………………………………………………………………………………………..

Biên bản này được lập thành 03 bản lưu tại Văn phòng TW Hội và Trung tâm Mỹ thuật Đương đại.

       THƯ KÝ HỘI ĐỒNG                                                TM. HỘI ĐỒNG

         (Ký và ghi rõ họ tên)                                                 (Ký và ghi rõ họ tên)    

 

 

Mẫu số 3

HỘI MỸ THUẬT VIỆT NAM              CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

       Số:……/……/BCH                                     Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày …… tháng …… năm……

BIÊN BẢN

Tiếp nhận tác phẩm tại trại sáng tác Đồ họa

Cho Bộ sưu tập Mỹ thuật  của Hội Mỹ thuật Việt Nam

Hôm nay ngày……. tháng……… năm…….. tại………………………………………………

…………………………………………….. đã tổ chức tiếp nhận tác phẩm tại trại sáng tác Đồ họa cho Bộ sưu tập Mỹ thuật của Hội Mỹ thuật Việt Nam.

Hội đồng nghiệm thu gồm có: (Họ và tên, chức vụ)

1/ ……………………………………………………………………………………………………………….

2/ ……………………………………………………………………………………………………………….

3/ ……………………………………………………………………………………………………………….

4/ ……………………………………………………………………………………………………………….

5/ ……………………………………………………………………………………………………………….

Hội đồng đã quyết định chọn và tiếp nhận tác phẩm cho Bộ sưu tập Mỹ thuật của Hội Mỹ thuật Việt Nam gồm tác phẩm sau đây:

TT Tên tác giả Tên tác phẩm Chất liệu Kích thước Năm sáng tác
           
           

Biên bản này được lập thành 03 bản lưu tại Văn phòng TW Hội và Trung tâm Mỹ thuật Đương đại.

       THƯ KÝ HỘI ĐỒNG                                                TM. HỘI ĐỒNG

         (Ký và ghi rõ họ tên)                                                 (Ký và ghi rõ họ tên)

 

 

Mẫu số 4

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày…… tháng…… năm……

ĐƠN ĐỀ NGHỊ

Mượn tác phẩm trong Bộ sưu tập Mỹ thuật của Hội Mỹ thuật Việt Nam

Tôi tên là:……………………………………………………………………………..

Hội viên ngành:……………………. Sinh hoạt tại Chi hội:……………………

Địa chỉ:………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………….

Điện thoại:……………….. Mail:……………………………… Số CMT:………

Tôi trân trọng đề nghị Hội Mỹ thuật Việt Nam cho phép tôi mượn tác phẩm trong Bộ sưu tập Mỹ thuật của Hội Mỹ thuật Việt Nam để trưng bày triển lãm.

Tên tác phẩm:………………………………………………………………………..

Chất liệu:……………………… Kích thước:……………….. Năm sáng tác:….

để tham dự triển lãm:………………………………………………………………

Thời gian từ ngày……. tháng……. năm…… đến ngày……. tháng…… năm

Nếu được sự đồng ý của Ban Thường vụ Hội cho mượn tác phẩm, tôi xin hứa sẽ sử dụng đúng mục đích đã nêu trên, bảo quản và trả lại tác phẩm đúng thời hạn và không sao chép tác phẩm được mượn trong Bộ sưu tập của Hội Mỹ thuật Việt Nam. Trường hợp xảy ra mất mát, hư hỏng tác phẩm tôi sẽ chịu trách nhiệm đền bù theo quy định của Hội.

Mong Ban Thường vụ xem xét giải quyết. Xin trân trọng cảm ơn.

          Ý KIẾN BAN THƯỜNG VỤ                              NGƯỜI LÀM ĐƠN

                                                                                           (Ký và ghi rõ họ tên)

 

 

Mẫu số 5

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Hà Nội, ngày…… tháng…… năm……

BIÊN NHẬN

Mượn tác phẩm trong Bộ sưu tập Mỹ thuật của Hội Mỹ thuật Việt Nam

Được sự đồng ý của Ban Thường vụ Hội Mỹ thuật Việt Nam, hôm nay ngày …… tháng……… năm…….. tại ………………………… đã tổ chức giao tác phẩm trong Bộ sưu tập Mỹ thuật của Hội Mỹ thuật Việt Nam.

