CATALOGUE PEINTRES D’ASIE, ŒUVRES MAJEURES – HỌA SĨ CHÂU Á, TÁC PHẨM QUAN TRỌNG