Đại diện bên giao tác phẩm: Ông (bà)…………………………………………

Chức vụ:………………………………………………………………………………

Đại diện bên mượn tác phẩm: Ông (bà)………………………………………

Hội viên ngành: …………………… Sinh hoạt tại Chi hội:………………..

Địa chỉ:………………………………………………………………………………..

Điện thoại: ……..……… Mail: …………………… Số CMT…………….

Tên tác phẩm:……………………………………………………………………….

Chất liệu:……………………… Kích thước:…………………. Năm sáng tác:..

để tham dự triển lãm:………………………………………………………………

Thời gian từ ngày…… tháng…… năm…… đến ngày…… tháng…… năm……

Tình trạng tác phẩm:………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………….

Bên mượn tác phẩm có trách nhiệm bảo quản, sử dụng tác phẩm đúng quy định và giao trả cho Trung tâm Mỹ thuật Đương đại đúng thời hạn. Trường hợp xảy ra mất mát, hư hỏng tác phẩm bên mượn có trách nhiệm đền bù theo quy định của Hội.

             NGƯỜI GIAO                                                 NGƯỜI NHẬN

         (Ký và ghi rõ họ tên)                                           (Ký và ghi rõ họ tên)

 

 

 

HỘI MỸ THUẬT VIỆT NAM              CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

       Số: 193/20/BCH                      Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                                  Hà Nội, ngày 28 tháng 05 năm 2020

QUY CHẾ

Quản lý, sử dụng con dấu của Hội Mỹ thuật Việt Nam

Căn cứ Nghị định số 58/2001/NĐ-CP ngày 24 tháng 08 năm 2001 của Chính phủ về quản lý và sử dụng con dấu và Điểm d) Mục 2 Điều 14 Ban Chấp hành Hội của Hội trong Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Hội Mỹ thuật Việt Nam Khóa IX (Nhiệm kỳ 2019 – 2024). Ban Chấp hành Hội Mỹ thuật Việt Nam khoá IX (Nhiệm kỳ 2019 – 2024) quy định Quy chế Quản lý, sử dụng con dấu của các cơ quan trực thuộc Hội Mỹ thuật Việt Nam như sau:

 1. QUY ĐỊNH CHUNG
 2. Hội Mỹ thuật Việt Nam làm một tổ chức Chính trị – Xã hội – Nghề nghiệp có cơ quan Hội và các cơ quan hành chính sự nghiệp trực thuộc như Văn phòng Đại diện phía Nam, Nhà Triển lãm Mỹ thuật, Nhà Xuất bản Mỹ thuật, Tạp chí Mỹ thuật có con dấu riêng. Mỗi cơ quan chỉ có một con dấu và quản lý, sử dụng.
 3. Các con dấu của Hội và các cơ quan trực thuộc Hội phải đăng ký mẫu tại cơ quan công an.
 4. Việc đóng dấu các văn bản giấy tờ theo đúng quy định của pháp luật.
 5. Người đúng đầu cơ quan có trách nhiệm quản lý, sử dụng con dấu của cơ quan mình.
 6. Con dấu phải được để tại trụ sở cơ quan và quản lý chặt chẽ.
 7. Trường hợp thật cần thiết để giải quyết công việc ở xa trụ sở cơ quan thì thủ trưởng cơ quan có thể mang con dấu đi theo và phải chịu trách nhiệm mang con dấu đó ra khỏi cơ quan.
 8. Mực in dấu thống nhất dùng màu đỏ.
 9. Trong trường hợp bị mất con dấu, cơ quan, tổ chức phải báo ngay cho cơ quan công an gần nhất và cơ quan công an đó cấp giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu đồng thời phải thông báo huỷ bỏ con dấu bị mất.
 10. Con dấu đang sử dụng bị mòn, hỏng hoặc có sự chuyển đổi về tổ chức hay đổi tên tổ chức thì phải làm thủ tục khắc lại con dấu mới và nộp lại con dấu cũ.
 11. Cơ quan sử dụng con dấu phải tạo điều kiện để các cơ quan có thẩm quyền kiểm tra việc chấp hành các quy định về quản lý và sử dụng con dấu.
 12. Cơ quan khi cóú quyết định chia tách, sáp nhập, giải thể, kết thúc nhiệm vụ có hiệu lực thi hành thì người đứng đầu cơ quan phải thu hồi con dấu và nộp lại con dấu cho cơ quan công an cấp giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu. Trong trường hợp tạm đình chỉ sử dụng con dấu, cơ quanc có thẩm quyền ra quyết định thành lập và cho phép sử dụng con dấu phải thu hồi con dấu và phải thông báo cho cơ quan công an cấp giấy phép khắc dấu và các cơ quan liên quan biết.
 13. Các cơ quan và cá nhân có thành tích trong việc thực hiện các quy định về quản lý và sử dụng con dấu thì được khen thưởng theo quy định chung của Nhà nước. Người nào có hành vi vi phạm các quy định về quản lý và sử dụng con dấu, thì tuỳ theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật, xử phạt vi phạm hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.
 14. QUY ĐỊNH SỬ DỤNG CON DẤU HỘI MỸ THUẬT VIỆT NAM
 15. Văn phòng Hội có trách nhiệm quản lý, sử dụng con dấu của đơn vị mình theo đúng những quy định chung đã nêu ở phần I.
 16. Văn phòng Hội Mỹ thuật Việt Nam trực tiếp quản lý, bảo quản và sử dụng con dấu Hội Mỹ thuật Việt Nam vào các văn bản chính thức của Hội, văn bản của Ban Kiểm tra Hội và Văn phòng Hội theo quy định đối tượng được sử dụng con dấu.
 17. Văn phòng Hội giao cho Phòng Hành chính – Quản trị và phân công cán bộ trực tiếp quản lý, bảo quản, sử dụng con dấu theo đúng quy định và phải chịu trách nhiệm trước Hội và cơ quan pháp luật.
 18. Chủ tịch Hội và các cá nhân có chức danh được Chủ tịch Hội ủy quyền sử dụng con dấu của Hội để đóng dấu vào các văn bản có chữ ký của các cá nhân giữ chức danh như sau:
 • Các văn bản của Chủ tịch Hội ký ban hành;
 • Các văn bản do Phó Chủ tịch Thường trực Hội ký theo chức năng, nhiệm vụ mà Chủ tịch Hội ủy quyền;
 • Các văn bản của Trưởng Ban Kiểm tra Hội ký;
 • Các văn bản của Văn phòng Hội do Chánh Văn phòng hoặc Phó văn phòng được ủy quyền ký;
 1. Các văn bản có chữ ký và đóng dấu của các cá nhân có chức vụ nói trên phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Hội và pháp luật về các văn bản đã ký và phải gửi một bản cho Chủ tịch Hội biết.
 • QUY ĐỊNH SỬ DỤNG CON DẤU ĐỐI VỚI CÁC CƠ QUAN TRỰC THUỘC CỦA HỘI
 1. Các cơ quan trực thuộc Hội có trách nhiệm quản lý, sử dụng con dấu của đơn vị mình theo đúng những quy định chung đã nêu ở phần I.
 2. Thủ trưởng các cơ quan trực thuộc Hội: Văn phòng Đại diện phía Nam, Nhà Triển lãm Mỹ thuật, Nhà Xuất bản Mỹ thuật, Tạp chí Mỹ thuật có trách nhiệm phân công đơn vị trực thuộc và người giữ con dấu của cơ quan mình.
 3. Con dấu của cơ quan chỉ được đóng vào các văn bản của Thủ trưởng cơ quan ký hoặc cấp phó được ủy quyền. Các văn bản của cấp phó ký và đóng dấu đều phải gửi một bản cho Thủ trưởng các cơ quan biết.
 4. Thủ trưởng các cơ quan trực thuộc Hội làm quy chế về sử dụng con dấu của cơ quan mình.
 5. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Bản Quy chế này thay thế cho các Quy chế đã ban hành trước đó và có hiệu lực kể từ ngày ký. Trong quá trình thực hiện có điều gì chưa phù hợp, Ban Chấp hành Hội sẽ xem xét, bổ sung, sửa đổi trong các kỳ họp sau./.

Nơi nhận:

–       BCH; BKT;

–       Hội viên HMTVN;

–       Lưu VP.

TM. BAN CHẤP HÀNH HỘI

CHỦ TỊCH HỘI

Hoạ sĩ Lương Xuân Đoàn

(Đã ký và đóng dấu)